ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับพยาบาล: Advance CPR for Nurse : 07000000-3495

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางจุรีรัตน์ ชุ่มอิ่ม โทร 02 220-8000 ต่อ 11940,42

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation; CPR) ที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดสูงขึ้น ดังนั้นการปฏิบัติกิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพขึ้นอยู่กับระยะเวลาหากทำอย่างรวดเร็วถูกต้องความสูญเสียจะลดลง เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลการปฏิบัติการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพจะเป็นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ซึ่งต้องมีการทำงานเป็นทีมร่วมกับทีมสหสาขา มีการให้ยาตามมาตรฐานการช่วยฟื้นคืนชีพระดับโลก ที่มีการศึกษาและพัฒนาทุก 5 ปี การควบคุมคุณภาพและการบริการเป็นเป้าหมายสำคัญของการนำโรงพยาบาลเข้าสู่โรงพยาบาลคุณภาพ บุคลากรพยาบาลเป็นผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ในโรงพยาบาล แบ่งเป็นระดับต่าง ๆ กัน แต่ละคนจะปฏิบัติกิจกรรมหลักในหน่วยงานที่มีความแตกต่างกันในการบริการ แต่กิจกรรมการพยาบาลหลักที่บุคลากรทุกคนจำเป็นต้องปฏิบัติได้นั้น คือ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง เป็นทักษะที่จำเป็นต้องมีการฝึกฝน ทบทวนการปฏิบัติอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการปฏิบัติ ดังนั้นโรงพยาบาลกลางจึงได้กำหนดหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพบุคลากรประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้นำความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มาใช้บริการในโอกาสต่อไป

07050500/07050500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินอาการผู้ป่วยและการใช้แผนปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงได้ถูกต้อง 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฟื้นคืนชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และสามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับพยาบาล : Advance CPR for Nurse ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 110 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวนรุ่นละ 40 คน จำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 80 คน ดังนี้ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 80 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวนรุ่นละ 15 คน จำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 30 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 16 คน (รุ่นละ 8 คน) 2. วิทยากร จำนวน 14 คน (รุ่นละ 7 คน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-17)

100.00

17/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-02-26)

85.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดการอบรบ เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอยู่ในขั้นตอนการประเมินและสรุปผลการดำเนินโครงการหลังการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับพยาบาล: Advance CPR for Nurse เสนอผู้อำนวนการโรงพยาบาล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-01-27)

75.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว - เวียนแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม - เตรียมเอกสารสำหรับผู้เข้าอบรม โดยกำหนดจัดการอบรมในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโครงการ และคำสั่ง เพื่อขออนุมัติ จากผู้บริหารสำนักการแพทย์ และกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการและวางแผนจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูลโครงการและวางแผนจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานดำเนินการ จัดตารางการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานงานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการจัดการประชุมตามกำหนดการ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ประเมินโครงการและสรุปผลการตามแบบรายงานสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเสนอต่อผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3495

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3495

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **