ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน : 07000000-3499

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุมิตรา ชูแก้ว โทร 3615

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โปรดระบุ อัตราการตายของประชากรไทยจากโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชากรผู้สูงอายุ พบว่าอัตราการตายของประชากรไทยจากโรคเบาหวานเท่ากับ 9.2 ต่อประชากร 100,000 คน นับเป็นอันดับ 10 ในจำนวน 25 อันดับแรกของสาเหตุการตายของประชากรไทย พบว่าสาเหตุการตายของโรคเบาหวานในโรงพยาบาล คือ โรคติดเชื้อ โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคไตวายระยะสุดท้าย โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดส่วนปลาย สำหรับในโรงพยาบาลอัตราการตายของ ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังเท่ากับ ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยเบาหวานด้วยกัน เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถจัดการตนเองได้และมีที่ปรึกษาที่เป็นโรคเบาหวานซึ่งจะทำให้เข้าใจผู้ป่วยเบาหวานด้วยกันและมีกำลังใจที่จะควบคุมโรคได้ดี

07060000/07060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โปรดระบุ 1. สร้างทีมสหวิชาชีพร่วมดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยวางแผนกำหนดทิศทางการทำงานของทีมร่วมกันดูแลสุขภาพของประชาชน 2. มีระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเชื่อมลงสู่สถานบริการปฐมภูมิ 3. สร้างระบบเชื่อมโยงโดยลดช่องทางการทำงานระหว่างโรงพยาบาลกับศูนย์บริการสาธารณสุข 4. ส่งเสริมการมส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

โปรดระบุ เพื่อพัฒนาเครือข่ายและปรับกระบวนการการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีทีมสหวิชาชีพ เป็นผู้ดำเนินการระหว่างผู้ป่วย ในการดูแลระบบบริการสุขภาพ และเพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : สรุปผลการดำเนินงาน ทั้ง 4 ไตรมาส อัตราการตายของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Ischemic Heart, CKD, Stroke เท่ากับร้อยละ 0 และการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เคยเสนอซื้อ ได้แก่ เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน/ไม่มีล้อ มีพนักพิงหลัง ใช้ในหน่วยงาน 18 ตัว ได้ดำเนินขอจัดซื้อพร้อมกันภายในโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำตามหลักการจัดซื้อ รอการพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไป โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-24)

80.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากการทบทวนความจำเป็นในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เคยเสนอซื้อ ได้แก่ ข้อที่ 1. บอร์ดติดประกาศตู้กระจก และข้อที่ 2. บอร์ดอะคริลิกชื่อบุคลากร ทั้งบริเวณหน้าหน่วยงาน และป้ายชื่อหน้าห้อง และชื่อห้องต่างๆ รอการปรับปรุงหน่วยงานในอนาคต ทั้ง 2 อย่าง ขอยกเลิกการจัดซื้อ ส่วนข้อที่ 3. Monofilament set 5 ชุด มีผู้มาบริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว ส่วนข้อที่ 4. เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน/ไม่มีล้อ มีพนักพิงหลัง ใช้ในหน่วยงาน 18 ตัว ได้ดำเนินขอจัดซื้อพร้อมกันภายในโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำตามหลักการจัดซื้อ รอการพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไป อยู่ในขั้นตอนพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้ออีกครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-24)

75.00

24/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จากการทบทวนความจำเป็นในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เคยเสนอซื้อ ได้แก่ ข้อที่ 1. บอร์ดติดประกาศตู้กระจก และข้อที่ 2. บอร์ดอะคริลิกชื่อบุคลากร ทั้งบริเวณหน้าหน่วยงาน และป้ายชื่อหน้าห้อง และชื่อห้องต่างๆ รอการปรับปรุงหน่วยงานในอนาคต ทั้ง 2 อย่าง ขอยกเลิกการจัดซื้อ ส่วนข้อที่ 3. Monofilament set 5 ชุด มีผู้มาบริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว ส่วนข้อที่ 4. เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน/ไม่มีล้อ มีพนักพิงหลัง ใช้ในหน่วยงาน 18 ตัว ได้ดำเนินขอจัดซื้อพร้อมกันภายในโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำตามหลักการจัดซื้อ รอการพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไป อยู่ในขั้นตอนพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้ออีกครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-16)

70.00

16/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จากการทบทวนความจำเป็นในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เคยเสนอซื้อ ได้แก่ ข้อที่ 1. บอร์ดติดประกาศตู้กระจก และข้อที่ 2. บอร์ดอะคริลิกชื่อบุคลากร ทั้งบริเวณหน้าหน่วยงาน และป้ายชื่อหน้าห้อง และชื่อห้องต่างๆ รอการปรับปรุงหน่วยงานในอนาคต ทั้ง 2 อย่าง ขอยกเลิกการจัดซื้อ ส่วนข้อที่ 3. Monofilament set 5 ชุด มีผู้มาบริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว ส่วนข้อที่ 4. เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน/ไม่มีล้อ มีพนักพิงหลัง ใช้ในหน่วยงาน 18 ตัว ได้ดำเนินขอจัดซื้อพร้อมกันภายในโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำตามหลักการจัดซื้อ รอการพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไป อยู่ในขั้นตอนพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อ ชะลอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-18)

55.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากการทบทวนความจำเป็นในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เคยเสนอซื้อ ได้แก่ข้อที่ 1. บอร์ดติดประกาศตู้กระจก และข้อที่ 2. บอร์ดอะคริลิกชื่อบุคลากร ทั้งบริเวณหน้าหน่วยงาน และป้ายชื่อหน้าห้อง และชื่อห้องต่างๆ รอการปรับปรุงหน่วยงานในอนาคต ทั้ง 2 อย่าง ขอยกเลิกการจัดซื้อ ส่วนข้อที่ 3. Monofilament set 5 ชุด มีผู้มาบริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว ส่วนข้อที่ 4. เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน/ไม่มีล้อ ทีพนักพิงหลัง ใช้ในหน่วยงาน 18 ตัว ได้ดำเนินการขอจัดซื้อพร้อมกันภายในโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-17)

50.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากการทบทวนความจำเป็นในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เคยเสนอซื้อ ได้แก่ข้อที่ 1. บอร์ดติดประกาศตู้กระจก และข้อที่2. บอร์ดอะคริลิกชื่อบุคลากร ทั้งบริเวณหน้าหน่วยงาน และป้ายชื่อหน้าห้อง และชื่อห้องต่างๆ รอการปรับปรุงหน่วยงานในอนาคต ทั้ง 2 อย่าง ขอยกเลิกการจัดซื้อ ส่วนข้อที่ 3. Monofilament set 5 ชุด มีผู้มาบริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว ส่วนข้อที่ 4. เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน/ไม่มีล้อ ทีพนักพิงหลัง ใช้ในหน่วยงาน 18 ตัว ได้ดำเนินการขอจัดซื้อพร้อมกันภายในโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-20)

45.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการพิจารณาเกณฑ์ความจำเป็นในการจัดซื้อเก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน/ไมีมีล้อ มีพนักพิงหลัง ใช้ในหน่วยงาน 18 ตัว เพื่ออนุมัติการจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากการทบทวนความจำเป็นในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เคยขอเสนอซื้อ ได้แก่ 1.บอร์ดติดประกาศตู้กระจก และบอร์ดอะคริลิกชื่อบุคลากร ทั้งบริเวณหน้าหน่วยงาน และป้ายชื่อหน้าห้อง และชื่อห้องต่างๆ รอการปรับปรุงหน่วยงานในอนาคต ทั้ง 2 อย่างขอยกเลิกการจัดซื้อ 2. Monofilament set 5 ชุด มีผู้มาบริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว 3.เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน/ไม่มีล้อ มีพนักพิงหลัง ใช้ในหน่วยงาน 18 ตัวได้ดำเนินขอจัดซื้อพร้อมกันภายในโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำตามหลักการจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนในการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจัดซื้อด้านวัสดุ อุปกรณ์ การขยายบริการเชิงรุก เพื่อนำมาใช้ในหน่วยงานเท่าที่จำเป็น ณ ปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....การศึกษาข้อมูลในการจัดเตรียมโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติผู้บริหารตามลำดับ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมเชิญประชุมคณะทำงานฯ ในการเตรียมจัดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การวางแผนในการจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:นำเสนอโครงการต่อที่ประชุม ทีมพัฒนาคุณภาพ การดูแลผู้ป่วยเบาหวานและ PCT MED
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมคณะทำงานเพื่อมอบหมายหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ในการทำกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการทำกิจกรรมหลัก
:30%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่าย
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ประเมินผลและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3499

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3499

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0782

ตัวชี้วัด : อัตราการตายของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Ischemic Heart , CKD , Stroke

ค่าเป้าหมาย น้อยกว้าร้อยละ : 1

ผลงานที่ทำได้ น้อยกว้าร้อยละ : 0.012

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(น้อยกว้าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.01

100 / 100
2
0.01

100 / 100
3
0.01

0 / 0
4
0.01

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **