ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน : 07000000-3504

สำนักการแพทย์

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นางสาวสุมิตรา ชูแก้ว โทร 3615

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

โปรดระบุ ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลตากสิน ได้รับมอบหมายจากสำนักการแพทย์ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวานตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี (พ.ศ.2561-2565) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและจากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศและการเพิ่มการเข้าถึงการรักษาโรคเฉพาะทางในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวชี้วัดหลักที่ 7 คือ ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ในการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศด้านเบาหวาน จำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้เป็นเบาหวาน เพื่อให้สอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและแผนบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ โรงพยาบาลตากสิน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ซึ่งในโครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้คือ การจัดงานวันเบาหวานโลก คลินิกตรวจรักษาโรคเบาหวาน การให้คำปรึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสอนการดูแลตนเองในการทำ SMBG การฉีดยาอินซูลิน การตรวจเท้า การส่งต่อในการตรวจช่องปาก และเบาหวานขึ้นจอประสาทตา การตรวจชันสูตรโรคประจำปี การตรวจเยี่ยมผู้เป็นเบาหวานที่แผนกผู้ป่วยใน และติดตามเยี่ยมบ้านในรายที่ซับซ้อน ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลตากสิน มีศักยภาพในการทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่ายเบาหวาน โครงการอบรมการดูแลผู้เป็นเบาหวานอย่างครบวงจรแก่พยาบาล และการจัดตั้งชมรมเบาหวาน เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานได้รับการดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐานลดภาวะแทรกซ้อน และความพิการจากโรคเบาหวานได้ ไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัว สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

07060000/07060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โปรดระบุ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับประเทศ 2. เพื่อมีข้อมูลในการติดตามผู้เป็นเบาหวานในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ 3. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลตนเองได้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

เป้าหมายของโครงการ

โปรดระบุ โครงการกิจกรรมการดูแลผู้เป็นเบาหวานในคลินิกเบาหวาน เป็นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้เป็นเบาหวานของ โรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง สังกัดสำนักการแพทย์ ซึ่งในโครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้คือ การจัดงานวันเบาหวานโลก คลินิกตรวจรักษาโรคเบาหวาน การให้คำปรึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสอนการดูแลตนเองในการทำ SMBG การฉีดยาอินซูลิน การตรวจเท้า การส่งต่อในการตรวจช่องปาก และเบาหวานขึ้นจอประสาทตา การตรวจชันสูตรโรคประจำปี การตรวจเยี่ยมผู้เป็นเบาหวานที่แผนกผู้ป่วยใน และติดตามเยี่ยมบ้านในรายที่ซับซ้อน ในโรงพยาบาลบางแห่ง (โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) มีศักยภาพในการทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่ายเบาหวาน โครงการอบรมการดูแลผู้เป็นเบาหวานอย่างครบวงจรแก่พยาบาล และการจัดตั้งชมรมเบาหวาน เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานได้รับการดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐานลดภาวะแทรกซ้อน และความพิการจากโรคเบาหวานได้ ไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัว สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๘ ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและจัดประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : ได้มีการจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 126 คน และอยู่ในระหว่างจัดทำโครงการและจัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรมค่ายเบาหวานและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขอนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขอนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำโครงการ ตามกำหนดการในแต่ละโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำโครงการ ตามกำหนดการในแต่ละโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำสรุปผลเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำสรุปผลเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3504

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3504

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0795

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมได้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 35.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **