ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกฎหมาย : 04150000-3715

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวประภาศรี ศุภอักษร โทร.1410

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

-ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานกฎหมายและคดีในระดับมากขึ้นไป

04150220/04150220

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานกฎหมายและคดีในระดับมากขึ้นไป

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-19)

100.00

19/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ...ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานกฎหมายและคดี ให้ผู้ที่มาติดต่องานด้านกฎหมายที่สำนักงานกฎหมายและคดีตอบแบบสำรวจ ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกฎหมายของสำนักงานกฎหมายและคดี ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.052

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-08-23)

90.00

23/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานกฎหมายและคดี ให้ผู้ที่มาติดต่องานด้านกฎหมายที่สำนักงานกฎหมายและคดีตอบแบบสำรวจ อยู่ระหว่างเก็บสติถิข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2019-07-30)

82.00

30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานกฎหมายและคดี ให้ผู้ที่มาติดต่องานด้านกฎหมายที่สำนักงานกฎหมายและคดีตอบแบบสำรวจ อยู่ระหว่างเก็บสติถิข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2019-06-27)

74.00

27/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานกฎหมายและคดี ให้ผู้ที่มาติดต่องานด้านกฎหมายที่สำนักงานกฎหมายและคดีตอบแบบสำรวจ อยู่ระหว่างเก็บสติถิข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2019-05-30)

64.00

30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานกฎหมายและคดี ให้ผู้ที่มาติดต่องานด้านกฎหมายที่สำนักงานกฎหมายและคดีตอบแบบสำรวจ อยู่ระหว่างเก็บสติถิข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2019-04-19)

58.00

19/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานกฎหมายและคดี ให้ผู้ที่มาติดต่องานด้านกฎหมายที่สำนักงานกฎหมายและคดีตอบแบบสำรวจ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-03-22)

50.00

22/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกแบบ แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานกฎหมายและคดี และนำเสนอผู้บริหารเห็นชอบ เพื่อดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2019-02-26)

31.00

26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมเรื่องเพื่อพิจารณาออกแบบ แบบสอบถามความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-29)

20.00

29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมเรื่องเพื่อพิจารณาออกแบบ แบบสอบถามความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2018-12-26)

13.00

26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมเรื่องเพื่อพิจารณาออกแบบ แบบสอบถามความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2018-11-29)

7.00

29/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมเรื่องเพื่อพิจารณาออกแบบ แบบสอบถามความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2018-10-29)

2.00

29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเรื่องเพื่อพิจารณาออกแบบ แบบสอบถามความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:พิจารณาคุณลักษณะหรือประเด็นที่จะวัด/กำหนดประเภทของคำถาม และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำ/จัดพิมพ์แบบสำรวจความพึงพอใจ
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการทอดแบบสำรวจจากกลุ่มเป้าหมายและเก็บรวบรวมแบบ
:50%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการสำรวจ/วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงานการสำรวจแบบฯให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3715

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3715

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0826

ตัวชี้วัด : (สกค.**)ความพึงพอใจของหน่วยงานต่อการให้บริการด้านกฎหมายของสำนักงานกฎหมายและคดี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95.0520

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
2.50

100 / 100
3
59.20

100 / 100
4
95.05

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **