ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) : 07000000-3493

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางฐิรดา ทองใบ โทร 02-220-8000 ต่อ 11260

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) เป็นรูปแบบการดูแลสุขภาพแบบ องค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ รวมทั้งการให้คำแนะนำต่อญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ตามบริบทของปัจเจกบุคคลเท่าที่จะทำได้ในเวลาที่เหลืออยู่ การบรรเทาอาการสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายโดยเฉพาะอาการปวดที่แม้องค์การอนามัยโลกยังให้ความสำคัญและประกาศว่าสิทธิมนุษยชนพื้นฐานที่ผู้ป่วยทุกคนพึงได้รับ จากสถิติพบว่าวงการแพทย์ไทยใช้ยามอร์ฟีนในปริมาณที่น้อยมากสำหรับจำนวนผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยระยะท้ายที่ไม่ได้เป็นมะเร็งอีกจำนวนมากที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการปวดเพราะไม่ได้รับยาด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ จึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลกลาง เห็นความสำคัญจึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) ขึ้นเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันกับการพัฒนาในสภาพการณ์ปัจจุบันและในอนาคตได้

07050900/07050900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกันในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) 3.เพื่อให้เกิดทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care)

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) ประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น ๒๐ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลกลาง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 126 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ดังนี้ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา และนักโภชนาการ จำนวน 100 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 26 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน 2. วิทยากร จำนวน 6 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-19)

100.00

19/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2563 โดยจัดทำรายงานการประเมินผลโครงการเสนอผู้อำนวยการเป็นลำดับต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเอกสารสำหรับแจกผู้เข้าอบรม และวางแผนจัดเตรียมเตรียมสถานที่สำหรับจัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-30)

25.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อฝ่ายพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่ใช้ในโครง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เสนอขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) ประสานวิทยากร เตรียมการจองห้องประชุม และกำหนดวันจัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการและวางแผนจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูลโครงการและวางแผนจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานดำเนินการ จัดตารางการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการจัดอบรมตามกำหนดการ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ประเมินโครงการและสรุปผลการตามแบบรายงานสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเสนอต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3493

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3493

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **