ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

3.2.9 การประชุม/โครงการ/กิจกรรมร่วมกับองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ (เวทีระดับโลก) : 04160000-3981

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวลลิดา พุ่มแก้ว 1522

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีความเจริญทัดเทียมกับเมืองชั้นนำต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ และเป็นเมืองที่มีการเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ในอัตราสูง อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกอย่างรวดเร็วและในหลายมิติอันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี การแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของบริษัทข้ามชาติ การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงาน รวมถึงบริบททางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับนานาชาติและสภาวะการแข่งขันระหว่างเมืองเพื่อดึงดูดการค้า การลงทุน สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งความท้าทายและโอกาสในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของเมืองในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองให้มีสภาวะที่เหมาะสมต่อการสร้างรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และการเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในฐานะเป็นเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและการเรียนรู้ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียดังที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ที่มุ่งส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็น “เมืองมหานครแห่งเอเชีย” ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาด้านที่ 6 คือ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ที่มุ่งส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ

04160200/04160200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยว ๒. ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม/กิจกรรมนานาชาติในระดับเมืองและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเมืองเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาเมือง รวมถึงการแก้ปัญหาความท้าทายของเมืองที่มากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันและเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของกรุงเทพมหานครในต่างประเทศเพื่อเน้นการดึงดูดการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการพัฒนาด้านสังคมต่าง ๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-18)

10.00

18/09/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้นานาชาติไม่สามารถจัดการประชุมหรือกิจกรรมระหว่างประเทศได้ตามปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นอุปสรรคต่อการติดต่อทั่วโลก

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-19)

10.00

19/8/2563 : ขอชะลอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-17)

10.00

17/7/2563 : ขอชะลอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-17)

10.00

17/06/2563 : ขอชะลอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-13)

10.00

13/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้ออกมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในระดับสูง รวมถึงการจำกัดการเดินทางทางอากาศและการกักกัดผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศอย่างเข้มข้น เป็นเหตุให้กำหนดการและแผนการจัดประชุม/กิจกรรมระหว่างประเทศต่าง ๆ ถูกเลื่อนหรือยกเลิก จึงขอชะลอโครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลกไว้ก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-13)

10.00

13/4/2563 : ติดตามความคิืบหน้าการจัดประชุม/กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-03-17)

8.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานเป็นการภายในกับผู้ประสานงานหน่วยงานต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์ของโรค COVID-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-02-18)

7.00

18/2/2563 : ศึกษาข้อมูลการจัดการประชุมและกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-20)

5.00

20/1/2563 : ศึกษา/ค้นหาการประชุมและกิจกรรมที่สามารถตอบสนองการดำเนินงานของ กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-12-17)

4.00

17/12/2562 : ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการต่างประเทศของ กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-11-18)

3.00

18/11/2562 : ศึกษาข้อมูลการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาและความเหมาะสมกับการดำเนินงานของ กทม. ในประเด็นท้าทายระดับโลก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : ศึกษาข้อมูลการประชุม/กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ อาทิ องค์การสหประชาชาติ, UNESCO, ESCAP, Rockefeller Foundation เป็นต้น ที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบุคลากร กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานงานกับเมือง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำหนดการจัดประชุม/กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:นำเรียนข้อมูลผู้บริหารพิจารณาการเข้าร่วมงาน/กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ยกร่างโครงการและขออนุมัติการเดินทางไปร่วมกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการไปร่วมกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการไปเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3981

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3981

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-1005

ตัวชี้วัด : 3. ความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอแนะจากองค์ความรู้ต่างประเทศให้กับผู้บริหารระดับสูงรายไตรมาส

ค่าเป้าหมาย ไตรมาส : 4

ผลงานที่ทำได้ ไตรมาส : 4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไตรมาส)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **