รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละการรับรู้ต่อการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ : 0411-0755

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
60.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปผลการดำเนินการครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปผลการดำเนินการครั้งที่ 1 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปผลการดำเนินการครั้งที่ 1 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปผลการดำเนินการครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

30/4/2563 : จัดทำแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปผลการดำเนินการครั้งที่ 1 29/5/2563 : จัดทำแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปผลการดำเนินการครั้งที่ 1 30/6/2563 : จัดทำแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปผลการดำเนินการครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ หมายถึง การทำกิจกรรมของกรุงเทพมหานครร่วมกับชุมชน เพื่อให้ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนและการมีส่วนราวมของชุมชน การรับรู้ หมายถึง ความเข้าใจในข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของมวลชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งผ่านการทอดแบบสอบถามการรับรู้หรือทดสอบการปฏิบัติจริง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 7-10 คะแนน ผ่าน ต่ำกว่า 7 คะแนน ไม่ผ่าน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ประเมินผลจากการทดแบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมมวลชนในแต่ละครั้ง โดยต้องมีผลการรับรู้ต่อการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ในแต่ละครั้ง ผ่าน ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. เก็บจากผลการทอดแบบสอบถามในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง 2. เอกสารสรุปรายงานผลสำรวจการรับรู้กิจกรรมฯ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ต่อผู้บริหาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว
:เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ด?ารงต?าแหน่งทางการเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด