รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง : 0700-0790

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
20.00
0
0 / 0
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการก่อตั้งหอผู้ป่วยวิกฤติระบบการหายใจ (Respiratory care unit; RCU) โรงพยาบาลกลาง ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร โรงพยาบาลกลาง ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานก่อตั้งหอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจ ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงพื้นที่และโครงสร้าง - ปรับปรุงพื้นที่ ห้องชั้น 6 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์งบประมาณปี 2563 การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ฝ่ายพัสดุกำลังดำเนินการ ดังนี้ - เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน - 1. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของปอดและระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติในผู้ใหญ่ 4 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 2. เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 80 กิโลวัตต์ และแผ่นรับภาพระบบดิจิตอล 2 ชุด แบบไม่น้อยกว่า 12 ลีด ชนิดวิเคราะห์ผลกล้ามเนื้อหัวใจตาย 1 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 62 – 26 พ.ย. 62 - อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจัดซื้อ 3. เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้าชั่งน้ำหนักได้พร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับ 4 เตียง - อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ 4. เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยอัตโนมัติ ชนิดให้สารละลายและให้เลือดได้ 3 ช่องทาง 8 ชุด - อยู่ระหว่างคณะกรรมการลงนามร่าง TOR - 5. เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา 2 เครื่อง 2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน ขั้นตอนที่ 1 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงบริเวณลานจอดรถยนต์ชั้น 2 - 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) เป็นพื้นที่ชั่วคราวส่วนผู้ป่วยนอกตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ โดยมีเนื้องานที่ดำเนินการดังนี้ 1. งานระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ 2. งานรั้วชั่วคราวปิดกั้นพื้นที่รอบโครงการสูง 3.00ม. 3. งานสำนักงานสนามสำหรับผู้ว่าจ้าง 4. งานรื้อถอน + ขนย้าย 5. งานห้องแสดงหุ่นจำลองของอาคารโรงพยาบาล โดยมีความก้าวหน้าร้อยละ 7 / 25/11/2562 : ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงบริเวณลานจอดรถชั้น 2 - 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(อาคาร 17 ชั้น)เป็นพื้นที่ชั่วคราวส่วนผู้ป่วยนอกตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ โดยมีเนื้องานที่ดำเนินการดังนี้ 1. งานรื้อถอนและขนย้าย แล้วเสร็จ 100% 2.งานผนังและผิวผนังชั้น4 แล้วเสร็จ 33% 3.งานระบบชั้น 4 แล้วเสร็จ 70% 4.งานระบบชั้น 3 แล้วเสร็จ 20% 3.โครงการเพิ่มศักยภาพหน่วยห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับจ้างดำเนินการฯ - อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามสัญญาภายในสิ้นเดือนกันยายน 2562 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 180 วัน และผู้ขายขออนุญาตเข้าดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องทันทีหลังจากการลงนามสัญญา / 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงห้องบริเวณชั้น 5 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี (ห้องจ่ายยาในเดิม) ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกำหนดส่งมอบเพื่อเอ็กซ์เรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ จำนวน 1 เครื่อง ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 รับประกันคุณภาพสองปีกับบริษัท สีมา-เมดิก จำกัด 4. โครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลางและหน่วยงานสนับสนุน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ขั้นตอนที่ 1 งานโครงสร้างชั้น ๓ – ชั้น ๗ - เตรียมงานพื้นชั้นดาดฟ้า (รอเทคอนกรีต) แล้วเสร็จ 100% - งานก่ออิฐ ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100% - งานก่ออิฐ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100% - งานก่ออิฐ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% - งานก่ออิฐ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% - งานก่ออิฐ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 100% - งานก่ออิฐ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 20% - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 6 แล้วเสร็จ 70% - งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 50% สรุปงาน 1. งานโครงสร้าง 99.06% 2. งานสถาปัตย์ 11.02% 3. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพิลง 56.82% 4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 3.70% ขั้นตอนที่ 2 งานโครงสร้างเสา ชั้นหลังคา งานโครงสร้างลิฟต์งานมุงหลังคา ก่ออิฐฉาบปูนภายในภายนอกอาคาร - งานก่ออิฐ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100% - งานก่ออิฐ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 80% - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 5 แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 6 แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 70% - งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 50% - งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 30% - งานฉาบปูนภายใน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90% - งานฉาบปูนภายใน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 80% - งานฉาบปูนภายใน ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% สรุปงาน 1. งานโครงสร้าง 99.06% 2. งานสถาปัตย์ 13.39% 3. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพิลง 61.36% 4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 3.70% / 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานก่ออิฐ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 98% - งานก่ออิฐ ชั้น 7 แล้วเสร็จ 98% - งานก่ออิฐ ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 98% - งานฉาบปูนภายใน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90% - งานฉาบปูนภายใน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% - งานฉาบปูนภายใน ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100% - งานฉาบปูนภายใน ชั้น 6 แล้วเสร็จ 40% - งานฉาบปูนภายใน ชั้น 7 แล้วเสร็จ 60% - งานฉาบปูนภายใน ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 95% - งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100% - งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% - งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 80% - งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น 7 แล้วเสร็จ 60% สรุปงาน ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 1. งานโครงสร้าง 99.06% 2. งานสถาปัตย์ 18.11% 3. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพิลง 68.18% 4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 5.55%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักการแพทย์ได้พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง ทางด้านกายภาพเพื่อให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ยกระดับเป็นโรงพยาบาลระดับสูงขึ้นประกอบด้วย 14 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่สำนักการแพทย์ดำเนินการ ได้แก่ 1 โครงการก่อตั้งหอผู้ป่วยวิกฤติระบบการหายใจ (Respiratory care unit; RCU) โรงพยาบาลกลาง งบประมาณ 9390,000.- บาท โรงพยาบาลกลางได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร โรงพยาบาลกลาง - จัดทำโครงการโครงการก่อตั้งหอผู้ป่วยวิกฤติระบบการหายใจ (Respiratory care unit; RCU) เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ตามบันทึกที่ ฝวช 145/2561 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานก่อตั้งหอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจ - ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งหอผู้ป่วยวิกฤติระบบการหายใจ ตามคำสั่งโรงพยาบาลที่ 1050/2562 ลงวันที่7 มิถุนายน 2562 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการประชุมการจัดตั้งผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจ ตามบันที่ กอร. /2561 เรื่องขอเชิญประชุมการประชุมการจัดตั้งผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจ 4. ปรับปรุงพื้นที่และโครงสร้าง - ดำเนินการปรับพื้นที่และโครงสร้าง - ดำเนินการคืนพื้นที่หอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจ 5. ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์งบประมาณปี 2563 - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังนี้ 1. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของปอดและระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติในผู้ใหญ่ 4 เครื่อง อยู่ระหว่างขั้นตอน ประกาศยกเลิก วันที่ 30 ม.ค. 2563 โดยอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นชอบร่างขอบเขตรายงาน 2. เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 80 กิโลวัตต์ และแผ่นรับภาพระบบดิจิตอล 2 ชุด แบบไม่น้อยกว่า 12 ลีด ชนิดวิเคราะห์ผลกล้ามเนื้อหัวใจตาย 1 เครื่อง อยู่ระหว่างขั้นตอน รอทำสัญญา (รออนุมัติเงินงวด) 3. เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้าชั่งน้ำหนักได้พร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับ 4 เตียง อยู่ระหว่างขั้นตอน รอทำสัญญา (รออนุมัติเงินงวด) 4. เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยอัตโนมัติ ชนิดให้สารละลายและให้เลือดได้ 3 ช่องทาง 8 ชุด อยู่ระหว่างขั้นตอน คณะกรรมการทบทวนผลการพิจารณาใหม่ 5. เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา 2 เครื่อง อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจร่างสัญญา (รออนุมัติเงินงวด) - คิดเป็นร้อยละ 40 2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสินงบประมาณ 75,947,000.-บาท(ลงทุน) (รพต.) โรงพยาบาลตากสินได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงบริเวณลานจอดรถยนต์ชั้น 2 - 4 อาคารสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) เป็นพื้นที่ชั่วคราว ส่วนผู้ป่วยนอกตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ - ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงบริเวณ ลานจอดรถยนต์ชั้น 2 – 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) เป็นพื้นที่ชั่วคราวส่วนผู้ป่วยนอกตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ โดยมีเนื้องานที่ดำเนินการ ดังนี้ 1. งานรื้อถอน + ขนย้าย แล้วเสร็จ 100% 2. งานโครงสร้างชั้น 4 ทำได้ 100% 3. งานโครงสร้างชั้น 3 ทำได้ 100% 4.งานโครงสร้างชั้น 2 ทำได้ 100% 5. งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4 ทำได้ 95% 6. งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3 ทำได้ 85% 7. งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2 ทำได้ 75 8. งานระบบชั้น 4 ทำได้ 95% 9. งานระบบชั้น 3 ทำได้ 85% 10. งานระบบชั้น 2 ทำได้ 80% 11. งานระบบบำบัดน้ำเสีย ทำได้ 95% โดยมีความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 79.18 3 โครงการเพิ่มศักยภาพหน่วยห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ งบประมาณ 27,000,000.- บาท (ลงทุน) (รพจ.) 1. ผู้รับจ้างดำเนินการฯ - ดำเนินการลงนามสัญญาภายในสิ้นเดือนกันยายน 2562 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 180 วัน และผู้ขายขออนุญาตเข้าดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องทันทีหลังจากการลงนามสัญญา - ปรับปรุงห้องบริเวณชั้น 5 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี (ห้องจ่ายยาในเดิม) ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกำหนดส่งมอบเพื่อเอ็กซ์เรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ จำนวน 1 เครื่อง ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 รับประกันคุณภาพสองปีกับบริษัท สีมา-เมดิก จำกัด - อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่ 4 โครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลางและหน่วยงานสนับสนุน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ งบประมาณ 79,013,000.- บาท (ลงทุน) (รพร.) 1. งานโครงสร้างชั้น ๓ – ชั้น ๗ - เตรียมงานพื้นชั้นดาดฟ้า (รอเทคอนกรีต) แล้วเสร็จ 100% - งานเทโครงสร้างทางเชื่อม แล้วเสร็จ 100% 2. งานโครงสร้างเสา ชั้นหลังคา งานโครงสร้างลิฟต์งานมุงหลังคา ก่ออิฐฉาบปูนภายในภายนอกอาคาร งานโครงสร้างเสา ชั้นหลังคางาน โครงสร้างลิฟต์งานมุงหลังคา - งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 50% - งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 30% - งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% - งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100% - งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 5 แล้วเสร็จ 100% - งานขึ้นโครงฝ้าเพดาน ชั้น 6 แล้วเสร็จ 100% - งานปิดแผ่นฝ้าเพดาน ชั้น 4 แล้วเสร็จ งานก่ออิฐฉาบปูนภายใน ภายนอกอาคาร - งานปูกระเบื้องชั้น 1 แล้วเสร็จ 80% - งานปูกระเบื้องชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% - งานปูกระเบื้องชั้น 3 แล้วเสร็จ 100% - งานปูกระเบื้องชั้น 4 แล้วเสร็จ 90% - งานปูกระเบื้องชั้น 7 แล้วเสร็จ 100% - งานปูกระเบื้องบันได แล้วเสร็จ 90% -งานก่ออิฐ ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 98% - งานฉาบปูนภายใน ชั้น ดาดฟ้า แล้วเสร็จ 98% 3. งานเดินระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า และท่อต่าง ๆ ระบบสื่อสาร -งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 77.27% -งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 38.88% 4. งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ป้ายสัญลักษณ์ติดตั้งอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ - งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90% - งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% - งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% - งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 5 แล้วเสร็จ 70% - งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 6 แล้วเสร็จ 70% - งานติดตั้งราวกันตกระเบียงทางเดิน ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100% 5. โครงการเปิดให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ขนาด 100 เตียง งบประมาณ 76,826,900.- บาท (ลงทุน) (รพข.) 1. ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ใกล้แล้วทุกรายการ เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินแล้ว 2. อัตรากำลังได้ผ่านการพิจารณาจาก อ.ก.ก.ข้าราชการสามัญ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 2. โครงการที่โอนงบประมาณไปยังสำนักงานโยธา ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอพักแพทย์ หอพักพยาบาล และอาคารจอดรถยนต์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 2. โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ เวชภัณฑ์กลาง ซักฟอก พัสดุ ศูนย์ผู้สูงอายุและศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่ นมแม่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 3. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ งบประมาณ 50,000,000.-บาท 4. โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,000,000.- บาท (รพล.) 5. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร งบประมาณ 159,000,000.บาท (รพส.) 6. โครงการก่อสร้างรพ.คลองสามวา (อาคาร รพ. สูง 10 ชั้น อาคารจอดรถยนต์ อาคารหอพักพยาบาล อาคารหอพักแพทย์)งบประมาณ 960,000,000.- บาท (รพค.) 3.โครงการที่โอนงบประมาณไปยังสำนักการระบายน้ำ ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน งบประมาณ 7,000,000.- บาท 4. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ 1. โครงการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาล (โรงพยาบาลบางนา) (โครงการโครงการเปิดให้บริการ OPD ชั่วคราวโรงพยาบาลบางนา) 2. โครงการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาล (โรงพยาบาลคลองสามวา)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--สำนักการแพทย์ได้พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง ทางด้านกายภาพเพื่อให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ยกระดับเป็นโรงพยาบาลระดับสูงขึ้นประกอบด้วย 14 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่สำนักการแพทย์ดำเนินการ ได้แก่ 1 โครงการก่อตั้งหอผู้ป่วยวิกฤติระบบการหายใจ (Respiratory care unit; RCU) โรงพยาบาลกลาง งบประมาณ 9390,000.- บาท โรงพยาบาลกลางได้ดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร โรงพยาบาลกลาง -จัดทำโครงการโครงการก่อตั้งหอผู้ป่วยวิกฤติระบบการหายใจ (Respiratory care unit; RCU) เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ตามบันทึกที่ ฝวช 145/2561 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานก่อตั้งหอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจ -ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งหอผู้ป่วยวิกฤติระบบการหายใจ ตามคำสั่งโรงพยาบาลที่ 1050/2562 ลงวันที่7 มิถุนายน 2562 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ดำเนินการประชุมการจัดตั้งผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจ ตามบันที่ กอร. /2561 เรื่องขอเชิญประชุมการประชุมการจัดตั้งผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจ 4.ปรับปรุงพื้นที่และโครงสร้าง - ดำเนินการปรับพื้นที่และโครงสร้าง - ดำเนินการคืนพื้นที่หอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจ 5.ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์งบประมาณปี 2563 -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังนี้ 1.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของปอดและระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติในผู้ใหญ่ 4 เครื่อง อยู่ระหว่างขั้นตอน รอส่งเครื่องมือ 4 เครื่อง ได้รับเครื่องมือแล้วจำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 80 กิโลวัตต์ และแผ่นรับภาพระบบดิจิตอล 2 ชุด แบบไม่น้อยกว่า 12 ลีด ชนิดวิเคราะห์ผลกล้ามเนื้อหัวใจตาย 1 เครื่อง ได้รับเครื่องมือเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2563 3.เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้าชั่งน้ำหนักได้พร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับ 4 เตียง อยู่ระหว่างต่อรองราคาโดยมูลนิธิโรงพยาบาลกลาง “กองทุน RCU” 4.เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยอัตโนมัติ ชนิดให้สารละลายและให้เลือดได้ 3 ช่องทาง 8 ชุด อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติเงินงวด 5.เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา 2 เครื่อง อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติเงินงวด 6.รถฉุกเฉินช่วยชีวิต (Emergency) อยู่ในระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคา 7.ปรับปรุงระบบภายในและระบบระบายอากาศ ในหอผู้ป่วย RCU เป็น ห้องแรงดันลบเพิ่มอีกจำนวน 4 เตียง และปรับปรุงระบบน้ำทิ้งสำหรับการทำ RRT คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งมอบงานภายในวันที่ 18 มิ.ย. 2563 6. ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์อื่นๆ แล้วเสร็จทั้งหมด 39 รายการ 7. กำหนดโยบายและขั้นตอนการรับและจำหน่ายผู้ป่วย - การกำหนดเกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้ารักษา ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยคาดว่าจะเปิดรับผู้ป่วยในเดือนพฤษภาคม 2563 8. จัดหาบุคลากรประจำหอผู้ป่วย 1 .บุคลากรที่มอบหมายปฏิบัติงานในหน่วยงานหอผู้ป่วย RCU ฝ่ายการพยาบาลมอบหมายและจัดสรรให้เพียงพอและพัฒนาสมรรถนะ โดยการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก 2.ลูกจ้าง (คนงาน) จำนวน 3 คน อยู่ในระหว่างอนุมัติจัดจ้างตำแหน่งจากสำนักการแพทย์ 3.พนักงานธุรการประจำหอผู้ป่วย ตำแหน่งการจ้างประกันสังคม อยู่ระหว่างอนุมัติจ้างเสนอต่อผู้บริหารโรงพยาบาล 2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสินงบประมาณ 75,947,000.-บาท(ลงทุน) (รพต.) โรงพยาบาลตากสินได้ดำเนินการ ดังนี้ 1.ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงบริเวณลานจอดรถยนต์ชั้น 2 - 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) เป็นพื้นที่ชั่วคราว ส่วนผู้ป่วยนอกตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ - ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงบริเวณ ลานจอดรถยนต์ชั้น 2 – 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) เป็นพื้นที่ชั่วคราวส่วนผู้ป่วยนอก ดำเนินการแล้วเสร็จตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ คิดเป็นร้อยละ 100 3 โครงการเพิ่มศักยภาพหน่วยห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ งบประมาณ 27,000,000.- บาท (ลงทุน) (รพจ.) 1. ผู้รับจ้างดำเนินการฯ - ดำเนินการลงนามสัญญาภายในสิ้นเดือนกันยายน 2562 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 180 วัน และผู้ขายขออนุญาตเข้าดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องทันทีหลังจากการลงนามสัญญา - ปรับปรุงห้องบริเวณชั้น 5 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี (ห้องจ่ายยาในเดิม) ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกำหนดส่งมอบเพื่อเอ็กซ์เรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ จำนวน 1 เครื่อง ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 รับประกันคุณภาพสองปีกับบริษัท สีมา-เมดิก จำกัด - อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่ 2. การเตรียมการด้านพัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ - อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงสถานที่ และติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ พร้อมระบบ IT ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ 3. การเตรียมการด้านสารสนเทศ - มีการติดตั้งจุดแลน เดินสายสัญญาณระบบของ รพ.ค่ะ 4 โครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลางและหน่วยงานสนับสนุน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ งบประมาณ 79,013,000.- บาท (ลงทุน) (รพร.) 1. งานโครงสร้างชั้น ๓ – ชั้น ๗ - เตรียมงานพื้นชั้นดาดฟ้า (รอเทคอนกรีต) แล้วเสร็จ 100% - งานเทโครงสร้างทางเชื่อม แล้วเสร็จ 100% 2. งานโครงสร้างเสา ชั้นหลังคา งานโครงสร้างลิฟต์งานมุงหลังคา ก่ออิฐฉาบปูนภายในภายนอกอาคาร งานโครงสร้างเสา ชั้นหลังคางาน โครงสร้างลิฟต์งานมุงหลังคา - งานขึ้นโครง+ยิงฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100% - งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 1 - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 95% 3. งานเดินระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า และท่อต่าง ๆ ระบบสื่อสาร -งานระบบสุขาภิบาลและดับเพิลง 98.00% -งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 88.88% 4. งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ป้ายสัญลักษณ์ติดตั้งอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ - งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้น 1 - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 95% 5. งานระบบลิฟต์ งานตกแต่งภายในอาคาร งานภูมิทัศน์ งานครุภัณฑ์ลอยตัว งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ -งานติดตั้งลิฟท์ แล้วเสร็จ 75% - งานขึ้นโครงผนังกระจกหน้าโถงลิฟต์ชั้น 3 - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 90% งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ - งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 70% - งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 40% - งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 5 แล้วเสร็จ 20% - งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 6 แล้วเสร็จ 20% งานทาสีรองพื้นภายนอก-งานทาสีจริง - งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ 100% - งานทาสีจริงภายนอก แล้วเสร็จ 100% - งานทาสีจริงภายในชั้น 2 แล้วเสร็จ 90% - งานทาสีจริงภายในชั้น 3 - ชั้น 7 แล้วเสร็จ 100% - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 95.00% 5. โครงการเปิดให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ขนาด 100 เตียง งบประมาณ 76,826,900.- บาท (ลงทุน) (รพข.) 1. จัดทำแผนงานเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อมอบหมายงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและเอกสารต่าง - จัดซื้อครุภัณฑ์ในปี 2563 ทั้งหมด 101 รายการ กรุงเทพมหานครได้ตัดงบประมาณ 7 รายการ คงเหลืองบประมาณในการจัดซื้ครุภัณฑ์ 94 รายการ ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด 77 รายการ - อัตรากำลังได้ผ่านการพิจารณาของ ก.ก. เรียบร้อยแล้ว 2. โครงการที่โอนงบประมาณไปยังสำนักงานโยธา ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอพักแพทย์ หอพักพยาบาล และอาคารจอดรถยนต์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 2. โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ เวชภัณฑ์กลาง ซักฟอก พัสดุ ศูนย์ผู้สูงอายุและศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่ นมแม่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 3. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ งบประมาณ 50,000,000.-บาท 4. โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,000,000.- บาท (รพล.) 5. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร งบประมาณ 159,000,000.บาท (รพส.) 6. โครงการก่อสร้างรพ.คลองสามวา (อาคาร รพ. สูง 10 ชั้น อาคารจอดรถยนต์ อาคารหอพักพยาบาล อาคารหอพักแพทย์)งบประมาณ 960,000,000.- บาท (รพค.) 3.โครงการที่โอนงบประมาณไปยังสำนักการระบายน้ำ ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน งบประมาณ 7,000,000.- บาท 4. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ 1. โครงการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาล (โรงพยาบาลบางนา) (โครงการโครงการเปิดให้บริการ OPD ชั่วคราวโรงพยาบาลบางนา) 2. โครงการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาล (โรงพยาบาลคลองสามวา) สำนักการแพทย์ดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงานจำนวน 1 โครงการ จากทั้งหมด 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักการแพทย์ได้มีการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูง และระดับ ตติยภูมิระดับสูง ทางด้านกายภาพ เพื่อยกระดับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ให้เป็นโรงพยาบาลระดับสูงขึ้น และให้บริการประชาชนในพื้นที่แบบครบวงจรและมีคุณภาพเทียบได้กับมาตรฐานสากล ดังนี้ 1. โครงการก่อตั้งหอผู้ป่วยวิกฤติระบบ การหายใจ (Respiratory care unit; RCU) โรงพยาบาลกลาง งบประมาณ 9390,000.- บาท ซึ่งมีการดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร โรงพยาบาลกลาง วันที่ 31 มีนาคม 2563 ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานก่อตั้งหอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงพื้นที่และโครงสร้างแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบพื้นที่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์งบประมาณปี 2563โดยได้รับอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว จำนวน 13 รายการ และอยู่ระหว่างการดำเนินการบางส่วน ขั้นตอนที่ 6 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์อื่นๆ โดยได้รับอุปกรณ์สำนักงานแล้ว จำนวน 36 รายการ และอยู่ระหว่างการดำเนินการบางส่วน ขั้นตอนที่ 7 กำหนดโยบายและขั้นตอนการรับและจำหน่ายผู้ป่วย การกำหนดเกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้ารักษา ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid 19 จึงเปิดบริการผู้ป่วย Detectable Covid-19 ในห้อง AIIR จำนวน 2 ห้อง เริ่มเปิดระบบงานตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน และ PCT อายุรกรรม จัดประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางการรับผู้ป่วย RCU เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ขั้นตอนที่ 8 จัดหาบุคลากรประจำหอผู้ป่วย ได้มีการจัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่หอผู้ป่วยวิกฤติระบบการหายใจ ซึ่งบางตำแหน่งอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจ้าง เริ่มเปิดให้บริการ RCU จำนวน 4 เตียง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการเสนอ ต่อผู้บริหาร ได้มีการรายงานผลของโครงการทั้งทางด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์และความก้าวหน้าของโครงการให้ผู้บริหารทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกลางอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงาน สามารถดำเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดในปี 2563 ได้ 9 ขั้นตอน จาก 9 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลตากสิน งบประมาณ 75,947,000.-บาท ซึ่งมี การดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงบริเวณลานจอดรถยนต์ชั้น 2 - 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) เป็นพื้นที่ชั่วคราว ส่วนผู้ป่วยนอกตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ ซึ่งผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงบริเวณ ลานจอดรถยนต์ชั้น 2 – 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) เป็นพื้นที่ชั่วคราวส่วนผู้ป่วยนอก ดำเนินการแล้วเสร็จตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญา ทุกประการ ผลการดำเนินงาน สามารถดำเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดในปี 2563 ครบทั้ง 1 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 3. โครงการเพิ่มศักยภาพหน่วยห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ งบประมาณ 27,000,000.- บาท ซึ่งมี การดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับจ้างดำเนินการฯ ได้มี ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 180 วัน และมีการปรับปรุงห้องบริเวณชั้น 5 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมการด้านพัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ มีการรับมอบพัสดุ ตรวจรับเครื่อง PHILIPS i6jo Allura X-Per FD 10/10เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 และได้รับเครื่องเอกซ์เรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ จำนวน 1 เครื่อง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งมีการติดตั้งระบบปรับอากาศ ภายในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ โดยบริษัท Waturas green และผ่านการตรวจมาตรฐานการควบคุมรังสี โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมการด้านสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เพื่อรองรับการใช้งาน ขณะนี้มีสภาพพร้อมใช้งาน ขั้นตอนที่ 4 เปิดให้บริการ ได้มีการเปิดให้บริการ Case แรก เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอต่อผู้บริหาร ได้มีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ผู้บริหารทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงาน สามารถดำเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดในปี 2563 ได้ 5 ขั้นตอน จาก 5 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 4. โครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลางและหน่วยงานสนับสนุน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ งบประมาณ 79,013,000.- บาท ซึ่งมี การดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 งานโครงสร้างชั้น ๓ – ชั้น ๗ ผู้รับจ้างดำเนินงานทั้งหมดแล้วเสร็จ ขั้นตอนที่ 2 งานโครงสร้างเสา ชั้นหลังคา งานโครงสร้างลิฟต์งานมุงหลังคา ก่ออิฐฉาบปูนภายในภายนอกอาคาร ผู้รับจ้างดำเนินงานทั้งหมดแล้วเสร็จ ขั้นตอนที่ 3 งานเดินระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้าและท่อต่าง ๆ ระบบสื่อสาร ผู้รับจ้างดำเนินงานทั้งหมดแล้วเสร็จ ขั้นตอนที่ 4 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ป้ายสัญลักษณ์ ติดตั้งอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดต่างๆ ผู้รับจ้างดำเนินงานทั้งหมดแล้วเสร็จ ขั้นตอนที่ 5 งานระบบลิฟต์ งานตกแต่งภายในอาคาร งานภูมิทัศน์ งานครุภัณฑ์ลอยตัว งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ผู้รับจ้างดำเนินงานทั้งหมดแล้วเสร็จ และส่งมอบงาน ตามหนังสือที่ K225.077 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ผลการดำเนินงาน สามารถดำเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดในปี 2563 ครบทั้ง 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 5. โครงการเปิดให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ขนาด 100 เตียง งบประมาณ 76,826,900.- บาท ซึ่งมีการดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนงานเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ได้มีการดำเนินการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เปิดให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ตามคำสั่งโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนที่ 155/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ขั้นตอนที่ 3 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและเอกสาร ต่าง ๆ - การจัดก่อหนี้ครุภัณฑ์ งบประมาณที่ได้รับประจำปี 2563 จำนวนครุภัณฑ์ 101 รายการวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สำนักงบประมาณตัดงบประมาณครุภัณฑ์ 5 รายการ คงเหลือ 96 รายการ - ดำเนินการจัดก่อหนี้ครุภัณฑ์ จำนวน 84 รายการ คงเหลือ อีก 12 รายการ ขั้นตอนที่ 4 จัดทำแผนเปิดบริการในระยะแรกและเตรียมความพร้อมในการขยายภารกิจเมื่อโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนแล้วเสร็จ ได้มีการประชุมจัดทำแผนการเปิดให้บริการทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการเปิดให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลผู้สูงอายุขนาด 100 เตียง - ดำเนินการเปิดให้บริการ ระยะแรก 30 เตียง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 มีผู้ป่วยเข้ารับการพักรักษาตัวในหอผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – วันที่ 16 กันยายน 2563 จำนวน 51 ราย - ดำเนินการเปิดให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ขั้นตอนที่ 6 กำกับติดตามความคืบหน้าและประเมินผลพร้อมรายงานผู้บริหาร ได้มีการกำกับติดตามความคืบหน้าและประเมินผลพร้อมรายงานผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการดำเนินโครงการและนำเสนอต่อผู้บริหาร โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ได้มีการสรุปผลการดำเนินโครงการและนำเสนอต่อผู้บริหาร ผลการดำเนินงาน สามารถดำเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดในปี 2563 ได้ 7 ขั้นตอน จาก 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 6. โครงการขยายศักยภาพระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเป็น Smart digital hospital โรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูงและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ขนาด 100 เตียง โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน งบประมาณ ๒๖,๑๗๒,๖๒๑.- บาท ซึ่งมี การดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ได้จัดทำโครงการขยายศักยภาพระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเป็น Smart digital hospital โรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูงและศูนย์เวชศาสตร์ ผู้สูงอายุขนาด 100 เตียง ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนมีนาคม ขั้นตอนที่ 2 นำเสนอโครงการฯเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้รับงบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจาก เงินสะสมจ่ายขาด รายจ่ายพิเศษ ด้านการสาธารณสุข งานรักษาพยาบาลโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน งบประมาณ 26,172,621 บาท หนังสือเลขที่ กท 1902/00427 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานขอรายชื่อคณะกรรมการและเชิญหารือเกี่ยวกับโครงการฯ ขั้นตอนที่ 4 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) ตามคำสั่งโรงพยาบาลผู้สูงอายุ- บางขุนเทียนที่ 260/2563 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการ TOR กำหนดร่างขอบเขตงานโครงการฯ คณะกรรมการได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ขั้นตอนที่ 6 คณะกรรมการ TOR กำหนดร่างขอบเขตงานโครงการฯ แล้วเสร็จ โดยกำหนดการแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ผลการดำเนินงาน สามารถดำเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดในปี 2563 ได้ 6 ขั้นตอน จาก 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการในปี 2563 จำนวน 6 โครงการ จากโครงการทั้งหมด จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล หมายถึง ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนโครงการที่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด หารด้วย จำนวนโครงการทั้งหมด คูณด้วย 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
:๑.๖.๓.๒ จัดบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครนธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัยทุกรูปแบบทุกช่องทาง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0026 : ข้อมูลค่า DO ของคู คลองในพื้นที่ จำแนกตามจุดตรวจวัด)

ตาราง : ตารางคุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ปี 2563

หน่วยงาน : สำนักการระบายน้ำ

คำอธิบายตาราง : ตารางแสดงข้อมูลคุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ปี 2563

idsample_idsample_pointscanalsample_monthsample_yearbod_valuedo_valuenh3n_valuelattitudelongitudeadddateupdatedate
112ปตร.ราชินีคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256362.71.113.74223100.494582020-05-272020-05-27
213หน้ากรมที่ดินคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256382.60.813.74536100.49632020-05-272020-05-27
314อนุสาวรีย์แม่ธรณีมวยผมคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256343.20.013.75655100.495142020-05-272020-05-27
415ปตร. พระปิ่นเกล้าคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256342.40.013.76083100.491792020-05-272020-05-27
516หน้ากระทรวงมหาดไทยคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)42563130.83.613.75118100.496242020-05-272020-05-27
621หลัง กทม. 1คลองหลอดวัดราชนัดดา(คลองรอบกรุง)42563150.06.213.75476100.501852020-05-272020-05-27
731ถนนตีทองคลองหลอดวัดราชบพิธ4256342.50.013.74814100.499822020-05-272020-05-27
841สะพานผ่านฟ้าคลองรอบกรุง42563100.04.213.75634100.505582020-05-272020-05-27
942หลังตลาดนานาคลองรอบกรุง4256375.22.013.76264100.498542020-05-272020-05-27
1043ปตร. บางลำภูคลองรอบกรุง4256354.23.413.76409100.496222020-05-272020-05-27
1151ปตร. โอ่งอ่างคลองรอบกรุง4256353.50.013.73965100.500192020-05-272020-05-27
1252สะพานดำรงสถิต (ถนนเจริญกรุง)คลองรอบกรุง42563150.03.113.74676100.503892020-05-272020-05-27
1353สะพานสมมตอมรมารค (ถนนบำรุงเมือง)คลองรอบกรุง4256381.22.013.75217100.505192020-05-272020-05-27
1461สะพานดำรัสคลองมหานาค4256382.02.513.75464100.509382020-05-272020-05-27
1562สะพานเจริญราษฎร์คลองมหานาค42563140.04.213.75307100.517032020-05-272020-05-27
1663เจริญผลคลองมหานาค4256392.04.213.74977100.524412020-05-272020-05-27
1772สถานีสูบน้ำกรุงเกษมคลองผดุงกรุงเกษม4256365.31.713.72996100.513932020-05-272020-05-27
1873สถานีรถไฟหัวลำโพงคลองผดุงกรุงเกษม42563150.09.813.73821100.515672020-05-272020-05-27
1974หน้ากรมวิเทศสหการคลองผดุงกรุงเกษม4256353.62.513.75714100.516152020-05-272020-05-27
2075ตลาดเทวราชคลองผดุงกรุงเกษม42563120.04.813.76991100.503792020-05-272020-05-27
2176ปตร. เทเวศน์คลองผดุงกรุงเกษม4256364.80.013.77177100.501142020-05-272020-05-27
2281ปตร. สามเสนคลองสามเสน4256351.40.313.7843100.508522020-05-272020-05-27
2382วัดโบสถ์คลองสามเสน42563160.05.213.78314100.510662020-05-272020-05-27
2483อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคลองสามเสน42563150.03.413.766100.538742020-05-272020-05-27
2585หลังแฟลตดินแดงคลองสามเสน42563134.11.113.75608100.552372020-05-272020-05-27
2690ตลาดหนองจอกคลองแสนแสบ42563146.98.413.85666100.866392020-05-272020-05-27
2791สะพานอโศกมนตรีคลองแสนแสบ4256394.03.413.74771100.563242020-05-272020-05-27
2892ปตร.แสนแสบ (คลองตัน)คลองแสนแสบ4256374.56.413.74122100.596312020-05-272020-05-27
2993ซอยเทพลีลาคลองแสนแสบ4256396.48.713.75954100.613352020-05-272020-05-27
3094สะพานบางกะปิคลองแสนแสบ4256386.49.213.76473100.645382020-05-272020-05-27
3195วัดบำเพ็ญเหนือคลองแสนแสบ4256392.112.613.80048100.710182020-05-272020-05-27
3296มีนบุรี รร.สตรีวิทยามีนบุรีคลองแสนแสบ4256383.010.613.81264100.732262020-05-272020-05-27
3397ปตร.แสนแสบ (มีนบุรี)คลองแสนแสบ4256397.013.213.82086100.747552020-05-272020-05-27
3498ประตูน้ำคลองแสนแสบ4256352.55.013.74937100.541082020-05-272020-05-27
3599ถนนเลียบวารีคลองแสนแสบ42563117.07.613.85458100.823232020-05-272020-05-27
3699.1ซ.โรงเรียนสุเหร่าใหม่ หนองจอกคลองแสนแสบ42563186.55.213.852100.885542020-05-272020-05-27
37101ปตร. คลองตันคลองตัน42563180.96.713.73798100.598672020-05-272020-05-27
38112สี่แยกสะพานแดงคลองเปรมประชากร4256351.30.313.79339100.529732020-05-272020-05-27
39113ตลาดบางซื่อคลองเปรมประชากร4256391.41.713.80207100.534522020-05-272020-05-27
40114ทัณฑสถานวัยหนุ่ม (ถ.งามวงศ์วาน)คลองเปรมประชากร42563110.02.013.85446100.563042020-05-272020-05-27
41115เทศบาลสงเคราะห์(วัดเสมียนนารี)คลองเปรมประชากร42563140.06.713.83901100.554662020-05-272020-05-27
42116ถนนเศรษฐศิริ(สะพานเกษะโกมล)คลองเปรมประชากร4256351.82.513.78334100.524262020-05-272020-05-27
43117ถนนศรีอยุธยา(วัดเบญจมบพิตร)คลองเปรมประชากร4256353.10.013.76642100.515022020-05-272020-05-27
44118ถนนแจ้งวัฒนะคลองเปรมประชากร42563280.012.913.8887100.581782020-05-272020-05-27
45119ถนนเตชะคุงตะ ใกล้ สน.ดอนเมืองคลองเปรมประชากร42563200.07.013.93475100.60662020-05-272020-05-27
46121สะพานพิบูลย์สงคราม (ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1)คลองบางซื่อ4256361.94.813.79992100.521392020-05-272020-05-27
47122ถนนพหลโยธินคลองบางซื่อ4256342.63.913.79612100.550322020-05-272020-05-27
48123ถนนรัชดาภิเษก (รร.เจ้าพระยาปาร์ค)คลองบางซื่อ42563110.08.413.79616100.574292020-05-272020-05-27
49131ปตร. สาทรคลองสาทร4256381.73.413.71862100.519112020-05-272020-05-27
50132สถานทูตซาอุดิอาระเบียคลองสาทร42563330.010.113.72638100.536382020-05-272020-05-27
51133ถนนพระราม4 สะพานไทย-เบลเยี่ยมคลองสาทร42563230.09.813.72638100.543872020-05-272020-05-27
52141ถนนนราธิวาสราชนครินทร์คลองช่องนนทรี4256354.41.413.69569100.546162020-05-272020-05-27
53142แยกถนนจันทร์คลองช่องนนทรี42563140.03.913.707100.537642020-05-272020-05-27
54143ก่อนแยกสาทรคลองช่องนนทรี42563150.01.113.72209100.530142020-05-272020-05-27
55144ตัดถนนสีลมคลองช่องนนทรี42563360.011.513.72632100.527942020-05-272020-05-27
56145ตัดถนนสุรวงศ์คลองช่องนนทรี42563380.017.113.72806100.52712020-05-272020-05-27
57146หน้าโรงงานฯช่องนนทรีคลองช่องนนทรี4256344.10.013.69496100.548492020-05-272020-05-27
58151ถนนเจริญนครคลองบางไส้ไก่42563150.04.813.70948100.495772020-05-272020-05-27
59152ถนนตากสินคลองบางไส้ไก่42563170.09.213.72306100.49222020-05-272020-05-27
60161สะพานท่าดินแดงคลองสมเด็จเจ้าพระยา4256370.54.813.73215100.502082020-05-272020-05-27
61162หน้าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาคลองสมเด็จเจ้าพระยา42563100.03.913.731100.505512020-05-272020-05-27
62171ชุมชนห้วยขวางคลองห้วยขวาง4256362.36.213.77818100.5722020-05-272020-05-27
63173ถนนสุทธิสารวินิจฉัยคลองห้วยขวาง4256391.110.613.78977100.569792020-05-272020-05-27
64174ถนนรัชดาภิเษกคลองห้วยขวาง4256371.32.213.77383100.573162020-05-272020-05-27
65175ถนนเทียมร่วมมิตร ใกล้สถานฑูตเกาหลี คลองห้วยขวาง42563120.87.813.76754100.576682020-05-272020-05-27
66180สนามกีฬาชุมชนพลับพลา ซอย 1คลองพลับพลา42563170.01.713.75696100.597972020-05-272020-05-27
67181ถนนประชาอุทิศคลองลาดพร้าว42563140.04.213.76891100.593652020-05-272020-05-27
68182ถนนลาดพร้าวคลองลาดพร้าว42563170.012.913.79751100.589162020-05-272020-05-27
69183วัดบางบัวคลองลาดพร้าว (คลองบางบัว)42563150.012.613.85405100.587492020-05-272020-05-27
70184ถนนเกษตร - นวมินทร์ (ถนนประเสริฐมนูกิจ)คลองลาดพร้าว (คลองบางบัว)42563100.011.813.8417100.590122020-05-272020-05-27
71191ถนนเจริญนครคลองบางน้ำชน4256381.93.413.70503100.489862020-05-272020-05-27
72192ถนนเทอดไทคลองบางน้ำชน42563142.94.813.72141100.478832020-05-272020-05-27
73201ถนนราษฎร์บูรณะคลองดาวคะนอง4256382.13.413.69489100.486342020-05-272020-05-27
74202ถ.พระเจ้าตากสินคลองดาวคะนอง4256362.01.113.69311100.481822020-05-272020-05-27
75211ท่าน้ำวัดบางขุนเทียนนอก(ถ.จอมทอง 19)คลองบางขุนเทียน4256386.80.813.69737100.466682020-05-272020-05-27
76212ถนนพระรามที่ 2คลองบางขุนเทียน4256385.01.113.68039100.470372020-05-272020-05-27
77221ถนนเพชรสันติสุข (ซอยเพชรเกษม 33 )คลองภาษีเจริญ4256374.74.213.71214100.439712020-05-272020-05-27
78222ถนนมาเจริญ (ถนนเพชรเกษม 81)คลองภาษีเจริญ4256341.53.413.67963100.344852020-05-272020-05-27
79231ท่าน้ำวัดโตนดคลองอ้อมนนท์4256343.02.213.84818100.467222020-05-272020-05-27
80232ท่าน้ำวัดประชารังสรรค์คลองอ้อมนนท์4256344.10.013.86348100.448342020-05-272020-05-27
81241อู่รถเมล์ ใต้สะพานทางด่วนวงแหวนรอบนอกคลองบางละมุด4256340.51.713.80921100.511612020-05-272020-05-27
82251ถนนอรุณอัมรินทร์คลองมอญ42563110.84.213.74682100.484752020-05-272020-05-27
83252ถนนจรัญสนิทวงค์คลองมอญ42563150.05.013.74309100.470222020-05-272020-05-27
84261ถนนอรุณอมรินทร์คลองบางกอกน้อย4256354.92.213.76135100.482412020-05-272020-05-27
85262ท่าน้ำวัดสุวรรณารามคลองบางกอกน้อย4256364.50.013.76431100.476942020-05-272020-05-27
86263ทำน้ำวัดชลอ (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย)คลองบางกอกน้อย4256342.10.013.80668100.475822020-05-272020-05-27
87264ซอยร่วมวงศ์พัฒนา (ตัดถนนนครอินทร์)คลองบางกอกน้อย4256343.50.013.82332100.467832020-05-272020-05-27
88265ท่าน้ำวัดอุทยาน (ถ.นครอินทร์)คลองบางกอกน้อย 4256353.40.013.82849100.437672020-05-272020-05-27
89271ปตร. พระโขนงคลองพระโขนง42563180.06.413.70887100.594452020-05-272020-05-27
90272สะพานพระโขนง (ถนนสุขุมวิท)คลองพระโขนง42563190.05.013.7107100.597282020-05-272020-05-27
91281หน้ากรมอุตุนิยมวิทยา (ถนนสุขุมวิท)คลองบางนา42563350.010.413.66858100.605242020-05-272020-05-27
92282สะพานบางนา (ถนนศรีนครินทร์)คลองบางนา42563390.017.413.66001100.643372020-05-272020-05-27
93291ถนนเจริญนครคลองสำเหร่4256352.83.913.70823100.494182020-05-272020-05-27
94292ถนนเทอดไทยคลองสำเหร่42563132.04.213.72223100.482212020-05-272020-05-27
95301ตลาดคลองเตยคลองไผ่ห์สิงโต42563380.323.213.71978100.560412020-05-272020-05-27
96303ข้างโรงงานยาสูบคลองไผ่ห์สิงโต42563400.019.013.73162100.552832020-05-272020-05-27
97311ถนนราษฎร์บูรณะคลองแจงร้อน42563160.86.413.67459100.517652020-05-272020-05-27
98312ถนนสุขสวัสดิ์คลองแจงร้อน42563180.911.213.66942100.511692020-05-272020-05-27
99321ถนนราษฎร์บูรณะคลองราษฎร์บูรณะ42563131.53.413.682100.504942020-05-272020-05-27
100322ถนนสุขสวัสดิ์คลองราษฎร์บูรณะ42563131.79.513.67481100.503212020-05-272020-05-27
101331ถนนราษฎร์บูรณะคลองบางปะกอก42563121.38.413.68399100.497122020-05-272020-05-27
102332ถนนสุขสวัสดิ์คลองบางปะกอก42563131.37.613.67972100.495382020-05-272020-05-27
103341ถนนราษฎร์บูรณะคลองบางปะแก้ว42563100.00.813.68894100.490282020-05-272020-05-27
104342ถนนสุขสวัสดิ์คลองบางปะแก้ว4256392.60.6100.4889100.48892020-05-272020-05-27
105371สะพานสำโรง (ถนนศรีนครินทร์)คลองสำโรง42563307.012.313.62934100.627912020-05-272020-05-27
106391ถนนเพชรเกษมคลองบางกอกใหญ่4256342.72.813.7255100.466932020-05-272020-05-27
107392วัดวิจิตการนิมิตร(วัดหนัง)คลองบางกอกใหญ่4256381.05.613.74066100.461542020-05-272020-05-27
108393วัดช่างเหล็กคลองชักพระ4256343.10.013.77326100.454892020-05-272020-05-27
109394ถนนบางขุนนนท์คลองชักพระ4256343.20.013.77878100.465162020-05-272020-05-27
110395สะพานเจริญพาสน์คลองบางกอกใหญ่4256364.13.613.73592100.487632020-05-272020-05-27
111396ชุมชนคลองบางหลวงคลองบางกอกใหญ่4256344.22.013.73012100.4642020-05-272020-05-27
112401วัดกล้วย (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย22)คลองบางกรวย4256354.71.113.80653100.479652020-05-272020-05-27
113402วัดสำโรง (สะพานเฉลิมศักดิ์)คลองบางกรวย4256333.20.813.8068100.487962020-05-272020-05-27
114411หน้าวัดชัยพฤกษ์คลองมหาสวัสดิ์4256342.00.613.79548100.467452020-05-272020-05-27
115421ถ. ปิ่นเกล้า-นครชัยศรีคลองทวีวัฒนา4256351.70.013.78733100.335782020-05-272020-05-27
116422แยกถนนเพชรเกษม 69คลองทวีวัฒนา4256342.30.013.70045100.37682020-05-272020-05-27
117423สน.ศาลาแดงคลองทวีวัฒนา4256342.11.113.75139100.352792020-05-272020-05-27
118431ท่าน้ำวัดสิงห์คลองสนามชัย4256381.26.413.68157100.449082020-05-272020-05-27
119432วัดเลาคลองสนามชัย4256391.13.613.66584100.446992020-05-272020-05-27
120433สน. ท่าข้ามคลองสนามชัย42563170.09.213.63907100.447612020-05-272020-05-27
121434วัดบางกระดี่คลองสนามชัย4256343.91.413.60115100.405472020-05-272020-05-27
122435วัดแสมดำคลองสนามชัย4256345.31.713.59011100.387782020-05-272020-05-27
123441วัดหัวกระบือคลองหัวกระบือ42563105.42.813.61939100.450082020-05-272020-05-27
124451หน้า ปตร.คลองขุนฯ เทียนทะเล 25คลองขุนราชพินิจใจ4256336.83.913.57217100.445812020-05-272020-05-27
125452ปตร.รางสะแกคลองขุนราชพินิจใจ4256336.63.413.62698100.433892020-05-272020-05-27
126453สะพานก่อนเข้าวัดหัวกระบือคลองหัวกระบือ4256386.33.413.61386100.452642020-05-272020-05-27
127461หน้าวัดลานบุญคลองประเวศบุรีรมย์42563103.77.013.72378100.719032020-05-272020-05-27
128462สำนักงานเขตลาดกระบังเก่าคลองประเวศบุรีรมย์42563143.08.713.72389100.783642020-05-272020-05-27
129463ถนนพัฒนาการคลองประเวศบุรีรมย์42563135.415.413.72100.659232020-05-272020-05-27
130471ปตร. เชิงตาแพคลองเชิงตาแพ4256341.93.113.56437100.43172020-05-272020-05-27
131472ปตร. วัดประชาบำรุง(วัดลูกวัว)คลอลูกวัว4256342.44.513.5703100.438912020-05-272020-05-27
132473ปตร. เรือสัญจรคลองลูกวัวเก่า4256342.41.713.57081100.4422020-05-272020-05-27
133481โรงกลั่นน้ำมันบางจากคลองบางจาก(เขตพระโขนง)42563350.08.713.68877100.601592020-05-272020-05-27
134491ถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางรัก4256362.00.013.7955100.507342020-05-272020-05-27
135501ปตร. บางกะปิคลองบางกะปิ4256380.910.413.748100.569232020-05-272020-05-27
136511ถนนพิบูลสงคราม ปตร. บางเขนเก่าคลองบางเขน4256381.52.813.82124100.507192020-05-272020-05-27
137512วัดทางหลวงคลองบางเขน42563101.21.113.83392100.522372020-05-272020-05-27
138513ข้างเรือนจำพิเศษกรุงเทพคลองบางเขน42563132.07.013.85237100.552312020-05-272020-05-27
139514สะพานชุมชนบางบัวคลองบางเขน42563230.37.613.85881100.586272020-05-272020-05-27
140515ถ.วิภาวดี หน้าสถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติคลองบางเขน42563280.02.013.8557100.566232020-05-272020-05-27
141516ถนนพิบูลย์สงครามคลองบางเขนใหม่4256352.20.013.81889100.512472020-05-272020-05-27
142521ท่าน้ำวัดพระศิริไอยสวรรค์คลองบางยี่ขัน4256381.11.113.7686100.492382020-05-272020-05-27
143522สะพานถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางยี่ขัน42563230.06.413.77547100.483942020-05-272020-05-27
144523ซ.บรมราชชนนี 2คลองบางยี่ขัน42563360.011.213.77967100.47722020-05-272020-05-27
145531หน้าวัดเปาว์โลหิตคลองบางจาก(เขตบางพลัด)42563230.04.813.78145100.494592020-05-272020-05-27
146541วัดภาณุรังสีคลองบางพลู4256351.61.113.78776100.499142020-05-272020-05-27
147551ถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางพลัด4256362.10.813.79128100.50422020-05-272020-05-27
148561ถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางพระครู4256380.70.613.79345100.505842020-05-272020-05-27
149571หลัง สน. บางโพคลองบางโพ42563140.05.913.80802100.51912020-05-272020-05-27
150572ถนนประชาราษฏร์สาย 1คลองบางโพ4256362.01.413.80837100.521622020-05-272020-05-27
151581ถนนลาดปลาเค้าคลองหลุมไผ่42563180.015.113.84801100.604182020-05-272020-05-27
152582ซ. ลาดปลาเค้า 47คลองหลุมไผ่42563200.011.213.84567100.596342020-05-272020-05-27
153591หมู่บ้านสหกรณ์ (ซ.28)คลองกุ่ม42563490.09.513.79464100.668132020-05-272020-05-27
154592ถ. สุขาภิบาล 2คลองกุ่ม42563120.010.613.78399100.673672020-05-272020-05-27
155601ถ. สุขาภิบาล 1คลองลำพังพวย42563220.012.313.78474100.647732020-05-272020-05-27
156602หลังแฟลตคลองจั่น ซ.57คลองลำพังพวย42563135.79.813.77479100.649822020-05-272020-05-27
157611ปตร. คลองเตยคลองเตย42563190.05.013.7041100.583412020-05-272020-05-27
158612ถนนเกษมราษฎร์คลองเตย42563280.021.813.71674100.566342020-05-272020-05-27
159621ซ. เจริญกรุง 57คลองวัดดอน42563270.012.313.7153100.513872020-05-272020-05-27
160631ถ. เจริญนคร 17คลองต้นไทร4256390.82.013.71861100.507932020-05-272020-05-27
161641วัดทองเพลงคลองวัดทองเพลง42563100.62.013.72451100.501382020-05-272020-05-27
162642ถนนเจริญนครคลองวัดทองเพลง42563121.47.013.72567100.509012020-05-272020-05-27
163651สะพานหน้าเขตคลองเตยคลองเตย (คลองหัวลำโพง)42563150.013.413.70866100.584112020-05-272020-05-27
164661ซ. เจริญกรุง 71คลองกรวย42563123.01.713.71073100.511822020-05-272020-05-27
165671สะพานกระจก ถนนเทอดไทยคลองด่าน42563113.91.413.71825100.469352020-05-272020-05-27
166672ท่าน้ำวัดนางนองวรวิหาร (ถ.วุฒากาศ)คลองด่าน4256385.82.813.70416100.465922020-05-272020-05-27
167691ถนนวิภาวดีรังสิตคลองลาดยาว42563150.07.813.84271100.559532020-05-272020-05-27
168692ถนนรัชดาภิเษกคลองลาดยาว42563160.08.113.83007100.562372020-05-272020-05-27
169701ถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 5/1)คลองพญาเวิก42563180.09.813.8123100.566492020-05-272020-05-27
170711ถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 35)คลองน้ำแก้ว42563290.08.713.80189100.580612020-05-272020-05-27
171712ถนนรัชดาภิเษกคลองน้ำแก้ว42563180.05.313.80102100.574952020-05-272020-05-27
172721ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล)คลองสวนหลวง42563480.012.613.74731100.523562020-05-272020-05-27
173722ถนนเจริญเมืองคลองสวนหลวง42563480.012.913.74024100.522172020-05-272020-05-27
174741ถนนสามเสน (บริษัท บุญรอด บิวเวอรี่)คลองบางกระบือ4256356.81.113.79164100.516362020-05-272020-05-27
175751ถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพาณิชจำนงค์)คลองนาซอง (สามเสน)42563710.09.213.76903100.563742020-05-272020-05-27
176752ถนนพระราม 9 (สถานีสูบน้ำนาซอง)คลองนาซอง42563720.013.213.75655100.560572020-05-272020-05-27
177761ถนนเทอดไทย (สะพานเทศบาล 11)คลองบางสะแก42563270.09.213.72004100.474132020-05-272020-05-27
178762ถนนเทอดไทย ซอย 33 (วัดบางสะแกใน)คลองบางสะแก42563300.06.713.71206100.476172020-05-272020-05-27
179771หน้าวัดอนงค์คลองวัดอนงค์4256364.13.413.73394100.497172020-05-272020-05-27
180781ถ.ร่มเกล้า หน้าทางเข้าวัดปากบึงคลองสองต้นนุ่น42563132.02.213.77716100.738882020-05-272020-05-27
181782ซ.รามคำแหง 209คลองสองต้นนุ่น42563153.05.013.80918100.730522020-05-272020-05-27
182791วัดเศวตฉัตร(คลองสาน)คลองบางลำภูล่าง4256352.60.013.71489100.504922020-05-272020-05-27
183801วัดราชาคลองวัดราชา4256344.50.013.77631100.50312020-05-272020-05-27
184811สน.บุปผารามคลองบุปผาราม4256352.62.213.73649100.489922020-05-272020-05-27
185821ถนนบรมราชชนนี ซอย 7 - 9คลองบางยี่ขัน (คลองผักหนาม)42563190.07.013.77607100.478972020-05-272020-05-27
186831ถนนบรมราชชนนีคลองบางบำหรุ42563290.01.713.7792100.475922020-05-272020-05-27
187841ถนนศาลาธรรสพ ซอยนพรัตน์12/3ปตร.คลองควาย คลองควาย (คลองขุนศรี)4256343.80.013.78035100.382562020-05-272020-05-27
188851ถ.สวนผัก 46คลองบัว(ทวีวัฒนา)4256342.00.613.79199100.420252020-05-272020-05-27
189861ซ.รามคำแหง 149คลองเจ๊ก42563123.018.213.78261100.683152020-05-272020-05-27
190871ซ.รามคำแหง 157/3คลองหลอแหล42563132.510.413.79027100.697272020-05-272020-05-27
191872หน้าโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหลคลองหลอแหล42563143.217.413.77961100.70232020-05-272020-05-27
192873หน้าตลาดซีรอคลองมณี42563103.38.713.76818100.696062020-05-272020-05-27
193881ถ.รามคำแหงคลองลาดบัวขาว42563133.76.413.79548100.707722020-05-272020-05-27
194891ถ.เคหะร่มเกล้า โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาวคลองลาดบัวขาว42563133.47.313.76987100.714942020-05-272020-05-27
195892วัดลาดบัวขาวคลองลาดบัวขาว (คลองทับช้างล่าง)42563104.84.213.75784100.695782020-05-272020-05-27
196901ถ.เคหะร่มเกล้า โรงเรียนสุเหร่าลำนายโสคลองลำนายโส42563153.915.113.77653100.723792020-05-272020-05-27
197902วัดปากบึงคลองลำนายโส42563133.74.513.77718100.738062020-05-272020-05-27
198911ถ.ร่มเกล้า ชุมชนพัฒนาบึงขวางคลองบึงขวาง42563152.28.413.79978100.743622020-05-272020-05-27
199921ถ.ราษฏร์อุทิศ สุเหร่าทรายกองดินคลองลำบึงใหญ่42563116.411.513.83313100.773982020-05-272020-05-27
200941ถ.คู้คลองสิบ สะพานข้ามคลองคลองลำเจดีย์4256396.66.713.87387100.808712020-05-272020-05-27
201951ถ.เลียบวารี สะพานคลองลำหินฝั่งใต้คลองลำหินฝั่งใต้4256396.58.113.85159100.808432020-05-272020-05-27
202961ถ.คลองสิบ คลองสิบเอ็ด สะพานคลองสิบเอ็ดคลองซอยสิบ42563105.611.813.89232100.810632020-05-272020-05-27
203971ถ.มิตรไมตรีคลองบึงสิงห์โต42563116.112.313.85529100.81482020-05-272020-05-27
204981ถ.มิตรไมตรี ม. เค.ซี. การ์เด้นคลองบึงแตงโม42563125.910.913.8571100.827622020-05-272020-05-27
205991ถ.มิตรไมตรี ก่อนถึงสามแยก ร.พ.หนองจอกคลองลำต้นกล้วย42563114.912.013.86064100.860922020-05-272020-05-27
2061001ถ.สุวินทวงศ์ สถานีย่อยสุวินทวงศ์ กฟน.คลองลำผักชี42563124.01.713.80621100.845282020-05-272020-05-27
2071002ถนนสังฆประชา หน้าวัดลำผักชีคลองลำผักชี42563123.32.013.78479100.828112020-05-272020-05-27
2081021ถ.ฉลองกรุง จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองคลองลำปลาเน่า42563200.06.413.79236100.828912020-05-272020-05-27
2091031สะพานพระราม 6 สถานีเฝ้าระวังคลองส้มป่อยพระราม64256353.80.013.81487100.516712020-05-272020-05-27
2101041ใต้สะพานพระราม 6 ขนานทางรถไฟบางซ่อนคลองซุง4256354.00.013.81417100.517182020-05-272020-05-27
2111051ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ระหว่างซอย 34-36คลองวัดเสาหิน42563160.04.813.81317100.521572020-05-272020-05-27
2121061ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ใกล้ซอย 21คลองวัดเสาหิน4256363.00.313.81002100.521842020-05-272020-05-27
2131071หน้าสำนักงานเขตสวนหลวงคลองบ้านม้า42563143.315.413.73115100.651922020-05-272020-05-27
2141081ถ.อ่อนนุช ใกล้ซอย 61คลองสองห้อง42563270.09.213.72014100.678022020-05-272020-05-27
2151082ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9คลองสองห้อง42563150.07.613.7041100.690322020-05-272020-05-27
2161083หน้าโรงขยะอ่อนนุช (สถานีย่อยขยะมูลฝอย)คลองสองห้อง42563250.019.313.71123100.68262020-05-272020-05-27
2171091ถ.อ่อนนุช ซ.67 วัดกระทุ่มเสือปลาคลองวัดกระทุ่มเสือปลา42563130.017.113.72093100.687722020-05-272020-05-27
2181101ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 79คลองจรเข้ขบ4256361.02.013.71364100.694722020-05-272020-05-27
2191102ถ.ลาดกระบัง ใต้ทางด่วนคลองจรเข้ขบ(คลองตะเข้ขบ)42563121.47.813.72138100.701032020-05-272020-05-27
2201112ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 65คลองมะขามเทศ42563160.05.913.70075100.683792020-05-272020-05-27
2211121ทางลัดเข้าซอยร่มเย็น (ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 วงเวียน ม.พิมาน)คลองมะขามเทศ42563200.010.913.70053100.677382020-05-272020-05-27
2221111ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9คลองปลัดเปรียง42563161.314.813.69831100.674972020-05-272020-05-27
2231131ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 26คลองหนองบอน42563132.85.913.67795100.663092020-05-272020-05-27
2241141สถานีสูบน้ำคลองตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์คลองตาช้าง42563320.06.713.68343100.646372020-05-272020-05-27
2251151ประตูระบายน้ำคลองสาด ถ.ศรีนครินทร์คลองคู้ (คลองตาสาด)42563170.06.713.70257100.645892020-05-272020-05-27
2261161ถ.ศรีนครินทร์คลองบ้านม้า (คลองโคกวัด)42563142.67.313.72449100.641672020-05-272020-05-27
2271171ถ.อ่อนนุชคลองหัวหมาก42563145.515.413.7157100.651012020-05-272020-05-27
2281181ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 4คลองตาพุก42563146.15.013.72217100.709132020-05-272020-05-27
316R04สะพานพุทธ แม่น้ำเจ้าพระยา4256342.40.013.74013100.497822020-05-272020-05-27
