ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล : 07000000-3494

สำนักการแพทย์ : (2563)

45

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45

นางสาวนาฏศิลป์ พิมพ์หอม โทร 02-220-8000 โทร 11290

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นหัวใจสำคัญที่ส่งผลถึงคุณภาพการรักษาพยาบาล การดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้การดำเนินงานมีทิศทางและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ในขณะที่ปัญหาด้านสุขภาพและความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต ทำให้กระบวนการดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มุ่งสู่การบริหารจัดการที่เกิดประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิผลงานด้านการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล พยาบาลประสานงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้พยาบาลมีความรู้ความเข้าใจในสถานบริการ จัดการพัฒนาคุณภาพการควบคุมการติดเชื้อ ในหน่วยงานของตนเองต่อไป คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้ครอบคลุมทุกมิติและมีความก้าวหน้า จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลขึ้น

07050500/07050500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาองค์ความรู้และเข้าใจถึงหลักการป้องกันและควบคุม การติดเชื้อในโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้องในแนวทางเดียวกัน 2 เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 3 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และปัญหาต่าง ๆ

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕63 เวลา 07.30 – 16.00 น. รูปแบบการอบรมเป็นแบบไป – กลับ จำนวน ๒ วัน 1 รุ่น ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น ๒๐ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลกลาง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 91 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน ดังนี้ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 70 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 21 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 14 คน 2. วิทยากร จำนวน 7 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-20)

45.00

20/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงได้

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรได้ ประกอบกับโรงพยาบาลกลางต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ตลอดวลา และบุคลากรของโรงพยาบาลกลางมีหน้าที่ในการให้บริการดูแลผู้ปวยติดเชื้อ ที่เข้าพักรักษาตัวในโรพยาบาล จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และผู้ปวยที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-20)

45.00

20/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการมีภารกิจในการรับมือและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ รวมถึงมาตรการเฝ้าระวังต่างๆ ภายในโรงพยาบาล โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทำบันทึกขอยกเลิกโครงการฯ เสนอผู้บริหารพิจาณาอนุมัติต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :โรงพยาบาลกลางพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกัน ลดความเสี่ยงและความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงที่จะเกิดได้ ประกอบกับโรงพยาบาลกลางดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ แและบุคลากรของโรงพยาบาลกลางมีหน้าที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกโครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

** อุปสรรคของโครงการ :โรงพยาบาลกลางพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกัน ลดความเสี่ยงและความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงที่จะเกิดได้ ประกอบกับโรงพยาบาลกลางดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ แและบุคลากรของโรงพยาบาลกลางมีหน้าที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกโครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-20)

45.00

20/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้พิจารณาชะลอโครงการออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-28)

45.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอผู้อำนวนการขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน 2.จัดเตรียมรายการ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำข้อมูลโครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ดำเนินการ ประสานวิทยากร เตรียมการจองห้องประชุม และกำหนดวันจัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดังนี้ - วางแผนจัดทำโครงการให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม - ประสานงานเชิญวิทยากรในการอบรมและทำหนังสือเชิญวิทยากร - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการและวางแผนจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูลโครงการและวางแผนจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานเชิญวิทยากรในการอบรมและทำหนังสือเชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:15%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและมอบหมายงาน
:15%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดการอบรมตามกำหนดการ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการตามแบบรายงานสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเสนอต่อผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3494

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3494

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **