รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3. ความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอแนะจากองค์ความรู้ต่างประเทศให้กับผู้บริหารระดับสูงรายไตรมาส : 0416-1005

ค่าเป้าหมาย ไตรมาส : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ไตรมาส : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไตรมาส)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
1.00
100.0000
100 / 100
3
2.00
100.0000
100 / 100
4
4.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะผู้บริหารไตรมาสแรกแล้ว 6 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะผู้บริหารไตรมาสอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะผู้บริหารไตรมาสอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะผู้บริหารไตรมาสอย่างต่อเนื่องครบทั้ง 4 ไตรมาสแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การจัดทำข้อเสนอแนะจากองค์ความรู้ต่างประเทศ หมายถึงการจัดเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาเมืองจากแหล่งข้อมูลที่ได้จากการประชุมระหว่างประเทศ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม หรือได้รับจากหน่วยงานต่างประเทศโดยตรง อาทิเช่น องค์การระหว่างประเทศที่กรุเทพมหานครเป็นสมาชิก และเมืองพี่เมืองน้อง สถาบันการศึกษา การสืบค้นผ่านเว็บไซต์ เอกสาร เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและหน่วยงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

มีการจัดทำข้อเสนอแนะจากองค์ความรู้ต่างประเทศรายไตรมาสให้กับผู้บริหารระดับสูงและแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)