2291191ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 22คลองบัวลอย42563160.018.513.72236100.729742020-05-272020-05-27
2301201ถ.ลาดกระบังคลองบางคูเวียง (คลองลาดกระบัง)42563133.413.713.72271100.751752020-05-272020-05-27
2311211ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 40คลองหนองตะกร้า42563175.314.613.72179100.76182020-05-272020-05-27
2321221หมู่บ้านมณสินี ถนนลาดกระบังคลองหนองคา (คลองหนองกล้า)42563340.011.813.72181100.766682020-05-272020-05-27
2331231สวนพระนคร ใกล้สำนักงานเขตลาดกระบังคลองหนองปรือ42563270.09.213.72204100.779492020-05-272020-05-27
2341241ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 17 (ตลาดอุดมผล) ถนนหลวงแพ่งคลองหัวตะเข้42563142.58.713.72224100.789532020-05-272020-05-27
2351251ติดถนนเจ้าคุณทหารคลองลำพุทธา42563114.04.213.75262100.777452020-05-272020-05-27
2361261ติดถนนฉลองกรุง ใกล้ ม.วรีย์เฮ้าส์คลองลำชวดเตย4256361.97.313.75326100.796052020-05-272020-05-27
2371271ตัดถนนฉลองกรุงคลองลำกอไผ่42563114.17.313.7658100.805512020-05-272020-05-27
2381281ร.ร.บ้านคลองบัว ถ.สุขาภิบาล5คลองบัว42563520.011.813.86375100.641092020-05-272020-05-27
2391291ถ.วัชรพลคลองจระเข้42563620.012.613.85944100.64692020-05-272020-05-27
2401301ถ.สุขาภิบาล5 สะพานระหว่างซอยสายไหม 58-60คลองหม้อแตก42563160.06.213.92106100.661982020-05-272020-05-27
2411302หมู่บ้านมายด์เพลส ถนนเพิ่มสินคลองออเงิน42563200.014.813.90429100.658552020-05-272020-05-27
2421303ร.ร.ศิริวัฒน์วิทยา (ถนนเพิ่มสิน)คลองออเงิน42563230.014.813.90164100.64312020-05-272020-05-27
2431321ซ.วัดเกาะ สามแยกโรงเรียนระเบียบวิทยา พหลโยธิน 54/1คลองสอง42563190.012.913.90788100.626152020-05-272020-05-27
2441331ถ.รถไฟสายเก่า คลังน้ำมันบางจากคลองบางอ้อ42563170.512.613.68219100.591322020-05-272020-05-27
2451341ถ.รถไฟสายเก่า แฟลตเอื้ออมรสุขคลองเจ็ก42563240.08.713.69219100.590152020-05-272020-05-27
2461351ถ.อ่อนนุช คลองบ้านหลาย42563330.09.813.70915100.62172020-05-272020-05-27
2471352ซ.พึ่งมี 50 พึ่งมีแมนชั่นคลองบ้านหลาย42563170.014.313.69995100.622662020-05-272020-05-27
2481361ถ.อ่อนนุชคลองเคล็ด42563230.916.213.71046100.630622020-05-272020-05-27
2491362ถ.อุดมสุขคลองเคล็ด42563140.014.713.67795100.640172020-05-272020-05-27
2501371ถ.เจริญกรุง 72คลองขวาง4256354.00.013.70823100.509182020-05-272020-05-27
2511381ปตร.สวนหลวง ถ.เจริญกรุง 76คลองสวนหลวง(บางคอแหลม)4256361.46.713.70157100.501812020-05-272020-05-27
2521391ถ.พระราม 3 ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทยคลองบางคอแหลม4256361.67.813.69452100.49912020-05-272020-05-27
2531401ถ.พระราม 3 หน้าสำนักงานเขตบางคอแหลมคลองวัดจันทร์42563100.03.413.69194100.502112020-05-272020-05-27
2541411ถ.พระราม 3 โฮมโปรคลองบางโคล่น้อย4256353.63.413.69002100.505512020-05-272020-05-27
2551412ถ.เจริญราษฎร์ ซ.20 ก่อนแยกเจริญราษฎร์ (เจริญกรุง 107)คลองบางโคล่น้อย4256363.92.513.69342100.506792020-05-272020-05-27
2561421ถ.พระราม 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์คลองบางโคล่สาร4256362.73.413.68955100.509042020-05-272020-05-27
2571431ถ.พระราม 3 วัดไกรคลองวัดไทร4256375.01.113.68754100.517342020-05-272020-05-27
2581441ถ.พระราม 3 เข้าซอย 53คลองวัดช่องนนทรี4256353.90.013.67477100.543722020-05-272020-05-27
2591451ถ.กรุงเทพกรีฑา โรงเรียนลำสาลีคลองลำสาลี42563172.82.013.74906100.650852020-05-272020-05-27
2601452ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ประชาร่วมใจคลองลำสาลี42563104.712.913.74828100.669072020-05-272020-05-27
2611461ถ.พระราม 3 ธ.กรุงศรีอยุธยาสำนักงานใหญ่คลองใหม่4256371.03.913.67761100.546592020-05-272020-05-27
2621471ถ.พระราม 3คลองวัดปริวาส4256375.30.013.67384100.535072020-05-272020-05-27
2631491ถ.พระราม 3 วัดดอกไม้คลองวัดดอกไม้4256353.80.013.68205100.525542020-05-272020-05-27
2641501ถ.พระราม 3 ข้างปั๊มน้ำมันบางจากคลองโรงน้ำมัน42563150.07.313.68282100.524512020-05-272020-05-27
2651513ถ.เสรีไทย 67คลองครุ42563122.210.413.79324100.685972020-05-272020-05-27
2661531ถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์คคลองลำเกร็ด4256392.05.613.8327100.677422020-05-272020-05-27
2671541ถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์คคลองคอตัน42563110.99.513.83634100.686262020-05-272020-05-27
2681551ถ.เสรีไทย 57คลองระหัส42563122.411.513.78692100.676392020-05-272020-05-27
2691561ถ.เสรีไทย 73คลองลำนุ่น(คลองลำต้นนุ่น)42563170.016.213.79494100.689872020-05-272020-05-27
2701571ถ.รามคำแหง สามแยกบ้านม้าคลองบ้านม้า 142563160.011.813.76788100.657212020-05-272020-05-27
2711572ถ.รามคำแหง (สุขาภิบาล 3) เลยซอย 127/1คลองบ้านม้า42563150.014.313.77289100.665872020-05-272020-05-27
2721591ถ.รามคำแหง หมู่บ้านกรีนเบอร์วิลล์คลองสะพานสูง42563152.34.813.77877100.676222020-05-272020-05-27
2731611ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ภราดร (ชุมชนคลองทับช้างล่าง)คลองทับช้างล่าง4256374.65.013.7401100.688022020-05-272020-05-27
2741621ถ.เลียบมอเตอร์เวย์ หน้าวัดลาดบัวขาวคลองบัวคลี่42563102.115.713.76762100.693182020-05-272020-05-27
2751631ถ.ราษฏร์พัฒนา ซ.มิสทีนคลองหลอแหล42563132.016.813.76846100.693452020-05-272020-05-27
2761641ถ.ฉลองกรุงคลองลำมะขาม42563194.07.313.7806100.821342020-05-272020-05-27
2771651ปตร.คลองมะนาว ถ.พระราม3คลองมะนาว42563121.83.913.70028100.540952020-05-272020-05-27
2781661ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ ซอย 5คลองมหาศร4256380.01.713.68267100.349782020-05-272020-05-27
2791662ซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/7)คลองมหาศร4256334.80.313.70623100.344552020-05-272020-05-27
2801663ซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/9)คลองมหาศร42563123.14.513.71697100.340852020-05-272020-05-27
2811671กาญจนาภิเษก แยกเดอะมอลล์บางแคคลองบางจาก42563120.03.113.71625100.405882020-05-272020-05-27
2821672พุทธมณฑลสาย 2 (โรงสูบน้ำบางจาก)คลองบางจาก42563140.03.613.71474100.395612020-05-272020-05-27
2831681ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา (พุทธมณฑลสาย 3)คลองบางไผ่4256340.82.213.73831100.363562020-05-272020-05-27
2841682พุทธมณฑลสาย 2คลองบางไผ่4256345.32.013.74112100.395322020-05-272020-05-27
2851691ปตร.หทัยราษฎร์ ซอยหทัยมิตรคลองสามวา4256383.89.513.85951100.729242020-05-272020-05-27
2861692สุเหร่าคลองสามวาคลองสามวา4256375.88.713.90353100.728762020-05-272020-05-27
2871701สถานีสูบน้ำคลองพลับพลาคลองพลับพลา4256370.72.213.76339100.596072020-05-272020-05-27
2881702ประตูคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมคลองพลับพลา4256380.013.713.76204100.59762020-05-272020-05-27
2891703หน้าลานจอดรถคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมคลองพลับพลา4256390.34.813.76319100.596342020-05-272020-05-27
2901704หลังหมู่บ้านพลับพลา ฝั่ง สน.วังทองหลางคลองพลับพลา42563100.71.713.75947100.600812020-05-272020-05-27
2911705ลำธารคลองพลับพลา หลัง สน.วังทองหลางคลองพลับพลา4256390.04.213.75857100.601282020-05-272020-05-27
2921711หลังป้อมตำรวจ ตรงข้ามคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนาคลองตาป่วน42563390.511.513.76465100.597392020-05-272020-05-27
2931721ซอยต้นสน หน้าโรงเรียนนานาชาติมัลเบอรี่เฮาส์คลองต้นสน42563210.07.013.81416100.765252020-05-272020-05-27
2941722ซอยต้นสน ข้างสถานฑูตเนเธอร์แลนด์คลองต้นสน42563140.018.213.81072100.801452020-05-272020-05-27
2951731ซอยสมคิด ข้างลานจอดรถเซ็ลทรัลชิดลมคลองสมคิด425631380.023.213.66096100.469822020-05-272020-05-27
2961732ซอยสมคิด ก่อนโรงแรมปาร์คนายเลิศคลองสมคิด42563280.013.213.65045100.472072020-05-272020-05-27
2971741ถ.สุวินทวงศ์ เลยบริษัทแสงสหมิตร สตีลกรุ๊ป จำกัดคลองสี่42563126.63.413.62576100.472542020-05-272020-05-27
2981751ถ.สุวินทวงศ์ ก่อน กฟผ.สุวินทวงศ์คลองลำต้นไทร42563230.020.413.9198100.68712020-05-272020-05-27
2991761วัดยายร่มคลองบางมด42563153.06.713.82204100.754432020-05-272020-05-27
3001762ซ.พุทธบูชา 24คลองบางมด42563102.90.313.67772100.42552020-05-272020-05-27
3011763วัดพุทธบูชาคลองบางมด4256382.71.113.66683100.405772020-05-272020-05-27
3021764เลียบวงแหวนฝั่งใต้ ถนนพุทธบูชาคลองบางมด4256391.90.613.62576100.472532020-05-272020-05-27
3031772วัดหนองใหญ่คลองพระยาสุเรนทร์42563102.25.613.9198100.687092020-05-272020-05-27
3041781ถ.ประชาร่วมใจคลองพระราชดำริ 1 (คลองบึงไผ่)4256380.014.313.82439100.747192020-05-272020-05-27
3051791ถ.ราษฎร์อุทิศคลองตะโหนด4256395.97.613.82204100.754422020-05-272020-05-27
3061801ข้างสยามดิสคัพเวอรี่คลองอรชร42563160.016.513.74782100.53612020-05-272020-05-27
3071811ปตร.1บึงหนองบอน4256345.30.013.69956100.660952020-05-272020-05-27
3081812ปตร.2บึงหนองบอน4256347.00.013.69835100.65342020-05-272020-05-27
3091813ปตร.3บึงหนองบอน4256354.41.113.69499100.653822020-05-272020-05-27
3101814หน้าสำนักงานบึงหนองบอน4256355.30.013.69292100.660842020-05-272020-05-27
3111821ถนนบางบอน 1คลองบางพราน42563130.07.013.67772100.425492020-05-272020-05-27
3121822ถนนกาญจนาภิเษกคลองบางพราน4256361.50.613.66682100.405772020-05-272020-05-27
313R01ท่าน้ำนนท์แม่น้ำเจ้าพระยา4256342.10.013.84213100.490952020-05-272020-05-27
314R02สะพานพระราม7 แม่น้ำเจ้าพระยา4256342.70.013.81509100.514542020-05-272020-05-27
315R03สะพานปิ่นเกล้า แม่น้ำเจ้าพระยา4256342.10.013.76098100.49142020-05-272020-05-27
317R05สะพานกรุงเทพ แม่น้ำเจ้าพระยา4256342.40.013.70015100.493612020-05-272020-05-27
318R06สะพานพระราม9 แม่น้ำเจ้าพระยา4256342.30.013.68424100.518962020-05-272020-05-27
319R07ช่องนนทรี แม่น้ำเจ้าพระยา4256344.40.013.69484100.549452020-05-272020-05-27
320R08วัดบางนานอก แม่น้ำเจ้าพระยา4256343.80.013.67655100.587412020-05-272020-05-27
321R09พระประแดง แม่น้ำเจ้าพระยา4256333.20.013.65766100.536472020-05-272020-05-27
32212ปตร.ราชินีคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256363.60.813.74223100.494582020-05-272020-05-27
32313หน้ากรมที่ดินคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256374.90.613.74536100.49632020-05-272020-05-27
32414อนุสาวรีย์แม่ธรณีมวยผมคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256373.2013.75655100.495142020-05-272020-05-27
32515ปตร. พระปิ่นเกล้าคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256373.5013.76083100.491792020-05-272020-05-27
32616หน้ากระทรวงมหาดไทยคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256374.4013.75118100.496242020-05-272020-05-27
32721หลัง กทม. 1คลองหลอดวัดราชนัดดา(คลองรอบกรุง)425632304.813.75476100.501852020-05-272020-05-27
32831ถนนตีทองคลองหลอดวัดราชบพิธ4256362.52.213.74814100.499822020-05-272020-05-27
32941สะพานผ่านฟ้าคลองรอบกรุง4256372.21.713.75634100.505582020-05-272020-05-27
33042หลังตลาดนานาคลองรอบกรุง425631040.313.76264100.498542020-05-272020-05-27
33143ปตร. บางลำภูคลองรอบกรุง4256376.4013.76409100.496222020-05-272020-05-27
33251ปตร. โอ่งอ่างคลองรอบกรุง4256375.3013.73965100.500192020-05-272020-05-27
33352สะพานดำรงสถิต (ถนนเจริญกรุง)คลองรอบกรุง4256392.81.713.74676100.503892020-05-272020-05-27
33453สะพานสมมตอมรมารค (ถนนบำรุงเมือง)คลองรอบกรุง4256361.91.713.75217100.505192020-05-272020-05-27
33561สะพานดำรัสคลองมหานาค42563922.213.75464100.509382020-05-272020-05-27
33662สะพานเจริญราษฎร์คลองมหานาค4256372.52.213.75307100.517032020-05-272020-05-27
33763เจริญผลคลองมหานาค4256363.31.713.74977100.524412020-05-272020-05-27
33872สถานีสูบน้ำกรุงเกษมคลองผดุงกรุงเกษม4256361.92.513.72996100.513932020-05-272020-05-27
33973สถานีรถไฟหัวลำโพงคลองผดุงกรุงเกษม4256351.92.813.73821100.515672020-05-272020-05-27
34074หน้ากรมวิเทศสหการคลองผดุงกรุงเกษม4256353.4013.75714100.516152020-05-272020-05-27
34175ตลาดเทวราชคลองผดุงกรุงเกษม4256373.3013.76991100.503792020-05-272020-05-27
34276ปตร. เทเวศน์คลองผดุงกรุงเกษม4256372.9013.77177100.501142020-05-272020-05-27
34381ปตร. สามเสนคลองสามเสน4256352.20.813.7843100.508522020-05-272020-05-27
34482วัดโบสถ์คลองสามเสน42563531.713.78314100.510662020-05-272020-05-27
34583อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคลองสามเสน42563200913.766100.538742020-05-272020-05-27
34685หลังแฟลตดินแดงคลองสามเสน42563172.95.313.75608100.552372020-05-272020-05-27
34790ตลาดหนองจอกคลองแสนแสบ42563156.79.813.85666100.866392020-05-272020-05-27
34891สะพานอโศกมนตรีคลองแสนแสบ42563182.43.113.74771100.563242020-05-272020-05-27
34992ปตร.แสนแสบ (คลองตัน)คลองแสนแสบ42563101.58.713.74122100.596312020-05-272020-05-27
35093ซอยเทพลีลาคลองแสนแสบ425631409.813.75954100.613352020-05-272020-05-27
35194สะพานบางกะปิคลองแสนแสบ4256314012.313.76473100.645382020-05-272020-05-27
35295วัดบำเพ็ญเหนือคลองแสนแสบ42563101.913.213.80048100.710182020-05-272020-05-27
35396มีนบุรี รร.สตรีวิทยามีนบุรีคลองแสนแสบ42563101.513.413.81264100.732262020-05-272020-05-27
35497ปตร.แสนแสบ (มีนบุรี)คลองแสนแสบ42563145.113.413.82086100.747552020-05-272020-05-27
35598ประตูน้ำคลองแสนแสบ42563112.73.913.74937100.541082020-05-272020-05-27
35699ถนนเลียบวารีคลองแสนแสบ42563165.45.913.85458100.823232020-05-272020-05-27
35799.1ซ.โรงเรียนสุเหร่าใหม่ หนองจอกคลองแสนแสบ4256365.1013.852100.885542020-05-272020-05-27
358101ปตร. คลองตันคลองตัน425633101913.73798100.598672020-05-272020-05-27
359112สี่แยกสะพานแดงคลองเปรมประชากร42563813.913.79339100.529732020-05-272020-05-27
360113ตลาดบางซื่อคลองเปรมประชากร42563121.62.213.80207100.534522020-05-272020-05-27
361114ทัณฑสถานวัยหนุ่ม (ถ.งามวงศ์วาน)คลองเปรมประชากร42563170.92.813.85446100.563042020-05-272020-05-27
362115เทศบาลสงเคราะห์(วัดเสมียนนารี)คลองเปรมประชากร425631815.613.83901100.554662020-05-272020-05-27
363116ถนนเศรษฐศิริ(สะพานเกษะโกมล)คลองเปรมประชากร42563151.13.413.78334100.524262020-05-272020-05-27
364117ถนนศรีอยุธยา(วัดเบญจมบพิตร)คลองเปรมประชากร4256383.31.713.76642100.515022020-05-272020-05-27
365118ถนนแจ้งวัฒนะคลองเปรมประชากร4256327014.813.8887100.581782020-05-272020-05-27
366119ถนนเตชะคุงตะ ใกล้ สน.ดอนเมืองคลองเปรมประชากร425632809.813.93475100.60662020-05-272020-05-27
367121สะพานพิบูลย์สงคราม (ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1)คลองบางซื่อ4256371.83.913.79992100.521392020-05-272020-05-27
368122ถนนพหลโยธินคลองบางซื่อ42563727.613.79612100.550322020-05-272020-05-27
369123ถนนรัชดาภิเษก (รร.เจ้าพระยาปาร์ค)คลองบางซื่อ425631209.813.79616100.574292020-05-272020-05-27
370131ปตร. สาทรคลองสาทร42563102.72.813.71862100.519112020-05-272020-05-27
371132สถานทูตซาอุดิอาระเบียคลองสาทร42563350913.72638100.536382020-05-272020-05-27
372133ถนนพระราม4 สะพานไทย-เบลเยี่ยมคลองสาทร4256329011.213.72638100.543872020-05-272020-05-27
373141ถนนนราธิวาสราชนครินทร์คลองช่องนนทรี4256371.92.813.69569100.546162020-05-272020-05-27
374142แยกถนนจันทร์คลองช่องนนทรี425632907.813.707100.537642020-05-272020-05-27
375143ก่อนแยกสาทรคลองช่องนนทรี4256330010.613.72209100.530142020-05-272020-05-27
376144ตัดถนนสีลมคลองช่องนนทรี4256346010.613.72632100.527942020-05-272020-05-27
377145ตัดถนนสุรวงศ์คลองช่องนนทรี4256360013.713.72806100.52712020-05-272020-05-27
378146หน้าโรงงานฯช่องนนทรีคลองช่องนนทรี425631906.413.69496100.548492020-05-272020-05-27
379151ถนนเจริญนครคลองบางไส้ไก่425633201413.70948100.495772020-05-272020-05-27
380152ถนนตากสินคลองบางไส้ไก่425632008.113.72306100.49222020-05-272020-05-27
381161สะพานท่าดินแดงคลองสมเด็จเจ้าพระยา4256391.42.813.73215100.502082020-05-272020-05-27
382162หน้าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาคลองสมเด็จเจ้าพระยา4256391.13.413.731100.505512020-05-272020-05-27
383171ชุมชนห้วยขวางคลองห้วยขวาง425633701413.77818100.5722020-05-272020-05-27
384173ถนนสุทธิสารวินิจฉัยคลองห้วยขวาง4256343015.713.78977100.569792020-05-272020-05-27
385174ถนนรัชดาภิเษกคลองห้วยขวาง4256331013.213.77383100.573162020-05-272020-05-27
386175ถนนเทียมร่วมมิตร ใกล้สถานฑูตเกาหลี คลองห้วยขวาง4256328014.513.76754100.576682020-05-272020-05-27
387180สนามกีฬาชุมชนพลับพลา ซอย 1คลองพลับพลา4256325011.713.75696100.597972020-05-272020-05-27
388181ถนนประชาอุทิศคลองลาดพร้าว4256318110.913.76891100.593652020-05-272020-05-27
389182ถนนลาดพร้าวคลองลาดพร้าว42563171.711.813.79751100.589162020-05-272020-05-27
390183วัดบางบัวคลองลาดพร้าว (คลองบางบัว)42563150.810.113.85405100.587492020-05-272020-05-27
391184ถนนเกษตร - นวมินทร์ (ถนนประเสริฐมนูกิจ)คลองลาดพร้าว (คลองบางบัว)42563110.68.413.8417100.590122020-05-272020-05-27
392191ถนนเจริญนครคลองบางน้ำชน4256324010.613.70503100.489862020-05-272020-05-27
393192ถนนเทอดไทคลองบางน้ำชน42563101.34.213.72141100.478832020-05-272020-05-27
394201ถนนราษฎร์บูรณะคลองดาวคะนอง42563103.33.913.69489100.486342020-05-272020-05-27
395202ถ.พระเจ้าตากสินคลองดาวคะนอง42563112.93.413.69311100.481822020-05-272020-05-27
396211ท่าน้ำวัดบางขุนเทียนนอก(ถ.จอมทอง 19)คลองบางขุนเทียน4256374.43.913.69737100.466682020-05-272020-05-27
397212ถนนพระรามที่ 2คลองบางขุนเทียน4256364.75.313.68039100.470372020-05-272020-05-27
398221ถนนเพชรสันติสุข (ซอยเพชรเกษม 33 )คลองภาษีเจริญ4256383.64.213.71214100.439712020-05-272020-05-27
399222ถนนมาเจริญ (ถนนเพชรเกษม 81)คลองภาษีเจริญ425631604.813.67963100.344852020-05-272020-05-27
400231ท่าน้ำวัดโตนดคลองอ้อมนนท์4256342.91.113.84818100.467222020-05-272020-05-27
401232ท่าน้ำวัดประชารังสรรค์คลองอ้อมนนท์4256354013.86348100.448342020-05-272020-05-27
402241อู่รถเมล์ ใต้สะพานทางด่วนวงแหวนรอบนอกคลองบางละมุด42563160.87.313.80921100.511612020-05-272020-05-27
403251ถนนอรุณอัมรินทร์คลองมอญ42563112.36.213.74682100.484752020-05-272020-05-27
404252ถนนจรัญสนิทวงค์คลองมอญ42563141.16.713.74309100.470222020-05-272020-05-27
405261ถนนอรุณอมรินทร์คลองบางกอกน้อย4256364.50.813.76135100.482412020-05-272020-05-27
406262ท่าน้ำวัดสุวรรณารามคลองบางกอกน้อย4256385.40.613.76431100.476942020-05-272020-05-27
407263ทำน้ำวัดชลอ (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย)คลองบางกอกน้อย4256364.2013.80668100.475822020-05-272020-05-27
408264ซอยร่วมวงศ์พัฒนา (ตัดถนนนครอินทร์)คลองบางกอกน้อย4256363.7013.82332100.467832020-05-272020-05-27
409265ท่าน้ำวัดอุทยาน (ถ.นครอินทร์)คลองบางกอกน้อย 4256352.71.713.82849100.437672020-05-272020-05-27
410271ปตร. พระโขนงคลองพระโขนง42563102.58.413.70887100.594452020-05-272020-05-27
411272สะพานพระโขนง (ถนนสุขุมวิท)คลองพระโขนง42563103.19.513.7107100.597282020-05-272020-05-27
412281หน้ากรมอุตุนิยมวิทยา (ถนนสุขุมวิท)คลองบางนา4256320012.613.66858100.605242020-05-272020-05-27
413282สะพานบางนา (ถนนศรีนครินทร์)คลองบางนา4256320011.213.66001100.643372020-05-272020-05-27
414291ถนนเจริญนครคลองสำเหร่4256364.51.713.70823100.494182020-05-272020-05-27
415292ถนนเทอดไทยคลองสำเหร่42563201.66.213.72223100.482212020-05-272020-05-27
416301ตลาดคลองเตยคลองไผ่ห์สิงโต4256359016.813.71978100.560412020-05-272020-05-27
417303ข้างโรงงานยาสูบคลองไผ่ห์สิงโต4256340013.413.73162100.552832020-05-272020-05-27
418311ถนนราษฎร์บูรณะคลองแจงร้อน42563151.16.413.67459100.517652020-05-272020-05-27
419312ถนนสุขสวัสดิ์คลองแจงร้อน42563190.56.713.66942100.511692020-05-272020-05-27
420321ถนนราษฎร์บูรณะคลองราษฎร์บูรณะ425631233.913.682100.504942020-05-272020-05-27
421322ถนนสุขสวัสดิ์คลองราษฎร์บูรณะ42563122.5513.67481100.503212020-05-272020-05-27
422331ถนนราษฎร์บูรณะคลองบางปะกอก42563122.25.913.68399100.497122020-05-272020-05-27
423332ถนนสุขสวัสดิ์คลองบางปะกอก42563111.56.413.67972100.495382020-05-272020-05-27
424341ถนนราษฎร์บูรณะคลองบางปะแก้ว42563124.44.813.68894100.490282020-05-272020-05-27
425342ถนนสุขสวัสดิ์คลองบางปะแก้ว42563122.84.5100.4889100.48892020-05-272020-05-27
426371สะพานสำโรง (ถนนศรีนครินทร์)คลองสำโรง425632507.313.62934100.627912020-05-272020-05-27
427391ถนนเพชรเกษมคลองบางกอกใหญ่4256363.23.613.7255100.466932020-05-272020-05-27
428392วัดวิจิตการนิมิตร(วัดหนัง)คลองบางกอกใหญ่4256363.13.113.74066100.461542020-05-272020-05-27
429393วัดช่างเหล็กคลองชักพระ4256342.91.713.77326100.454892020-05-272020-05-27
430394ถนนบางขุนนนท์คลองชักพระ4256342.91.413.77878100.465162020-05-272020-05-27
431395สะพานเจริญพาสน์คลองบางกอกใหญ่42563112.75.313.73592100.487632020-05-272020-05-27
432396ชุมชนคลองบางหลวงคลองบางกอกใหญ่42563932.813.73012100.4642020-05-272020-05-27
433401วัดกล้วย (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย22)คลองบางกรวย4256352.91.113.80653100.479652020-05-272020-05-27
434402วัดสำโรง (สะพานเฉลิมศักดิ์)คลองบางกรวย4256353.10.813.8068100.487962020-05-272020-05-27
435411หน้าวัดชัยพฤกษ์คลองมหาสวัสดิ์4256384.8013.79548100.467452020-05-272020-05-27
436421ถ. ปิ่นเกล้า-นครชัยศรีคลองทวีวัฒนา4256362.2013.78733100.335782020-05-272020-05-27
437422แยกถนนเพชรเกษม 69คลองทวีวัฒนา4256352.71.113.70045100.37682020-05-272020-05-27
438423สน.ศาลาแดงคลองทวีวัฒนา4256351.8013.75139100.352792020-05-272020-05-27
439431ท่าน้ำวัดสิงห์คลองสนามชัย42563146.34.513.68157100.449082020-05-272020-05-27
440432วัดเลาคลองสนามชัย42563180.59.513.66584100.446992020-05-272020-05-27
441433สน. ท่าข้ามคลองสนามชัย425632106.713.63907100.447612020-05-272020-05-27
442434วัดบางกระดี่คลองสนามชัย42563112.32.813.60115100.405472020-05-272020-05-27
443435วัดแสมดำคลองสนามชัย4256381.72.513.59011100.387782020-05-272020-05-27
444441วัดหัวกระบือคลองหัวกระบือ42563146.24.213.61939100.450082020-05-272020-05-27
445451หน้า ปตร.คลองขุนฯ เทียนทะเล 25คลองขุนราชพินิจใจ4256342.4013.57217100.445812020-05-272020-05-27
446452ปตร.รางสะแกคลองขุนราชพินิจใจ4256381.63.413.62698100.433892020-05-272020-05-27
447453สะพานก่อนเข้าวัดหัวกระบือคลองหัวกระบือ42563136.93.413.61386100.452642020-05-272020-05-27
448461หน้าวัดลานบุญคลองประเวศบุรีรมย์42563163.311.813.72378100.719032020-05-272020-05-27
449462สำนักงานเขตลาดกระบังเก่าคลองประเวศบุรีรมย์42563162.51413.72389100.783642020-05-272020-05-27
450463ถนนพัฒนาการคลองประเวศบุรีรมย์42563112.99.213.72100.659232020-05-272020-05-27
451471ปตร. เชิงตาแพคลองเชิงตาแพ4256332013.56437100.43172020-05-272020-05-27
452472ปตร. วัดประชาบำรุง(วัดลูกวัว)คลอลูกวัว4256342.5013.5703100.438912020-05-272020-05-27
453473ปตร. เรือสัญจรคลองลูกวัวเก่า4256342.5013.57081100.4422020-05-272020-05-27
454481โรงกลั่นน้ำมันบางจากคลองบางจาก(เขตพระโขนง)425631801213.68877100.601592020-05-272020-05-27
455491ถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางรัก4256390.42.813.7955100.507342020-05-272020-05-27
456501ปตร. บางกะปิคลองบางกะปิ42563100913.748100.569232020-05-272020-05-27
457511ถนนพิบูลสงคราม ปตร. บางเขนเก่าคลองบางเขน4256361.91.713.82124100.507192020-05-272020-05-27
458512วัดทางหลวงคลองบางเขน4256352.3013.83392100.522372020-05-272020-05-27
459513ข้างเรือนจำพิเศษกรุงเทพคลองบางเขน42563813.913.85237100.552312020-05-272020-05-27
460514สะพานชุมชนบางบัวคลองบางเขน425631706.213.85881100.586272020-05-272020-05-27
461515ถ.วิภาวดี หน้าสถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติคลองบางเขน425631508.413.8557100.566232020-05-272020-05-27
462516ถนนพิบูลย์สงครามคลองบางเขนใหม่4256361.8013.81889100.512472020-05-272020-05-27
463521ท่าน้ำวัดพระศิริไอยสวรรค์คลองบางยี่ขัน42563110.53.913.7686100.492382020-05-272020-05-27
464522สะพานถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางยี่ขัน4256329011.213.77547100.483942020-05-272020-05-27
465523ซ.บรมราชชนนี 2คลองบางยี่ขัน425631203.613.77967100.47722020-05-272020-05-27
466531หน้าวัดเปาว์โลหิตคลองบางจาก(เขตบางพลัด)4256337010.613.78145100.494592020-05-272020-05-27
467541วัดภาณุรังสีคลองบางพลู425631604.513.78776100.499142020-05-272020-05-27
468551ถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางพลัด4256342.9013.79128100.50422020-05-272020-05-27
469561ถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางพระครู4256381.63.613.79345100.505842020-05-272020-05-27
470571หลัง สน. บางโพคลองบางโพ4256364.2013.80802100.51912020-05-272020-05-27
471572ถนนประชาราษฏร์สาย 1คลองบางโพ4256372.9013.80837100.521622020-05-272020-05-27
472581ถนนลาดปลาเค้าคลองหลุมไผ่4256330014.313.84801100.604182020-05-272020-05-27
473582ซ. ลาดปลาเค้า 47คลองหลุมไผ่4256325013.713.84567100.596342020-05-272020-05-27
474591หมู่บ้านสหกรณ์ (ซ.28)คลองกุ่ม4256342030.513.79464100.668132020-05-272020-05-27
475592ถ. สุขาภิบาล 2คลองกุ่ม4256325011.513.78399100.673672020-05-272020-05-27
476601ถ. สุขาภิบาล 1คลองลำพังพวย4256324017.913.78474100.647732020-05-272020-05-27
477602หลังแฟลตคลองจั่น ซ.57คลองลำพังพวย42563246.9913.77479100.649822020-05-272020-05-27
478611ปตร. คลองเตยคลองเตย4256349018.513.7041100.583412020-05-272020-05-27
479612ถนนเกษมราษฎร์คลองเตย425635501613.71674100.566342020-05-272020-05-27
480621ซ. เจริญกรุง 57คลองวัดดอน425632601.413.7153100.513872020-05-272020-05-27
481631ถ. เจริญนคร 17คลองต้นไทร4256380.82.813.71861100.507932020-05-272020-05-27
482641วัดทองเพลงคลองวัดทองเพลง4256351.52.513.72451100.501382020-05-272020-05-27
483642ถนนเจริญนครคลองวัดทองเพลง425631708.713.72567100.509012020-05-272020-05-27
484651สะพานหน้าเขตคลองเตยคลองเตย (คลองหัวลำโพง)4256348010.613.70866100.584112020-05-272020-05-27
485661ซ. เจริญกรุง 71คลองกรวย42563111.52.813.71073100.511822020-05-272020-05-27
486671สะพานกระจก ถนนเทอดไทยคลองด่าน42563171.26.413.71825100.469352020-05-272020-05-27
487672ท่าน้ำวัดนางนองวรวิหาร (ถ.วุฒากาศ)คลองด่าน4256373.7513.70416100.465922020-05-272020-05-27
488691ถนนวิภาวดีรังสิตคลองลาดยาว42563112.65.913.84271100.559532020-05-272020-05-27
489692ถนนรัชดาภิเษกคลองลาดยาว42563122.95.913.83007100.562372020-05-272020-05-27
490701ถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 5/1)คลองพญาเวิก425632608.413.8123100.566492020-05-272020-05-27
491711ถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 35)คลองน้ำแก้ว4256328014.613.80189100.580612020-05-272020-05-27
492712ถนนรัชดาภิเษกคลองน้ำแก้ว4256322011.213.80102100.574952020-05-272020-05-27
493721ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล)คลองสวนหลวง425635801713.74731100.523562020-05-272020-05-27
494722ถนนเจริญเมืองคลองสวนหลวง4256359019.613.74024100.522172020-05-272020-05-27
495741ถนนสามเสน (บริษัท บุญรอด บิวเวอรี่)คลองบางกระบือ42563143.81.113.79164100.516362020-05-272020-05-27
496751ถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพาณิชจำนงค์)คลองนาซอง (สามเสน)425634802113.76903100.563742020-05-272020-05-27
497752ถนนพระราม 9 (สถานีสูบน้ำนาซอง)คลองนาซอง425634201913.75655100.560572020-05-272020-05-27
498761ถนนเทอดไทย (สะพานเทศบาล 11)คลองบางสะแก425631901.113.72004100.474132020-05-272020-05-27
499762ถนนเทอดไทย ซอย 33 (วัดบางสะแกใน)คลองบางสะแก425631705.613.71206100.476172020-05-272020-05-27
500771หน้าวัดอนงค์คลองวัดอนงค์4256373.3013.73394100.497172020-05-272020-05-27
501781ถ.ร่มเกล้า หน้าทางเข้าวัดปากบึงคลองสองต้นนุ่น42563174.91413.77716100.738882020-05-272020-05-27
502782ซ.รามคำแหง 209คลองสองต้นนุ่น42563143.61413.80918100.730522020-05-272020-05-27
503791วัดเศวตฉัตร(คลองสาน)คลองบางลำภูล่าง4256375.8013.71489100.504922020-05-272020-05-27
504801วัดราชาคลองวัดราชา4256374.7013.77631100.50312020-05-272020-05-27
505811สน.บุปผารามคลองบุปผาราม42563190.83.113.73649100.489922020-05-272020-05-27
506821ถนนบรมราชชนนี ซอย 7 - 9คลองบางยี่ขัน (คลองผักหนาม)425632006.213.77607100.478972020-05-272020-05-27
507831ถนนบรมราชชนนีคลองบางบำหรุ425632704.513.7792100.475922020-05-272020-05-27
508841ถนนศาลาธรรสพ ซอยนพรัตน์12/3ปตร.คลองควาย คลองควาย (คลองขุนศรี)4256362.8013.78035100.382562020-05-272020-05-27
509851ถ.สวนผัก 46คลองบัว(ทวีวัฒนา)4256341.80.613.79199100.420252020-05-272020-05-27
510861ซ.รามคำแหง 149คลองเจ๊ก42563142.715.413.78261100.683152020-05-272020-05-27
511871ซ.รามคำแหง 157/3คลองหลอแหล42563203.71413.79027100.697272020-05-272020-05-27
512872หน้าโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหลคลองหลอแหล42563195.912.313.77961100.70232020-05-272020-05-27
513873หน้าตลาดซีรอคลองมณี42563144.614.313.76818100.696062020-05-272020-05-27
514881ถ.รามคำแหงคลองลาดบัวขาว42563156.612.613.79548100.707722020-05-272020-05-27
515891ถ.เคหะร่มเกล้า โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาวคลองลาดบัวขาว4256319510.613.76987100.714942020-05-272020-05-27
516892วัดลาดบัวขาวคลองลาดบัวขาว (คลองทับช้างล่าง)42563154.514.313.75784100.695782020-05-272020-05-27
517901ถ.เคหะร่มเกล้า โรงเรียนสุเหร่าลำนายโสคลองลำนายโส425631449.813.77653100.723792020-05-272020-05-27
518902วัดปากบึงคลองลำนายโส42563165.11213.77718100.738062020-05-272020-05-27
519911ถ.ร่มเกล้า ชุมชนพัฒนาบึงขวางคลองบึงขวาง42563195.810.113.79978100.743622020-05-272020-05-27
520921ถ.ราษฏร์อุทิศ สุเหร่าทรายกองดินคลองลำบึงใหญ่42563114.210.113.83313100.773982020-05-272020-05-27
521941ถ.คู้คลองสิบ สะพานข้ามคลองคลองลำเจดีย์42563126.5913.87387100.808712020-05-272020-05-27
522951ถ.เลียบวารี สะพานคลองลำหินฝั่งใต้คลองลำหินฝั่งใต้42563116.15.613.85159100.808432020-05-272020-05-27
523961ถ.คลองสิบ คลองสิบเอ็ด สะพานคลองสิบเอ็ดคลองซอยสิบ42563135.410.113.89232100.810632020-05-272020-05-27
524971ถ.มิตรไมตรีคลองบึงสิงห์โต4256311016.813.85529100.81482020-05-272020-05-27
525981ถ.มิตรไมตรี ม. เค.ซี. การ์เด้นคลองบึงแตงโม42563123.16.713.8571100.827622020-05-272020-05-27
526991ถ.มิตรไมตรี ก่อนถึงสามแยก ร.พ.หนองจอกคลองลำต้นกล้วย42563115.87.313.86064100.860922020-05-272020-05-27
5271001ถ.สุวินทวงศ์ สถานีย่อยสุวินทวงศ์ กฟน.คลองลำผักชี42563124.52.813.80621100.845282020-05-272020-05-27
5281002ถนนสังฆประชา หน้าวัดลำผักชีคลองลำผักชี42563133.86.213.78479100.828112020-05-272020-05-27
5291021ถ.ฉลองกรุง จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองคลองลำปลาเน่า425632206.213.79236100.828912020-05-272020-05-27
5301031สะพานพระราม 6 สถานีเฝ้าระวังคลองส้มป่อยพระราม64256364013.81487100.516712020-05-272020-05-27
5311041ใต้สะพานพระราม 6 ขนานทางรถไฟบางซ่อนคลองซุง4256361013.81417100.517182020-05-272020-05-27
5321051ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ระหว่างซอย 34-36คลองวัดเสาหิน4256318011.813.81317100.521572020-05-272020-05-27
5331061ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ใกล้ซอย 21คลองวัดเสาหิน42563904.513.81002100.521842020-05-272020-05-27
5341071หน้าสำนักงานเขตสวนหลวงคลองบ้านม้า4256314710.913.73115100.651922020-05-272020-05-27
5351081ถ.อ่อนนุช ใกล้ซอย 61คลองสองห้อง4256348020.713.72014100.678022020-05-272020-05-27
5361082ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9คลองสองห้อง425631406.713.7041100.690322020-05-272020-05-27
5371083หน้าโรงขยะอ่อนนุช (สถานีย่อยขยะมูลฝอย)คลองสองห้อง4256349019.313.71123100.68262020-05-272020-05-27
5381091ถ.อ่อนนุช ซ.67 วัดกระทุ่มเสือปลาคลองวัดกระทุ่มเสือปลา425631006.413.72093100.687722020-05-272020-05-27
5391101ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 79คลองจรเข้ขบ4256331.73.113.71364100.694722020-05-272020-05-27
5401102ถ.ลาดกระบัง ใต้ทางด่วนคลองจรเข้ขบ(คลองตะเข้ขบ)4256342.110.413.72138100.701032020-05-272020-05-27
5411112ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 65คลองมะขามเทศ425632501613.70075100.683792020-05-272020-05-27
5421121ทางลัดเข้าซอยร่มเย็น (ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 วงเวียน ม.พิมาน)คลองมะขามเทศ4256314011.513.70053100.677382020-05-272020-05-27
5431111ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9คลองปลัดเปรียง4256318013.413.69831100.674972020-05-272020-05-27
5441131ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 26คลองหนองบอน4256315013.413.67795100.663092020-05-272020-05-27
5451141สถานีสูบน้ำคลองตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์คลองตาช้าง425632601213.68343100.646372020-05-272020-05-27
5461151ประตูระบายน้ำคลองสาด ถ.ศรีนครินทร์คลองคู้ (คลองตาสาด)425631307.813.70257100.645892020-05-272020-05-27
5471161ถ.ศรีนครินทร์คลองบ้านม้า (คลองโคกวัด)4256326017.113.72449100.641672020-05-272020-05-27
5481171ถ.อ่อนนุชคลองหัวหมาก4256326018.213.7157100.651012020-05-272020-05-27
5491181ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 4คลองตาพุก42563194.913.413.72217100.709132020-05-272020-05-27
5501191ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 22คลองบัวลอย4256329018.213.72236100.729742020-05-272020-05-27
5511201ถ.ลาดกระบังคลองบางคูเวียง (คลองลาดกระบัง)42563204.210.613.72271100.751752020-05-272020-05-27
5521211ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 40คลองหนองตะกร้า4256320513.413.72179100.76182020-05-272020-05-27
5531221หมู่บ้านมณสินี ถนนลาดกระบังคลองหนองคา (คลองหนองกล้า)4256336022.113.72181100.766682020-05-272020-05-27
5541231สวนพระนคร ใกล้สำนักงานเขตลาดกระบังคลองหนองปรือ4256333018.813.72204100.779492020-05-272020-05-27
5551241ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 17 (ตลาดอุดมผล) ถนนหลวงแพ่งคลองหัวตะเข้42563173.212.913.72224100.789532020-05-272020-05-27
5561251ติดถนนเจ้าคุณทหารคลองลำพุทธา42563136.61.713.75262100.777452020-05-272020-05-27
5571261ติดถนนฉลองกรุง ใกล้ ม.วรีย์เฮ้าส์คลองลำชวดเตย4256348017.413.75326100.796052020-05-272020-05-27
5581271ตัดถนนฉลองกรุงคลองลำกอไผ่42563102.76.213.7658100.805512020-05-272020-05-27
5591281ร.ร.บ้านคลองบัว ถ.สุขาภิบาล5คลองบัว4256347027.213.86375100.641092020-05-272020-05-27
5601291ถ.วัชรพลคลองจระเข้4256365025.213.85944100.64692020-05-272020-05-27
5611301ถ.สุขาภิบาล5 สะพานระหว่างซอยสายไหม 58-60คลองหม้อแตก4256335020.413.92106100.661982020-05-272020-05-27
5621302หมู่บ้านมายด์เพลส ถนนเพิ่มสินคลองออเงิน425631128.113.90429100.658552020-05-272020-05-27
5631303ร.ร.ศิริวัฒน์วิทยา (ถนนเพิ่มสิน)คลองออเงิน42563112.714.313.90164100.64312020-05-272020-05-27
5641321ซ.วัดเกาะ สามแยกโรงเรียนระเบียบวิทยา พหลโยธิน 54/1คลองสอง42563112.3713.90788100.626152020-05-272020-05-27
5651331ถ.รถไฟสายเก่า คลังน้ำมันบางจากคลองบางอ้อ4256320010.113.68219100.591322020-05-272020-05-27
5661341ถ.รถไฟสายเก่า แฟลตเอื้ออมรสุขคลองเจ็ก4256324010.913.69219100.590152020-05-272020-05-27
5671351ถ.อ่อนนุช คลองบ้านหลาย4256324013.713.70915100.62172020-05-272020-05-27
5681352ซ.พึ่งมี 50 พึ่งมีแมนชั่นคลองบ้านหลาย4256326013.713.69995100.622662020-05-272020-05-27
5691361ถ.อ่อนนุชคลองเคล็ด4256327113.713.71046100.630622020-05-272020-05-27
5701362ถ.อุดมสุขคลองเคล็ด42563260.710.913.67795100.640172020-05-272020-05-27
5711371ถ.เจริญกรุง 72คลองขวาง4256352.5013.70823100.509182020-05-272020-05-27
5721381ปตร.สวนหลวง ถ.เจริญกรุง 76คลองสวนหลวง(บางคอแหลม)42563181.23.613.70157100.501812020-05-272020-05-27
5731391ถ.พระราม 3 ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทยคลองบางคอแหลม42563131.1713.69452100.49912020-05-272020-05-27
5741401ถ.พระราม 3 หน้าสำนักงานเขตบางคอแหลมคลองวัดจันทร์4256313112.913.69194100.502112020-05-272020-05-27
5751411ถ.พระราม 3 โฮมโปรคลองบางโคล่น้อย4256353.7013.69002100.505512020-05-272020-05-27
5761412ถ.เจริญราษฎร์ ซ.20 ก่อนแยกเจริญราษฎร์ (เจริญกรุง 107)คลองบางโคล่น้อย4256364.20.813.69342100.506792020-05-272020-05-27
5771421ถ.พระราม 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์คลองบางโคล่สาร4256393213.68955100.509042020-05-272020-05-27
5781431ถ.พระราม 3 วัดไกรคลองวัดไทร4256345.1013.68754100.517342020-05-272020-05-27
5791441ถ.พระราม 3 เข้าซอย 53คลองวัดช่องนนทรี4256343.3013.67477100.543722020-05-272020-05-27
5801451ถ.กรุงเทพกรีฑา โรงเรียนลำสาลีคลองลำสาลี42563142.312.613.74906100.650852020-05-272020-05-27
5811452ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ประชาร่วมใจคลองลำสาลี42563132.215.113.74828100.669072020-05-272020-05-27
5821461ถ.พระราม 3 ธ.กรุงศรีอยุธยาสำนักงานใหญ่คลองใหม่4256363.80.313.67761100.546592020-05-272020-05-27
5831471ถ.พระราม 3คลองวัดปริวาส42563170.97.613.67384100.535072020-05-272020-05-27
5841491ถ.พระราม 3 วัดดอกไม้คลองวัดดอกไม้4256392.22.513.68205100.525542020-05-272020-05-27
5851501ถ.พระราม 3 ข้างปั๊มน้ำมันบางจากคลองโรงน้ำมัน4256363.31.713.68282100.524512020-05-272020-05-27
5861513ถ.เสรีไทย 67คลองครุ4256322513.713.79324100.685972020-05-272020-05-27
5871531ถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์คคลองลำเกร็ด4256317010.113.8327100.677422020-05-272020-05-27
5881541ถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์คคลองคอตัน42563206.28.713.83634100.686262020-05-272020-05-27
5891551ถ.เสรีไทย 57คลองระหัส42563192.711.213.78692100.676392020-05-272020-05-27
5901561ถ.เสรีไทย 73คลองลำนุ่น(คลองลำต้นนุ่น)425632901413.79494100.689872020-05-272020-05-27
5911571ถ.รามคำแหง สามแยกบ้านม้าคลองบ้านม้า 142563132.112.313.76788100.657212020-05-272020-05-27
5921572ถ.รามคำแหง (สุขาภิบาล 3) เลยซอย 127/1คลองบ้านม้า42563143.413.213.77289100.665872020-05-272020-05-27
5931591ถ.รามคำแหง หมู่บ้านกรีนเบอร์วิลล์คลองสะพานสูง4256313215.713.77877100.676222020-05-272020-05-27
5941611ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ภราดร (ชุมชนคลองทับช้างล่าง)คลองทับช้างล่าง42563143.57.813.7401100.688022020-05-272020-05-27
5951621ถ.เลียบมอเตอร์เวย์ หน้าวัดลาดบัวขาวคลองบัวคลี่42563132.911.213.76762100.693182020-05-272020-05-27
5961631ถ.ราษฏร์พัฒนา ซ.มิสทีนคลองหลอแหล42563143.31213.76846100.693452020-05-272020-05-27
5971641ถ.ฉลองกรุงคลองลำมะขาม42563166.57.313.7806100.821342020-05-272020-05-27
5981651ปตร.คลองมะนาว ถ.พระราม3คลองมะนาว4256322011.813.70028100.540952020-05-272020-05-27
5991661ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ ซอย 5คลองมหาศร425631301.113.68267100.349782020-05-272020-05-27
6001662ซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/7)คลองมหาศร4256353.50.613.70623100.344552020-05-272020-05-27
6011663ซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/9)คลองมหาศร4256353.5013.71697100.340852020-05-272020-05-27
6021671กาญจนาภิเษก แยกเดอะมอลล์บางแคคลองบางจาก425631603.613.71625100.405882020-05-272020-05-27
6031672พุทธมณฑลสาย 2 (โรงสูบน้ำบางจาก)คลองบางจาก4256380.82.513.71474100.395612020-05-272020-05-27
6041681ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา (พุทธมณฑลสาย 3)คลองบางไผ่425631903.113.73831100.363562020-05-272020-05-27
6051682พุทธมณฑลสาย 2คลองบางไผ่4256353.60.613.74112100.395322020-05-272020-05-27
6061691ปตร.หทัยราษฎร์ ซอยหทัยมิตรคลองสามวา42563102.8713.85951100.729242020-05-272020-05-27
6071692สุเหร่าคลองสามวาคลองสามวา42563103.37.613.90353100.728762020-05-272020-05-27
6081701สถานีสูบน้ำคลองพลับพลาคลองพลับพลา42563191.28.113.76339100.596072020-05-272020-05-27
6091702ประตูคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมคลองพลับพลา42563150.710.613.76204100.59762020-05-272020-05-27
6101703หน้าลานจอดรถคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมคลองพลับพลา4256314210.913.76319100.596342020-05-272020-05-27
6111704หลังหมู่บ้านพลับพลา ฝั่ง สน.วังทองหลางคลองพลับพลา42563190.610.613.75947100.600812020-05-272020-05-27
6121705ลำธารคลองพลับพลา หลัง สน.วังทองหลางคลองพลับพลา42563201.611.213.75857100.601282020-05-272020-05-27
6131711หลังป้อมตำรวจ ตรงข้ามคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนาคลองตาป่วน42563180.911.213.76465100.597392020-05-272020-05-27
6141721ซอยต้นสน หน้าโรงเรียนนานาชาติมัลเบอรี่เฮาส์คลองต้นสน4256375.40.313.81416100.765252020-05-272020-05-27
6151722ซอยต้นสน ข้างสถานฑูตเนเธอร์แลนด์คลองต้นสน425631344.213.81072100.801452020-05-272020-05-27
6161731ซอยสมคิด ข้างลานจอดรถเซ็ลทรัลชิดลมคลองสมคิด42563111.3513.66096100.469822020-05-272020-05-27
6171732ซอยสมคิด ก่อนโรงแรมปาร์คนายเลิศคลองสมคิด4256332016.513.65045100.472072020-05-272020-05-27
6181741ถ.สุวินทวงศ์ เลยบริษัทแสงสหมิตร สตีลกรุ๊ป จำกัดคลองสี่42563126.58.713.62576100.472542020-05-272020-05-27
6191751ถ.สุวินทวงศ์ ก่อน กฟผ.สุวินทวงศ์คลองลำต้นไทร4256325028.313.9198100.68712020-05-272020-05-27
6201761วัดยายร่มคลองบางมด42563135.86.413.82204100.754432020-05-272020-05-27
6211762ซ.พุทธบูชา 24คลองบางมด4256394.13.413.67772100.42552020-05-272020-05-27
6221763วัดพุทธบูชาคลองบางมด4256382.23.413.66683100.405772020-05-272020-05-27
6231764เลียบวงแหวนฝั่งใต้ ถนนพุทธบูชาคลองบางมด42563101.93.913.62576100.472532020-05-272020-05-27
6241772วัดหนองใหญ่คลองพระยาสุเรนทร์4256362.14.213.9198100.687092020-05-272020-05-27
6251781ถ.ประชาร่วมใจคลองพระราชดำริ 1 (คลองบึงไผ่)42563103.47.813.82439100.747192020-05-272020-05-27
6261791ถ.ราษฎร์อุทิศคลองตะโหนด42563156.19.813.82204100.754422020-05-272020-05-27
6271801ข้างสยามดิสคัพเวอรี่คลองอรชร42563102.23.113.74782100.53612020-05-272020-05-27
6281811ปตร.1บึงหนองบอน4256366.7013.69956100.660952020-05-272020-05-27
6291812ปตร.2บึงหนองบอน4256366.8013.69835100.65342020-05-272020-05-27
6301813ปตร.3บึงหนองบอน4256385.3013.69499100.653822020-05-272020-05-27
6311814หน้าสำนักงานบึงหนองบอน4256366.4013.69292100.660842020-05-272020-05-27
6321821ถนนบางบอน 1คลองบางพราน425633208.413.67772100.425492020-05-272020-05-27
6331822ถนนกาญจนาภิเษกคลองบางพราน4256393.34.513.66682100.405772020-05-272020-05-27
634R01ท่าน้ำนนท์แม่น้ำเจ้าพระยา4256351.7013.84213100.490952020-05-272020-05-27
635R02สะพานพระราม7 แม่น้ำเจ้าพระยา4256351.7013.81509100.514542020-05-272020-05-27
636R03สะพานปิ่นเกล้า แม่น้ำเจ้าพระยา4256352.3013.76098100.49142020-05-272020-05-27
637R04สะพานพุทธ แม่น้ำเจ้าพระยา4256362.1013.74013100.497822020-05-272020-05-27
638R05สะพานกรุงเทพ แม่น้ำเจ้าพระยา4256352013.70015100.493612020-05-272020-05-27
639R06สะพานพระราม9 แม่น้ำเจ้าพระยา4256352.1013.68424100.518962020-05-272020-05-27
640R07ช่องนนทรี แม่น้ำเจ้าพระยา4256353.1013.69484100.549452020-05-272020-05-27
641R08วัดบางนานอก แม่น้ำเจ้าพระยา4256342.6013.67655100.587412020-05-272020-05-27
642R09พระประแดง แม่น้ำเจ้าพระยา4256343.2013.65766100.536472020-05-272020-05-27
64312ปตร.ราชินีคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256383.50.813.74223100.494582020-05-272020-05-27
64413หน้ากรมที่ดินคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256383.30.313.74536100.49632020-05-272020-05-27
64514อนุสาวรีย์แม่ธรณีมวยผมคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)42563630.313.75655100.495142020-05-272020-05-27
64615ปตร. พระปิ่นเกล้าคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256372.80.613.76083100.491792020-05-272020-05-27
64716หน้ากระทรวงมหาดไทยคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256382.71.413.75118100.496242020-05-272020-05-27
64821หลัง กทม. 1คลองหลอดวัดราชนัดดา(คลองรอบกรุง)4256361.1013.75476100.501852020-05-272020-05-27
64931ถนนตีทองคลองหลอดวัดราชบพิธ42563830.613.74814100.499822020-05-272020-05-27
65041สะพานผ่านฟ้าคลองรอบกรุง4256383.4013.75634100.505582020-05-272020-05-27
65142หลังตลาดนานาคลองรอบกรุง4256384.30.313.76264100.498542020-05-272020-05-27
65243ปตร. บางลำภูคลองรอบกรุง4256373.91.713.76409100.496222020-05-272020-05-27
65351ปตร. โอ่งอ่างคลองรอบกรุง4256383.20.313.73965100.500192020-05-272020-05-27
65452สะพานดำรงสถิต (ถนนเจริญกรุง)คลองรอบกรุง4256362.8013.74676100.503892020-05-272020-05-27
65553สะพานสมมตอมรมารค (ถนนบำรุงเมือง)คลองรอบกรุง42563720.313.75217100.505192020-05-272020-05-27
65661สะพานดำรัสคลองมหานาค4256393.60.313.75464100.509382020-05-272020-05-27
65762สะพานเจริญราษฎร์คลองมหานาค4256393.90.313.75307100.517032020-05-272020-05-27
65863เจริญผลคลองมหานาค42563840.813.74977100.524412020-05-272020-05-27
65972สถานีสูบน้ำกรุงเกษมคลองผดุงกรุงเกษม4256374.30.613.72996100.513932020-05-272020-05-27
66073สถานีรถไฟหัวลำโพงคลองผดุงกรุงเกษม4256380.6513.73821100.515672020-05-272020-05-27
66174หน้ากรมวิเทศสหการคลองผดุงกรุงเกษม4256394.51.113.75714100.516152020-05-272020-05-27
66275ตลาดเทวราชคลองผดุงกรุงเกษม4256394.50.313.76991100.503792020-05-272020-05-27
66376ปตร. เทเวศน์คลองผดุงกรุงเกษม4256374.20.813.77177100.501142020-05-272020-05-27
66481ปตร. สามเสนคลองสามเสน4256362.40.613.7843100.508522020-05-272020-05-27
66582วัดโบสถ์คลองสามเสน4256382.41.713.78314100.510662020-05-272020-05-27
66683อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคลองสามเสน4256362.13.913.766100.538742020-05-272020-05-27
66785หลังแฟลตดินแดงคลองสามเสน42563624.813.75608100.552372020-05-272020-05-27
66890ตลาดหนองจอกคลองแสนแสบ425631573.913.85666100.866392020-05-272020-05-27
66991สะพานอโศกมนตรีคลองแสนแสบ42563730.313.74771100.563242020-05-272020-05-27
67092ปตร.แสนแสบ (คลองตัน)คลองแสนแสบ4256382.25.613.74122100.596312020-05-272020-05-27
67193ซอยเทพลีลาคลองแสนแสบ42563102.26.413.75954100.613352020-05-272020-05-27
67294สะพานบางกะปิคลองแสนแสบ42563111.88.113.76473100.645382020-05-272020-05-27
67395วัดบำเพ็ญเหนือคลองแสนแสบ4256386.38.413.80048100.710182020-05-272020-05-27
67496มีนบุรี รร.สตรีวิทยามีนบุรีคลองแสนแสบ4256396.68.413.81264100.732262020-05-272020-05-27
67597ปตร.แสนแสบ (มีนบุรี)คลองแสนแสบ42563145.3513.82086100.747552020-05-272020-05-27
67698ประตูน้ำคลองแสนแสบ4256382.60.813.74937100.541082020-05-272020-05-27
67799ถนนเลียบวารีคลองแสนแสบ42563116.1713.85458100.823232020-05-272020-05-27
67899.1ซ.โรงเรียนสุเหร่าใหม่ หนองจอกคลองแสนแสบ4256335.61.713.852100.885542020-05-272020-05-27
679101ปตร. คลองตันคลองตัน42563102.66.713.73798100.598672020-05-272020-05-27
680112สี่แยกสะพานแดงคลองเปรมประชากร42563112.14.513.79339100.529732020-05-272020-05-27
681113ตลาดบางซื่อคลองเปรมประชากร42563101.55.313.80207100.534522020-05-272020-05-27
682114ทัณฑสถานวัยหนุ่ม (ถ.งามวงศ์วาน)คลองเปรมประชากร425632205.913.85446100.563042020-05-272020-05-27
683115เทศบาลสงเคราะห์(วัดเสมียนนารี)คลองเปรมประชากร425631905.313.83901100.554662020-05-272020-05-27
684116ถนนเศรษฐศิริ(สะพานเกษะโกมล)คลองเปรมประชากร42563824.213.78334100.524262020-05-272020-05-27
685117ถนนศรีอยุธยา(วัดเบญจมบพิตร)คลองเปรมประชากร4256362.92.213.76642100.515022020-05-272020-05-27
686118ถนนแจ้งวัฒนะคลองเปรมประชากร4256372.92.513.8887100.581782020-05-272020-05-27
687119ถนนเตชะคุงตะ ใกล้ สน.ดอนเมืองคลองเปรมประชากร4256339014.813.93475100.60662020-05-272020-05-27
688121สะพานพิบูลย์สงคราม (ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1)คลองบางซื่อ42563111.21.713.79992100.521392020-05-272020-05-27
689122ถนนพหลโยธินคลองบางซื่อ4256372.73.613.79612100.550322020-05-272020-05-27
690123ถนนรัชดาภิเษก (รร.เจ้าพระยาปาร์ค)คลองบางซื่อ4256344.12.213.79616100.574292020-05-272020-05-27
691131ปตร. สาทรคลองสาทร42563113.30.313.71862100.519112020-05-272020-05-27
692132สถานทูตซาอุดิอาระเบียคลองสาทร42563230713.72638100.536382020-05-272020-05-27
693133ถนนพระราม4 สะพานไทย-เบลเยี่ยมคลองสาทร425632703.413.72638100.543872020-05-272020-05-27
694141ถนนนราธิวาสราชนครินทร์คลองช่องนนทรี425632005.313.69569100.546162020-05-272020-05-27
695142แยกถนนจันทร์คลองช่องนนทรี425631804.713.707100.537642020-05-272020-05-27
696143ก่อนแยกสาทรคลองช่องนนทรี425632200.813.72209100.530142020-05-272020-05-27
697144ตัดถนนสีลมคลองช่องนนทรี425632203.613.72632100.527942020-05-272020-05-27
698145ตัดถนนสุรวงศ์คลองช่องนนทรี425632504.513.72806100.52712020-05-272020-05-27
699146หน้าโรงงานฯช่องนนทรีคลองช่องนนทรี425632006.213.69496100.548492020-05-272020-05-27
700151ถนนเจริญนครคลองบางไส้ไก่425632803.913.70948100.495772020-05-272020-05-27
701152ถนนตากสินคลองบางไส้ไก่425633305.313.72306100.49222020-05-272020-05-27
702161สะพานท่าดินแดงคลองสมเด็จเจ้าพระยา4256382.8013.73215100.502082020-05-272020-05-27
703162หน้าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาคลองสมเด็จเจ้าพระยา4256372.4013.731100.505512020-05-272020-05-27
704171ชุมชนห้วยขวางคลองห้วยขวาง4256381.15.913.77818100.5722020-05-272020-05-27
705173ถนนสุทธิสารวินิจฉัยคลองห้วยขวาง42563110.910.613.78977100.569792020-05-272020-05-27
706174ถนนรัชดาภิเษกคลองห้วยขวาง425632508.113.77383100.573162020-05-272020-05-27
707175ถนนเทียมร่วมมิตร ใกล้สถานฑูตเกาหลี คลองห้วยขวาง4256324012.613.76754100.576682020-05-272020-05-27
708180สนามกีฬาชุมชนพลับพลา ซอย 1คลองพลับพลา42563170.98.413.75696100.597972020-05-272020-05-27
709181ถนนประชาอุทิศคลองลาดพร้าว42563150.812.913.76891100.593652020-05-272020-05-27
710182ถนนลาดพร้าวคลองลาดพร้าว4256372.26.713.79751100.589162020-05-272020-05-27
711183วัดบางบัวคลองลาดพร้าว (คลองบางบัว)42563141.1913.85405100.587492020-05-272020-05-27
712184ถนนเกษตร - นวมินทร์ (ถนนประเสริฐมนูกิจ)คลองลาดพร้าว (คลองบางบัว)4256372.27.313.8417100.590122020-05-272020-05-27
713191ถนนเจริญนครคลองบางน้ำชน425632201.413.70503100.489862020-05-272020-05-27
714192ถนนเทอดไทคลองบางน้ำชน42563130.5513.72141100.478832020-05-272020-05-27
715201ถนนราษฎร์บูรณะคลองดาวคะนอง42563146.81.713.69489100.486342020-05-272020-05-27
716202ถ.พระเจ้าตากสินคลองดาวคะนอง42563146.40.813.69311100.481822020-05-272020-05-27
717211ท่าน้ำวัดบางขุนเทียนนอก(ถ.จอมทอง 19)คลองบางขุนเทียน4256374.64.513.69737100.466682020-05-272020-05-27
718212ถนนพระรามที่ 2คลองบางขุนเทียน4256372.93.913.68039100.470372020-05-272020-05-27
719221ถนนเพชรสันติสุข (ซอยเพชรเกษม 33 )คลองภาษีเจริญ42563105.41.113.71214100.439712020-05-272020-05-27
720222ถนนมาเจริญ (ถนนเพชรเกษม 81)คลองภาษีเจริญ42563141.73.113.67963100.344852020-05-272020-05-27
721231ท่าน้ำวัดโตนดคลองอ้อมนนท์4256342.9013.84818100.467222020-05-272020-05-27
722232ท่าน้ำวัดประชารังสรรค์คลองอ้อมนนท์4256343.1013.86348100.448342020-05-272020-05-27
723241อู่รถเมล์ ใต้สะพานทางด่วนวงแหวนรอบนอกคลองบางละมุด4256361.13.113.80921100.511612020-05-272020-05-27
724251ถนนอรุณอัมรินทร์คลองมอญ42563111.9513.74682100.484752020-05-272020-05-27
725252ถนนจรัญสนิทวงค์คลองมอญ42563150.95.913.74309100.470222020-05-272020-05-27
726261ถนนอรุณอมรินทร์คลองบางกอกน้อย4256353.80.313.76135100.482412020-05-272020-05-27
727262ท่าน้ำวัดสุวรรณารามคลองบางกอกน้อย4256353.80.313.76431100.476942020-05-272020-05-27
728263ทำน้ำวัดชลอ (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย)คลองบางกอกน้อย4256352.3013.80668100.475822020-05-272020-05-27
729264ซอยร่วมวงศ์พัฒนา (ตัดถนนนครอินทร์)คลองบางกอกน้อย4256352.5013.82332100.467832020-05-272020-05-27
12721813ปตร.3บึงหนองบอน4256395.2013.69499100.653822020-05-272020-05-27
730265ท่าน้ำวัดอุทยาน (ถ.นครอินทร์)คลองบางกอกน้อย 4256352.20.813.82849100.437672020-05-272020-05-27
731271ปตร. พระโขนงคลองพระโขนง4256382.87.813.70887100.594452020-05-272020-05-27
732272สะพานพระโขนง (ถนนสุขุมวิท)คลองพระโขนง4256382.76.413.7107100.597282020-05-272020-05-27
733281หน้ากรมอุตุนิยมวิทยา (ถนนสุขุมวิท)คลองบางนา425631707.613.66858100.605242020-05-272020-05-27
734282สะพานบางนา (ถนนศรีนครินทร์)คลองบางนา425631607.813.66001100.643372020-05-272020-05-27
735291ถนนเจริญนครคลองสำเหร่4256362.7013.70823100.494182020-05-272020-05-27
736292ถนนเทอดไทยคลองสำเหร่4256320010.613.72223100.482212020-05-272020-05-27
737301ตลาดคลองเตยคลองไผ่ห์สิงโต42563110.82.213.71978100.560412020-05-272020-05-27
738303ข้างโรงงานยาสูบคลองไผ่ห์สิงโต42563132.43.113.73162100.552832020-05-272020-05-27
739311ถนนราษฎร์บูรณะคลองแจงร้อน425632006.413.67459100.517652020-05-272020-05-27
740312ถนนสุขสวัสดิ์คลองแจงร้อน42563130.64.813.66942100.511692020-05-272020-05-27
741321ถนนราษฎร์บูรณะคลองราษฎร์บูรณะ42563156.36.713.682100.504942020-05-272020-05-27
742322ถนนสุขสวัสดิ์คลองราษฎร์บูรณะ42563156.25.613.67481100.503212020-05-272020-05-27
743331ถนนราษฎร์บูรณะคลองบางปะกอก42563105.33.913.68399100.497122020-05-272020-05-27
744332ถนนสุขสวัสดิ์คลองบางปะกอก42563105.56.213.67972100.495382020-05-272020-05-27
745341ถนนราษฎร์บูรณะคลองบางปะแก้ว4256363.71.113.68894100.490282020-05-272020-05-27
746342ถนนสุขสวัสดิ์คลองบางปะแก้ว42563115.82.2100.4889100.48892020-05-272020-05-27
747371สะพานสำโรง (ถนนศรีนครินทร์)คลองสำโรง4256321510.613.62934100.627912020-05-272020-05-27
748391ถนนเพชรเกษมคลองบางกอกใหญ่4256394.61.713.7255100.466932020-05-272020-05-27
749392วัดวิจิตการนิมิตร(วัดหนัง)คลองบางกอกใหญ่4256331.4213.74066100.461542020-05-272020-05-27
750393วัดช่างเหล็กคลองชักพระ4256361.9213.77326100.454892020-05-272020-05-27
751394ถนนบางขุนนนท์คลองชักพระ4256343.8013.77878100.465162020-05-272020-05-27
752395สะพานเจริญพาสน์คลองบางกอกใหญ่42563123.63.113.73592100.487632020-05-272020-05-27
753396ชุมชนคลองบางหลวงคลองบางกอกใหญ่4256382.43.413.73012100.4642020-05-272020-05-27
754401วัดกล้วย (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย22)คลองบางกรวย4256352.3013.80653100.479652020-05-272020-05-27
755402วัดสำโรง (สะพานเฉลิมศักดิ์)คลองบางกรวย4256351.8013.8068100.487962020-05-272020-05-27
756411หน้าวัดชัยพฤกษ์คลองมหาสวัสดิ์4256362.8013.79548100.467452020-05-272020-05-27
757421ถ. ปิ่นเกล้า-นครชัยศรีคลองทวีวัฒนา4256362.1013.78733100.335782020-05-272020-05-27
758422แยกถนนเพชรเกษม 69คลองทวีวัฒนา4256363.10.613.70045100.37682020-05-272020-05-27
759423สน.ศาลาแดงคลองทวีวัฒนา4256362.10.813.75139100.352792020-05-272020-05-27
760431ท่าน้ำวัดสิงห์คลองสนามชัย42563156.62.813.68157100.449082020-05-272020-05-27
761432วัดเลาคลองสนามชัย42563156.30.613.66584100.446992020-05-272020-05-27
762433สน. ท่าข้ามคลองสนามชัย42563240913.63907100.447612020-05-272020-05-27
763434วัดบางกระดี่คลองสนามชัย42563123.23.913.60115100.405472020-05-272020-05-27
764435วัดแสมดำคลองสนามชัย42563123.82.513.59011100.387782020-05-272020-05-27
765441วัดหัวกระบือคลองหัวกระบือ42563165.93.113.61939100.450082020-05-272020-05-27
766451หน้า ปตร.คลองขุนฯ เทียนทะเล 25คลองขุนราชพินิจใจ4256366.30.613.57217100.445812020-05-272020-05-27
767452ปตร.รางสะแกคลองขุนราชพินิจใจ42563124.41.713.62698100.433892020-05-272020-05-27
768453สะพานก่อนเข้าวัดหัวกระบือคลองหัวกระบือ42563146.21.113.61386100.452642020-05-272020-05-27
769461หน้าวัดลานบุญคลองประเวศบุรีรมย์4256341.99.513.72378100.719032020-05-272020-05-27
770462สำนักงานเขตลาดกระบังเก่าคลองประเวศบุรีรมย์4256395.38.713.72389100.783642020-05-272020-05-27
771463ถนนพัฒนาการคลองประเวศบุรีรมย์4256361.99.513.72100.659232020-05-272020-05-27
772471ปตร. เชิงตาแพคลองเชิงตาแพ4256343.2013.56437100.43172020-05-272020-05-27
773472ปตร. วัดประชาบำรุง(วัดลูกวัว)คลอลูกวัว4256343.2013.5703100.438912020-05-272020-05-27
774473ปตร. เรือสัญจรคลองลูกวัวเก่า4256353.5513.57081100.4422020-05-272020-05-27
775481โรงกลั่นน้ำมันบางจากคลองบางจาก(เขตพระโขนง)4256328010.613.68877100.601592020-05-272020-05-27
776491ถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางรัก4256351.70.813.7955100.507342020-05-272020-05-27
777501ปตร. บางกะปิคลองบางกะปิ4256370.43.613.748100.569232020-05-272020-05-27
778511ถนนพิบูลสงคราม ปตร. บางเขนเก่าคลองบางเขน4256362.61.113.82124100.507192020-05-272020-05-27
779512วัดทางหลวงคลองบางเขน425632507.313.83392100.522372020-05-272020-05-27
780513ข้างเรือนจำพิเศษกรุงเทพคลองบางเขน425631703.613.85237100.552312020-05-272020-05-27
781514สะพานชุมชนบางบัวคลองบางเขน42563101.41.713.85881100.586272020-05-272020-05-27
782515ถ.วิภาวดี หน้าสถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติคลองบางเขน42563101.30.613.8557100.566232020-05-272020-05-27
783516ถนนพิบูลย์สงครามคลองบางเขนใหม่4256353.20.813.81889100.512472020-05-272020-05-27
784521ท่าน้ำวัดพระศิริไอยสวรรค์คลองบางยี่ขัน42563811.413.7686100.492382020-05-272020-05-27
785522สะพานถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางยี่ขัน4256371.52.213.77547100.483942020-05-272020-05-27
786523ซ.บรมราชชนนี 2คลองบางยี่ขัน42563111.12.513.77967100.47722020-05-272020-05-27
787531หน้าวัดเปาว์โลหิตคลองบางจาก(เขตบางพลัด)425632607.813.78145100.494592020-05-272020-05-27
788541วัดภาณุรังสีคลองบางพลู4256361.40.813.78776100.499142020-05-272020-05-27
789551ถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางพลัด4256361.40.613.79128100.50422020-05-272020-05-27
790561ถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางพระครู4256352.60.313.79345100.505842020-05-272020-05-27
791571หลัง สน. บางโพคลองบางโพ4256352.50.613.80802100.51912020-05-272020-05-27
792572ถนนประชาราษฏร์สาย 1คลองบางโพ4256342.50.313.80837100.521622020-05-272020-05-27
793581ถนนลาดปลาเค้าคลองหลุมไผ่42563220.512.613.84801100.604182020-05-272020-05-27
794582ซ. ลาดปลาเค้า 47คลองหลุมไผ่42563200.713.413.84567100.596342020-05-272020-05-27
795591หมู่บ้านสหกรณ์ (ซ.28)คลองกุ่ม4256343030.513.79464100.668132020-05-272020-05-27
796592ถ. สุขาภิบาล 2คลองกุ่ม42563191.312.613.78399100.673672020-05-272020-05-27
797601ถ. สุขาภิบาล 1คลองลำพังพวย4256324013.713.78474100.647732020-05-272020-05-27
798602หลังแฟลตคลองจั่น ซ.57คลองลำพังพวย42563176.86.713.77479100.649822020-05-272020-05-27
799611ปตร. คลองเตยคลองเตย425633108.413.7041100.583412020-05-272020-05-27
800612ถนนเกษมราษฎร์คลองเตย425632703.413.71674100.566342020-05-272020-05-27
801621ซ. เจริญกรุง 57คลองวัดดอน42563121.42.813.7153100.513872020-05-272020-05-27
802631ถ. เจริญนคร 17คลองต้นไทร42563101.80.613.71861100.507932020-05-272020-05-27
803641วัดทองเพลงคลองวัดทองเพลง4256393.2513.72451100.501382020-05-272020-05-27
804642ถนนเจริญนครคลองวัดทองเพลง42563140.6213.72567100.509012020-05-272020-05-27
805651สะพานหน้าเขตคลองเตยคลองเตย (คลองหัวลำโพง)425632608.713.70866100.584112020-05-272020-05-27
806661ซ. เจริญกรุง 71คลองกรวย42563142.20.613.71073100.511822020-05-272020-05-27
807671สะพานกระจก ถนนเทอดไทยคลองด่าน4256362.34.513.71825100.469352020-05-272020-05-27
808672ท่าน้ำวัดนางนองวรวิหาร (ถ.วุฒากาศ)คลองด่าน4256382.75.613.70416100.465922020-05-272020-05-27
809691ถนนวิภาวดีรังสิตคลองลาดยาว425631236.713.84271100.559532020-05-272020-05-27
810692ถนนรัชดาภิเษกคลองลาดยาว42563133.24.213.83007100.562372020-05-272020-05-27
811701ถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 5/1)คลองพญาเวิก425632303.913.8123100.566492020-05-272020-05-27
812711ถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 35)คลองน้ำแก้ว4256363.60.813.80189100.580612020-05-272020-05-27
813712ถนนรัชดาภิเษกคลองน้ำแก้ว4256373.51.713.80102100.574952020-05-272020-05-27
814721ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล)คลองสวนหลวง4256371.41.113.74731100.523562020-05-272020-05-27
815722ถนนเจริญเมืองคลองสวนหลวง4256391.72.213.74024100.522172020-05-272020-05-27
816741ถนนสามเสน (บริษัท บุญรอด บิวเวอรี่)คลองบางกระบือ4256384.50.313.79164100.516362020-05-272020-05-27
817751ถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพาณิชจำนงค์)คลองนาซอง (สามเสน)4256349018.813.76903100.563742020-05-272020-05-27
818752ถนนพระราม 9 (สถานีสูบน้ำนาซอง)คลองนาซอง4256354018.813.75655100.560572020-05-272020-05-27
819761ถนนเทอดไทย (สะพานเทศบาล 11)คลองบางสะแก425632806.713.72004100.474132020-05-272020-05-27
820762ถนนเทอดไทย ซอย 33 (วัดบางสะแกใน)คลองบางสะแก42563210913.71206100.476172020-05-272020-05-27
821771หน้าวัดอนงค์คลองวัดอนงค์4256372.40.613.73394100.497172020-05-272020-05-27
822781ถ.ร่มเกล้า หน้าทางเข้าวัดปากบึงคลองสองต้นนุ่น42563150.64.513.77716100.738882020-05-272020-05-27
823782ซ.รามคำแหง 209คลองสองต้นนุ่น42563111.62.813.80918100.730522020-05-272020-05-27
824791วัดเศวตฉัตร(คลองสาน)คลองบางลำภูล่าง4256362.90.813.71489100.504922020-05-272020-05-27
825801วัดราชาคลองวัดราชา4256345013.77631100.50312020-05-272020-05-27
826811สน.บุปผารามคลองบุปผาราม42563250.62.813.73649100.489922020-05-272020-05-27
827821ถนนบรมราชชนนี ซอย 7 - 9คลองบางยี่ขัน (คลองผักหนาม)42563151.12.513.77607100.478972020-05-272020-05-27
828831ถนนบรมราชชนนีคลองบางบำหรุ425632203.113.7792100.475922020-05-272020-05-27
829841ถนนศาลาธรรสพ ซอยนพรัตน์12/3ปตร.คลองควาย คลองควาย (คลองขุนศรี)4256362.10.813.78035100.382562020-05-272020-05-27
830851ถ.สวนผัก 46คลองบัว(ทวีวัฒนา)4256371.51.113.79199100.420252020-05-272020-05-27
831861ซ.รามคำแหง 149คลองเจ๊ก42563111.93.613.78261100.683152020-05-272020-05-27
832871ซ.รามคำแหง 157/3คลองหลอแหล425631145.613.79027100.697272020-05-272020-05-27
833872หน้าโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหลคลองหลอแหล42563102.717.913.77961100.70232020-05-272020-05-27
834873หน้าตลาดซีรอคลองมณี4256344014.313.76818100.696062020-05-272020-05-27
835881ถ.รามคำแหงคลองลาดบัวขาว42563111.315.413.79548100.707722020-05-272020-05-27
836891ถ.เคหะร่มเกล้า โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาวคลองลาดบัวขาว4256340017.613.76987100.714942020-05-272020-05-27
837892วัดลาดบัวขาวคลองลาดบัวขาว (คลองทับช้างล่าง)42563142.1213.75784100.695782020-05-272020-05-27
838901ถ.เคหะร่มเกล้า โรงเรียนสุเหร่าลำนายโสคลองลำนายโส42563154.610.613.77653100.723792020-05-272020-05-27
839902วัดปากบึงคลองลำนายโส425631557.813.77718100.738062020-05-272020-05-27
840911ถ.ร่มเกล้า ชุมชนพัฒนาบึงขวางคลองบึงขวาง42563102.43.913.79978100.743622020-05-272020-05-27
841921ถ.ราษฏร์อุทิศ สุเหร่าทรายกองดินคลองลำบึงใหญ่42563103.36.713.83313100.773982020-05-272020-05-27
842941ถ.คู้คลองสิบ สะพานข้ามคลองคลองลำเจดีย์42563874.213.87387100.808712020-05-272020-05-27
843951ถ.เลียบวารี สะพานคลองลำหินฝั่งใต้คลองลำหินฝั่งใต้4256364.87.513.85159100.808432020-05-272020-05-27
844961ถ.คลองสิบ คลองสิบเอ็ด สะพานคลองสิบเอ็ดคลองซอยสิบ42563106.69.513.89232100.810632020-05-272020-05-27
845971ถ.มิตรไมตรีคลองบึงสิงห์โต425631468.713.85529100.81482020-05-272020-05-27
846981ถ.มิตรไมตรี ม. เค.ซี. การ์เด้นคลองบึงแตงโม4256373.53.113.8571100.827622020-05-272020-05-27
847991ถ.มิตรไมตรี ก่อนถึงสามแยก ร.พ.หนองจอกคลองลำต้นกล้วย42563106.81.113.86064100.860922020-05-272020-05-27
8481001ถ.สุวินทวงศ์ สถานีย่อยสุวินทวงศ์ กฟน.คลองลำผักชี42563123.24.813.80621100.845282020-05-272020-05-27
8491002ถนนสังฆประชา หน้าวัดลำผักชีคลองลำผักชี42563123.74.513.78479100.828112020-05-272020-05-27
8501021ถ.ฉลองกรุง จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองคลองลำปลาเน่า4256371.31.713.79236100.828912020-05-272020-05-27
8511031สะพานพระราม 6 สถานีเฝ้าระวังคลองส้มป่อยพระราม64256364.10.313.81487100.516712020-05-272020-05-27
8521041ใต้สะพานพระราม 6 ขนานทางรถไฟบางซ่อนคลองซุง4256353.10.813.81417100.517182020-05-272020-05-27
8531051ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ระหว่างซอย 34-36คลองวัดเสาหิน4256326011.213.81317100.521572020-05-272020-05-27
8541061ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ใกล้ซอย 21คลองวัดเสาหิน42563131.61.713.81002100.521842020-05-272020-05-27
8551071หน้าสำนักงานเขตสวนหลวงคลองบ้านม้า4256330012.313.73115100.651922020-05-272020-05-27
8561081ถ.อ่อนนุช ใกล้ซอย 61คลองสองห้อง4256359018.213.72014100.678022020-05-272020-05-27
8571082ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9คลองสองห้อง42563240.48.713.7041100.690322020-05-272020-05-27
8581083หน้าโรงขยะอ่อนนุช (สถานีย่อยขยะมูลฝอย)คลองสองห้อง425635001913.71123100.68262020-05-272020-05-27
8591091ถ.อ่อนนุช ซ.67 วัดกระทุ่มเสือปลาคลองวัดกระทุ่มเสือปลา425633206.413.72093100.687722020-05-272020-05-27
8601101ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 79คลองจรเข้ขบ4256362.12.213.71364100.694722020-05-272020-05-27
8611102ถ.ลาดกระบัง ใต้ทางด่วนคลองจรเข้ขบ(คลองตะเข้ขบ)425631215.613.72138100.701032020-05-272020-05-27
8621112ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 65คลองมะขามเทศ4256319011.513.70075100.683792020-05-272020-05-27
8631121ทางลัดเข้าซอยร่มเย็น (ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 วงเวียน ม.พิมาน)คลองมะขามเทศ425634207.813.70053100.677382020-05-272020-05-27
8641111ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9คลองปลัดเปรียง42563131.213.713.69831100.674972020-05-272020-05-27
8651131ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 26คลองหนองบอน4256314110.613.67795100.663092020-05-272020-05-27
8661141สถานีสูบน้ำคลองตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์คลองตาช้าง425632109.513.68343100.646372020-05-272020-05-27
9541822ถนนกาญจนาภิเษกคลองบางพราน425631403.613.66682100.405772020-05-272020-05-27
8671151ประตูระบายน้ำคลองสาด ถ.ศรีนครินทร์คลองคู้ (คลองตาสาด)4256315013.413.70257100.645892020-05-272020-05-27
8681161ถ.ศรีนครินทร์คลองบ้านม้า (คลองโคกวัด)425631477.313.72449100.641672020-05-272020-05-27
8691171ถ.อ่อนนุชคลองหัวหมาก42563151.39.513.7157100.651012020-05-272020-05-27
8701181ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 4คลองตาพุก4256386.18.413.72217100.709132020-05-272020-05-27
8711191ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 22คลองบัวลอย4256338015.113.72236100.729742020-05-272020-05-27
8721201ถ.ลาดกระบังคลองบางคูเวียง (คลองลาดกระบัง)4256382.79.813.72271100.751752020-05-272020-05-27
8731211ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 40คลองหนองตะกร้า4256381.58.713.72179100.76182020-05-272020-05-27
8741221หมู่บ้านมณสินี ถนนลาดกระบังคลองหนองคา (คลองหนองกล้า)425633201213.72181100.766682020-05-272020-05-27
8751231สวนพระนคร ใกล้สำนักงานเขตลาดกระบังคลองหนองปรือ425635301413.72204100.779492020-05-272020-05-27
8761241ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 17 (ตลาดอุดมผล) ถนนหลวงแพ่งคลองหัวตะเข้4256391.58.413.72224100.789532020-05-272020-05-27
8771251ติดถนนเจ้าคุณทหารคลองลำพุทธา4256361.41.113.75262100.777452020-05-272020-05-27
8781261ติดถนนฉลองกรุง ใกล้ ม.วรีย์เฮ้าส์คลองลำชวดเตย4256349018.213.75326100.796052020-05-272020-05-27
8791271ตัดถนนฉลองกรุงคลองลำกอไผ่42563174.68.413.7658100.805512020-05-272020-05-27
8801281ร.ร.บ้านคลองบัว ถ.สุขาภิบาล5คลองบัว4256353022.713.86375100.641092020-05-272020-05-27
8811291ถ.วัชรพลคลองจระเข้4256355023.513.85944100.64692020-05-272020-05-27
8821301ถ.สุขาภิบาล5 สะพานระหว่างซอยสายไหม 58-60คลองหม้อแตก42563174.69.213.92106100.661982020-05-272020-05-27
8831302หมู่บ้านมายด์เพลส ถนนเพิ่มสินคลองออเงิน425632909.813.90429100.658552020-05-272020-05-27
8841303ร.ร.ศิริวัฒน์วิทยา (ถนนเพิ่มสิน)คลองออเงิน425632608.713.90164100.64312020-05-272020-05-27
8851321ซ.วัดเกาะ สามแยกโรงเรียนระเบียบวิทยา พหลโยธิน 54/1คลองสอง42563174.97.613.90788100.626152020-05-272020-05-27
8861331ถ.รถไฟสายเก่า คลังน้ำมันบางจากคลองบางอ้อ4256329010.613.68219100.591322020-05-272020-05-27
8871341ถ.รถไฟสายเก่า แฟลตเอื้ออมรสุขคลองเจ็ก425631709.513.69219100.590152020-05-272020-05-27
8881351ถ.อ่อนนุช คลองบ้านหลาย4256339012.313.70915100.62172020-05-272020-05-27
8891352ซ.พึ่งมี 50 พึ่งมีแมนชั่นคลองบ้านหลาย4256327010.413.69995100.622662020-05-272020-05-27
8901361ถ.อ่อนนุชคลองเคล็ด4256322010.613.71046100.630622020-05-272020-05-27
8911362ถ.อุดมสุขคลองเคล็ด425632301413.67795100.640172020-05-272020-05-27
8921371ถ.เจริญกรุง 72คลองขวาง4256361.31.113.70823100.509182020-05-272020-05-27
8931381ปตร.สวนหลวง ถ.เจริญกรุง 76คลองสวนหลวง(บางคอแหลม)42563150.83.113.70157100.501812020-05-272020-05-27
8941391ถ.พระราม 3 ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทยคลองบางคอแหลม42563720.313.69452100.49912020-05-272020-05-27
8951401ถ.พระราม 3 หน้าสำนักงานเขตบางคอแหลมคลองวัดจันทร์42563921.413.69194100.502112020-05-272020-05-27
8961411ถ.พระราม 3 โฮมโปรคลองบางโคล่น้อย4256333.31.713.69002100.505512020-05-272020-05-27
8971412ถ.เจริญราษฎร์ ซ.20 ก่อนแยกเจริญราษฎร์ (เจริญกรุง 107)คลองบางโคล่น้อย4256353.60.613.69342100.506792020-05-272020-05-27
8981421ถ.พระราม 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์คลองบางโคล่สาร4256344.70.313.68955100.509042020-05-272020-05-27
8991431ถ.พระราม 3 วัดไกรคลองวัดไทร4256343.90.313.68754100.517342020-05-272020-05-27
9001441ถ.พระราม 3 เข้าซอย 53คลองวัดช่องนนทรี4256353.1013.67477100.543722020-05-272020-05-27
9011451ถ.กรุงเทพกรีฑา โรงเรียนลำสาลีคลองลำสาลี4256391.812.613.74906100.650852020-05-272020-05-27
9021452ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ประชาร่วมใจคลองลำสาลี42563126.2913.74828100.669072020-05-272020-05-27
9031461ถ.พระราม 3 ธ.กรุงศรีอยุธยาสำนักงานใหญ่คลองใหม่4256344.11.413.67761100.546592020-05-272020-05-27
9041471ถ.พระราม 3คลองวัดปริวาส4256320013.713.67384100.535072020-05-272020-05-27
9051491ถ.พระราม 3 วัดดอกไม้คลองวัดดอกไม้4256343.61.413.68205100.525542020-05-272020-05-27
9061501ถ.พระราม 3 ข้างปั๊มน้ำมันบางจากคลองโรงน้ำมัน4256371.23.613.68282100.524512020-05-272020-05-27
9071513ถ.เสรีไทย 67คลองครุ4256316710.413.79324100.685972020-05-272020-05-27
9081531ถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์คคลองลำเกร็ด4256320018.213.8327100.677422020-05-272020-05-27
9091541ถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์คคลองคอตัน4256323016.213.83634100.686262020-05-272020-05-27
9101551ถ.เสรีไทย 57คลองระหัส42563174.510.613.78692100.676392020-05-272020-05-27
9111561ถ.เสรีไทย 73คลองลำนุ่น(คลองลำต้นนุ่น)4256323014.313.79494100.689872020-05-272020-05-27
9121571ถ.รามคำแหง สามแยกบ้านม้าคลองบ้านม้า 142563136.4513.76788100.657212020-05-272020-05-27
9131572ถ.รามคำแหง (สุขาภิบาล 3) เลยซอย 127/1คลองบ้านม้า42563134.37.813.77289100.665872020-05-272020-05-27
9141591ถ.รามคำแหง หมู่บ้านกรีนเบอร์วิลล์คลองสะพานสูง42563174.110.613.77877100.676222020-05-272020-05-27
9151611ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ภราดร (ชุมชนคลองทับช้างล่าง)คลองทับช้างล่าง42563102.46.413.7401100.688022020-05-272020-05-27
9161621ถ.เลียบมอเตอร์เวย์ หน้าวัดลาดบัวขาวคลองบัวคลี่4256393.29.813.76762100.693182020-05-272020-05-27
9171631ถ.ราษฏร์พัฒนา ซ.มิสทีนคลองหลอแหล4256383.65.613.76846100.693452020-05-272020-05-27
9181641ถ.ฉลองกรุงคลองลำมะขาม42563173.58.113.7806100.821342020-05-272020-05-27
9191651ปตร.คลองมะนาว ถ.พระราม3คลองมะนาว425632504.513.70028100.540952020-05-272020-05-27
9201661ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ ซอย 5คลองมหาศร425631409.513.68267100.349782020-05-272020-05-27
9211662ซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/7)คลองมหาศร4256322011.513.70623100.344552020-05-272020-05-27
9221663ซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/9)คลองมหาศร4256318013.713.71697100.340852020-05-272020-05-27
9231671กาญจนาภิเษก แยกเดอะมอลล์บางแคคลองบางจาก425631275.313.71625100.405882020-05-272020-05-27
9241672พุทธมณฑลสาย 2 (โรงสูบน้ำบางจาก)คลองบางจาก42563121.44.813.71474100.395612020-05-272020-05-27
9251681ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา (พุทธมณฑลสาย 3)คลองบางไผ่4256383.71.113.73831100.363562020-05-272020-05-27
9261682พุทธมณฑลสาย 2คลองบางไผ่42563104.30.613.74112100.395322020-05-272020-05-27
9271691ปตร.หทัยราษฎร์ ซอยหทัยมิตรคลองสามวา4256364.76.713.85951100.729242020-05-272020-05-27
9281692สุเหร่าคลองสามวาคลองสามวา4256344.83.913.90353100.728762020-05-272020-05-27
9291701สถานีสูบน้ำคลองพลับพลาคลองพลับพลา42563161.46.713.76339100.596072020-05-272020-05-27
9301702ประตูคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมคลองพลับพลา425631424.813.76204100.59762020-05-272020-05-27
9311703หน้าลานจอดรถคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมคลองพลับพลา42563142.45.913.76319100.596342020-05-272020-05-27
9321704หลังหมู่บ้านพลับพลา ฝั่ง สน.วังทองหลางคลองพลับพลา42563132.15.613.75947100.600812020-05-272020-05-27
9331705ลำธารคลองพลับพลา หลัง สน.วังทองหลางคลองพลับพลา42563132.54.513.75857100.601282020-05-272020-05-27
9341711หลังป้อมตำรวจ ตรงข้ามคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนาคลองตาป่วน42563151.56.213.76465100.597392020-05-272020-05-27
9351721ซอยต้นสน หน้าโรงเรียนนานาชาติมัลเบอรี่เฮาส์คลองต้นสน4256382.7713.81416100.765252020-05-272020-05-27
9361722ซอยต้นสน ข้างสถานฑูตเนเธอร์แลนด์คลองต้นสน4256352.34.813.81072100.801452020-05-272020-05-27
9371731ซอยสมคิด ข้างลานจอดรถเซ็ลทรัลชิดลมคลองสมคิด4256336013.713.66096100.469822020-05-272020-05-27
9381732ซอยสมคิด ก่อนโรงแรมปาร์คนายเลิศคลองสมคิด4256355.51.113.65045100.472072020-05-272020-05-27
9391741ถ.สุวินทวงศ์ เลยบริษัทแสงสหมิตร สตีลกรุ๊ป จำกัดคลองสี่42563196.47.813.62576100.472542020-05-272020-05-27
9401751ถ.สุวินทวงศ์ ก่อน กฟผ.สุวินทวงศ์คลองลำต้นไทร42563104.518.213.9198100.68712020-05-272020-05-27
9411761วัดยายร่มคลองบางมด42563154.94.813.82204100.754432020-05-272020-05-27
9421762ซ.พุทธบูชา 24คลองบางมด42563135.73.613.67772100.42552020-05-272020-05-27
9431763วัดพุทธบูชาคลองบางมด42563132.83.413.66683100.405772020-05-272020-05-27
9441764เลียบวงแหวนฝั่งใต้ ถนนพุทธบูชาคลองบางมด42563132.83.613.62576100.472532020-05-272020-05-27
9451772วัดหนองใหญ่คลองพระยาสุเรนทร์4256382.86.213.9198100.687092020-05-272020-05-27
9461781ถ.ประชาร่วมใจคลองพระราชดำริ 1 (คลองบึงไผ่)4256354.90.813.82439100.747192020-05-272020-05-27
9471791ถ.ราษฎร์อุทิศคลองตะโหนด425631066.713.82204100.754422020-05-272020-05-27
9481801ข้างสยามดิสคัพเวอรี่คลองอรชร4256352.73.913.74782100.53612020-05-272020-05-27
9491811ปตร.1บึงหนองบอน4256356.21.113.69956100.660952020-05-272020-05-27
9501812ปตร.2บึงหนองบอน4256347.12.513.69835100.65342020-05-272020-05-27
9511813ปตร.3บึงหนองบอน4256395.2013.69499100.653822020-05-272020-05-27
9521814หน้าสำนักงานบึงหนองบอน42563861.113.69292100.660842020-05-272020-05-27
9531821ถนนบางบอน 1คลองบางพราน42563834.213.67772100.425492020-05-272020-05-27
955R01ท่าน้ำนนท์แม่น้ำเจ้าพระยา4256342.5013.84213100.490952020-05-272020-05-27
956R02สะพานพระราม7 แม่น้ำเจ้าพระยา4256352.5013.81509100.514542020-05-272020-05-27
957R03สะพานปิ่นเกล้า แม่น้ำเจ้าพระยา4256342.2013.76098100.49142020-05-272020-05-27
958R04สะพานพุทธ แม่น้ำเจ้าพระยา4256342.1013.74013100.497822020-05-272020-05-27
959R05สะพานกรุงเทพ แม่น้ำเจ้าพระยา4256352.7013.70015100.493612020-05-272020-05-27
960R06สะพานพระราม9 แม่น้ำเจ้าพระยา4256352.4013.68424100.518962020-05-272020-05-27
961R07ช่องนนทรี แม่น้ำเจ้าพระยา4256353.9013.69484100.549452020-05-272020-05-27
962R08วัดบางนานอก แม่น้ำเจ้าพระยา4256353.1013.67655100.587412020-05-272020-05-27
963R09พระประแดง แม่น้ำเจ้าพระยา4256352.1013.65766100.536472020-05-272020-05-27
96412ปตร.ราชินีคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256383.50.813.74223100.494582020-05-272020-05-27
96513หน้ากรมที่ดินคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256383.30.313.74536100.49632020-05-272020-05-27
96614อนุสาวรีย์แม่ธรณีมวยผมคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)42563630.313.75655100.495142020-05-272020-05-27
96715ปตร. พระปิ่นเกล้าคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256372.80.613.76083100.491792020-05-272020-05-27
96816หน้ากระทรวงมหาดไทยคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256382.71.413.75118100.496242020-05-272020-05-27
96921หลัง กทม. 1คลองหลอดวัดราชนัดดา(คลองรอบกรุง)4256361.1013.75476100.501852020-05-272020-05-27
97031ถนนตีทองคลองหลอดวัดราชบพิธ42563830.613.74814100.499822020-05-272020-05-27
97141สะพานผ่านฟ้าคลองรอบกรุง4256383.4013.75634100.505582020-05-272020-05-27
97242หลังตลาดนานาคลองรอบกรุง4256384.30.313.76264100.498542020-05-272020-05-27
97343ปตร. บางลำภูคลองรอบกรุง4256373.91.713.76409100.496222020-05-272020-05-27
97451ปตร. โอ่งอ่างคลองรอบกรุง4256383.20.313.73965100.500192020-05-272020-05-27
97552สะพานดำรงสถิต (ถนนเจริญกรุง)คลองรอบกรุง4256362.8013.74676100.503892020-05-272020-05-27
97653สะพานสมมตอมรมารค (ถนนบำรุงเมือง)คลองรอบกรุง42563720.313.75217100.505192020-05-272020-05-27
97761สะพานดำรัสคลองมหานาค4256393.60.313.75464100.509382020-05-272020-05-27
97862สะพานเจริญราษฎร์คลองมหานาค4256393.90.313.75307100.517032020-05-272020-05-27
97963เจริญผลคลองมหานาค42563840.813.74977100.524412020-05-272020-05-27
98072สถานีสูบน้ำกรุงเกษมคลองผดุงกรุงเกษม4256374.30.613.72996100.513932020-05-272020-05-27
98173สถานีรถไฟหัวลำโพงคลองผดุงกรุงเกษม4256380.6513.73821100.515672020-05-272020-05-27
98274หน้ากรมวิเทศสหการคลองผดุงกรุงเกษม4256394.51.113.75714100.516152020-05-272020-05-27
98375ตลาดเทวราชคลองผดุงกรุงเกษม4256394.50.313.76991100.503792020-05-272020-05-27
98476ปตร. เทเวศน์คลองผดุงกรุงเกษม4256374.20.813.77177100.501142020-05-272020-05-27
98581ปตร. สามเสนคลองสามเสน4256362.40.613.7843100.508522020-05-272020-05-27
98682วัดโบสถ์คลองสามเสน4256382.41.713.78314100.510662020-05-272020-05-27
98783อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคลองสามเสน4256362.13.913.766100.538742020-05-272020-05-27
98885หลังแฟลตดินแดงคลองสามเสน42563624.813.75608100.552372020-05-272020-05-27
98990ตลาดหนองจอกคลองแสนแสบ425631573.913.85666100.866392020-05-272020-05-27
99091สะพานอโศกมนตรีคลองแสนแสบ42563730.313.74771100.563242020-05-272020-05-27
99192ปตร.แสนแสบ (คลองตัน)คลองแสนแสบ4256382.25.613.74122100.596312020-05-272020-05-27
99293ซอยเทพลีลาคลองแสนแสบ42563102.26.413.75954100.613352020-05-272020-05-27
99394สะพานบางกะปิคลองแสนแสบ42563111.88.113.76473100.645382020-05-272020-05-27
99495วัดบำเพ็ญเหนือคลองแสนแสบ4256386.38.413.80048100.710182020-05-272020-05-27
99596มีนบุรี รร.สตรีวิทยามีนบุรีคลองแสนแสบ4256396.68.413.81264100.732262020-05-272020-05-27
99697ปตร.แสนแสบ (มีนบุรี)คลองแสนแสบ42563145.3513.82086100.747552020-05-272020-05-27
99798ประตูน้ำคลองแสนแสบ4256382.60.813.74937100.541082020-05-272020-05-27
99899ถนนเลียบวารีคลองแสนแสบ42563116.1713.85458100.823232020-05-272020-05-27
99999.1ซ.โรงเรียนสุเหร่าใหม่ หนองจอกคลองแสนแสบ4256335.61.713.852100.885542020-05-272020-05-27
1000101ปตร. คลองตันคลองตัน42563102.66.713.73798100.598672020-05-272020-05-27
