ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล : 07000000-3509

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

พญ.พัชร์จิรา เจียรณิชานันท์ โทร. 02-289-7118-9

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ถือหัวใจสำคัญของการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และยังเป็นการดำเนินงานที่มีความสำคัญตามยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร มาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2559) ซึ่งได้กำหนดกลยุทธ์เร่งรัดการพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อให้บริการประชาชนแบบครบวงจรและมีคุณภาพเทียบได้กับมาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาลจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (HA) โดยมีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่มาประเมินต่อมาในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575) ก็ยังได้ให้ความสำคัญด้วยการกำหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการ และมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1“มหานครปลอดภัย” โดยโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ต้องผ่านการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (Re Accreditation) อย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 1.ผ่านการเยี่ยมเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 3 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2560 เป็นระยะเวลา 3 ปี (24 มกรคม 2560 – 23 มกราคม 2563) 2.ผ่านมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification - DSC) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จำนวน 3 โรค ได้แก่ - การผ่าตัดมดลูก (Hysterectomy) - การผ่าตัดเนื้องอกมดลูก (Laparoscopic Myomectomy) - การผ่าตัดถุงน้ำที่รังไข่ (Laparoscopic Cystectomy) ซึ่งมีระยะเวลาการับรอง ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 – 4 มีนาคม 2565 โดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้ำ) ตามมาตรฐานโรงพยาบาล (Re Accreditation) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2559 โดยมีผลผ่านการประเมิน จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) มีระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2560 – 23 มกราคม 2563 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาโรงพยาบาลให้ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพและรักษามาตรฐานคุณภาพบริการอย่างยั่งยืน ตามกรอบมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 เพื่อคงไว้ซึ่งการบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ

07070000/07070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ให้บริการประชาชนแบบครบวงจรและมีคุณภาพเทียบได้กับมาตรฐานสากล

เป้าหมายของโครงการ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ผ่านการรับรองผ่านการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ โดยรับการตรวจประเมินจากสถาบันรับรอง คุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ (ซ้ำ) ครั้งที่ 4 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอรับใบประกาศ ในปี 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-19)

95.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอรับใบประกาศรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-17)

95.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอรับใบประกาศรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-15)

95.00

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอประกาศผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-05-13)

95.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอประกาศผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-04-30)

95.00

30/4/2563 : ขณะนี้ผ่านการตรวจประเมินในครั้งที่ 4 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศรับรองคุณภาพ รพ. ในปี 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-15)

90.00

15/4/2563 : ไตรมาสที่ 2 1. THIP (ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล) 2. ดำเนินการสรุป AE/Trigger tool ของ PCT ต่างๆ สูติ-นรีเวชกรรม/ศัลยกรรม/อายุรกรรม/กุมารเวชกรรม/ ออโธปิดิกส์/จักษุ/จิตเวช/เวชศาสตร์ฉุกเฉิน/ENT/ฝ่ายการพยาบาล ฯลฯ 3. ดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน/เสนอแนะ/ชื่นชม (ทุกเดือน) 4. ดำเนินการเรื่องระบบเอกสารคุณภาพโรงพยาบาล 5. Gap Assessment Personnel SIMPLES Safety Goals 6. Gap Assessment Patient SIMPLES Safety Goals 7. Re-Accreditation 4th - วันที่ 16 มีนาคม 2563 ประชุมการปรับปรุงการวางระบบระบายอากาศ - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการ ENV ชุดเล็ก เพื่อติดตามงานส่ง สรพ. - วันที่ 9,10 มกราคม 2563 นำเสนอข้อมูลการพัฒนาคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ Re-Accreditation ครั้งที่ 4 (Final) - วันที่ 16-17 มกราคม 2563 สรพ. เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ รพจ. - วันที่ 22 มกราคม 2563 การประชุมที่ปรึกษาวิศวกรรม - วันที่ 23 มีนาคม 2563 ตรวจประเมินโครงการอาคาราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย จากกรมควบคุมมลพิษ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการประเมินคุณภาพ Re-Accreditation ครั้งที่ 4 จาก สรพ.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-19)

90.00

19/3/2563 : ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจประเมิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-11)

90.00

11/2/2563 : CKP Re-accreditation 4th ในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจประเมิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-01-08)

80.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ ดังนี้ 1.THIP (ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล) 2.ดำเนินการสรุป AE/Trigger tool ของ PCT ต่างๆ สูตินรีเวชกรรม/ศัลยกรรม/อายุรกรรม/กุมารเวชกรรม/ออโธปิดิกส์/จักษุ/จิตเวช/เวชศาสตร์ฉุกเฉิน/ENT/ฝ่ายการพยาบาล ฯลฯ 3.ดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน/เสนอแนะ/ชื่นชม (ทุกเดือน) 4.Gap Assessment Personnel SIMPLES Safety Goals 5.Gap Assessment Patient SIMPLES Safety Goals วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ประจำปี 2563 โดยมีหัวข้อ ดังนี้ -การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลปัจจุบัน -แผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล -ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ -ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อม CKP Re-accreditation 4th การนำเสนอผลงานเพื่อเตรียมความพร้อม CKP Re-accreditation 4th ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี -ผลการดำเนินการเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของ รพ. -ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ -เข็มมุ่ง (2P Safety) & Core Value

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-12-23)

75.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลในการนำเสนอข้อมูลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล เพื่อให้มีความพร้อมในการขอต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพซ้ำ (Re-Accreditation Survey) ตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ภายในเดือน ม.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-11-25)

75.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลในการนำเสนอข้อมูลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล เพื่อให้มีความพร้อมในการขอต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพซ้ำ (Re-Accreditation Survey) ตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ภายในเดือน ม.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-10-28)

70.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้กับหน่วยงานและบุคลากรของโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และให้มีความพร้อมในการขอต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพซ้ำ (Re-Accreditation Survey) ตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ภายในเดือน ม.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมวางแผนการพัฒนา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอโครงการตามขั้นตอน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสาน สรพ. เพื่อขอประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขอรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
:10%
เริ่มต้น :2019-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการประเมิน เสนอผู้บริหาร รายไตรมาส
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3509

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3509

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0788

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Re- Accreditation)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **