ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน : 07000000-3504

สำนักการแพทย์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุมิตรา ชูแก้ว โทร 3615

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โปรดระบุ ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลตากสิน ได้รับมอบหมายจากสำนักการแพทย์ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวานตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี (พ.ศ.2561-2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและจากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศและการเพิ่มการเข้าถึงการรักษาโรคเฉพาะทางในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวชี้วัดหลักที่ 7 คือ ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ในการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศด้านเบาหวาน จำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้เป็นเบาหวาน เพื่อให้สอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและแผนบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ โรงพยาบาลตากสิน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ซึ่งในโครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้คือ การจัดงานวันเบาหวานโลก คลินิกตรวจรักษาโรคเบาหวาน การให้คำปรึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสอนการดูแลตนเองในการทำ SMBG การฉีดยาอินซูลิน การตรวจเท้า การส่งต่อในการตรวจช่องปาก และเบาหวานขึ้นจอประสาทตา การตรวจชันสูตรโรคประจำปี การตรวจเยี่ยมผู้เป็นเบาหวานที่แผนกผู้ป่วยใน และติดตามเยี่ยมบ้านในรายที่ซับซ้อน ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลตากสิน มีศักยภาพในการทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่ายเบาหวาน โครงการอบรมการดูแลผู้เป็นเบาหวานอย่างครบวงจรแก่พยาบาล และการจัดตั้งชมรมเบาหวาน เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานได้รับการดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐานลดภาวะแทรกซ้อน และความพิการจากโรคเบาหวานได้ ไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัว สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

07060000/07060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โปรดระบุ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับประเทศ 2. เพื่อมีข้อมูลในการติดตามผู้เป็นเบาหวานในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ 3. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลตนเองได้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

เป้าหมายของโครงการ

โปรดระบุ โครงการกิจกรรมการดูแลผู้เป็นเบาหวานในคลินิกเบาหวาน เป็นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้เป็นเบาหวานของ โรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง สังกัดสำนักการแพทย์ ซึ่งในโครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้คือ การจัดงานวันเบาหวานโลก คลินิกตรวจรักษาโรคเบาหวาน การให้คำปรึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสอนการดูแลตนเองในการทำ SMBG การฉีดยาอินซูลิน การตรวจเท้า การส่งต่อในการตรวจช่องปาก และเบาหวานขึ้นจอประสาทตา การตรวจชันสูตรโรคประจำปี การตรวจเยี่ยมผู้เป็นเบาหวานที่แผนกผู้ป่วยใน และติดตามเยี่ยมบ้านในรายที่ซับซ้อน ในโรงพยาบาลบางแห่ง (โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) มีศักยภาพในการทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่ายเบาหวาน โครงการอบรมการดูแลผู้เป็นเบาหวานอย่างครบวงจรแก่พยาบาล และการจัดตั้งชมรมเบาหวาน เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานได้รับการดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐานลดภาวะแทรกซ้อน และความพิการจากโรคเบาหวานได้ ไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัว สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๘ ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-24)

100.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน ประกอบไปด้วย 3 โครงการ คือ 1. วันเบาหวานโลก ความก้าวหน้า ร้อยละ 100 ได้จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 126 คน 2. ค่ายเบาหวาน ความก้าวหน้า ร้อยละ 100 โดยโครงการค่ายเบาหวานได้รับการอนุมัติการแล้ว ขอปรับเป็น การสอนผู้ป่วยและญาติที่มารอรับการตรวจรักษาที่ศูนย์เบาหวาน โดยทีมศูนย์เบาหวาน สอนครบไปแล้ว 3 เนื้อหาในการสอน จำนวน 8 เรื่อง เริ่มวันที่ 16 มิถุนายน 2563 การสอนให้ความรู้แบบกลุ่มเป็นสัปดาห์ละครั้ง สลับวันกันไปคือ วันอังคาร และวันพุธ เพิ่มการสอนการออกกลังกายผู้เป็นเบาหวานและญาติ ให้ความสนใจสอบถามการดูแลตนเอง ความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 97.09 (จำนวน 482 ราย) 3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร ความก้าวหน้า ร้อยละ 100 ขอปรับเป็น การติดตามประเมินการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตากสิน โดยทีมศูนย์เบาหวานแทนโดยขึ้นไปตามหอผู้ป่วย เนื่องด้วยคลินิกการตรวจรักษามีเพิ่มขึ้น จึงขอปรับวันขึ้นหอผู้ป่วยเป็น วันพฤหัส แทน หากไม่ติดการดูแลผู้ป่วยที่ศูนย์เบาหวานและสอนการใช้ยาอินซูลินแก่พยาบาลวิชาชีพบรรจุใหม่ ของโรงพยาบาลตากสินตามหน่วยงาน ได้แก่ อายุรกรรมหญิง และอายุรกรรมรวม อีกทั้งเพิ่มการทบทวนการใช้ CPG DKA ร่วมกันในทีมศูนย์เบาหวาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 จึงต้องมีการปรับรูปแบบการจัดโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อลดการแพร่ระบาด และความปลอดภัยของบุคลากร

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-24)

75.00

24/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน ประกอบไปด้วย 3 โครงการ คือ 1. วันเบาหวานโลก ความก้าวหน้า 100% ได้จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 126 คน 2. ค่ายเบาหวาน ความก้าวหน้า 85% โดยโครงการค่ายเบาหวานได้รับการอนุมัติการแล้ว ขอปรับเป็น การสอนผู้ป่วยและญาติที่มารอรับการตรวจรักษาที่ศูนย์เบาหวาน โดยทีมศูนย์เบาหวาน สอนครบไปแล้ว 2 เริ่มวันที่ 16 มิถุนายน 2563 การสอนให้ความรู้แบบกลุ่มเป็นสัปดาห์ละครั้ง สลับวันกันไปคือ วันอังคาร และวันพุธ 3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร ความก้าวหน้า 85% ขอปรับเป็น การติดตามประเมินการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตากสิน โดยทีมศูนย์เบาหวานแทนโดยขึ้นไปตามหอผู้ป่วย เนื่องด้วยคลินิกการตรวจรักษามีเพิ่มขึ้น จึงขอปรับวันขึ้นหอผู้ป่วยเป็น วันพฤหัส แทน หากไม่ติดการดูแลผู้ป่วยที่ศูนย์เบาหวานและสอนการใช้ยาอินซูลินแก่พยาบาลวิชาชีพบรรจุใหม่ ของโรงพยาบาลตากสินตามหน่วยงาน ได้แก่ อายุรกรรมหญิง และอายุรกรรมรวม

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 จึงต้องมีการปรับรูปแบบการจัดโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อลดการแพร่ระบาด และความปลอดภัยของบุคลากร

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-16)

65.00

16/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน ประกอบไปด้วย 3 โครงการ คือ 1. วันเบาหวานโลก ความก้าวหน้า 100% ได้จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 126 คน 2. ค่ายเบาหวาน ความก้าวหน้า 75% โดยโครงการค่ายเบาหวานได้รับการอนุมัติการแล้ว ขอปรับเป็น การสอนผู้ป่วยและญาติที่มารอรับการตรวจรักษาที่ศูนย์เบาหวาน โดยทีมศูนย์เบาหวาน สอนครบไปแล้ว 1 รอบ เนื้อหาในการสอนจำนวน 8 เรื่อง ในช่วงเดือน มิถุนายน 2563 ปรับวันในการสอนให้ความรู้แบบกลุ่มเป็นสัปดาห์ละครั้ง สลับวันกันไปคือ วันอังคาร และวันพุธ เริ่มวันที่ 16 มิถุนายน 2563 3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร ความก้าวหน้า 70% ขอปรับเป็น การติดตามประเมินการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตากสิน โดยทีมศูนย์เบาหวานแทน โดยขึ้นไปตามหอผู้ป่วย วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เพื่อติดตามอาการ การประเมินให้การพยาบาลประจำหน่วยงานในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และการตรวจภาวะแทรกซ้อนประจำปี เริ่ม 14 เมษายน 2563 เนื่องด้วยคลินิกการตรวจรักษามีเพิ่มขึ้น จึงขอปรับวันขึ้นหอผู้ป่วยเป็น วันพฤหัส แทน อนึ่งหากไม่ติดการดูแลผู้ป่วยที่ศูนย์เบาหวาน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 จึงต้องมีการปรับรูปแบบการจัดโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อลดการแพร่ระบาด และความปลอดภัยของบุคลากร

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-18)

50.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน ประกอบไปด้วย 3 โครงการ คือ 1. วันเบาหวานโลก ความก้าวหน้า 100% ได้จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 126 คน 2. ค่ายเบาหวาน ความก้าวหน้า 60% โดยโครงการค่ายเบาหวานได้รับการอนุมัติการแล้ว ขอปรับเป็น การสอนผู้ป่วยและญาติที่มารอรับการตรวจรักษาที่ศูนย์เบาหวาน การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน โดยมีการตั้งคำถามตอบ และเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ในวันจันทร์ และวันพุธ เริ่มวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร ความก้าวหน้า 50% ขอปรับเป็น การติดตามประเมินการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตากสิน โดยทีมศูนย์เบาหวานแทน โดยขึ้นไปตามหอผู้ป่วย วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เพื่อติดตามอาการ การประเมิน ให้การพยาบาลประจำหน่วยงานในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และการตรวจภาวะแทรกซ้อนประจำปี เริ่มวันที่ 14 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงต้องมีการปรับกิจกรรมในบางโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-17)

45.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน ประกอบไปด้วย 3 โครงการ คือ 1. วันเบาหวานโลก ความก้าวหน้า 100% ได้จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 126 คน 2.ค่ายเบาหวาน ความก้าวหน้า 55% โดยโครงการค่ายเบาหวานได้รับการอนุมัติการแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเปิดรับสมัคร จำนวนไม่เกิน 50 คน จัดในวันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วมจำนวน 18 คน หมายเหตุ เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 อาจจัดในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 แต่ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไป 3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร ความก้าวหน้า 45% เนื่องด้วยขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำข้อสรุปข้อหารือและมอบหมายหน่วยงานทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการ โดยให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ส่วนประสานนโยบาย) ที่ กท 0200/926 ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบบูรณาการ ร่วมกันพิจารณาแล้ว เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากในการจัดกิจกรรมต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ตลอดจนกิจกรรมต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่ม อีกทั้งผู้เข้าร่วมอาจติดภารกิจในการดูแลผู้ป่วยดังกล่าว ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงขอยกเลิกการจัดโครงการ โดยทำหนังสือไปเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ซึ่งจะปรับเป็น การติดตามประเมินการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลตากสิน โดยทีมศูนย์เบาหวาน

** ปัญหาของโครงการ : เนื่องด้วยขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงต้องมีการติดตามสถานการณ์เป็นพิเศษ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-19)

40.00

2020-3-19 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...19/3/2563 : .1.โครงการค่ายเบาหวานได้รับการอนุมัติแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเปิดรับสมัครค่ายเบาหวาน คาดว่ารับสมัครจำนวนไม่เกิน 50 คน จัดในวันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วม จำนวน 18 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป อาจจัดในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 โดยต้องติดตามและประเมินสถานการณ์ต่อไป 2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2563 โดยได้รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 53 คน เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอก แก้ไขโครงการใหม่ ตลอดจนเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ กำหนดการและงบประมาณที่จะใช้ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเพื่อความเหมาะสม และต้องคอยติดตามและประเมินสถานการณ์ต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. โครงการค่ายเบาหวานได้รับการอนุมัติแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเปิดรับสมัครค่ายเบาหวาน คาดว่ารับสมัครจำนวนไม่เกิน 50 คน จัดในวันที่ 7 เมษายน 2563 ความคืบหน้าของโครงการ 50% 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร อยู่ในขั้นตอนเสนอขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมทั้งภายในและภายนอก จัดในวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2563 ความคืบหน้าของโครงการ 30%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนการจัดทำโครงการค่ายเบาหวานจัดงานในวันที่ 24 มีนาคม 2563 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและจัดประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : ได้มีการจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 126 คน และอยู่ในระหว่างจัดทำโครงการและจัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรมค่ายเบาหวานและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขอนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขอนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำโครงการ ตามกำหนดการในแต่ละโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำโครงการ ตามกำหนดการในแต่ละโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำสรุปผลเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำสรุปผลเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3504

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3504

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0795

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมได้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 35.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 51.0600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
39.17

100 / 100
3
48.65

0 / 0
4
51.06

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **