ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

3.2.8 การประชุม World Tourism Cities Federation Fragrant Hills Tourism Summit 2020 (เวทีระดับโลก) : 04160000-3986

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

15

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15

นางสาวลลิดา พุ่มแก้ว 1522

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีความเจริญทัดเทียมกับเมืองชั้นนำต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ และเป็นเมืองที่มีการเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ในอัตราสูง อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกอย่างรวดเร็วและในหลายมิติอันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี การแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของบริษัทข้ามชาติ การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงาน รวมถึงบริบททางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับนานาชาติและสภาวะการแข่งขันระหว่างเมืองเพื่อดึงดูดการค้า การลงทุน สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งความท้าทายและโอกาสในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของเมืองในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองให้มีสภาวะที่เหมาะสมต่อการสร้างรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และการเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในฐานะเป็นเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและการเรียนรู้ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียดังที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ที่มุ่งส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็น “เมืองมหานครแห่งเอเชีย” ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาด้านที่ 6 คือ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ที่มุ่งส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ

04160200/04160200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยว ๒. ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม/กิจกรรมนานาชาติในระดับเมืองและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเมืองเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาเมือง รวมถึงการแก้ปัญหาความท้าทายของเมืองที่มากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันและเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของกรุงเทพมหานครในต่างประเทศเพื่อเน้นการดึงดูดการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการพัฒนาด้านสังคมต่าง ๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-06-17)

15.00

17/06/2563 : ผู้จัดการประชุมแจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ขอยกเลิกการประชุมในปี พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-05-13)

15.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างติดตามการพิจารณาของผู้จัดการประชุมว่าจะจัดหรือเลื่อนการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-13)

10.00

13/4/2563 : ติดตามความคิืบหน้าการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-03-17)

8.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการจัดกิจกรรมจากสื่อประชาสัมพันธ์หลักขององค์กรฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-02-18)

7.00

18/2/2563 : ติดตามความคืบหน้าการจัดประชุมจากเว็บไซต์ทางการของสหพันธ์เมืองท่องเที่ยวโลก (World Tourism Cities Federation)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-20)

5.00

20/1/2563 : ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเพิ่มเติมจากสื่อต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-12-17)

4.00

17/12/2562 : ติดตามความคืบหน้าของการจัดประชุมจากสื่อต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-11-18)

2.00

18/11/2562 : ศึกษาและติดตามความคืบหน้าการจัดประชุมผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ทางการของ WTCF ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-18)

1.00

18/10/2562 : ติดตามข่าวการจัดประชุม World Tourism Cities Federation (WTCF) Fragrant Hills Tourism Summit 2020 ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคาดว่าจะจัดขึ้นประมาณเดือน ก.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานงานกับเมือง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำหนดการจัดประชุม/กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:นำเรียนข้อมูลผู้บริหารพิจารณาการเข้าร่วมงาน/กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ยกร่างโครงการและขออนุมัติการเดินทางไปร่วมประชุม/กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการไปร่วมประชุม/กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการไปเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3986

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3986

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-1005

ตัวชี้วัด : 3. ความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอแนะจากองค์ความรู้ต่างประเทศให้กับผู้บริหารระดับสูงรายไตรมาส

ค่าเป้าหมาย ไตรมาส : 4

ผลงานที่ทำได้ ไตรมาส : 4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไตรมาส)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **