ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปีโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 2 : 07000000-3492

สำนักการแพทย์

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นายสมพล บูรณะโอสถ โทร 02-220-8000 ต่อ 11270

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ การที่จะทำให้บุคลากรของโรงพยาบาลกลางทุกระดับรับรู้ข้อมูลได้อย่างเข้าใจ เข้าถึง และเกิดประสิทธิผล โครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปีโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 2 จึงจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการทำงานให้บุคลากรในโรงพยาบาลได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ในสถานการณ์ปัจจุบัน นำความรู้ ทักษะและเทคนิคที่ได้รับมาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหา และร่วมกันบูรณาการความรู้ภายในองค์การเพื่อให้ทันกับการพัฒนาในสภาพการณ์ปัจจุบันและในอนาคต

07050400/07050400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ทันกับความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ 2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ ทักษะและเทคนิคที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและนำมาปรับแก้ไขปัญหาที่ต้องเผชิญได้ 3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้มาบูรณาการร่วมกันเพื่อนำพาองค์การให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการแพทย์

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปีโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 2 ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 2 วัน 1 รุ่น ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปีโรงพยาบาลกลาง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 230 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน ดังนี้ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน – ชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการ 2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 22 คน 2. วิทยากร จำนวน 8 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการฯ เชิญประชุมคณะกรรมการฯ และดำเนินการหารายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการฯ เชิญประชุมคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการและวางแผนจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูลโครงการและวางแผนจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 3
:ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานดำเนินการจัดตารางการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:ประสานงานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3492

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3492

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **