ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและซ้อมแผนอัคคีภัย : 07000000-3502

สำนักการแพทย์ : (2563)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นางณัฐิดา จันทร์เพิ่มทรัพย์ โทร 3512

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โปรดระบุ ด้วยโรงพยาบาลตากสินมีอาคารทำการ จำนวน 5 อาคาร แบ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน หอพักพยาบาล ห้องพักแพทย์ และส่วนที่จอดรถ แบ่งพื้นที่ใช้สอย เป็นหอผู้ป่วยและพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งมีการก่ออาชญากรรมในสถานที่สำคัญ รวมถึงภัยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้มีรายงานต่อสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหว ความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วย และบุคลากรของโรงพยาบาลในกรณีเกิดอัคคีภัย และภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหว ซึ่งจะต้องมีการขนย้ายผู้ป่วย ทรัพย์สิน การช่วยเหลือตนเอง และกระตุ้นให้บุคลากรมีความตระหนักต่อภัยจากอัคคีภัย และแผ่นดินไหวเพิ่มมากขึ้น โดยมีการสื่อสารความรู้ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และที่สำคัญ คือ Social Media เว็บไซต์ต่าง แต่ในอีกมุมหนึ่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับแผ่นดินไหวบางครั้งบางสื่อไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะข้อมูลที่ส่งผ่านจากประชาชนไปยังประชาชน ผ่านทาง Social Media ต่างๆ มักไม่ได้รับการตรวจสอบ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างความเข้าใจ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลตากสินได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน ระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี ซึ่งผลการอบรมฯได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ แต่ในการอบรมดังกล่าวยังไม่สามารถครอบคลุมบุคลากรได้ทั้งหมด รวมถึงเรื่องภัยจากแผ่นดินไหว โรงพยาบาลตากสินจึงจำเป็นต้องจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว อัคคีภัยในอาคารสูง ให้กับบุคลากรขึ้นในปีนี้ จำนวน 3 รุ่น และซ้อมแผนฯโดยจำลองเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเสมือนจริงเพื่อให้เกิดความพร้อม และสามารถนำไปใช้ได้จริงเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง

07060000/07060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โปรดระบุ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรของโรงพยาบาลในกรณีเกิดอัคคีภัยและภัยจากแผ่นดินไหว 2. เพื่อเตรียมความพร้อม และความคล่องตัวในการขนย้ายผู้ป่วย และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันในกรณีเกิดอัคคีภัย และภัยจากแผ่นดินไหว 3. เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลเข้าใจวิธีในการช่วยเหลือตนเอง ทรัพย์สินราชการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานระงับอัคคีภัย และภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหว ในการช่วยเหลือผู้ป่วย 4. เพื่อบำรุงขวัญ และสร้างความมั่นใจ ในการปฏิบัติงานภายในอาคารของบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน 5. เพื่อปรับแผนอัคคีภัย และแผนรับเหตุแผ่นดินไหวของโรงพยาบาลตากสินให้เหมาะสม และให้สอดคล้องกับการเข้าสู่มาตรฐานของโรงพยาบาล

เป้าหมายของโครงการ

โปรดระบุ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว อัคคีภัยในอาคารสูง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 328 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 300 คน 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกายอุปกรณ์ นักวิชาการเวชสถิติ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการสาธารณสุข นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ พยาบาลเทคนิค ผู้ช่วยทันตกรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ รุ่นที่ 1 จำนวน 80 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 80 คน รุ่นที่ 3 จำนวน 80 คน รวมทั้งสิ้น 240 คน 2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประกอบอาหาร พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานทั่วไป พนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 1 จำนวน 15 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 15 คน รุ่นที่ 3 จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน 3. บุคคลภายนอก ประกอบด้วย พนักงานประกันสังคม ตำแหน่ง นิติกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานธุรการ พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตากสิน รุ่นที่ 1 จำนวน 5 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 5 คน รุ่นที่ 3 จำนวน 5 คน จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 28 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน 2. วิทยากร จำนวน 8 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-16)

40.00

16/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...อ้างถึง ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่องสรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจากสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในข้อสั่งการข้อที่ 10 สั่งให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :โรงพยาบาลตากสิน พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกัน ลดความเสี่ยงและความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงที่จะเกิดได้ ประกอบกับโรงพยาบาลตากสินดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ และบุคลากรของโรงพยาบาลตากสินมีหน้าที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตากสิน จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและซ้อมแผนอัคคีภัย

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-19)

40.00

19/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสรุปหาวันจัดอบรมฯ โดยในเบื้องต้นคณะกรรมการฯ ให้เลื่อนการจัดอบรมฯออกไปก่อนเนื่องมาจากสถานการณ์ไข้หวัด Covid-19 ทำให้เกิดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัส

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไข้หวัด Covid-19 จึงทำให้ต้องมีการเลื่อนการจัดอบรมฯออกไปอย่างไม่มีกำหนด จึงต้องติดตามเป็นพิเศษ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อคัดเลือกวันจัดงาน แต่ช่วงเวลาดังกล่าว มีการจัดโครงการต่าง ๆ หลายโครงการ จึงต้องตรวจสอบเพื่อให้ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาคณะกรรมการอบรมฯเนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมมีการโอนย้าย ลาออกและเกษียณราชการ และอยู่ระหว่างเตรียมประชุมเพื่อจัดหาคณะกรรมการชุดใหม่และกำหนดวันจัดอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การพัฒนาและปรับปรุงหัวข้อการอบรมเพื่อให้มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อหาประธานดำเนินการจัดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดการอบรมตามกำหนดการ
:35%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำรูปเล่มรายงานสรุปผลโครงการเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดทำและเสนอแบบประเมิน สพข.2/2559
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3502

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3502

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **