ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปีโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 2 : 07000000-3492

สำนักการแพทย์ : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายสมพล บูรณะโอสถ โทร 02-220-8000 ต่อ 11270

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ การที่จะทำให้บุคลากรของโรงพยาบาลกลางทุกระดับรับรู้ข้อมูลได้อย่างเข้าใจ เข้าถึง และเกิดประสิทธิผล โครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปีโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 2 จึงจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการทำงานให้บุคลากรในโรงพยาบาลได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ในสถานการณ์ปัจจุบัน นำความรู้ ทักษะและเทคนิคที่ได้รับมาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหา และร่วมกันบูรณาการความรู้ภายในองค์การเพื่อให้ทันกับการพัฒนาในสภาพการณ์ปัจจุบันและในอนาคต

07050400/07050400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ทันกับความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ 2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ ทักษะและเทคนิคที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและนำมาปรับแก้ไขปัญหาที่ต้องเผชิญได้ 3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้มาบูรณาการร่วมกันเพื่อนำพาองค์การให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการแพทย์

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปีโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 2 ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 2 วัน 1 รุ่น ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปีโรงพยาบาลกลาง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 230 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน ดังนี้ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน – ชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการ 2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 22 คน 2. วิทยากร จำนวน 8 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-20)

35.00

20/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรได้

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรได้ ประกอบกับโรงพยาบาลกลางต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ตลอดวลา และบุคลากรของโรงพยาบาลกลางมีหน้าที่ในการให้บริการดูแลผู้ปวยติดเชื้อ ที่เข้าพักรักษาตัวในโรพยาบาล จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และผู้ปวยที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-20)

35.00

20/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค จึงมีความจำเป็นในการเลื่อนการจัดโครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปีโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 2 โดยชะลอการอนุมัติโครงการออกไปก่อน และรอการพิจารณาและประเมินสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคเป็นระยะๆ โดยนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในเดือน เม.ย. 2563 เพื่อหาแนวทางในการพิจารณาดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงต้องเลื่อนโครงการฯ ออกไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงต้องเลื่อนโครงการฯ ออกไปก่อน

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-19)

35.00

2020-3-19 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค จึงมีความจำเป็นในการเลื่อนการจัดโครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปีโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 2 โดยชะลอการอนุมัติโครงการออกไปก่อน และรอการพิจารณาและประเมินสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคเป็นระยะๆ

** ปัญหาของโครงการ : มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงต้องเลื่อนโครงการฯ ออกไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ : มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงต้องเลื่อนโครงการฯ ออกไปก่อน

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายละเอียดประกอบการดำเนินงาน เพื่อเตรียมการขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการฯ เชิญประชุมคณะกรรมการฯ และดำเนินการหารายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการฯ เชิญประชุมคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการและวางแผนจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูลโครงการและวางแผนจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานดำเนินการจัดตารางการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานงานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3492

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3492

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **