ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน : 07000000-3503

สำนักการแพทย์ : (2563)

55.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55.00

นางสุขุมาล เนียมประดิษฐ์ โทร 1131

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

โปรดระบุ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเป็นการปฏิบัติการที่เร่งด่วน และต้องดำเนินการทันทีเมื่อพบผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บที่มีภาวะหยุดหายใจและหยุดเต้น (Cardiac arrest) เพราะภาวะดังกล่าวเป็นผลทำให้เซลล์สมองของผู้ป่วยขาดออกซิเจน ซึ่งเซลล์สมองนั้นสามารถทนต่อภาวการณ์ขาดออกซิเจนได้เพียง 4 นาที เท่านั้น หากนานกว่านี้จะทำให้เกิดภาวะเซลล์สมองตายได้ และที่สำคัญคือไม่สามารถแก้ไขให้กลับคืนมาดังเดิมได้ การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพนั้นประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ หลายกระบวนการ นับตั้งแต่การประเมินอาการ การให้การช่วยเหลือ ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจหลักการและสามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือช่วยให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บรอดชีวิตอย่างมีคุณค่า คณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพโรงพยาบาลตากสิน เห็นความสำคัญของการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลตากสินโดย เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ต้องให้บริการผู้ป่วย โครงการนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะและสามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะพัฒนาในการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงต่อไป

07060000/07060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โปรดระบุ 1. เพื่อให้บุคลากรงานบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติการ ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อให้บุคลากรงานบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรงานบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพ

เป้าหมายของโครงการ

โปรดระบุ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 255 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 180 คน ดังนี้ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค ดังนี้ รุ่นที่ 1 จำนวน 60 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 60 คน รุ่นที่ 3 จำนวน 60 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 75 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 36 คน จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 12 คน 2. วิทยากร จำนวน 39 คน จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 13 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-12)

55.00

12/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่องสรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจากสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในข้อสั่งการข้อที่ 10 สั่งให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย โรงพยาบาลตากสินจึงขอเลื่อนการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปัจจุบัน โรงพยาบาลตากสิน มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 5 – 6 ราย และมีผู้ที่เข้าข่ายสงสัย จำนวน 2 – 3 ราย และมีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จำนวน 3 – 4 รายต่อวัน จึงเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-16)

55.00

16/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่องสรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจากสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในข้อสั่งการข้อที่ 10 สั่งให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-19)

55.00

19/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสรุปหาวันจัดอบรมฯ โดยในเบื้องต้นคณะกรรมการฯ ให้เลื่อนการจัดอบรมฯออกไปก่อนเนื่องมาจากสถานการณ์ไข้หวัด Covid-19 ทำให้เกิดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัส

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไข้หวัด Covid-19 จึงทำให้ต้องมีการเลื่อนการจัดอบรมฯออกไปอย่างไม่มีกำหนด จึงต้องติดตามเป็นพิเศษ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนการอบรมและมอบหมายงาน เตรียมอุปกรณ์การฝึกอบรม เช่น คู่มือการฝึกอบรม หุ่น CPR เครื่อง AED เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-22)

40.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร เข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเสนอ ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาการอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และทำหนังสือเชิญวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง ทันสมัย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนการอบรมและมอบหมายงาน เตรียมอุปกรณ์การฝึกอบรม เช่น คู่มือการฝึกอบรม หุ่นCPR เครื่องAED เป็นต้น
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรมตามรายละเอียดที่กำหนดในตารางการอบรม
:15%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 9
:ประเมินผลการฝึกอบรม และสรุปผลการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บริหารสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 10
:จัดทำและเสนอแบบประเมิน สพข. 2/2559
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3503

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3503

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.6100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **