ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

3.1.7 โครงการอบรม WeGO Smart Sustainable Cities Training Program (Seoul Program) (สมาชิก) : 04160000-3975

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายกรกฎ หนูเกื้อ 1522

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับเมืองต่าง ๆ ผ่านทางองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการและที่เป็นสมาชิกเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ อาทิ 1) Asian-Pacific City Summit หรือ APCS 2) C40 Cities Climate Leadership 3) CityNet 4) The Japan Council of Local Authorities for International Relations หรือ CLAIR 5) Metropolis 6) International Council for Local Environment Initiatives หรือ ICLEI 7) Asia-Europe Meeting for Governors and Mayors หรือ ASEM MGM 8) Asian Mayors Forum หรือ AMF 9) World e-Government Organization หรือ WeGOและ 10) Mayors for Peace นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมในกรอบความร่วมมือผ่านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับเมืองอื่น ๆ อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างบูรณาการและทัดเทียมกับนานาประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองดังที่กล่าวมาจะช่วยให้กรุงเทพมหานครสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรได้เป็นอย่างดี

04160200/04160200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพิ่มบทบาทของกรุงเทพมหานครด้านการต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือระหว่างเมืองผ่านการเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเมืองต่าง ๆ 2. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองต่าง ๆ ผ่านองค์การระหว่างประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก 3. เพื่อเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเมืองในการบริหารจัดการเมืองและแก้ไขปัญหาเมืองด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

เป้าหมายของโครงการ

ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครร่วมประชุม เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/09/2563 : สภากรุงเวลลิงตัน องค์การรัฐบาลท้องถิ่นแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (Local Government of New Zealand หรือ LGNZ) และองค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเอเชียแปซิฟิก (United Cities and Local Governments Asia Pacific หรือ UCLG ASPAC) จัดการประชุมออนไลน์ UCLG ASPAC Web-Forum on Getting to the New Normal: The Role of Local Government in Building Sustainable Communities in a Post COVID-19 World (UCLG ASPAC Web-Forum) คู่ขนานกับการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเอเชียแปซิฟิก (UCLG ASPAC Executive Bureau Meeting - UCLG ASPAC ExBu Meeting) ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 แทนการประชุม UCLG ASPAC 1st Session of Executive Bureau Meeting และการประชุม International Forum on Building Sustainable and Resilient Communities, Towns and Cities: Implementing the SDGs in a Complex and Uncertain World ที่มีกำหนดการเดิม ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2563 ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดมอบหมายให้นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ ตามกำหนดการ รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/735 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-08-19)

20.00

19/08/2563 : ชะลอการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลกยังคงทวีความรุนแรงขึ้นและการควบคุมการแพร่ระบาดยังไม่มีความแน่นอน เจ้าภาพจึงได้แจ้งเลื่อนการจัดประชุมออกไปโดยไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-07-17)

20.00

17/07/2563 : ชะลอการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลกยังคงทวีความรุนแรงขึ้นและการควบคุมการแพร่ระบาดยังไม่มีความแน่นอน เจ้าภาพจึงได้แจ้งเลื่อนการจัดประชุมออกไปโดยไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-06-17)

20.00

17/06/2563 : ขอชะลอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-18)

20.00

18/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั่วโลก อาจจะทำให้มีการเลื่อนกำหนดการของการประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนดหรืออาจมีการยกเลิกกำหนดการจัดการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั่วโลก ทำให้กำหนดการจัดการประชุมไม่มีความแน่นอน อาจมีการเลื่อนกำหนดการจัดการประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนดหรืออาจมีการยกเลิกกำหนดการจัดการประชุมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-20)

20.00

20/4/2563 : ผู้จัดการประชุมแจ้งเลื่อนกำหนดการออกไปเป็นเดือนสิงหาคมหรือเดือนกันยายน 2563 โดยจะแจ้งให้เมืองสมาชิกทราบในโอกาสต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้กำหนดการประชุมมีโอกาสเลื่อนออกไปได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-03-18)

17.00

18/3/2563 : ผู้จัดการประชุมแจ้งเลื่อนกำหนดการเป็นระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-19)

15.00

19/2/2563 : ขอเปลี่ยนจากโครงการอบรม WeGO Smart Sustainable Cities Training Program (Seoul Program) เป็นการประชุม UCLG ASPAC 1st Session of Executive Bureau Meeting และการประชุม International Forum on Building Sustainable and Resilient Communities, Towns and Cities: Implementing the SDGs in a Complex and Uncertain World ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2563 ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ตอบรับเข้าร่วมการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างขั้นตอนประสานกับเจ้าภาพจัดการประชุมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-01-20)

7.00

20/1/2563 : ติดตามการจัดกิจกรรมจากเว็บไซต์ขององค์การ WeGO

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-17)

5.00

17/12/2562 : ติดตามการดำเนินงานโครงการจากเว็บไซต์ขององค์การ WeGO

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-11-18)

4.00

18/11/2562 : ศึกษาข้อมูลการประชุม/กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์การ WeGO ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของ กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมที่จัดโดยองค์การ WeGO ที่มีความเหมาะสมกับบุคลากรของ กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานงานกับเมือง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำหนดการจัดประชุม/กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:นำเรียนข้อมูลผู้บริหารพิจารณาการเข้าร่วมงาน/กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ยกร่างโครงการและขออนุมัติการเดินทางไปร่วมประชุม/กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการไปร่วมประชุม/กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการไปเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3975

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3975

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-1005

ตัวชี้วัด : 3. ความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอแนะจากองค์ความรู้ต่างประเทศให้กับผู้บริหารระดับสูงรายไตรมาส

ค่าเป้าหมาย ไตรมาส : 4

ผลงานที่ทำได้ ไตรมาส : 4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไตรมาส)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **