รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 0700-0811

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
10.61
100
100 / 100
3
21.21
0
0 / 0
4
37.50
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักการแพทย์ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดงานประจำทั้งหมด 66 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 53 โครงการ ชะลอโครงการ จำนวน 6 โครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักการแพทย์ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดงานประจำทั้งหมด 66 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ ชะลอโครงการ จำนวน 7 โครงการ ยกเลิกโครงการ 34 จำนวน แล้วเสร็จ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.21

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักการแพทย์ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดงานประจำทั้งหมด 64 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ ยกเลิกโครงการ 39 จำนวน แล้วเสร็จ จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

รอสยป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

รอสยป

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)