1001112สี่แยกสะพานแดงคลองเปรมประชากร42563112.14.513.79339100.529732020-05-272020-05-27
1002113ตลาดบางซื่อคลองเปรมประชากร42563101.55.313.80207100.534522020-05-272020-05-27
1003114ทัณฑสถานวัยหนุ่ม (ถ.งามวงศ์วาน)คลองเปรมประชากร425632205.913.85446100.563042020-05-272020-05-27
1004115เทศบาลสงเคราะห์(วัดเสมียนนารี)คลองเปรมประชากร425631905.313.83901100.554662020-05-272020-05-27
1005116ถนนเศรษฐศิริ(สะพานเกษะโกมล)คลองเปรมประชากร42563824.213.78334100.524262020-05-272020-05-27
1006117ถนนศรีอยุธยา(วัดเบญจมบพิตร)คลองเปรมประชากร4256362.92.213.76642100.515022020-05-272020-05-27
1007118ถนนแจ้งวัฒนะคลองเปรมประชากร4256372.92.513.8887100.581782020-05-272020-05-27
1008119ถนนเตชะคุงตะ ใกล้ สน.ดอนเมืองคลองเปรมประชากร4256339014.813.93475100.60662020-05-272020-05-27
1009121สะพานพิบูลย์สงคราม (ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1)คลองบางซื่อ42563111.21.713.79992100.521392020-05-272020-05-27
1010122ถนนพหลโยธินคลองบางซื่อ4256372.73.613.79612100.550322020-05-272020-05-27
1011123ถนนรัชดาภิเษก (รร.เจ้าพระยาปาร์ค)คลองบางซื่อ4256344.12.213.79616100.574292020-05-272020-05-27
1012131ปตร. สาทรคลองสาทร42563113.30.313.71862100.519112020-05-272020-05-27
1013132สถานทูตซาอุดิอาระเบียคลองสาทร42563230713.72638100.536382020-05-272020-05-27
1014133ถนนพระราม4 สะพานไทย-เบลเยี่ยมคลองสาทร425632703.413.72638100.543872020-05-272020-05-27
1015141ถนนนราธิวาสราชนครินทร์คลองช่องนนทรี425632005.313.69569100.546162020-05-272020-05-27
1016142แยกถนนจันทร์คลองช่องนนทรี425631804.713.707100.537642020-05-272020-05-27
1017143ก่อนแยกสาทรคลองช่องนนทรี425632200.813.72209100.530142020-05-272020-05-27
1018144ตัดถนนสีลมคลองช่องนนทรี425632203.613.72632100.527942020-05-272020-05-27
1019145ตัดถนนสุรวงศ์คลองช่องนนทรี425632504.513.72806100.52712020-05-272020-05-27
1020146หน้าโรงงานฯช่องนนทรีคลองช่องนนทรี425632006.213.69496100.548492020-05-272020-05-27
1021151ถนนเจริญนครคลองบางไส้ไก่425632803.913.70948100.495772020-05-272020-05-27
1022152ถนนตากสินคลองบางไส้ไก่425633305.313.72306100.49222020-05-272020-05-27
1023161สะพานท่าดินแดงคลองสมเด็จเจ้าพระยา4256382.8013.73215100.502082020-05-272020-05-27
1024162หน้าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาคลองสมเด็จเจ้าพระยา4256372.4013.731100.505512020-05-272020-05-27
1025171ชุมชนห้วยขวางคลองห้วยขวาง4256381.15.913.77818100.5722020-05-272020-05-27
1026173ถนนสุทธิสารวินิจฉัยคลองห้วยขวาง42563110.910.613.78977100.569792020-05-272020-05-27
1027174ถนนรัชดาภิเษกคลองห้วยขวาง425632508.113.77383100.573162020-05-272020-05-27
1028175ถนนเทียมร่วมมิตร ใกล้สถานฑูตเกาหลี คลองห้วยขวาง4256324012.613.76754100.576682020-05-272020-05-27
1029180สนามกีฬาชุมชนพลับพลา ซอย 1คลองพลับพลา42563170.98.413.75696100.597972020-05-272020-05-27
1030181ถนนประชาอุทิศคลองลาดพร้าว42563150.812.913.76891100.593652020-05-272020-05-27
1031182ถนนลาดพร้าวคลองลาดพร้าว4256372.26.713.79751100.589162020-05-272020-05-27
1032183วัดบางบัวคลองลาดพร้าว (คลองบางบัว)42563141.1913.85405100.587492020-05-272020-05-27
1033184ถนนเกษตร - นวมินทร์ (ถนนประเสริฐมนูกิจ)คลองลาดพร้าว (คลองบางบัว)4256372.27.313.8417100.590122020-05-272020-05-27
1034191ถนนเจริญนครคลองบางน้ำชน425632201.413.70503100.489862020-05-272020-05-27
1035192ถนนเทอดไทคลองบางน้ำชน42563130.5513.72141100.478832020-05-272020-05-27
1036201ถนนราษฎร์บูรณะคลองดาวคะนอง42563146.81.713.69489100.486342020-05-272020-05-27
1037202ถ.พระเจ้าตากสินคลองดาวคะนอง42563146.40.813.69311100.481822020-05-272020-05-27
1038211ท่าน้ำวัดบางขุนเทียนนอก(ถ.จอมทอง 19)คลองบางขุนเทียน4256374.64.513.69737100.466682020-05-272020-05-27
1039212ถนนพระรามที่ 2คลองบางขุนเทียน4256372.93.913.68039100.470372020-05-272020-05-27
1040221ถนนเพชรสันติสุข (ซอยเพชรเกษม 33 )คลองภาษีเจริญ42563105.41.113.71214100.439712020-05-272020-05-27
1041222ถนนมาเจริญ (ถนนเพชรเกษม 81)คลองภาษีเจริญ42563141.73.113.67963100.344852020-05-272020-05-27
1042231ท่าน้ำวัดโตนดคลองอ้อมนนท์4256342.9013.84818100.467222020-05-272020-05-27
1043232ท่าน้ำวัดประชารังสรรค์คลองอ้อมนนท์4256343.1013.86348100.448342020-05-272020-05-27
1044241อู่รถเมล์ ใต้สะพานทางด่วนวงแหวนรอบนอกคลองบางละมุด4256361.13.113.80921100.511612020-05-272020-05-27
1045251ถนนอรุณอัมรินทร์คลองมอญ42563111.9513.74682100.484752020-05-272020-05-27
1046252ถนนจรัญสนิทวงค์คลองมอญ42563150.95.913.74309100.470222020-05-272020-05-27
1047261ถนนอรุณอมรินทร์คลองบางกอกน้อย4256353.80.313.76135100.482412020-05-272020-05-27
1048262ท่าน้ำวัดสุวรรณารามคลองบางกอกน้อย4256353.80.313.76431100.476942020-05-272020-05-27
12731814หน้าสำนักงานบึงหนองบอน42563861.113.69292100.660842020-05-272020-05-27
1049263ทำน้ำวัดชลอ (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย)คลองบางกอกน้อย4256352.3013.80668100.475822020-05-272020-05-27
1050264ซอยร่วมวงศ์พัฒนา (ตัดถนนนครอินทร์)คลองบางกอกน้อย4256352.5013.82332100.467832020-05-272020-05-27
1051265ท่าน้ำวัดอุทยาน (ถ.นครอินทร์)คลองบางกอกน้อย 4256352.20.813.82849100.437672020-05-272020-05-27
1052271ปตร. พระโขนงคลองพระโขนง4256382.87.813.70887100.594452020-05-272020-05-27
1053272สะพานพระโขนง (ถนนสุขุมวิท)คลองพระโขนง4256382.76.413.7107100.597282020-05-272020-05-27
1054281หน้ากรมอุตุนิยมวิทยา (ถนนสุขุมวิท)คลองบางนา425631707.613.66858100.605242020-05-272020-05-27
1055282สะพานบางนา (ถนนศรีนครินทร์)คลองบางนา425631607.813.66001100.643372020-05-272020-05-27
1056291ถนนเจริญนครคลองสำเหร่4256362.7013.70823100.494182020-05-272020-05-27
1057292ถนนเทอดไทยคลองสำเหร่4256320010.613.72223100.482212020-05-272020-05-27
1058301ตลาดคลองเตยคลองไผ่ห์สิงโต42563110.82.213.71978100.560412020-05-272020-05-27
1059303ข้างโรงงานยาสูบคลองไผ่ห์สิงโต42563132.43.113.73162100.552832020-05-272020-05-27
1060311ถนนราษฎร์บูรณะคลองแจงร้อน425632006.413.67459100.517652020-05-272020-05-27
1061312ถนนสุขสวัสดิ์คลองแจงร้อน42563130.64.813.66942100.511692020-05-272020-05-27
1062321ถนนราษฎร์บูรณะคลองราษฎร์บูรณะ42563156.36.713.682100.504942020-05-272020-05-27
1063322ถนนสุขสวัสดิ์คลองราษฎร์บูรณะ42563156.25.613.67481100.503212020-05-272020-05-27
1064331ถนนราษฎร์บูรณะคลองบางปะกอก42563105.33.913.68399100.497122020-05-272020-05-27
1065332ถนนสุขสวัสดิ์คลองบางปะกอก42563105.56.213.67972100.495382020-05-272020-05-27
1066341ถนนราษฎร์บูรณะคลองบางปะแก้ว4256363.71.113.68894100.490282020-05-272020-05-27
1067342ถนนสุขสวัสดิ์คลองบางปะแก้ว42563115.82.2100.4889100.48892020-05-272020-05-27
1068371สะพานสำโรง (ถนนศรีนครินทร์)คลองสำโรง4256321510.613.62934100.627912020-05-272020-05-27
1069391ถนนเพชรเกษมคลองบางกอกใหญ่4256394.61.713.7255100.466932020-05-272020-05-27
1070392วัดวิจิตการนิมิตร(วัดหนัง)คลองบางกอกใหญ่4256331.4213.74066100.461542020-05-272020-05-27
1071393วัดช่างเหล็กคลองชักพระ4256361.9213.77326100.454892020-05-272020-05-27
1072394ถนนบางขุนนนท์คลองชักพระ4256343.8013.77878100.465162020-05-272020-05-27
1073395สะพานเจริญพาสน์คลองบางกอกใหญ่42563123.63.113.73592100.487632020-05-272020-05-27
1074396ชุมชนคลองบางหลวงคลองบางกอกใหญ่4256382.43.413.73012100.4642020-05-272020-05-27
1075401วัดกล้วย (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย22)คลองบางกรวย4256352.3013.80653100.479652020-05-272020-05-27
1076402วัดสำโรง (สะพานเฉลิมศักดิ์)คลองบางกรวย4256351.8013.8068100.487962020-05-272020-05-27
1077411หน้าวัดชัยพฤกษ์คลองมหาสวัสดิ์4256362.8013.79548100.467452020-05-272020-05-27
1078421ถ. ปิ่นเกล้า-นครชัยศรีคลองทวีวัฒนา4256362.1013.78733100.335782020-05-272020-05-27
1079422แยกถนนเพชรเกษม 69คลองทวีวัฒนา4256363.10.613.70045100.37682020-05-272020-05-27
1080423สน.ศาลาแดงคลองทวีวัฒนา4256362.10.813.75139100.352792020-05-272020-05-27
1081431ท่าน้ำวัดสิงห์คลองสนามชัย42563156.62.813.68157100.449082020-05-272020-05-27
1082432วัดเลาคลองสนามชัย42563156.30.613.66584100.446992020-05-272020-05-27
1083433สน. ท่าข้ามคลองสนามชัย42563240913.63907100.447612020-05-272020-05-27
1084434วัดบางกระดี่คลองสนามชัย42563123.23.913.60115100.405472020-05-272020-05-27
1085435วัดแสมดำคลองสนามชัย42563123.82.513.59011100.387782020-05-272020-05-27
1086441วัดหัวกระบือคลองหัวกระบือ42563165.93.113.61939100.450082020-05-272020-05-27
1087451หน้า ปตร.คลองขุนฯ เทียนทะเล 25คลองขุนราชพินิจใจ4256366.30.613.57217100.445812020-05-272020-05-27
1088452ปตร.รางสะแกคลองขุนราชพินิจใจ42563124.41.713.62698100.433892020-05-272020-05-27
1089453สะพานก่อนเข้าวัดหัวกระบือคลองหัวกระบือ42563146.21.113.61386100.452642020-05-272020-05-27
1090461หน้าวัดลานบุญคลองประเวศบุรีรมย์4256341.99.513.72378100.719032020-05-272020-05-27
1091462สำนักงานเขตลาดกระบังเก่าคลองประเวศบุรีรมย์4256395.38.713.72389100.783642020-05-272020-05-27
1092463ถนนพัฒนาการคลองประเวศบุรีรมย์4256361.99.513.72100.659232020-05-272020-05-27
1093471ปตร. เชิงตาแพคลองเชิงตาแพ4256343.2013.56437100.43172020-05-272020-05-27
1094472ปตร. วัดประชาบำรุง(วัดลูกวัว)คลอลูกวัว4256343.2013.5703100.438912020-05-272020-05-27
1095473ปตร. เรือสัญจรคลองลูกวัวเก่า4256353.5513.57081100.4422020-05-272020-05-27
12741821ถนนบางบอน 1คลองบางพราน42563834.213.67772100.425492020-05-272020-05-27
1096481โรงกลั่นน้ำมันบางจากคลองบางจาก(เขตพระโขนง)4256328010.613.68877100.601592020-05-272020-05-27
1097491ถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางรัก4256351.70.813.7955100.507342020-05-272020-05-27
1098501ปตร. บางกะปิคลองบางกะปิ4256370.43.613.748100.569232020-05-272020-05-27
1099511ถนนพิบูลสงคราม ปตร. บางเขนเก่าคลองบางเขน4256362.61.113.82124100.507192020-05-272020-05-27
1100512วัดทางหลวงคลองบางเขน425632507.313.83392100.522372020-05-272020-05-27
1101513ข้างเรือนจำพิเศษกรุงเทพคลองบางเขน425631703.613.85237100.552312020-05-272020-05-27
1102514สะพานชุมชนบางบัวคลองบางเขน42563101.41.713.85881100.586272020-05-272020-05-27
1103515ถ.วิภาวดี หน้าสถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติคลองบางเขน42563101.30.613.8557100.566232020-05-272020-05-27
1104516ถนนพิบูลย์สงครามคลองบางเขนใหม่4256353.20.813.81889100.512472020-05-272020-05-27
1105521ท่าน้ำวัดพระศิริไอยสวรรค์คลองบางยี่ขัน42563811.413.7686100.492382020-05-272020-05-27
1106522สะพานถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางยี่ขัน4256371.52.213.77547100.483942020-05-272020-05-27
1107523ซ.บรมราชชนนี 2คลองบางยี่ขัน42563111.12.513.77967100.47722020-05-272020-05-27
1108531หน้าวัดเปาว์โลหิตคลองบางจาก(เขตบางพลัด)425632607.813.78145100.494592020-05-272020-05-27
1109541วัดภาณุรังสีคลองบางพลู4256361.40.813.78776100.499142020-05-272020-05-27
1110551ถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางพลัด4256361.40.613.79128100.50422020-05-272020-05-27
1111561ถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางพระครู4256352.60.313.79345100.505842020-05-272020-05-27
1112571หลัง สน. บางโพคลองบางโพ4256352.50.613.80802100.51912020-05-272020-05-27
1113572ถนนประชาราษฏร์สาย 1คลองบางโพ4256342.50.313.80837100.521622020-05-272020-05-27
1114581ถนนลาดปลาเค้าคลองหลุมไผ่42563220.512.613.84801100.604182020-05-272020-05-27
1115582ซ. ลาดปลาเค้า 47คลองหลุมไผ่42563200.713.413.84567100.596342020-05-272020-05-27
1116591หมู่บ้านสหกรณ์ (ซ.28)คลองกุ่ม4256343030.513.79464100.668132020-05-272020-05-27
1117592ถ. สุขาภิบาล 2คลองกุ่ม42563191.312.613.78399100.673672020-05-272020-05-27
1118601ถ. สุขาภิบาล 1คลองลำพังพวย4256324013.713.78474100.647732020-05-272020-05-27
1119602หลังแฟลตคลองจั่น ซ.57คลองลำพังพวย42563176.86.713.77479100.649822020-05-272020-05-27
1120611ปตร. คลองเตยคลองเตย425633108.413.7041100.583412020-05-272020-05-27
1121612ถนนเกษมราษฎร์คลองเตย425632703.413.71674100.566342020-05-272020-05-27
1122621ซ. เจริญกรุง 57คลองวัดดอน42563121.42.813.7153100.513872020-05-272020-05-27
1123631ถ. เจริญนคร 17คลองต้นไทร42563101.80.613.71861100.507932020-05-272020-05-27
1124641วัดทองเพลงคลองวัดทองเพลง4256393.2513.72451100.501382020-05-272020-05-27
1125642ถนนเจริญนครคลองวัดทองเพลง42563140.6213.72567100.509012020-05-272020-05-27
1126651สะพานหน้าเขตคลองเตยคลองเตย (คลองหัวลำโพง)425632608.713.70866100.584112020-05-272020-05-27
1127661ซ. เจริญกรุง 71คลองกรวย42563142.20.613.71073100.511822020-05-272020-05-27
1128671สะพานกระจก ถนนเทอดไทยคลองด่าน4256362.34.513.71825100.469352020-05-272020-05-27
1129672ท่าน้ำวัดนางนองวรวิหาร (ถ.วุฒากาศ)คลองด่าน4256382.75.613.70416100.465922020-05-272020-05-27
1130691ถนนวิภาวดีรังสิตคลองลาดยาว425631236.713.84271100.559532020-05-272020-05-27
1131692ถนนรัชดาภิเษกคลองลาดยาว42563133.24.213.83007100.562372020-05-272020-05-27
1132701ถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 5/1)คลองพญาเวิก425632303.913.8123100.566492020-05-272020-05-27
1133711ถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 35)คลองน้ำแก้ว4256363.60.813.80189100.580612020-05-272020-05-27
1134712ถนนรัชดาภิเษกคลองน้ำแก้ว4256373.51.713.80102100.574952020-05-272020-05-27
1135721ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล)คลองสวนหลวง4256371.41.113.74731100.523562020-05-272020-05-27
1136722ถนนเจริญเมืองคลองสวนหลวง4256391.72.213.74024100.522172020-05-272020-05-27
1137741ถนนสามเสน (บริษัท บุญรอด บิวเวอรี่)คลองบางกระบือ4256384.50.313.79164100.516362020-05-272020-05-27
1138751ถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพาณิชจำนงค์)คลองนาซอง (สามเสน)4256349018.813.76903100.563742020-05-272020-05-27
1139752ถนนพระราม 9 (สถานีสูบน้ำนาซอง)คลองนาซอง4256354018.813.75655100.560572020-05-272020-05-27
1140761ถนนเทอดไทย (สะพานเทศบาล 11)คลองบางสะแก425632806.713.72004100.474132020-05-272020-05-27
1141762ถนนเทอดไทย ซอย 33 (วัดบางสะแกใน)คลองบางสะแก42563210913.71206100.476172020-05-272020-05-27
1142771หน้าวัดอนงค์คลองวัดอนงค์4256372.40.613.73394100.497172020-05-272020-05-27
11851111ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9คลองปลัดเปรียง42563131.213.713.69831100.674972020-05-272020-05-27
1143781ถ.ร่มเกล้า หน้าทางเข้าวัดปากบึงคลองสองต้นนุ่น42563150.64.513.77716100.738882020-05-272020-05-27
1144782ซ.รามคำแหง 209คลองสองต้นนุ่น42563111.62.813.80918100.730522020-05-272020-05-27
1145791วัดเศวตฉัตร(คลองสาน)คลองบางลำภูล่าง4256362.90.813.71489100.504922020-05-272020-05-27
1146801วัดราชาคลองวัดราชา4256345013.77631100.50312020-05-272020-05-27
1147811สน.บุปผารามคลองบุปผาราม42563250.62.813.73649100.489922020-05-272020-05-27
1148821ถนนบรมราชชนนี ซอย 7 - 9คลองบางยี่ขัน (คลองผักหนาม)42563151.12.513.77607100.478972020-05-272020-05-27
1149831ถนนบรมราชชนนีคลองบางบำหรุ425632203.113.7792100.475922020-05-272020-05-27
1150841ถนนศาลาธรรสพ ซอยนพรัตน์12/3ปตร.คลองควาย คลองควาย (คลองขุนศรี)4256362.10.813.78035100.382562020-05-272020-05-27
1151851ถ.สวนผัก 46คลองบัว(ทวีวัฒนา)4256371.51.113.79199100.420252020-05-272020-05-27
1152861ซ.รามคำแหง 149คลองเจ๊ก42563111.93.613.78261100.683152020-05-272020-05-27
1153871ซ.รามคำแหง 157/3คลองหลอแหล425631145.613.79027100.697272020-05-272020-05-27
1154872หน้าโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหลคลองหลอแหล42563102.717.913.77961100.70232020-05-272020-05-27
1155873หน้าตลาดซีรอคลองมณี4256344014.313.76818100.696062020-05-272020-05-27
1156881ถ.รามคำแหงคลองลาดบัวขาว42563111.315.413.79548100.707722020-05-272020-05-27
1157891ถ.เคหะร่มเกล้า โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาวคลองลาดบัวขาว4256340017.613.76987100.714942020-05-272020-05-27
1158892วัดลาดบัวขาวคลองลาดบัวขาว (คลองทับช้างล่าง)42563142.1213.75784100.695782020-05-272020-05-27
1159901ถ.เคหะร่มเกล้า โรงเรียนสุเหร่าลำนายโสคลองลำนายโส42563154.610.613.77653100.723792020-05-272020-05-27
1160902วัดปากบึงคลองลำนายโส425631557.813.77718100.738062020-05-272020-05-27
1161911ถ.ร่มเกล้า ชุมชนพัฒนาบึงขวางคลองบึงขวาง42563102.43.913.79978100.743622020-05-272020-05-27
1162921ถ.ราษฏร์อุทิศ สุเหร่าทรายกองดินคลองลำบึงใหญ่42563103.36.713.83313100.773982020-05-272020-05-27
1163941ถ.คู้คลองสิบ สะพานข้ามคลองคลองลำเจดีย์42563874.213.87387100.808712020-05-272020-05-27
1164951ถ.เลียบวารี สะพานคลองลำหินฝั่งใต้คลองลำหินฝั่งใต้4256364.87.513.85159100.808432020-05-272020-05-27
1165961ถ.คลองสิบ คลองสิบเอ็ด สะพานคลองสิบเอ็ดคลองซอยสิบ42563106.69.513.89232100.810632020-05-272020-05-27
1166971ถ.มิตรไมตรีคลองบึงสิงห์โต425631468.713.85529100.81482020-05-272020-05-27
1167981ถ.มิตรไมตรี ม. เค.ซี. การ์เด้นคลองบึงแตงโม4256373.53.113.8571100.827622020-05-272020-05-27
1168991ถ.มิตรไมตรี ก่อนถึงสามแยก ร.พ.หนองจอกคลองลำต้นกล้วย42563106.81.113.86064100.860922020-05-272020-05-27
11691001ถ.สุวินทวงศ์ สถานีย่อยสุวินทวงศ์ กฟน.คลองลำผักชี42563123.24.813.80621100.845282020-05-272020-05-27
11701002ถนนสังฆประชา หน้าวัดลำผักชีคลองลำผักชี42563123.74.513.78479100.828112020-05-272020-05-27
11711021ถ.ฉลองกรุง จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองคลองลำปลาเน่า4256371.31.713.79236100.828912020-05-272020-05-27
11721031สะพานพระราม 6 สถานีเฝ้าระวังคลองส้มป่อยพระราม64256364.10.313.81487100.516712020-05-272020-05-27
11731041ใต้สะพานพระราม 6 ขนานทางรถไฟบางซ่อนคลองซุง4256353.10.813.81417100.517182020-05-272020-05-27
11741051ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ระหว่างซอย 34-36คลองวัดเสาหิน4256326011.213.81317100.521572020-05-272020-05-27
11751061ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ใกล้ซอย 21คลองวัดเสาหิน42563131.61.713.81002100.521842020-05-272020-05-27
11761071หน้าสำนักงานเขตสวนหลวงคลองบ้านม้า4256330012.313.73115100.651922020-05-272020-05-27
11771081ถ.อ่อนนุช ใกล้ซอย 61คลองสองห้อง4256359018.213.72014100.678022020-05-272020-05-27
11781082ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9คลองสองห้อง42563240.48.713.7041100.690322020-05-272020-05-27
11791083หน้าโรงขยะอ่อนนุช (สถานีย่อยขยะมูลฝอย)คลองสองห้อง425635001913.71123100.68262020-05-272020-05-27
11801091ถ.อ่อนนุช ซ.67 วัดกระทุ่มเสือปลาคลองวัดกระทุ่มเสือปลา425633206.413.72093100.687722020-05-272020-05-27
11811101ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 79คลองจรเข้ขบ4256362.12.213.71364100.694722020-05-272020-05-27
11821102ถ.ลาดกระบัง ใต้ทางด่วนคลองจรเข้ขบ(คลองตะเข้ขบ)425631215.613.72138100.701032020-05-272020-05-27
11831112ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 65คลองมะขามเทศ4256319011.513.70075100.683792020-05-272020-05-27
11841121ทางลัดเข้าซอยร่มเย็น (ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 วงเวียน ม.พิมาน)คลองมะขามเทศ425634207.813.70053100.677382020-05-272020-05-27
11861131ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 26คลองหนองบอน4256314110.613.67795100.663092020-05-272020-05-27
11871141สถานีสูบน้ำคลองตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์คลองตาช้าง425632109.513.68343100.646372020-05-272020-05-27
11881151ประตูระบายน้ำคลองสาด ถ.ศรีนครินทร์คลองคู้ (คลองตาสาด)4256315013.413.70257100.645892020-05-272020-05-27
11891161ถ.ศรีนครินทร์คลองบ้านม้า (คลองโคกวัด)425631477.313.72449100.641672020-05-272020-05-27
11901171ถ.อ่อนนุชคลองหัวหมาก42563151.39.513.7157100.651012020-05-272020-05-27
11911181ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 4คลองตาพุก4256386.18.4