ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

3.3.2 การประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 8 (The 8th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals: MGMAC) (ประชุมอาเซียน) : 04160000-3988

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

นายกรกฎ หนูเกื้อ 1522

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562 ตามหลักการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียนดังกล่าว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุมผู้นำเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (The 6th Meeting of Governors/-Mayors of ASEAN Capitals 2018 หรือ MGMAC) ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จึงได้ตอบรับในที่ประชุมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 ณ กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2562 นอกจากการประชุมผู้นำเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียนดังกล่าวแล้ว ยังมีการจัดการประชุมและจัดกิจกรรมความร่วมมือของเครือข่ายเมืองหลวง เมืองหลัก และองค์การระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนในด้านต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่เป็นประจำ ซึ่งกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคอาเซียนได้ให้ความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอ

04160200/04160200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเมืองระหว่างผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน 2 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และพัฒนาการติดต่อโดยตรงระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน 3. เพื่อส่งเสริมการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร 4. เพื่อสนับสนุนความร่วมมือของอาเซียนในระดับชาติ

เป้าหมายของโครงการ

เข้าร่วมการประชุมผู้นำเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียน อย่างน้อย 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-08-19)

20.00

19/08/2563 : ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดอนุมัติให้ยกเลิกโครงการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/662 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลกยังคงทวีความรุนแรงขึ้นและการควบคุมการแพร่ระบาดยังไม่มีความแน่นอน เจ้าภาพจึงได้ประสานเป็นการภายในแจ้งเลื่อนการจัดประชุมออกไปเป็นเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคม 2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-07-17)

20.00

17/07/2563 : ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดอนุมัติให้ยกเลิกโครงการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/662 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลกยังคงทวีความรุนแรงขึ้นและการควบคุมการแพร่ระบาดยังไม่มีความแน่นอน เจ้าภาพจึงได้ประสานงานเป็นการภายในแจ้งเลื่อนการจัดประชุมออกไปเป็นเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-06-18)

20.00

18/06/2563 : เจ้าภาพประสานทางโทรศัพท์แจ้งเลื่อนกำหนดจัดการประชุมออกไปเป็นเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั่วโลก รวมทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจจะทำให้มีการเลื่อนโครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนดหรืออาจยกเลิกโครงการได้ / ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกและในภูมิภาคอาเซียน และการควบคุมการระบาดของโรคยังไม่มีความแน่นอนในหลายประเทศ อาจทำให้เจ้าภาพเลื่อนการจัดการประชุมออกไปโดยไม่มีกำหนดหรือยกเลิกการจัดการประชุมประจำปีนี้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-06-17)

9.00

17/06/2563 : อยู่ในระหว่างการประสานกับกรุงฮานอยเกี่ยวกับกำหนดการจัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกและในภูมิภาคอาเซียน และการควบคุมการระบาดของโรคยังไม่มีความแน่นอนในหลายประเทศ อาจทำให้เจ้าภาพเลื่อนการจัดการประชุมออกไปโดยไม่มีกำหนดหรือยกเลิกการจัดการประชุมประจำปีนี้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-05-18)

8.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับกรุงฮานอยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั่วโลก รวมทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจจะทำให้มีการเลื่อนโครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนดหรืออาจมีการยกเลิกโครงการได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-04-20)

7.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานกับกรุงฮานอยในฐานะผู้จัดการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อาจทำให้กำหนดการประชุมเลื่อนออกไปได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-03-18)

6.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับกรุงฮานอยเรื่องการกำหนดวันจัดการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-18)

5.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับเจ้าภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-01-17)

4.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับกรุงฮานอย ในฐานะเมืองเจ้าภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-12-17)

3.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับกรุงฮานอย ในฐานะเมืองเจ้าภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-11-18)

2.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับกรุงฮานอยในฐานะเมืองเจ้าภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-18)

1.00

18/10/2562 : ติดตามความคืบหน้าการจัดประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน ครั้งที่ 8 (The 8th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals: MGMAC) ที่กรุงฮานอยจะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2563 โดยจะมีขึ้นหลังการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียน (Senoir Official Meeting: SOM)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานงานกับเมือง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำหนดการจัดประชุม/กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:นำเรียนข้อมูลผู้บริหารพิจารณาการเข้าร่วมงาน/กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ยกร่างโครงการและขออนุมัติการเดินทางไปร่วมประชุม/กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการไปร่วมประชุม/กิจกรรมในเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการไปเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3988

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3988

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-1005

ตัวชี้วัด : 3. ความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอแนะจากองค์ความรู้ต่างประเทศให้กับผู้บริหารระดับสูงรายไตรมาส

ค่าเป้าหมาย ไตรมาส : 4

ผลงานที่ทำได้ ไตรมาส : 4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไตรมาส)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **