ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน : 07000000-3498

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุมิตรา ชูแก้ว โทร 3615

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โปรดระบุ ปัจจุบันศักยภาพของศูนย์เบาหวานโรงพยาบาลตากสิน เป็นศูนย์บริการตติยภูมิที่ผ่านการศูนย์แห่งความเป็นเลิศอยู่ในระดับ 4 (3.55) ของสำนักการแพทย์ ซึ่งผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการของโรงพยาบาลจะได้รับการตรวจรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม คลินิกตรวจโรคทั่วไปและคลินิกประกันสังคม ผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้มี Hemoglobin A1c มากกว่า 9% หรือมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจะส่งตรวจรักษาและให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมที่ศูนย์เบาหวาน เมื่อควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีจะส่งกลับไปรักษาที่คลินิกเดิม โดยการให้บริการในศูนย์เบาหวานจะให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลทั้งในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โดยทีมสหวิชาชีพ เพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและผู้ป่วยเบาหวานสามารถจัดการตนเองได้ โดยมีพยาบาลผู้จัดการรายกรณีในศูนย์เบาหวานทำการจัดการให้ผู้ป่วยเบาหวานให้ได้รับการตรวจร่างกายเพื่อหา Tissue organ damage การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการคัดกรองโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานให้เป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การประสานร่วมกับศูนย์ดูแลสุขภาพเท้า เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีแผลที่เท้าได้รับการดูแลรักษาแผลอย่างถูกวิธี ลดอัตราการตัดนิ้วและเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน และการป้องกันการกลับเป็นซ้ำ โดยให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตัดรองเท้าเฉพาะรายทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ในรายที่มีปัญหาซับซ้อนจะได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านและมีการติดตามผลของการดูแลรักษาทางโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชั่นไลน์ รวมถึงมีการประสานงานกับพยาบาลไตเทียม เพื่อส่งให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับคำปรึกษาการชะลอการเสื่อมของไตตั้งแต่ระยะที่ 2 นอกจากการให้บริการแก่ ผู้ป่วยเบาหวานแล้ว ศูนย์เบาหวานได้ให้บริการด้านคำปรึกษา การให้ความรู้ การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการส่งตรวจโรคแทรกซ้อนตามแนวทางเวชปฏิบัติให้แก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงด้วยเช่นเดียวกับ ผู้ป่วยเบาหวาน รวมถึงการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยทุกรายที่มารับบริการที่ศูนย์เบาหวาน ตลอดจนการทบทวนเวชระเบียนเพื่อค้นหาการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน การใช้ยา และการนัดมาให้คำปรึกษาหรือเข้ารับการตรวจรักษาที่ศูนย์เบาหวานในกรณีที่ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลไม่เหมาะสม รวมทั้งการนัดให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจโรคแทรกซ้อนทางตา ช่องปาก และไต หากผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานจะได้รับการรักษาที่คลินิกเฉพาะทาง เช่น โรคไต โรคหัวใจ ในการตรวจส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการคัดกรองโรคแทรกซ้อนตามแนวทางเวชปฏิบัติ อีกทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเป็นทีมใน การกำหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลตากสิน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวานซึ่งในโครงการนี้พัฒนาทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาใช้ในหน่วยงาน ตลอดจนการขยายการบริการเชิงรุก ในการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู และมีความต่อเนื่องถึงชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐาน ลดภาวะแทรกซ้อนและความพิการจากโรคเบาหวานได้ ไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัว สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

07060000/07060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โปรดระบุ 1. เพื่อพัฒนาศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ให้มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบบูรณาการ 2. เพื่อให้ความรู้และคำปรึกษา เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถจัดการตนเองได้ 3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่อง โรคเบาหวานให้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ประชาชนและบุคลากร 4. เพื่อให้คำปรึกษาและติดตามให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ 5. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจตามแนวทางเวชปฏิบัติ เช่น การเข้าถึง การวินิจฉัยโรค การคัดกรองโรคแทรกซ้อน และการทบทวนการใช้ยา 6. เพื่อเป็นแหล่งรับส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า โดยประสานงานกับศูนย์ดูแลสุขภาพเท้า 7. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานและฝึกงาน

เป้าหมายของโครงการ

โปรดระบุ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบทั้งวัสดุ อุปกรณ์ การขยายการบริการเชิงรุก ตลอดจนการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาใช้ในหน่วยงาน เพื่อให้การบริการแก่ผู้ป่วยเบาหวานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งเฉียบพลัน และภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง ตลอดจนการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบบูรณาการ สู่การเป็นศูนย์บริการตติยภูมิเฉพาะด้านสำหรับโรคเบาหวานต่อไปในอนาคต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : สรุปผลการดำเนินงาน ทั้ง 4 ไตรมาส มีจำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ 3,903 ราย จาก จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการทั้งหมด 4,435 ราย คิดเป็นร้อยละ 88 และการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เคยเสนอซื้อ ได้แก่ เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน/ไม่มีล้อ มีพนักพิงหลัง ใช้ในหน่วยงาน 18 ตัว ได้ดำเนินขอจัดซื้อพร้อมกันภายในโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำตามหลักการจัดซื้อ รอการพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไป โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-24)

80.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากการทบทวนความจำเป็นในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เคยเสนอซื้อ ได้แก่ ข้อที่ 1. บอร์ดติดประกาศตู้กระจก และข้อที่ 2. บอร์ดอะคริลิกชื่อบุคลากร ทั้งบริเวณหน้าหน่วยงาน และป้ายชื่อหน้าห้อง และชื่อห้องต่างๆ รอการปรับปรุงหน่วยงานในอนาคต ทั้ง 2 อย่าง ขอยกเลิกการจัดซื้อ ส่วนข้อที่ 3. Monofilament set 5 ชุด มีผู้มาบริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว ส่วนข้อที่ 4. เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน/ไม่มีล้อ มีพนักพิงหลัง ใช้ในหน่วยงาน 18 ตัว ได้ดำเนินขอจัดซื้อพร้อมกันภายในโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำตามหลักการจัดซื้อ รอการพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไป อยู่ในขั้นตอนพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้ออีกครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-24)

75.00

24/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จากการทบทวนความจำเป็นในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เคยเสนอซื้อ ได้แก่ ข้อที่ 1. บอร์ดติดประกาศตู้กระจก และข้อที่ 2. บอร์ดอะคริลิกชื่อบุคลากร ทั้งบริเวณหน้าหน่วยงาน และป้ายชื่อหน้าห้อง และชื่อห้องต่างๆ รอการปรับปรุงหน่วยงานในอนาคต ทั้ง 2 อย่าง ขอยกเลิกการจัดซื้อ ส่วนข้อที่ 3. Monofilament set 5 ชุด มีผู้มาบริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว ส่วนข้อที่ 4. เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน/ไม่มีล้อ มีพนักพิงหลัง ใช้ในหน่วยงาน 18 ตัว ได้ดำเนินขอจัดซื้อพร้อมกันภายในโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำตามหลักการจัดซื้อ รอการพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไป อยู่ในขั้นตอนพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้ออีกครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-16)

70.00

16/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จากการทบทวนความจำเป็นในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เคยเสนอซื้อ ได้แก่ ข้อที่ 1. บอร์ดติดประกาศตู้กระจก และข้อที่ 2. บอร์ดอะคริลิกชื่อบุคลากร ทั้งบริเวณหน้าหน่วยงาน และป้ายชื่อหน้าห้อง และชื่อห้องต่างๆ รอการปรับปรุงหน่วยงานในอนาคต ทั้ง 2 อย่าง ขอยกเลิกการจัดซื้อ ส่วนข้อที่ 3. Monofilament set 5 ชุด มีผู้มาบริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว ส่วนข้อที่ 4. เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน/ไม่มีล้อ มีพนักพิงหลัง ใช้ในหน่วยงาน 18 ตัว ได้ดำเนินขอจัดซื้อพร้อมกันภายในโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำตามหลักการจัดซื้อ รอการพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไป อยู่ในขั้นตอนพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อ ชะลอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-18)

55.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากการทบทวนความจำเป็นในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เคยเสนอซื้อ ได้แก่ข้อที่ 1. บอร์ดติดประกาศตู้กระจก และข้อที่ 2. บอร์ดอะคริลิกชื่อบุคลากร ทั้งบริเวณหน้าหน่วยงาน และป้ายชื่อหน้าห้อง และชื่อห้องต่างๆ รอการปรับปรุงหน่วยงานในอนาคต ทั้ง 2 อย่าง ขอยกเลิกการจัดซื้อ ส่วนข้อที่ 3. Monofilament set 5 ชุด มีผู้มาบริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว ส่วนข้อที่ 4. เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน/ไม่มีล้อ ทีพนักพิงหลัง ใช้ในหน่วยงาน 18 ตัว ได้ดำเนินการขอจัดซื้อพร้อมกันภายในโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-17)

50.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากการทบทวนความจำเป็นในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เคยเสนอซื้อ ได้แก่ข้อที่ 1. บอร์ดติดประกาศตู้กระจก และข้อที่2. บอร์ดอะคริลิกชื่อบุคลากร ทั้งบริเวณหน้าหน่วยงาน และป้ายชื่อหน้าห้อง และชื่อห้องต่างๆ รอการปรับปรุงหน่วยงานในอนาคต ทั้ง 2 อย่าง ขอยกเลิกการจัดซื้อ ส่วนข้อที่ 3. Monofilament set 5 ชุด มีผู้มาบริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว ส่วนข้อที่ 4. เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน/ไม่มีล้อ ทีพนักพิงหลัง ใช้ในหน่วยงาน 18 ตัว ได้ดำเนินการขอจัดซื้อพร้อมกันภายในโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-20)

45.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการพิจารณาเกณฑ์ความจำเป็นในการจัดซื้อเก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน/ไมีมีล้อ มีพนักพิงหลัง ใช้ในหน่วยงาน 18 ตัว เพื่ออนุมัติการจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากการทบทวนความจำเป็นในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เคยขอเสนอซื้อ ได้แก่ 1.บอร์ดติดประกาศตู้กระจก และบอร์ดอะคริลิกชื่อบุคลากร ทั้งบริเวณหน้าหน่วยงาน และป้ายชื่อหน้าห้อง และชื่อห้องต่างๆ รอการปรับปรุงหน่วยงานในอนาคต ทั้ง 2 อย่างขอยกเลิกการจัดซื้อ 2. Monofilament set 5 ชุด มีผู้มาบริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว 3.เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน/ไม่มีล้อ มีพนักพิงหลัง ใช้ในหน่วยงาน 18 ตัวได้ดำเนินขอจัดซื้อพร้อมกันภายในโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำตามหลักการจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนในการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจัดซื้อด้านวัสดุ อุปกรณ์ การขยายบริการเชิงรุก เพื่อนำมาใช้ในหน่วยงานเท่าที่จำเป็น ณ ปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ในระหว่างการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจัดซื้อด้าน วัสดุ อุปกรณ์ การขยายบริการเชิงรุก เพื่อนำมาใช้ในหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ในระหว่างการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจัดซื้อด้าน วัสดุ อุปกรณ์ การขยายบริการเชิงรุก เพื่อนำมาใช้ในหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อมอบหมายงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำตามโครงการ ซึ้อวัสดุ อุปกรณ์ตามแผน
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามระเบียบการจัดซื้อของพัสดุ
:30%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลโครงการเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3498

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3498

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0780

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 84.68

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
54.81

100 / 100
3
41.66

0 / 0
4
84.68

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **