ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาล ตากสิน : 07000000-3501

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายกิตติพล กลัดพันธุ์ โทร 1410

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โปรดระบุ ปัจจุบันระบบอาคารที่ใช้ในการให้บริการผู้ป่วยนอกเป็นอาคารสูงเพียง 6 ชั้น ก่อสร้างมานานกว่า 40 ปี สภาพพื้นที่แออัด คับแคบ ไม่ได้รับความสะดวกและไม่สอดคล้องกับปริมาณผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น สภาพโครงสร้างชำรุด มีความเสื่อมสภาพของระบบสาธารณูปโภคในอาคาร ทั้งยังไม่ได้ออกแบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติงานสมัยใหม่ และการให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศ (Indoor Air Quality : IAQ) ตลอดจนระบบการระบายอากาศภายในอาคาร โดยเฉพาะการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบริการมีขีดจำกัด เกิดการชะลอตัวและไม่ลื่นไหล ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความพึงพอใจ เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานที่เสมอ ทำให้ผู้ใช้บริการและบุคลากรขาดความเชื่อมั่นต่อศักยภาพโรงพยาบาลด้วยเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว โรงพยาบาลตากสินจึงได้วางแผนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ สูง 23 ชั้นพร้อมชั้นจอดรถใต้ดิน 3 ชั้น บริเวณอาคาร 6 ชั้นเดิม และพื้นที่โดยรอบ เพื่อรองรับการให้บริการที่ครอบคลุม สามารถขยายงานบริการและพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการและการตรวจรักษาได้อย่างมีมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อาคารมีความมั่นคงปลอดภัยได้มาตรฐาน สะดวกทั้งด้านการใช้สอยและรวมไปถึงสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพและมีความถูกต้อง ตามสุขลักษณะซึ่งจะเป็นแรงจูงใจหนึ่งที่ช่วยสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจต่อการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลที่ก้าวหน้า ทันสมัย เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง และเป็นไปตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานครที่มุ่งสู่การพัฒนาเป็นมหานครแห่งเอเชีย

07060000/07060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โปรดระบุ 1 เพื่อพัฒนาการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง โดยการเพิ่มศักยภาพในหน่วยงานต่าง ๆ เช่นห้องตรวจผู้ป่วยนอกแยกตามสาขาต่าง ๆ เป็นสัดส่วนและมีสถานที่นั่งรอตรวจที่เหมาะสมและเพียงพอ เป็นต้น 2 เพื่อลดความแออัดของสถานที่ให้บริการผู้ป่วยและสามารถจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมสุขภาพ (Healing Environment) 3 เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนของโรงพยาบาลให้ได้อย่างครบวงจรทั้งด้านการป้องกันโรค การส่งเสริม การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ 4 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรของโรงพยาบาลในการปฏิบัติงานในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสม เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดขวัญและกำลังใจ เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความยึดมั่นผูกพันและความเชื่อมั่นในศักยภาพของโรงพยาบาล

เป้าหมายของโครงการ

โปรดระบุ 1 เพื่อขยายการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่ด้านฝั่งธนบุรีได้เต็มศักยภาพ สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยได้ 600 เตียง 2 เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้รับการบริการทางการแพทย์ที่สะดวก รวดเร็วในพื้นที่ใกล้บ้าน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดการส่งต่อผู้ป่วยหนัก 3 เพื่อให้ประชาชนและบุคลากรของโรงพยาบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
๑.๖.๓.๒ จัดบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครนธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัยทุกรูปแบบทุกช่องทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : โรงพยาบาลตากสิน ขอรายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลตากสิน ดังนี้ปัจจุบัน อยู่ระหว่างขั้นตอน รื้อถอน อาคารอำนวยการ 6 ชั้น (อาคารสำนักการแพทย์ 6 ชั้น) รื้อถอน อาคารตึก 4 ชั้น (อาคารสูติกรรม และอาคารบำบัดยาเสพติด) และ เตรียมงานเสาเข็มเจาะ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.50 (2020-08-24)

99.50

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารอำนวยการ 6 ชั้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-07-24)

99.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเตรียมเข้าดำเนินการรื้อถอนพื้นที่อาคารอำนวยการ 6 ชั้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-06-22)

98.00

2020-6-22 : ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงบริเวณ ลานจอดรถยนต์ชั้น 2 – 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) เป็นพื้นที่ชั่วคราวส่วนผู้ป่วยนอก ดำเนินการแล้วเสร็จตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานและเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.39 (2020-05-20)

97.39

20/5/2563 : โรงพยาบาลตากสิน ขอรายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลตากสิน ดังนี้ ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงบริเวณ ลานจอดรถยนต์ชั้น 2 – 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) เป็นพื้นที่ชั่วคราวส่วนผู้ป่วยนอกตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ โดยมีเนื้องานที่ดำเนินการ ดังนี้ 1.งานรื้อถอน + ขนย้าย แล้วเสร็จ 100% 2. งานโครงสร้างชั้น 4 แล้วเสร็จ 100% 3. งานโครงสร้างชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% 4. งานโครงสร้างชั้น 2 แล้วเสร็จ 100% 5. งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100% 6. งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% 7. งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100% 8. งานระบบชั้น 4 ทำได้ 99% 9. งานระบบชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% 10. งานระบบชั้น 2 ทำได้ 95% 11. งานระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ 100% โดยมีความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 97.39

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.46 (2020-04-23)

85.46

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงบริเวณ ลานจอดรถยนต์ชั้น 2 – 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) เป็นพื้นที่ชั่วคราวส่วนผู้ป่วยนอกตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ โดยมีเนื้องานที่ดำเนินการ ดังนี้ 1. งานรื้อถอน + ขนย้าย แล้วเสร็จ 100% 2. งานโครงสร้างชั้น 4 ทำได้ 100% 3. งานโครงสร้างชั้น 3 ทำได้ 100% 4. งานโครงสร้างชั้น 2 ทำได้ 100% 5. งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4 ทำได้ 99% 6. งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3 ทำได้ 92% 7. งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2 ทำได้ 85% 8. งานระบบชั้น 4 ทำได้99% 9. งานระบบชั้น 3 ทำได้ 93% 10. งานระบบชั้น 2 ทำได้ 90% 11. งานระบบบำบัดน้ำเสีย ทำได้ 97% โดยมีความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 85.46

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.18 (2020-03-19)

79.18

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงบริเวณ ลานจอดรถยนต์ชั้น 2 – 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) เป็นพื้นที่ชั่วคราวส่วนผู้ป่วยนอกตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ โดยมีเนื้องานที่ดำเนินการ ดังนี้ 1. งานรื้อถอน + ขนย้าย แล้วเสร็จ 100% 2. งานโครงสร้างชั้น 4 ทำได้ 100% 3. งานโครงสร้างชั้น 3 ทำได้ 100% 4.งานโครงสร้างชั้น 2 ทำได้ 100% 5. งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4 ทำได้ 95% 6. งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3 ทำได้ 85% 7. งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2 ทำได้ 75 8. งานระบบชั้น 4 ทำได้ 95% 9. งานระบบชั้น 3 ทำได้ 85% 10. งานระบบชั้น 2 ทำได้ 80% 11. งานระบบบำบัดน้ำเสีย ทำได้ 95% โดยมีความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 79.18

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.78 (2020-02-25)

41.78

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงบริเวณ ลานจอดรถยนต์ชั้น 2 – 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) เป็นพื้นที่ชั่วคราวส่วนผู้ป่วยนอกตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ โดยมีเนื้องานที่ดำเนินการ ดังนี้ 1. งานรื้อถอน + ขนย้าย แล้วเสร็จ 100% 2. งานโครงสร้างชั้น 4 ทำได้ 100% 3. งานโครงสร้างชั้น 3 ทำได้ 100% 4. งานโครงสร้างชั้น 2 ทำได้ 100% 5. งานผนังทั้งหมด ทำได้ 90% 6. งานพื้น ทำได้ 50% 7. งานสี ทำได้ 45% 8. งานฝ้าเพดาน ทำได้ 45% 9. งานระบบชั้น 4 ทำได้ 90% 10. งานระบบชั้น 3 ทำได้ 80% 11. งานระบบชั้น 2 ทำได้ 75% 12. งานระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร 17 ชั้น และ 20 ชั้น 12.1 งานติดตั้งอุปกรณ์ ทำได้ 80% โดยมีความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 41.78

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.84 (2020-01-22)

37.84

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงบริเวณ ลานจอดรถยนต์ชั้น 2 – 4 อาคารสมเด็จพระเจ้า- ตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) เป็นพื้นที่ชั่วคราวส่วนผู้ป่วยนอกตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ โดยมีเนื้องานที่ดำเนินการ ดังนี้ 1. งานรื้อถอน + ขนย้าย แล้วเสร็จ 100% 2. งานโครงสร้างชั้น 4 ทำได้ 100% 3. งานโครงสร้างชั้น 3 ทำได้ 100% 4. งานโครงสร้างชั้น 2 ทำได้ 100% 5. งานผนังทั้งหมด ทำได้ 70% 6. งานระบบชั้น 4 6.1 งานคอริ่งพื้น ทำได้ 90% 6.2 งานวางท่อผ่านพื้น ทำได้ 90% 6.3 งานติดตั้งท่อ S W V ทำได้ 100% 6.4 งานติดตั้งท่อ cw ทำได้ 100% 6.5 งานติดตั้งท่อไฟฟ้า ทำได้ 100% 6.6 งานเดินท่อน้ำยาแอร์-ท่อน้ำทิ้ง ทำได้ 100% 6.7 งานติดตั้งท่อดักท์ ทำได้ 98% 6.8 งานติดตั้งท่อแก๊สทางการแพทย์ ทำได้ 100% 6.9 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทำได้ 95% 7. งานระบบชั้น 3 7.1 งานคอริ่งพื้น ทำได้ 90% 7.2 งานวางท่อผ่านพื้น ทำได้ 80% 7.3 งานติดตั้งท่อ S W V ทำได้ 60% 7.4 งานติดตั้งท่อ CW ทำได้ 70% 7.5 งานติดตั้งท่อไฟฟ้า ทำได้ 60% 7.6 งานเดินท่อน้ำยาแอร์-ท่อน้ำทิ้ง ทำได้ 80% 7.7 งานติดตั้งท่อดักท์ ทำได้ 70% 7.8 งานติดตั้งท่อแก๊สทางการแพทย์ ทำได้ 70% 7.9 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทำได้ 50% 8. งานระบบชั้น 2 8.1 งานติดตั้งท่อไฟฟ้า ทำได้ 60% 8.2 งานเดินท่อน้ำยาแอร์-ท่อน้ำทิ้ง ทำได้ 60% 8.3 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทำได้ 50% 8.4 งานเดินท่อแก๊สทางการแพทย์ ทำได้ 60% 9. งานระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร 17 ชั้น และ 20 ชั้น งานติดตั้งอุปกรณ์ ทำได้ 60% โดยมีความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 37.84

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.39 (2019-12-24)

16.39

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงบริเวณ ลานจอดรถยนต์ชั้น 2 – 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) เป็นพื้นที่ชั่วคราวส่วนผู้ป่วยนอกตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ โดยมีเนื้องานที่ดำเนินการ ดังนี้ 1. งานรื้อถอน + ขนย้าย แล้วเสร็จ 100% 2. งานโครงสร้างชั้น 4 ทำได้ 100% 3. งานโครงสร้างชั้น 3 ทำได้ 60% 4. งานโครงสร้างชั้น 2 ทำได้ 50% 5. งานผนังทั้งหมด ทำได้ 33% 6. งานระบบชั้น 4 6.1 งานคอริ่งพื้น ทำได้ 90% 6.2 งานวางท่อผ่านพื้น ทำได้ 90% 6.3 งานติดตั้งท่อ S W V ทำได้ 100% 6.4 งานติดตั้งท่อ cw ทำได้ 100% 6.5 งานติดตั้งท่อไฟฟ้า ทำได้ 100% 6.6 งานเดินท่อน้ำยาแอร์-ท่อน้ำทิ้ง ทำได้ 98% 6.7 งานติดตั้งท่อดักท์ ทำได้ 98% 6.8 งานติดตั้งท่อแก๊สทางการแพทย์ ทำได้ 100% 7. งานระบบชั้น 3 7.1 งานคอริ่งพื้น ทำได้ 90% 7.2 งานวางท่อผ่านพื้น ทำได้ 60% 7.3 งานติดตั้งท่อ S W V ทำได้ 40% 7.4 งานติดตั้งท่อ CW ทำได้ 50% 7.5 งานติดตั้งท่อไฟฟ้า ทำได้ 40% 7.6 งานเดินท่อน้ำยาแอร์-ท่อน้ำทิ้ง ทำได้ 80% 7.7 งานติดตั้งท่อดักท์ ทำได้ 70% 7.8 งานติดตั้งท่อแก๊สทางการแพทย์ ทำได้ 70%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงบริเวณลานจอดรถชั้น 2 - 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(อาคาร 17 ชั้น)เป็นพื้นที่ชั่วคราวส่วนผู้ป่วยนอกตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ โดยมีเนื้องานที่ดำเนินการดังนี้ 1. งานรื้อถอนและขนย้าย แล้วเสร็จ 100% 2.งานผนังและผิวผนังชั้น4 แล้วเสร็จ 33% 3.งานระบบชั้น 4 แล้วเสร็จ 70% 4.งานระบบชั้น 3 แล้วเสร็จ 20%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-10-28)

7.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงบริเวณลานจอดรถยนต์ชั้น 2 - 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) เป็นพื้นที่ชั่วคราวส่วนผู้ป่วยนอกตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ โดยมีเนื้องานที่ดำเนินการดังนี้ 1. งานระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ 2. งานรั้วชั่วคราวปิดกั้นพื้นที่รอบโครงการสูง 3.00ม. 3. งานสำนักงานสนามสำหรับผู้ว่าจ้าง 4. งานรื้อถอน + ขนย้าย 5. งานห้องแสดงหุ่นจำลองของอาคารโรงพยาบาล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงบริเวณลานจอดรถยนต์ชั้น 2 - 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) เป็นพื้นที่ชั่วคราว ส่วนผู้ป่วยนอกตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3501

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3501

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0790

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **