ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ : 04110000-3755

** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นางสาวกมลพร แย้มเยื้อน โทร. 1378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การทำกิจกรรมของกรุงเทพมหานครร่วมกับชุมชน เพื่อให้ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีความเข้าใจในข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของมวลชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งผ่านการทอดแบบสอบถามการรับรู้หรือทดสอบการปฏิบัติจริง

04110000/04110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การทำกิจกรรมของกรุงเทพมหานครร่วมกับชุมชน เพื่อให้ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีความเข้าใจในข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของมวลชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งผ่านการทอดแบบสอบถามการรับรู้หรือทดสอบการปฏิบัติจริง

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 70

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๔ - การเมืองสีขาว
๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

2020-9-29 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการผลิตอินโฟกราฟฟิกในเดือนกันยายน 2563 จำนวน 4 เรื่อง มียอดผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 1,500 ราย จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1. ร่วมดื่ม ร่วมเสี่ยง โควิด 19 จำนวนผู้เข้าชม 2,867 ราย 2. กิน เที่ยว ปลอดภัย งดใช้แก้วร่วมกัน จำนวนผู้เข้าชม 2,839 ราย 3. เการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จำนวนผู้เข้าชม 4,283 ราย 4. จัดหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้งกันพิษสุนัขบ้า ฟรี จำนวนผู้เข้าชม 6,399 ราย ดำเนินการผลิตอินโฟกราฟฟิกระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 ทั้งหมด 47 เรื่อง และจำนวนอินโฟกราฟิกที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์มียอดผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 1,500 ราย จำนวน 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.361

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-31)

70.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผลิตอินโฟกราฟฟิกในเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 4 เรื่อง มียอดผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 1,500 ราย จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1. การ์ดไม่ตก จำนวนผู้เข้าชม 3,827 ราย 2. เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า (1) จำนวนผู้เข้าชม 4,332 ราย 3. เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า (2) จำนวนผู้เข้าชม 4,275 ราย 4. สถานที่ที่ยังปิดให้บริการ จำนวนผู้เข้าชม 5,617 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-31)

60.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผลิตอินโฟกราฟฟิกในเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 3 เรื่อง มียอดผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 1,500 ราย จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. มาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 5 จำนวนผู้เข้าชม 7,000 ราย 2. ไขข้อข้องใจ สถานการณ์โควิด 19 (1) จำนวนผู้เข้าชม 3,314 ราย 3. ไขข้อข้องใจ สถานการณ์โควิด 19 (2) จำนวนผู้เข้าชม 3,968 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผลิตอินโฟกราฟฟิกในเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 3 เรื่อง มียอดผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 1,500 ราย จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. ก่อน Start ต้อง Scan จำนวนผู้เข้าชม 2,237 ราย 2. New Normal วิถีชีวิตใหม่ จำนวนผู้เข้าชม 4,443 ราย 3. ขั้นตอนการชำระภาษีฯ จำนวนผู้เข้าชม 2,525 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผลิตอินโฟกราฟฟิกในเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 4 เรื่อง มียอดผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 1,500 ราย จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1. มาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2 จำนวนผู้เข้าชม 6,383 ราย 2. ปฏิบัติตามกฎลดการระบาดฯ จำนวนผู้เข้าชม 3,630 ราย 3. สวัสดีวันพุธ (ภาษาเหนือ) จำนวนผู้เข้าชม 2,338 ราย 4. New Normal New Me จำนวนผู้เข้าชม 3,045 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผลิตอินโฟกราฟฟิกในเดือนเมษายน 2563 จำนวน 7 เรื่อง มียอดผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 1,500 ราย จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้ 1. สวัสดีวันพุธ จำนวนผู้เข้าชม 6,244 ราย 2. ตลาดสดยุคใหม่ห่างภัยโรคโควิด 19 จำนวนผู้เข้าชม 10,536 ราย 3. การปฏิบัติตัวของพี่น้องมุสลิมฯ จำนวนผู้เข้าชม 3,131 ราย 4. ปฏิบัติตัวอย่างไร หากจำเป็นต้องออกจากบ้าน จำนวนผู้เข้าชม 8,532 ราย 5. เรียงตัวให้เป็นคำ จำนวนผู้เข้าชม 4,569 ราย 6. สวัสดีวันอังคาร จำนวนผู้เข้าชม 3,654 ราย 7. อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ ร่วมใจ จำนวนผู้เข้าชม 3,412 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผลิตอินโฟกราฟฟิกในเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 4 เรื่อง มียอดผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 1,500 ราย จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1. อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อตัวเราและคนที่เรารัก จำนวนผู้เข้าชม 6,377 ราย 2. กทม.สั่งปิดสถานที่เสี่ยง จำนวนผู้เข้าชม 2,077 ราย 3. 10 วิธี กักตัวเฝ้าระวังโควิด 19 จำนวนผู้เข้าชม 9,604 ราย 4. มาร่วมเป็นมือปราบฟ็อกกี้ จำนวนผู้เข้าชม 2,912 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-29)

40.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผลิตอินโฟกราฟฟิกในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 4 เรื่อง มียอดผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 1,500 ราย จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1. อย่าปกปิดข้อมูล จำนวนผู้เข้าชม 10,865 ราย 2. ไวรัว โควิด 19 ในสถานศึกษา จำนวนผู้เข้าชม 2,036 ราย 3. การล้างมือ 7 ขั้นตอน จำนวนผู้เข้าชม 7,055 ราย 4. 14 กุมภาพันธ์ จดทะเบียนเขตไหนดี? จำนวนผู้เข้าชม 2,528 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-31)

20.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผลิตอินโฟกราฟฟิกในเดือนมกราคม 2563 จำนวน 4 เรื่อง มียอดผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 1,500 ราย จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. โรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ จำนวนผู้เข้าชม 3,103 ราย 2. ตรุษจีนสุขใจปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 จำนวนผู้เข้าชม 1,372 ราย 3. กรุงเทพมหานครแจกหน้ากากอนามัย ฟรี จำนวนผู้เข้าชม 85,478 ราย 4. กรุงเทพมหานครออกหน่วยอาสาสมัครสาธารณสุขเคลื่อนที่ จำนวนผู้เข้าชม 1,328 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผลิตอินโฟกราฟฟิกในเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 4 เรื่อง มียอดผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 1,500 ราย จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1. มี 11 จุด บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ และ 12 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน จำนวนผู้เข้าชม 2,917 ราย 2. เชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน จำนวนผู้เข้าชม 6,504 ราย 3. หยุดให้บริการเรือในคลองบางกอกใหญ่ (ชั่วคราว) จำนวนผู้เข้าชม 1,606 ราย 4. 35 พรรณไม้ดักฝุ่นเก่ง จำนวนผู้เข้าชม 11,966 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผลิตอินโฟกราฟฟิกในเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 4 เรื่อง มียอดผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 1,500 ราย จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จำนวนผู้เข้าชม 9,840 ราย 2. 5 วิธีรับมือฝุ่น PM 2.5 จำนวนผู้เข้าชม 1,560 ราย 3. มาช่วยกันลงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กันเถอะ จำนวนผู้เข้าชม 2,800 ราย 4. ลอยกระทงปลอดภัย ตรวจสอบปลั๊กไฟ ก่อนออกจากบ้าน จำนวนผู้เข้าชม 1,110 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผลิตอินโฟกราฟฟิกในเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 2 เรื่อง มียอดผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 1,500 ราย จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้ 1. ลอยกระทงปลอดภัยใส่ใจป้องกัน จำนวนผู้เข้าชม 6,195 ราย 2. 8 วิธีขับขี สงกรานต์นี้กลับบ้านปลอดภัย จำนวนผู้เข้าชม 1,053 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04110000-3755

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04110000-3755

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0411-0755

ตัวชี้วัด : ร้อยละการรับรู้ต่อการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 89.361

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
89.36

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **