รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของความสำเร็จในการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Re- Accreditation) : 0700-0788

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
100.00
0
0 / 0
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รพต เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารและประชุมวางแผน / 26/11/2562 : 1. ทบทวนประเมินตนเอง 2. จัดทำเอกสารคุณภาพเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมประเมินระบบคุณภาพซ้ำ 3. จัดอบรมการทบทวนและตามรอยคุณภาพทางคลินิก Clinical Tracer โดยใช้เครื่องมือ Driver Diagram 4. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 1/2563 5. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety กับ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพจ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้กับหน่วยงานและบุคลากรของโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และให้มีความพร้อมในการขอต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพซ้ำ (Re-Accreditation Survey) ตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ภายในเดือน ม.ค. 2563 รพส. เตรียมส่งเอกสารแสดงเจตจำนงต่ออายุการรับรอง และเสนอการจัดทำโครงการต่อผู้บริหาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โรงพยาบาลตากสิน ดำเนินการดังนี้ 1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ รพ. ตามแผน ประชุมติดตามงานและลงพื้นที่ Internal Survey เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ 2. ประชุมคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(ทีมนำ)เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Re - Accreditation ครั้งที่ 4 3. อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมและรับฟังการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพของทีมนำระบบ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมรับฟังเพื่อแลกเปลี่ยน และนำไปเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพภายในหน่วยงาน เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพสถานพยาบาล (HA) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจประเมิน โรงพยาบาลสิรินธร 1.เตรียมขอรายชื่อผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ 2.จัดทำแบบประเมินตนเอง (SAR) เพื่อส่งให้ สนพ./ ประชุมคณะกรรมการ IC วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563/ การ Quality Round นำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 3 วัน 14 หน่วยงาน/ มีการจัดการอบรมเรื่องการยศาสตร์ ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลสิรินธร ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรังกันตารัติ ชั้น 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ใในปี 2563 โรงพยาบาลที่ต้องได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล Re- Accreditation ในปี 2563 ดังนี้ รพต. ได้ส่งข้อมูลไปยังสรพ.เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาในการตรวจประเมิน สรพ. แจ้งให้ต่อระยะเวลาอีก 1 ปี รพจ. ผ่านการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้วและไม่ได้ติด Focus รพส. ได้ส่งแบบประเมินตนเองและทำหนังสือขอขยายระยะเวลาการรับรองไปยังสรพ. เรียบร้อยแล้ว โดยทั้ง 3 โรงพยาบาลได้ส่งส่งหนังสือขอรับการตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาลไปยังสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักการแพทย์ มีนโยบายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่งให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในสังกัดฯ ทั้ง 11 แห่ง และมีการจัดตั้งทีม Quality Learning Network เพื่อติดตามและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่แบบครบวงจรและมีคุณภาพเทียบได้กับมาตรฐานสากล และตอบสนองความต้องการของสังคม ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการช่วยให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในระบบบริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยโรงพยาบาลจะต้องผ่าน การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (HA) โดยมีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) เป็นหน่วยงานผู้ประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลในสังกัดที่ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ซ้ำจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ต้องมีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์กรในการดำเนินงานอันจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลที่ครบวงรอบของการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re Accreditation) ในปีนี้ มี 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลสิรินธร สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการดำเนินงานด้านคุณภาพโรงพยาบาล มีดังนี้ 1.โรงพยาบาลตากสิน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง แนวทางการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาล ซึ่งกำหนดให้ในกรณีที่สถานพยาบาลต้องเข้าสู่กระบวนการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 และเผชิญกับสถานการณ์อันเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลต่อกระบวนการทำงาน โรงพยาบาลตากสิน จึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตามหนังสือ โรงพยาบาลตากสิน ที่ กท 0606/3637 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอขยายอายุการรับรองสถานพยาบาลให้เป็นกรณีพิเศษ ระยะเวลา 1 ปี โดยขอให้สถาบันฯพิจารณาขยายอายุการรับรองสถานพยาบาลให้เป็นกรณีพิเศษ และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้มีหนังสือตอบกลับที่ สรพ ว0103 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการรับรอง โดยสถาบันฯแจ้งผลการพิจารณาให้ขยายการต่ออายุการรับรองสถานพยาบาล 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2564 เพื่อให้โรงพยาบาลได้รับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มที่ และหากโรงพยาบาลมีความพร้อมขอให้แจ้งความจำนงมายังสถาบันฯ เพื่อจัดเยี่ยมให้แก่โรงพยาบาลต่อไป 2.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้ำ) ตามมาตรฐานโรงพยาบาล (Re Accreditation) เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2563 มีผลผ่านการเยี่ยมเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 4 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 ปี (26 พฤษภาคม 2563 – 25 พฤษภาคม 2566) และผ่านมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification - DSC) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จำนวน 3 โรค ได้แก่ - การผ่าตัดมดลูก (Hysterectomy) - การผ่าตัดเนื้องอกมดลูก (Laparoscopic Myomectomy) - การผ่าตัดถุงน้ำที่รังไข่ (Laparoscopic Cystectomy) ซึ่งมีระยะเวลาการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 – 4 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาโรงพยาบาลให้ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพและรักษามาตรฐานคุณภาพบริการอย่างยั่งยืน ตามกรอบมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 เพื่อคงไว้ซึ่งการบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ 3.โรงพยาบาลสิรินธร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยตามประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่องแนวทางการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาล ซึ่งกำหนดให้ในกรณีที่สถานพยาบาลต้องเข้าสู่กระบวนการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 และเผชิญกับสถานการณ์อันเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลต่อกระบวนการทำงาน และได้รับหนังสือตอบกลับ ที่ สรพ ว0119 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการรับรอง โดยสถาบันฯแจ้งผลการพิจารณาให้ขยายการต่ออายุการรับรองสถานพยาบาล 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เพื่อให้โรงพยาบาลได้รับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มที่ และหากโรงพยาบาลมีความพร้อมขอให้(Re-accreditation Survey)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล หมายถึง ผ่านการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ โดยรับการตรวจประเมินจากสถาบันรับรอง คุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) หรือพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาล โดยส่งหนังสือขอรับการตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาลไปยังสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) เพื่อกำหนด วันเข้าตรวจประเมิน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ที่ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพ (ซ้ำ) ตามมาตรฐานโรงพยาบาลฯ หารด้วย โรงพยาบาลที่ต้องรับการตรวจประเมิน (ซ้ำ) ในปี 2563 คูณด้วย 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
:๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0407 : จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ (ตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง))

ตาราง : จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียน กทม.

หน่วยงาน : สำนักการศึกษา

คำอธิบายตาราง :

<
idacademicyearschooliddistrictschoolnamea1a2totap1p2p3p4p5p6totpm1m2m3m4m5m6totmtotaladddateupdatedate
125623110014401คลองสามวากลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)40387853556357566334700000004252020-05-292020-05-29
225623110012210ธนบุรีกันตทาราราม25154027232915201913300000001732020-05-292020-05-29
325623110023905หลักสี่การเคหะท่าทราย8610919511111911410711113970180668700023311292020-05-292020-05-29
425623110020901ราชเทวีกิ่งเพชร2635614850485446613074944310001244922020-05-292020-05-29
525623110011502ประเวศแก่นทองอุปถัมภ์353065363035382442205108113786649274417112020-05-292020-05-29
625623110012506บางขุนเทียนแก้วขำทับอุปถัมภ์78151715101118158600000001012020-05-292020-05-29
725623110013215ลาดกระบังขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์)1492361712151511760000000992020-05-292020-05-29
825623110011901บางกะปิไขศรีปราโมชอนุสรณ์35478254545947555132000000004022020-05-292020-05-29
925623110014809บางบอนคงโครัดอุทิศ88771651121148888765453200000006972020-05-292020-05-29
1025623110011513ประเวศคชเผือกอนุสรณ์36437936644351564929900000003782020-05-292020-05-29
1125623110013706สวนหลวงคลองกลันตัน636713084836781839048800000006182020-05-292020-05-29
1225623110011906บางกะปิคลองกะจะ41387960725453655335700000004362020-05-292020-05-29
1325623110022106บึงกุ่มคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)12212925116616615815517617699713014310300037616242020-05-292020-05-29
1425623110014901ทวีวัฒนาคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ)28285650423134272621000000002662020-05-292020-05-29
1525623110012006ลาดพร้าวคลองทรงกระเทียม747114591907173627746400000006092020-05-292020-05-29
1625623110014902ทวีวัฒนาคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์)9784181140141129103161158832000000010132020-05-292020-05-29
1725623110014903ทวีวัฒนาคลองบางพรหม28305848474148384426600000003242020-05-292020-05-29
1825623110021511ประเวศคลองปักหลัก1428122315214414114212015885716115912000044015202020-05-292020-05-29
1925623110012507บางขุนเทียนคลองพิทยาลงกรณ์40347449534853557933700000004112020-05-292020-05-29
2025623110014904ทวีวัฒนาคลองมหาสวัสดิ์30407041394645415226400000003342020-05-292020-05-29
2125623110011504ประเวศคลองมะขามเทศ19153423322927373818600000002202020-05-292020-05-29
2225623110015007ทุ่งครุคลองรางจาก51823131117178117700000001002020-05-292020-05-29
2325623110012103บึงกุ่มคลองลำเจียก44469077785463667341100000005012020-05-292020-05-29
2425623110013330หนองจอกคลองสอง24224611201717201610100000001472020-05-292020-05-29
2525623110013101มีนบุรีคลองสองต้นนุ่น49459456546352594332700000004212020-05-292020-05-29
2625623110013102มีนบุรีคลองสาม36326853574946515230800000003762020-05-292020-05-29
2725623110024603บางแคคลองหนองใหญ่901051951381441221281501298111201318000033113372020-05-292020-05-29
2825623110014202คันนายาวคันนายาว749116515014513511412010576900000009342020-05-292020-05-29
2925623110013331หนองจอกคารีอุปถัมภ์1892715271418182311500000001422020-05-292020-05-29
3025623110013220ลาดกระบังเคหะชุมชนลาดกระบัง1401102503403373513383142941974000000022242020-05-292020-05-29
3125623110023903หลักสี่เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1609215211910110810912913470063635800018410362020-05-292020-05-29
3225623110013904หลักสี่เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 24551966050704452553314446400001305572020-05-292020-05-29
3325623110011512ประเวศงามมานะ (แผน-ทับอุทิศ)24244862625349634933800000003862020-05-292020-05-29
3425623110014201คันนายาวจินดาบำรุง9096186153148142162150159914000000011002020-05-292020-05-29
3525623110014507วัฒนาแจ่มจันทร์43337644504242433625700000003332020-05-292020-05-29
3625623110022904ตลิ่งชันฉิมพลี4249914989878679894796069640001937632020-05-292020-05-29
3725623110021404คลองเตยชุมชนหมู่บ้านพัฒนา00050605567565634412161480002305742020-05-292020-05-29
3825623110012903ตลิ่งชันชุมทางตลิ่งชัน12263823352636444420800000002462020-05-292020-05-29
3925623110015008ทุ่งครุชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์8669155101947779638950300000006582020-05-292020-05-29
4025623110014009สายไหมซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก2)104102206146134127130123135795000000010012020-05-292020-05-29
4125623110013219ลาดกระบังแดงเป้า (สิงสุขบูรณะ)18173523292718181813300000001682020-05-292020-05-29
4225623110014906ทวีวัฒนาตั้งพิรุฬห์ธรรม10010320319619618921219120011841071109300031016972020-05-292020-05-29
4325623110013214ลาดกระบังตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)10313685793380000000512020-05-292020-05-29
4425623110023902หลักสี่ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ)4439835847494560603196352640001795812020-05-292020-05-29
4525623110012003ลาดพร้าวเทพวิทยา11412624013412311810910910870100000009412020-05-292020-05-29
4625623110021601บางเขนไทยนิยมสงเคราะห์154172326314287272307298308178624324825800074928612020-05-292020-05-29
4725623110013702สวนหลวงนาคนาวาอุปถัมภ์861131991591871691681741621019000000012182020-05-292020-05-29
4825623110015001ทุ่งครุนาหลวง165178343211226208221225233132429828427318216981128729542020-05-292020-05-29
4925623110013310หนองจอกนีลราษฎร์อุปถัมภ์11263710222322262713000000001672020-05-292020-05-29
5025623110012516บางขุนเทียนบางขุนเทียนศึกษา1771843613723813563553573462167000000025282020-05-292020-05-29
5125623110013906หลักสี่บางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)3239715265515670513454942390001305462020-05-292020-05-29
5225623110014601บางแคบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)597012977908284989652700000006562020-05-292020-05-29
5325623110014609บางแคบางแคเหนือ3352857468807467854488054360001707032020-05-292020-05-29
5425623110011301พระโขนงบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)39367541544551606031100000003862020-05-292020-05-29
5525623110012413ภาษีเจริญบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)21224324282729262315700000002002020-05-292020-05-29
5625623110024402คลองสามวาบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)165183348289283314311303329182931333332500097131482020-05-292020-05-29
5725623110014607บางแคบางเชือกหนัง213152344141445136247294030000993982020-05-292020-05-29
5825623110014606บางแคบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)20234313162223231911600000001592020-05-292020-05-29
5925623110015003ทุ่งครุบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)685812677727779898948300000006092020-05-292020-05-29
6025623110022811บางพลัดบางยี่ขันวิทยาคม1315282334242531301674740310001183132020-05-292020-05-29
6125623110023104มีนบุรีบ้านเกาะ3339725249614449362915359750001875502020-05-292020-05-29
6225623110023504หนองแขมบ้านขุนประเทศ6997166224182199158185179112712211411900035516482020-05-292020-05-29
6325623110011602บางเขนบ้านคลองบัว2051473521982142081891941651168000000015202020-05-292020-05-29
6425623110013311หนองจอกบ้านเจียรดับ71701411211158711410411065100000007922020-05-292020-05-29
6525623110014802บางบอนบ้านนายผล486711577698274667644400000005592020-05-292020-05-29
6625623110014803บางบอนบ้านนายสี525210470817568686342500000005292020-05-292020-05-29
6725623110024801บางบอนบ้านนายเหรียญ605611695818758638847210369820002548422020-05-292020-05-29
6825623110011603บางเขนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)60369675656864675439300000004892020-05-292020-05-29
6925623110011909บางกะปิบ้านบางกะปิ2562635194404324024134464492582000000031012020-05-292020-05-29
7025623110014403คลองสามวาบ้านแบนชะโด (เสียง วิฑูรชาติ อุปถัมภ์)17133022153019162712900000001592020-05-292020-05-29
7125623110011803จตุจักรบ้านลาดพร้าว (สาทร-สุ่น พานิชเฮง)42418358545155574331800000004012020-05-292020-05-29
7225623110013316หนองจอกบ้านลำต้นกล้วย4637835448414949432846046510001575242020-05-292020-05-29
7325623110014404คลองสามวาบ้านหนองระแหง (ชมแสงประชานุกูล)32286045464344453926200000003222020-05-292020-05-29
7425623110021706ดอนเมืองบำรุงรวิวรรณวิทยา (ทุ่งสีกัน)8310318611815312012411812675951704800016911142020-05-292020-05-29
7525623110013105มีนบุรีบึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ์)11182919253327262915900000001882020-05-292020-05-29
7625623110011806จตุจักรประชานิเวศน์1061132192742782562602732701611000000018302020-05-292020-05-29
7725623110014006สายไหมประชานุกูล2525502736563447492495557430001554542020-05-292020-05-29
7825623110013503หนองแขมประชาบำรุง9110519613712413211214213277995817800025412292020-05-292020-05-29
7925623110011604บางเขนประชาภิบาล595211187819175857849700000006082020-05-292020-05-29
8025623110023601ห้วยขวางประชาราษฎร์บำเพ็ญ126160286178206193205188189115912211711300035217972020-05-292020-05-29
8125623110014405คลองสามวาประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา1211572781801881691611931851076000000013542020-05-292020-05-29
8225623110021704ดอนเมืองประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)157198355338325294302321337191787726900022825002020-05-292020-05-29
8325623110012102บึงกุ่มประภาสวิทยา263359868186101737249900000005582020-05-292020-05-29
8425623110013208ลาดกระบังประสานสามัคคี (บ้านทับยาว)2315381716101810188900000001272020-05-292020-05-29
8525623110010309ปทุมวันปลูกจิต607213295768382839551400000006462020-05-292020-05-29
8625623110011705ดอนเมืองเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์)436510869617571968245400000005622020-05-292020-05-29
8725623110013328หนองจอกผลลีรุ่งเรือง671391016111012680000000812020-05-292020-05-29
8825623110014703บางนาผ่องพลอยอนุสรณ์134128262166206157169136154988000000012502020-05-292020-05-29
8925623110014007สายไหมพรพระร่วงประสิทธิ์16143053605033372425700000002872020-05-292020-05-29
9025623110014805บางบอนพรหมราษฎร์รังสรรค์596912877877387758448300000006112020-05-292020-05-29
9125623110024808บางบอนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์249242491426327339344366316211813614410900038929982020-05-292020-05-29
9225623110013602ห้วยขวางพระราม ๙ กาญจนาภิเษก7692168153142131145142149862000000010302020-05-292020-05-29
9325623110011702ดอนเมืองพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์ ) 7077147991128695979458300000007302020-05-292020-05-29
9425623110012107บึงกุ่มพิชัยพัฒนา80711518992878910410556600000007172020-05-292020-05-29
9525623110021303พระโขนงพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)2329522831344034452126147450001534172020-05-292020-05-29
9625623110014604บางแคเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์)5073123816264817310346400000005872020-05-292020-05-29
9725623110012005ลาดพร้าวเพชรถนอม (คลองเสือน้อย)1461663122042201972022082121243000000015552020-05-292020-05-29
9825623110024707บางนาเพี้ยนพินอนุสรณ์51691201008596938676536101108960003059612020-05-292020-05-29
9925623110013505หนองแขมมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์262551373336392634205313036000973532020-05-292020-05-29
10025623110023708สวนหลวงมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์0000000000189251234111128110102310232020-05-292020-05-29
10125623110021911บางกะปิมัธยมบ้านบางกะปิ0000000000445456370239204139185318532020-05-292020-05-29
10225623110021807จตุจักรมัธยมประชานิเวศน์0000000000371321301222221187162316232020-05-292020-05-29
10325623110024907ทวีวัฒนามัธยมปุรณาวาส000000000033732423619913392132113212020-05-292020-05-29
10425623110022308คลองสานมัธยมวัดสุทธาราม0000000000243205221160129103106110612020-05-292020-05-29
10525623110021516ประเวศมัธยมสุวิทย์เสรีย์อนุสรณ์0000000000345353297187137114143314332020-05-292020-05-29
10625623110013106มีนบุรีมีนบุรี1681783463182993083483683391980000000023262020-05-292020-05-29
10725623110012108บึงกุ่มแย้มจาดวิชชานุสรณ์918017119922520121722421312791181196400030117512020-05-292020-05-29
10825623110011804จตุจักรรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)687514311410912411812313071800000008612020-05-292020-05-29
10925623110023402ราษฎร์บูรณะรัตนจีนะอุทิศ687113968808810378774949179950002658982020-05-292020-05-29
11025623110015005ทุ่งครุรางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ)1713301112131214127400000001042020-05-292020-05-29
11125623110010108พระนครราชบพิธ26305638524057355427600000003322020-05-292020-05-29
11225623110012503บางขุนเทียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)679716413315212512412414580314713814700043213992020-05-292020-05-29
11325623110015004ทุ่งครุราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ)98109207181161142144134166928000000011352020-05-292020-05-29
11425623110024704บางนารุ่งเรืองอุปถัมภ์67371046368668168804268282680002327622020-05-292020-05-29
11525623110014005สายไหมฤทธิยะวรรณาลัย1411132547977117007406837224353000000046072020-05-292020-05-29
11625623110012001ลาดพร้าวลอยสายอนุสรณ์5136874647494457593027570710002166052020-05-292020-05-29
11725623110013322หนองจอกลำเจดีย์14142816242114191210600000001342020-05-292020-05-29
11825623110013304หนองจอกลำบุหรี่พวง6111717111113108700000000872020-05-292020-05-29
11925623110013337หนองจอกลำผักชี29305921352940302918400000002432020-05-292020-05-29
12025623110013211ลาดกระบังลำพะอง838917211512212512513812174600000009182020-05-292020-05-29
12125623110011905บางกะปิลำสาลี (ราษฎร์บำรุง)555611182826655686742000000005312020-05-292020-05-29
12225623110013103มีนบุรีวังเล็กวิทยานุสรณ์ (คลองสี่)27194637363339444022900000002752020-05-292020-05-29
12325623110022513บางขุนเทียนวัดกก4547925669695668603789359800002327022020-05-292020-05-29
12425623110012213ธนบุรีวัดกระจับพินิจ557412983839696949054200000006712020-05-292020-05-29
12525623110012913ตลิ่งชันวัดกระโจมทอง121527121617121888300000001102020-05-292020-05-29
12625623110011503ประเวศวัดกระทุ่มเสือปลา98134232156151142164169166948000000011802020-05-292020-05-29
12725623110012205ธนบุรีวัดกัลยาณมิตร5111648910109500000000662020-05-292020-05-29
12825623110012409ภาษีเจริญวัดกำแพง29316030373536333120200000002622020-05-292020-05-29
12925623110022509บางขุนเทียนวัดกำแพง566011689848566768848811095960003019052020-05-292020-05-29
13025623110012911ตลิ่งชันวัดเกาะ66129479913510000000632020-05-292020-05-29
13125623110014002สายไหมวัดเกาะสุวรรณาราม10412723116015214114916113990216915212700044815812020-05-292020-05-29
13225623110010505บางรักวัดแก้วแจ่มฟ้า1013231618111015168600000001092020-05-292020-05-29
13325623110012901ตลิ่งชันวัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล)35865911107480000000562020-05-292020-05-29
13425623110012202ธนบุรีวัดขุนจันทร์1414281910131920159600000001242020-05-292020-05-29
13525623110013213ลาดกระบังวัดขุมทอง158231019101511137800000001012020-05-292020-05-29
13625623110010203ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดคณิกาผล18133118322822222214400000001752020-05-292020-05-29
13725623110012808บางพลัดวัดคฤหบดี71017581061210510000000682020-05-292020-05-29
13825623110011402คลองเตยวัดคลองเตย18234151383438372922700000002682020-05-292020-05-29
13925623110011006ยานนาวาวัดคลองภูมิ8111919251830262214000000001592020-05-292020-05-29
14025623110011005ยานนาวาวัดคลองใหม่12152722301315303514500000001722020-05-292020-05-29
14125623110024406คลองสามวาวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ)113123236204176152195156174105711812410400034616392020-05-292020-05-29
14225623110012405ภาษีเจริญวัดโคนอน82230212314161912105281912000591942020-05-292020-05-29
14325623110010401สัมพันธวงศ์วัดจักรวรรดิ์712191219131511178700000001062020-05-292020-05-29
14425623110011205บางคอแหลมวัดจันทร์นอก161430191622132099900000001292020-05-292020-05-29
14525623110011207บางคอแหลมวัดจันทร์ใน43398262445451525231500000003972020-05-292020-05-29
14625623110012402ภาษีเจริญวัดจันทร์ประดิษฐาราม1341472812032161952192342431310103786200024318342020-05-292020-05-29
14725623110010608ดุสิตวัดจันทรสโมสร50267646555653554531000000003862020-05-292020-05-29
14825623110012703บางกอกน้อยวัดเจ้าอาม616221411151917199500000001172020-05-292020-05-29
14925623110013404ราษฎร์บูรณะวัดแจงร้อน26447053454145374927000000003402020-05-292020-05-29
15025623110012805บางพลัดวัดฉัตรแก้วจงกลณี9112017141815132510200000001222020-05-292020-05-29
15125623110011003ยานนาวาวัดช่องนนทรี598013991102102106838156500000007042020-05-292020-05-29
15225623110011002ยานนาวาวัดช่องลม3450848711675828710555200000006362020-05-292020-05-29
15325623110012404ภาษีเจริญวัดชัยฉิมพลี46418762585656666536300000004502020-05-292020-05-29
15425623110012902ตลิ่งชันวัดชัยพฤกษมาลา35367141515556526832300000003942020-05-292020-05-29
15525623110020302ปทุมวันวัดชัยมงคล1210221961622151795213226000791962020-05-292020-05-29
15625623110012916ตลิ่งชันวัดช่างเหล็ก614201615201313189500000001152020-05-292020-05-29
15725623110012711บางกอกน้อยวัดดงมูลเหล็ก791696715108550000000712020-05-292020-05-29
15825623110010308ปทุมวันวัดดวงแข35417640523344333523700000003132020-05-292020-05-29
15925623110011001ยานนาวาวัดดอกไม้56801368997951018910357400000007102020-05-292020-05-29
16025623110011101สาทรวัดดอน665311974554945615834200000004612020-05-292020-05-29
16125623110011701ดอนเมืองวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)1251582832332362072132332071329000000016122020-05-292020-05-29
16225623110012204ธนบุรีวัดดาวคนอง1217291971130292311900000001482020-05-292020-05-29
16325623110010902ราชเทวีวัดดิสหงสาราม27214864554780616537200000004202020-05-292020-05-29
16425623110010204ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดดิสานุการาม1014241316991810750000000992020-05-292020-05-29
16525623110013005บางกอกใหญ่วัดดีดวด1312251781214914740000000992020-05-292020-05-29
16625623110012714บางกอกน้อยวัดดุสิตาราม50499961483345437930900000004082020-05-292020-05-29
16725623110010102พระนครวัดตรีทศเทพ141630181671313127900000001092020-05-292020-05-29
16825623110012915ตลิ่งชันวัดตลิ่งชัน11213218213919273015400000001862020-05-292020-05-29
16925623110011501ประเวศวัดตะกล่ำ91961871831901851741471691048000000012352020-05-292020-05-29
17025623110012408ภาษีเจริญวัดตะล่อม25174224232022263615100000001932020-05-292020-05-29
17125623110012407ภาษีเจริญวัดโตนด1312251914131120159200000001172020-05-292020-05-29
17225623110013701สวนหลวงวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต)282957343742443539231383025000933812020-05-292020-05-29
17325623110011605บางเขนวัดไตรรัตนาราม668014688819995657850600000006522020-05-292020-05-29
17425623110013312หนองจอกวัดทรัพย์สโมสร8210919112811111812310310769000000008812020-05-292020-05-29
17525623110012905ตลิ่งชันวัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร)6511951381010550000000662020-05-292020-05-29
17625623110012304คลองสานวัดทองธรรมชาติ1012222691581578000000001022020-05-292020-05-29
17725623110012305คลองสานวัดทองนพคุณ591471720121211790000000932020-05-292020-05-29
17825623110013707สวนหลวงวัดทองใน11203116251614171510300000001342020-05-292020-05-29
17925623110022303คลองสานวัดทองเพลง3938775743404260452874036460001224862020-05-292020-05-29
18025623110012410ภาษีเจริญวัดทองศาลางาม282351282830283045189243339000963362020-05-292020-05-29
18125623110023107มีนบุรีวัดทองสัมฤทธิ์2626523527343625321899859770002344752020-05-292020-05-29
18225623110010704บางซื่อวัดทองสุทธาราม33346758595958614834300000004102020-05-292020-05-29
18325623110010904ราชเทวีวัดทัศนารุณสุนทริการาม22375958453155485929600000003552020-05-292020-05-29
18425623110012511บางขุนเทียนวัดท่าข้าม117111228143160109131138115796000000010242020-05-292020-05-29
18525623110013002บางกอกใหญ่วัดท่าพระ525410687776255687041900000005252020-05-292020-05-29
18625623110013210ลาดกระบังวัดทิพพาวาส69701397771607556784177569830002277832020-05-292020-05-29
18725623110015006ทุ่งครุวัดทุ่งครุ183182365221222231225248225137216716715300048722242020-05-292020-05-29
18825623110011903บางกะปิวัดเทพลีลา1381492872352202131952061861255000000015422020-05-292020-05-29
18925623110012804บางพลัดวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ)88167919151118790000000952020-05-292020-05-29
19025623110010604ดุสิตวัดเทวราชกุญชร22153718232023222813400000001712020-05-292020-05-29
19125623110011802จตุจักรวัดเทวสุนทร712191610131321199200000001112020-05-292020-05-29
19225623110011204บางคอแหลมวัดไทร836715099887988688851000000006602020-05-292020-05-29
19325623110022611จอมทองวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)9711721415814413814416417292017416413000046816022020-05-292020-05-29
19425623110011304พระโขนงวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์)00083816663568443300000004332020-05-292020-05-29
19525623110010609ดุสิตวัดธรรมาภิรตาราม546511980717458627141600000005352020-05-292020-05-29
19625623110014501วัฒนาวัดธาตุทอง5358111169159152137137144898000000010092020-05-292020-05-29
19725623110012104บึงกุ่มวัดนวลจันทร์324476112899610810410161000000006862020-05-292020-05-29
19825623110013006บางกอกใหญ่วัดนาคกลาง5275756210350000000422020-05-292020-05-29
19925623110012608จอมทองวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา)9612622213012011410410213470400000009262020-05-292020-05-29
20025623110012602จอมทองวัดนางนอง (พิพัฒน์)536011387799884749751900000006322020-05-292020-05-29
20125623110014807บางบอนวัดนินสุขาราม32447638292931293218800000002642020-05-292020-05-29
20225623110012401ภาษีเจริญวัดนิมมานรดี107146253198180202188227216121115914210200040318672020-05-292020-05-29
20325623110010301ปทุมวันวัดบรมนิวาส1721382419221592411300000001512020-05-292020-05-29
20425623110014407คลองสามวาวัดบัวแก้ว768516110811710314011412070200000008632020-05-292020-05-29
20525623110012512บางขุนเทียนวัดบัวผัน14122610915101514730000000992020-05-292020-05-29
20625623110022508บางขุนเทียนวัดบางกระดี่708615612010911510612410267611211312400034911812020-05-292020-05-29
20725623110012609จอมทองวัดบางขุนเทียนนอก (ศิลปเดชศึกษาคาร)566912567889170736745600000005812020-05-292020-05-29
20825623110012701บางกอกน้อยวัดบางขุนนนท์91120171014141310780000000982020-05-292020-05-29
20925623110011206บางคอแหลมวัดบางโคล่นอก5386761134370000000452020-05-292020-05-29
21025623110012101บึงกุ่มวัดบางเตย57771342002142112142182141271000000014052020-05-292020-05-29
21125623110014702บางนาวัดบางนานอก25335843454049526429300000003512020-05-292020-05-29
21225623110014701บางนาวัดบางนาใน413576594751485953317100120780002986912020-05-292020-05-29
21325623110012217ธนบุรีวัดบางน้ำชน97166594710410000000572020-05-292020-05-29
21425623110014804บางบอนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)120128248161130136120119118784000000010322020-05-292020-05-29
21525623110012606จอมทองวัดบางประทุนนอก32296143384040505626700000003282020-05-292020-05-29
21625623110023401ราษฎร์บูรณะวัดบางปะกอก115147262258281233250285269157620518816900056224002020-05-292020-05-29
21725623110012807บางพลัดวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ)51469760637569717140900000005062020-05-292020-05-29
21825623110010702บางซื่อวัดบางโพโอมาวาส386510359686287817943600000005392020-05-292020-05-29
21925623110012215ธนบุรีวัดบางสะแกนอก87152112109118710000000862020-05-292020-05-29
22025623110012208ธนบุรีวัดบางสะแกใน5470124757482100849751200000006362020-05-292020-05-29
22125623110012707บางกอกน้อยวัดบางเสาธง5182313513111410660000000892020-05-292020-05-29
22225623110013108มีนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือ546511912110111112511412469600000008152020-05-292020-05-29
22325623110013204ลาดกระบังวัดบำรุงรื่น79851648011411211211311965000000008142020-05-292020-05-29
22425623110011910บางกะปิวัดบึงทองหลาง2642525163072571813252713281669000000021852020-05-292020-05-29
22525623110013209ลาดกระบังวัดบึงบัว46539975655590668443500000005342020-05-292020-05-29
22625623110012203ธนบุรีวัดบุคคโล15183317232620212413100000001642020-05-292020-05-29
22725623110024602บางแควัดบุณยประดิษฐ์65651308086999685965426870650002038752020-05-292020-05-29
22825623110010606ดุสิตวัดเบญจมบพิตร59911501021151141231109866200000008122020-05-292020-05-29
22925623110012715บางกอกน้อยวัดปฐมบุตรอิศราราม11112221221715242011900000001412020-05-292020-05-29
23025623110010402สัมพันธวงศ์วัดปทุมคงคา11152622201813161710600000001322020-05-292020-05-29
23125623110020303ปทุมวันวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี42611036371585365713814659500001556392020-05-292020-05-29
23225623110012514บางขุนเทียนวัดประชาบำรุง43398254576160615534800000004302020-05-292020-05-29
23325623110010601ดุสิตวัดประชาระบือธรรม676212966697565907544000000005692020-05-292020-05-29
23425623110010707บางซื่อวัดประชาศรัทธาธรรม25234818233035262715900000002072020-05-292020-05-29
23525623110012207ธนบุรีวัดประดิษฐาราม14183224192115212112100000001532020-05-292020-05-29
23625623110013003บางกอกใหญ่วัดประดู่ฉิมพลี18133122173024262814700000001782020-05-292020-05-29
23725623110010701บางซื่อวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์37478449453431362822300000003072020-05-292020-05-29
23825623110012412ภาษีเจริญวัดประดู่บางจาก(พ่วงอุทิศ)19133215161721132410600000001382020-05-292020-05-29
23925623110012201ธนบุรีวัดประยุรวงค์15173219302022312915100000001832020-05-292020-05-29
24025623110012910ตลิ่งชันวัดประสาท1511261713141110127700000001032020-05-292020-05-29
24125623110013403ราษฎร์บูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส14173126221615252312700000001582020-05-292020-05-29
24225623110011004ยานนาวาวัดปริวาศ15163118222228222213400000001652020-05-292020-05-29
24325623110013202ลาดกระบังวัดปลูกศรัทธา889718512712710111211312970989829000026111552020-05-292020-05-29
24425623110012909ตลิ่งชันวัดปากน้ำฝั่งเหนือ18314930453440473322900000002782020-05-292020-05-29
24525623110023703สวนหลวงวัดปากบ่อ625211411410811711214313773115519915300050713522020-05-292020-05-29
24625623110013217ลาดกระบังวัดปากบึง636713013014014313714015784799919200028212592020-05-292020-05-29
24725623110014905ทวีวัฒนาวัดปุรณาวาส1731793522372442042221992021308000000016602020-05-292020-05-29
24825623110012803บางพลัดวัดเปาโรหิตย์29235227253723353318000000002322020-05-292020-05-29
24925623110014408คลองสามวาวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา)9298190140142110147122150811000000010012020-05-292020-05-29
25025623110011201บางคอแหลมวัดไผ่เงินโชตนาราม77961731241141031041169665700000008302020-05-292020-05-29
25125623110010801พญาไทวัดไผ่ตัน96100196111106125117868963400000008302020-05-292020-05-29
25225623110014608บางแควัดพรหมสุวรรณสามัคคี32326411112410611810211067100000007352020-05-292020-05-29
25325623110010107พระนครวัดพระเชตุพน69151213412915650000000802020-05-292020-05-29
25425623110010201ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดพระพิเรนทร์10172720191719121610300000001302020-05-292020-05-29
25525623110012709บางกอกน้อยวัดพระยาทำ246454968360000000422020-05-292020-05-29
25625623110013317หนองจอกวัดพระยาปลา59611208080717672734525966330001587302020-05-292020-05-29
25725623110010903ราชเทวีวัดพระยายัง28437141272932314720700000002782020-05-292020-05-29
25825623110012802บางพลัดวัดพระยาศิริไอยสวรรค์101323119151121158200000001052020-05-292020-05-29
25925623110014409คลองสามวาวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล)6766133929270799180504122102750002999362020-05-292020-05-29
26025623110013205ลาดกระบังวัดพลมานีย์134172306161170136158132138895000000012012020-05-292020-05-29
26125623110012912ตลิ่งชันวัดพิกุล571214101210149690000000812020-05-292020-05-29
26225623110012105บึงกุ่มวัดพิชัย25214637273321302817600000002222020-05-292020-05-29
26325623110012306คลองสานวัดพิชัยญาติ22204224272225202113900000001812020-05-292020-05-29
26425623110012907ตลิ่งชันวัดโพธิ์ (ราษฏร์ผดุงผล)785613488746571666643000000005642020-05-292020-05-29
26525623110012607จอมทองวัดโพธิ์แก้ว (กระวลราษฎร์วิทยา)17183521261719192913100000001662020-05-292020-05-29
26625623110022604จอมทองวัดโพธิ์ทอง94811758691749280785019779650002419172020-05-292020-05-29
26725623110012211ธนบุรีวัดโพธินิมิตร34508458655968546637000000004542020-05-292020-05-29
26825623110012704บางกอกน้อยวัดโพธิ์เรียง10112119201624241912200000001432020-05-292020-05-29
26925623110014506วัฒนาวัดภาษี595111081567455766540700000005172020-05-292020-05-29
27025623110010101พระนครวัดมกุฎกษัตริยาราม42377946516857495432500000004042020-05-292020-05-29
27125623110012601จอมทองวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์)49338260404356494929700000003792020-05-292020-05-29
27225623110014610บางแควัดม่วง819617714113912213811514479900000009762020-05-292020-05-29
27325623110010502บางรักวัดม่วงแค9112091111728480000000682020-05-292020-05-29
27425623110010104พระนครวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี24355929414039292820600000002652020-05-292020-05-29
27525623110010106พระนครวัดมหาธาตุ0661171161410590000000652020-05-292020-05-29
27625623110010503บางรักวัดมหาพฤฒาราม161228822161513259900000001272020-05-292020-05-29
27725623110012906ตลิ่งชันวัดมะกอก (วิสุทธิวิทยาคาร)7121921151618221710900000001282020-05-292020-05-29
27825623110012406ภาษีเจริญวัดมะพร้าวเตี้ย323466475043414650277303126000874302020-05-292020-05-29
27925623110022710บางกอกน้อยวัดมะลิ3636724026343240261984540250001103802020-05-292020-05-29
28025623110020705บางซื่อวัดมัชฌันติการาม3038684439375336502595636310001234502020-05-292020-05-29
28125623110012705บางกอกน้อยวัดยางสุทธาราม544710175766585647844300000005442020-05-292020-05-29
28225623110011102สาทรวัดยานนาวา51227376564748565433700000004102020-05-292020-05-29
28325623110022610จอมทองวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)56541106753676171824017260710002037142020-05-292020-05-29
28425623110012809บางพลัดวัดรวก29417061615559475834100000004112020-05-292020-05-29
28525623110012914ตลิ่งชันวัดรัชฎาธิฐาน44418548585058706534900000004342020-05-292020-05-29
28625623110023212ลาดกระบังวัดราชโกษา103791821191299510912911869913511310700035512362020-05-292020-05-29
28725623110012206ธนบุรีวัดราชคฤห์12152715151420162110100000001282020-05-292020-05-29
28825623110010103พระนครวัดราชนัดดา96155141112614620000000772020-05-292020-05-29
28925623110010109พระนครวัดราชบูรณะ811191315195715740000000932020-05-292020-05-29
29025623110010603ดุสิตวัดราชผาติการาม613199149161218780000000972020-05-292020-05-29
29125623110012214ธนบุรีวัดราชวรินทร์121426916101416147900000001052020-05-292020-05-29
29225623110011202บางคอแหลมวัดราชสิงขร6095155109101931049411061190896100024010062020-05-292020-05-29
29325623110013001บางกอกใหญ่วัดราชสิทธาราม33306337575256446631200000003752020-05-292020-05-29
29425623110014008สายไหมวัดราษฎร์นิยมธรรม10592197171156138135118159877000000010742020-05-292020-05-29
29525623110013329หนองจอกวัดราษฎร์บำรุง466511166656979678543100000005422020-05-292020-05-29
29625623110024611บางแควัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร)447912310310310611510112064814012511100037611472020-05-292020-05-29
29725623110011302พระโขนงวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม67891568511197911009858200000007382020-05-292020-05-29
29825623110023201ลาดกระบังวัดลาดกระบัง777315091827269929349912712911200036810172020-05-292020-05-29
29925623110011203บางคอแหลมวัดลาดบัวขาว15213636342215263817100000002072020-05-292020-05-29
30025623110014102สะพานสูงวัดลาดบัวขาว606012072585164707138600000005062020-05-292020-05-29
30125623110012004ลาดพร้าววัดลาดปลาเค้า949218611112011914512814977200000009582020-05-292020-05-29
30225623110022002ลาดพร้าววัดลาดพร้าว2454781158879737671502121108840003138932020-05-292020-05-29
30325623110023216ลาดกระบังวัดลานบุญ128136264180170159173168195104516113610800040517142020-05-292020-05-29
30425623110014410คลองสามวาวัดลำกระดาน30386859686270655337700000004452020-05-292020-05-29
30525623110023336หนองจอกวัดลำต้อยติ่ง3933724438494546462684845440001374772020-05-292020-05-29
30625623110012515บางขุนเทียนวัดเลา81117198176151146129148155905000000011032020-05-292020-05-29
30725623110010706บางซื่อวัดเลียบราษฎร์บำรุง27315824272429172414500000002032020-05-292020-05-29
30825623110012411ภาษีเจริญวัดวิจิตรการนิมิตร22214326262639344319400000002372020-05-292020-05-29
30925623110012806บางพลัดวัดวิมุตยาราม26396559534649484830300000003682020-05-292020-05-29
31025623110012702บางกอกน้อยวัดวิเศษการ13203328193223472817700000002102020-05-292020-05-29
31125623110012209ธนบุรีวัดเวฬุราชิณ17324936483438524625400000003032020-05-292020-05-29
31225623110021703ดอนเมืองวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์)69861551812142011851832121176124917600029116222020-05-292020-05-29
31325623110013506หนองแขมวัดศรีนวลธรรมวิมล949819214515111615213311381013411811000036213642020-05-292020-05-29
31425623110011904บางกะปิวัดศรีบุญเรือง59751341111099298869459000000007242020-05-292020-05-29
31525623110014411คลองสามวาวัดศรีสุก (แย้มเยื้อนอุปถัมภ์)23365940434540436427500000003342020-05-292020-05-29
31625623110012706บางกอกน้อยวัดศรีสุดาราม15294429252033182915400000001982020-05-292020-05-29
31725623110012603จอมทองวัดศาลาครืน15203513192924163914000000001752020-05-292020-05-29
31825623110014605บางแควัดศาลาแดง7072142119929598969059000000007322020-05-292020-05-29
31925623110022301คลองสานวัดเศวตฉัตร1926452937344040422224937530001394062020-05-292020-05-29
32025623110013405ราษฎร์บูรณะวัดสน26224831282544302318100000002292020-05-292020-05-29
32125623110010605ดุสิตวัดสมณานัมบริหาร15243935192532172615400000001932020-05-292020-05-29
32225623110010703บางซื่อวัดสร้อยทอง566512167596270706939700000005182020-05-292020-05-29
32325623110010305ปทุมวันวัดสระบัว25244929343723273518500000002342020-05-292020-05-29
32425623110010504บางรักวัดสวนพลู15203527262232282015500000001902020-05-292020-05-29
32525623110010602ดุสิตวัดสวัสดิวารีสีมาราม1311242010191615199900000001232020-05-292020-05-29
32625623110022504บางขุนเทียนวัดสะแกงาม113135248206211192202184205120021818118000057920272020-05-292020-05-29
32725623110011401คลองเตยวัดสะพาน24325653413143394124800000003042020-05-292020-05-29
32825623110023203ลาดกระบังวัดสังฆราชา51651166764554844593377570570002026552020-05-292020-05-29
32925623110010403สัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์1617332015182182110300000001362020-05-292020-05-29
33025623110023320หนองจอกวัดสามง่าม3747845958665468713761391171080003648242020-05-292020-05-29
33125623110014303วังทองหลางวัดสามัคคีธรรม556712285847488738448800000006102020-05-292020-05-29
33225623110012810บางพลัดวัดสามัคคีสุทธาวาส16395534284134393821400000002692020-05-292020-05-29
33325623110013406ราษฎร์บูรณะวัดสารอด60309033244535322419300000002832020-05-292020-05-29
33425623110010202ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดสิตาราม39226139282835332819100000002522020-05-292020-05-29
33525623110013321หนองจอกวัดสีชมพู14223618152521282513200000001682020-05-292020-05-29
33625623110012605จอมทองวัดสีสุก5787144888494949811056800000007122020-05-292020-05-29
33725623110014412คลองสามวาวัดสุขใจ24315521252021242413500000001902020-05-292020-05-29
33825623110013206ลาดกระบังวัดสุทธาโภชน์4647934764566956703627170680002096642020-05-292020-05-29
33925623110022302คลองสานวัดสุทธาราม828917111512011411912012070800000008792020-05-292020-05-29
34025623110014413คลองสามวาวัดสุทธิสะอาด7074144100959911612210663800000007822020-05-292020-05-29
34125623110010105พระนครวัดสุทัศน์2092927232321252514400000001732020-05-292020-05-29
34225623110012307คลองสานวัดสุวรรณ635311687939290838653100000006472020-05-292020-05-29
34325623110012713บางกอกน้อยวัดสุวรรณคีรี14132729352823222215900000001862020-05-292020-05-29
34425623110012708บางกอกน้อยวัดสุวรรณาราม33377053514957406731700000003872020-05-292020-05-29
34525623110011801จตุจักรวัดเสมียนนารี59791389910578100969657400000007122020-05-292020-05-29
34625623110013318หนองจอกวัดแสนเกษม23204329172723202113700000001802020-05-292020-05-29
34725623110013109มีนบุรีวัดแสนสุข5751108851058093889955000000006582020-05-292020-05-29
34825623110022505บางขุนเทียนวัดแสมดำ699015912011310611912011068812312911600036812152020-05-292020-05-29
34925623110013501หนองแขมวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ)1581633212792832322622762631595000000019162020-05-292020-05-29
35025623110013301หนองจอกวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)1871813682712722582392332481521000000018892020-05-292020-05-29
35125623110024004สายไหมวัดหนองใหญ่1088719514114212813913614983514717916500049115212020-05-292020-05-29
35225623110013901หลักสี่วัดหลักสี่ (ทองใบ ทิวารี)565310973677671916544300000005522020-05-292020-05-29
35325623110022502บางขุนเทียนวัดหัวกระบือ78821601121169610611110864982807400023610452020-05-292020-05-29
35425623110010501บางรักวัดหัวลำโพง30356545504834424926800000003332020-05-292020-05-29
35525623110012216ธนบุรีวัดใหญ่ศรีสุพรรณ15183329272029222615300000001862020-05-292020-05-29
35625623110013327หนองจอกวัดใหม่กระทุ่มล้ม815232618915242611800000001412020-05-292020-05-29
35725623110013319หนองจอกวัดใหม่เจริญราษฎร์76136128141510650000000782020-05-292020-05-29
35825623110013603ห้วยขวางวัดใหม่ช่องลม23295237432640333121000000002622020-05-292020-05-29
35925623110013004บางกอกใหญ่วัดใหม่พิเรนทร์97161691291513740000000902020-05-292020-05-29
36025623110012212ธนบุรีวัดใหม่ยายนุ้ย991817112218192611300000001312020-05-292020-05-29
36125623110013110มีนบุรีวัดใหม่ลำนกแขวก49551045557386655583293836350001095422020-05-292020-05-29
36225623110010111พระนครวัดใหม่อมตรส10313574121419610000000742020-05-292020-05-29
36325623110012712บางกอกน้อยวัดอัมพวา17183528352722353518200000002172020-05-292020-05-29
36425623110022403ภาษีเจริญวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)5740977480808785834899389810002638492020-05-292020-05-29
36525623110012801บางพลัดวัดอาวุธวิกสิตาราม1410241115221614169400000001182020-05-292020-05-29
36625623110010110พระนครวัดอินทรวิหาร1318311312111418138100000001122020-05-292020-05-29
36725623110012908ตลิ่งชันวัดอินทราวาส606012049665550585733500000004552020-05-292020-05-29
36825623110023502หนองแขมวัดอุดมรังสี113133246238235247239254250146322023221700066923782020-05-292020-05-29
36925623110013335หนองจอกวัดอู่ตะเภา20254535352841282619300000002382020-05-292020-05-29
37025623110024502วัฒนาวิจิตรวิทยา3632683950405442402657045620001775102020-05-292020-05-29
37125623110013803ดินแดงวิชากร125142267164168138150129127876000000011432020-05-292020-05-29
37225623110023802ดินแดงวิชูทิศ921051971411221001241201377441691721261261059679417352020-05-292020-05-29
37325623110014706บางนาศรีเอี่ยมอนุสรณ์1501593093113182872742772531720000000020292020-05-292020-05-29
37425623110012510บางขุนเทียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)66114180159130133131139145837000000010172020-05-292020-05-29
37525623110013111มีนบุรีศาลาคู้50479759544348515230700000004042020-05-292020-05-29
37625623110013333หนองจอกศิริวังวิทยาคาร23244733242425252515600000002032020-05-292020-05-29
37725623110011403คลองเตยศูนย์รวมน้ำใจ49368513712012612011510972700000008122020-05-292020-05-29
37825623110014806บางบอนสถานีพรมแดน29316041373637372621400000002742020-05-292020-05-29
37925623110014103สะพานสูงสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี)9181172140162164167148166947000000011192020-05-292020-05-29
38025623110010306ปทุมวันสวนลุมพินี33427589806570747345100000005262020-05-292020-05-29
38125623110014508วัฒนาสวัสดีวิทยา47891361059810098898957900000007152020-05-292020-05-29
38225623110023334หนองจอกสังฆประชานุสสรณ์52459768916774748345710687670002608142020-05-292020-05-29
38325623110024106สะพานสูงสามแยกคลองหลอแหล2434586456474860513264753350001355192020-05-292020-05-29
38425623110013308หนองจอกสามแยกท่าไข่20244426352629272416700000002112020-05-292020-05-29
38525623110023801ดินแดงสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)260289549391360329350335366213118115911000045031302020-05-292020-05-29
38625623110015002ทุ่งครุสามัคคีบำรุง5955114911049089759154000000006542020-05-292020-05-29
38725623110024001สายไหมสายไหม109110219241249244236252252147416012712600041321062020-05-292020-05-29
38825623110010607ดุสิตสุโขทัย34457948635968746637800000004572020-05-292020-05-29
38925623110011514ประเวศสุวิทย์เสรีอนุสรณ์16591256136124130129137151807000000010632020-05-292020-05-29
39025623110014414คลองสามวาสุเหร่าเกาะขุนเณร17203717261220152611600000001532020-05-292020-05-29
39125623110013323หนองจอกสุเหร่าคลองเก้า23264926362931243317900000002282020-05-292020-05-29
39225623110011902บางกะปิสุเหร่าคลองจั่น40509056515138494328800000003782020-05-292020-05-29
39325623110013324หนองจอกสุเหร่าคลองสิบ1113241212106919680000000922020-05-292020-05-29
39425623110013325หนองจอกสุเหร่าคลองสิบเอ็ด1520351310161413198500000001202020-05-292020-05-29
39525623110014415คลองสามวาสุเหร่าคลองสี่17254225152616162812600000001682020-05-292020-05-29
39625623110014416คลองสามวาสุเหร่าคลองหนึ่ง (มานะราษฎร์บำรุง)12810923713111310212911612972000000009572020-05-292020-05-29
39725623110011505ประเวศสุเหร่าจรเข้ขบ66711378582839976734988050330001637982020-05-292020-05-29
39825623110024104สะพานสูงสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)363571104868084851115504159460001467672020-05-292020-05-29
39925623110014302วังทองหลางสุเหร่าดอนสะแก45378255623648584730600000003882020-05-292020-05-29
40025623110023113มีนบุรีสุเหร่าทรายกองดิน535110416316717816716116399921417415200054016432020-05-292020-05-29
40125623110011507ประเวศสุเหร่าทับช้าง15223726211826212013200000001692020-05-292020-05-29
40225623110014101สะพานสูงสุเหร่าทับช้างคลองบน20214148613639373926000000003012020-05-292020-05-29
40325623110011506ประเวศสุเหร่าทางควาย33417462585863445133600000004102020-05-292020-05-29
40425623110013313หนองจอกสุเหร่านาตับ24224626182915211011900000001652020-05-292020-05-29
40525623110013112มีนบุรีสุเหร่าบางชัน27366344383631423722800000002912020-05-292020-05-29
40625623110014504วัฒนาสุเหร่าบางมะเขือ (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)38306851505435294025900000003272020-05-292020-05-29
40725623110013303หนองจอกสุเหร่าบ้านเกาะ29346330362932353419600000002592020-05-292020-05-29
40825623110024503วัฒนาสุเหร่าบ้านดอน111122242015262427136161821000552132020-05-292020-05-29
40925623110011510ประเวศสุเหร่าบ้านม้า10172722281915252313200000001592020-05-292020-05-29
41025623110011508ประเวศสุเหร่าบึงหนองบอน42347655545847525932500000004012020-05-292020-05-29
41125623110014105สะพานสูงสุเหร่าลาดบัวขาว42569895687468757945900000005572020-05-292020-05-29
41225623110014301วังทองหลางสุเหร่าลาดพร้าว11172821182118122111100000001392020-05-292020-05-29
41325623110023332หนองจอกสุเหร่าลำแขก50521026950566365633665952400001516192020-05-292020-05-29
41425623110013218ลาดกระบังสุเหร่าลำนายโส18173535323034323820100000002362020-05-292020-05-29
41525623110011907บางกะปิสุเหร่าวังใหญ่12122418272525233014800000001722020-05-292020-05-29
41625623110013306หนองจอกสุเหร่าศาลาแดง28245228352643343119700000002492020-05-292020-05-29
41725623110011509ประเวศสุเหร่าศาลาลอย14152918212323222012700000001562020-05-292020-05-29
41825623110013326หนองจอกสุเหร่าสนามกลางลำ15183323172222191812100000001542020-05-292020-05-29
41925623110014417คลองสามวาสุเหร่าสามวา545811257606262547537000000004822020-05-292020-05-29
42125623110024418คลองสามวาสุเหร่าแสนแสบ4548936160648377824279799970002938132020-05-292020-05-29
42225623110013302หนองจอกสุเหร่าหะยีมินา10595200109114899510210261100000008112020-05-292020-05-29
42325623110011908บางกะปิสุเหร่าหัวหมากน้อย456511072837274646843300000005432020-05-292020-05-29
42425623110013307หนองจอกสุเหร่าใหม่46337954503729425326500000003442020-05-292020-05-29
42525623110013704สวนหลวงสุเหร่าใหม่3852904549415359553025338370001285202020-05-292020-05-29
42625623110013314หนองจอกสุเหร่าอีรั้ว18325027282028313617000000002202020-05-292020-05-29
42725623110021805จตุจักรเสนานิคม726914114112913411410414276412010210500032712322020-05-292020-05-29
42825623110013207ลาดกระบังแสงหิรัญวิทยา758516012810911712411313973011912612500037012602020-05-292020-05-29
42925623110023305หนองจอกหนองจอกพิทยานุสรณ์5993152194197183213191188116631237426700095322712020-05-292020-05-29
43025623110012501บางขุนเทียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์23194236312626293117900000002212020-05-292020-05-29
43125623110014612บางแคหมู่บ้านเศรษฐกิจ7110417518214611812912411781600000009912020-05-292020-05-29
43225623110013309หนองจอกหลวงแพ่ง (บำรุงรัฐกิจ)33245728333329373219200000002492020-05-292020-05-29
43325623110013705สวนหลวงหัวหมาก26325837394438364223600000002942020-05-292020-05-29
43425623110011515ประเวศอยู่เป็นสุขอนุสรณ์6953122921038410310710259100000007132020-05-292020-05-29
43525623110014003สายไหมออเงิน38337171704473596638300000004542020-05-292020-05-29
43625623110014705บางนาอำนวยกนกศิริอนุสรณ์55601156710278701079351700000006322020-05-292020-05-29
43725623110013315หนองจอกอิสลามลำไทร25325737343437402821000000002672020-05-292020-05-29
79125633110014401คลองสามวากลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)18426036595263575532200000003822020-09-212020-09-21
79225633110012210ธนบุรีกันตทาราราม21234416251929171812400000001682020-09-212020-09-21
79325633110023905หลักสี่การเคหะท่าทราย61841451279612210810510566380686000020810162020-09-212020-09-21
79425633110020901ราชเทวีกิ่งเพชร2228503641414750412564947390001354412020-09-212020-09-21
79525633110011502ประเวศแก่นทองอุปถัมภ์202040382929364334209112881006559484727212020-09-212020-09-21
79625633110012506บางขุนเทียนแก้วขำทับอุปถัมภ์913221117131212178200000001042020-09-212020-09-21
79725633110013215ลาดกระบังขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์)2193097181216167800000001082020-09-212020-09-21
79825633110011901บางกะปิไขศรีปราโมชอนุสรณ์36336941484253405327700000003462020-09-212020-09-21
79925633110014809บางบอนคงโครัดอุทิศ928818010510811589936957900000007592020-09-212020-09-21
80025633110011513ประเวศคชเผือกอนุสรณ์29336243345137455526500000003272020-09-212020-09-21
80125633110013706สวนหลวงคลองกลันตัน566311969798163847945500000005742020-09-212020-09-21
80225633110011906บางกะปิคลองกะจะ32397158526549526133700000004082020-09-212020-09-21
80325633110022106บึงกุ่มคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)9612722315916116215615216595511511812900036215402020-09-212020-09-21
80425633110014901ทวีวัฒนาคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ)31255626513731322820500000002612020-09-212020-09-21
80525633110012006ลาดพร้าวคลองทรงกระเทียม448012473868863746344700000005712020-09-212020-09-21
80625633110014902ทวีวัฒนาคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์)85105190121155143138101161819000000010092020-09-212020-09-21
80725633110014903ทวีวัฒนาคลองบางพรหม32296135454648473625700000003182020-09-212020-09-21
80825633110021511ประเวศคลองปักหลัก1039920213214415814014512184016514513700044714892020-09-212020-09-21
80925633110012507บางขุนเทียนคลองพิทยาลงกรณ์43357841515044535829700000003752020-09-212020-09-21
81025633110014904ทวีวัฒนาคลองมหาสวัสดิ์30265647314339434124400000003002020-09-212020-09-21
81125633110011504ประเวศคลองมะขามเทศ22173917223228253115500000001942020-09-212020-09-21
81225633110015007ทุ่งครุคลองรางจาก107172213816157810000000982020-09-212020-09-21
81325633110012103บึงกุ่มคลองลำเจียก42428444727553686237400000004582020-09-212020-09-21
81425633110013330หนองจอกคลองสอง14294319121816181910200000001452020-09-212020-09-21
81525633110013101มีนบุรีคลองสองต้นนุ่น36498557575566525934600000004312020-09-212020-09-21
81625633110013102มีนบุรีคลองสาม44428650496046464729800000003842020-09-212020-09-21
81725633110024603บางแคคลองหนองใหญ่809517512412913412212213676713211210600035012922020-09-212020-09-21
81825633110014202คันนายาวคันนายาว928417613214915113711211980000000009762020-09-212020-09-21
81925633110013331หนองจอกคารีอุปถัมภ์13162913152815191610600000001352020-09-212020-09-21
82025633110013220ลาดกระบังเคหะชุมชนลาดกระบัง1051502553193323553413303121989000000022442020-09-212020-09-21
82125633110023903หลักสี่เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1676413113811910111611512971869625200018310322020-09-212020-09-21
82225633110013904หลักสี่เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 22542674357496743513103437440001154922020-09-212020-09-21
82325633110011512ประเวศงามมานะ (แผน-ทับอุทิศ)19234261486053476233100000003732020-09-212020-09-21
82425633110014201คันนายาวจินดาบำรุง5091141135146148143153147872000000010132020-09-212020-09-21
82525633110014507วัฒนาแจ่มจันทร์37377440505041384025900000003332020-09-212020-09-21
82625633110022904ตลิ่งชันฉิมพลี2154756461978689884857966620002077672020-09-212020-09-21
82725633110021404คลองเตยชุมชนหมู่บ้านพัฒนา00041425053544528510166530002205052020-09-212020-09-21
82825633110012903ตลิ่งชันชุมทางตลิ่งชัน15132830243028354118800000002162020-09-212020-09-21
82925633110015008ทุ่งครุชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์689115976869576746547200000006312020-09-212020-09-21
83025633110014009สายไหมซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก2)1008218210814812812412812275800000009402020-09-212020-09-21
83125633110013219ลาดกระบังแดงเป้า (สิงสุขบูรณะ)16183422232425191412700000001612020-09-212020-09-21
83225633110014906ทวีวัฒนาตั้งพิรุฬห์ธรรม9611721318620320219422319512031691039700036917852020-09-212020-09-21
83325633110013214ลาดกระบังตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)11819478577380000000572020-09-212020-09-21
83425633110023902หลักสี่ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ)3442764561504849573104957450001515372020-09-212020-09-21
83525633110012003ลาดพร้าวเทพวิทยา951252201471251201111059970700000009272020-09-212020-09-21
83625633110021601บางเขนไทยนิยมสงเคราะห์143149292278305287263307306174625121222200068527232020-09-212020-09-21
83725633110013702สวนหลวงนาคนาวาอุปถัมภ์92101193170143177157162167976000000011692020-09-212020-09-21
83825633110015001ทุ่งครุนาหลวง1531713242182102292132292371336272294266182169160134330032020-09-212020-09-21
83925633110013310หนองจอกนีลราษฎร์อุปถัมภ์1611272392124212612400000001512020-09-212020-09-21
84025633110012516บางขุนเทียนบางขุนเทียนศึกษา1761843603873713713653503512195000000025552020-09-212020-09-21
84125633110013906หลักสี่บางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)2532574042625546673124541380001244932020-09-212020-09-21
84225633110014601บางแคบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)506511588808380779750500000006202020-09-212020-09-21
84325633110014609บางแคบางแคเหนือ4638844867638174674006669510001866702020-09-212020-09-21
84425633110011301พระโขนงบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)17223925192824282514900000001882020-09-212020-09-21
84525633110012413ภาษีเจริญบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)39397839385644545728800000003662020-09-212020-09-21
84625633110024402คลองสามวาบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)146184330275313294326319311183832830230500093531032020-09-212020-09-21
84725633110014607บางแคบางเชือกหนัง252348313136394847232232029000723522020-09-212020-09-21
84825633110014606บางแคบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)14223624181521162211600000001522020-09-212020-09-21
84925633110015003ทุ่งครุบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)567012660826877798745300000005792020-09-212020-09-21
85025633110022811บางพลัดบางยี่ขันวิทยาคม714211922312828281565031370001182952020-09-212020-09-21
85125633110023104มีนบุรีบ้านเกาะ2937665051485949493063847550001405122020-09-212020-09-21
85225633110023504หนองแขมบ้านขุนประเทศ499314217821617819216418411121461168700034916032020-09-212020-09-21
85325633110011602บางเขนบ้านคลองบัว1361332692262042132101871931233000000015022020-09-212020-09-21
85425633110013311หนองจอกบ้านเจียรดับ63771401051101159111910564500000007852020-09-212020-09-21
85525633110014802บางบอนบ้านนายผล495510468707080726542500000005292020-09-212020-09-21
85625633110014803บางบอนบ้านนายสี664210861627865636139000000004982020-09-212020-09-21
85725633110024801บางบอนบ้านนายเหรียญ55561117089847257604328299620002437862020-09-212020-09-21
85825633110011603บางเขนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)42347672756564636240100000004772020-09-212020-09-21
85925633110011909บางกะปิบ้านบางกะปิ2402665064344484384134264412600000000031062020-09-212020-09-21
86025633110014403คลองสามวาบ้านแบนชะโด (เสียง วิฑูรชาติ อุปถัมภ์)24164015211831191712100000001612020-09-212020-09-21
86125633110011803จตุจักรบ้านลาดพร้าว (สาทร-สุ่น พานิชเฮง)24396346545751505331100000003742020-09-212020-09-21
86225633110013316หนองจอกบ้านลำต้นกล้วย3850884159514351452905547440001465242020-09-212020-09-21
86325633110014404คลองสามวาบ้านหนองระแหง (ชมแสงประชานุกูล)28346227414141464023600000002982020-09-212020-09-21
86425633110021706ดอนเมืองบำรุงรวิวรรณวิทยา (ทุ่งสีกัน)929218412711615012312511475559446400016711062020-09-212020-09-21
86525633110013105มีนบุรีบึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ์)11112229172733292315800000001802020-09-212020-09-21
86625633110011806จตุจักรประชานิเวศน์901081982642722722602622691599000000017972020-09-212020-09-21
86725633110014006สายไหมประชานุกูล2530552828315137472225146570001544312020-09-212020-09-21
86825633110013503หนองแขมประชาบำรุง8510519012113612412511311573499786700024411682020-09-212020-09-21
86925633110011604บางเขนประชาภิบาล684311181797590748448300000005942020-09-212020-09-21
87025633110023601ห้วยขวางประชาราษฎร์บำเพ็ญ128142270178181197191204190114112611010900034517562020-09-212020-09-21
87125633110014405คลองสามวาประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา1091082171621841841631451871025000000012422020-09-212020-09-21
87225633110021704ดอนเมืองประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)1681813493203113383013063331909106925700025525132020-09-212020-09-21
87325633110012102บึงกุ่มประภาสวิทยา43317476787890927048400000005582020-09-212020-09-21
87425633110013208ลาดกระบังประสานสามัคคี (บ้านทับยาว)1319321517161018118700000001192020-09-212020-09-21
87525633110010309ปทุมวันปลูกจิต49499871827580717845700000005552020-09-212020-09-21
87625633110011705ดอนเมืองเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์)59379669716677699344500000005412020-09-212020-09-21
87725633110013328หนองจอกผลลีรุ่งเรือง1051581210181010680000000832020-09-212020-09-21
87825633110014703บางนาผ่องพลอยอนุสรณ์124123247157165195152161133963000000012102020-09-212020-09-21
87925633110014007สายไหมพรพระร่วงประสิทธิ์10203046485550354327700000003072020-09-212020-09-21
88025633110014805บางบอนพรหมราษฎร์รังสรรค์516311475708372887946700000005812020-09-212020-09-21
88125633110024808บางบอนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์234272506360421317346342353213915413013400041830632020-09-212020-09-21
88225633110013602ห้วยขวางพระราม ๙ กาญจนาภิเษก767715312615314312614313282300000009762020-09-212020-09-21
88325633110011702ดอนเมืองพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์ ) 4275117959810486869556400000006812020-09-212020-09-21
88425633110012107บึงกุ่มพิชัยพัฒนา64751398210380908110554100000006802020-09-212020-09-21
88525633110021303พระโขนงพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)2623493622293040351926248480001583992020-09-212020-09-21
88625633110014604บางแคเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์)43559875795762787142200000005202020-09-212020-09-21
88725633110012005ลาดพร้าวเพชรถนอม (คลองเสือน้อย)1341622961952112092082231891235000000015312020-09-212020-09-21
88825633110024707บางนาเพี้ยนพินอนุสรณ์6360123821029096998355283931050002819562020-09-212020-09-21
88925633110013505หนองแขมมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์182846362726313927186313222000853172020-09-212020-09-21
89025633110023708สวนหลวงมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์0000000000229197236134102125102310232020-09-212020-09-21
89125633110021911บางกะปิมัธยมบ้านบางกะปิ0000000000471421380261227196195619562020-09-212020-09-21
89225633110021807จตุจักรมัธยมประชานิเวศน์0000000000401367314229209212173217322020-09-212020-09-21
89325633110024907ทวีวัฒนามัธยมปุรณาวาส0000000000318307310167179119140014002020-09-212020-09-21
89425633110022308คลองสานมัธยมวัดสุทธาราม0000000000247227199184141121111911192020-09-212020-09-21
89525633110021516ประเวศมัธยมสุวิทย์เสรีย์อนุสรณ์0000000000397334324230167130158215822020-09-212020-09-21
89625633110013106มีนบุรีมีนบุรี1621743363143183063223413531954000000022902020-09-212020-09-21
89725633110012108บึงกุ่มแย้มจาดวิชชานุสรณ์74811551972012191982122151242110918800028916862020-09-212020-09-21
89825633110011804จตุจักรรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)74801549411210912111112467100000008252020-09-212020-09-21
89925633110023402ราษฎร์บูรณะรัตนจีนะอุทิศ396610570678384105764857694760002468362020-09-212020-09-21
90025633110015005ทุ่งครุรางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ)1316291413101311147500000001042020-09-212020-09-21
90125633110010108พระนครราชบพิธ20274736365239563425300000003002020-09-212020-09-21
90225633110012503บางขุนเทียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)618614714411814912812812979619015713100047814212020-09-212020-09-21
90325633110015004ทุ่งครุราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ)73103176127163145139136127837000000010132020-09-212020-09-21
90425633110024704บางนารุ่งเรืองอุปถัมภ์3556915057716281733947878820002387232020-09-212020-09-21
90525633110014005สายไหมฤทธิยะวรรณาลัย1361402767177907086987406864339000000046152020-09-212020-09-21
90625633110012001ลาดพร้าวลอยสายอนุสรณ์3746832951485043502716079670002065602020-09-212020-09-21
90725633110013322หนองจอกลำเจดีย์23153818182423151811600000001542020-09-212020-09-21
90825633110013304หนองจอกลำบุหรี่พวง751213171212169790000000912020-09-212020-09-21
90925633110013337หนองจอกลำผักชี30275730243630443219600000002532020-09-212020-09-21
91025633110013211ลาดกระบังลำพะอง919218312811311312212813573900000009222020-09-212020-09-21
91125633110011905บางกะปิลำสาลี (ราษฎร์บำรุง)605911961788063566440200000005212020-09-212020-09-21
91225633110013103มีนบุรีวังเล็กวิทยานุสรณ์ (คลองสี่)20335342363938424424100000002942020-09-212020-09-21
91325633110022513บางขุนเทียนวัดกก4447915645634851663297284640002206402020-09-212020-09-21
91425633110012213ธนบุรีวัดกระจับพินิจ5761118828482102929353500000006532020-09-212020-09-21
91525633110012913ตลิ่งชันวัดกระโจมทอง129211614211712179700000001182020-09-212020-09-21
91625633110011503ประเวศวัดกระทุ่มเสือปลา108106214145151152138162157905000000011192020-09-212020-09-21
91725633110012205ธนบุรีวัดกัลยาณมิตร951411610101311610000000752020-09-212020-09-21
91825633110012409ภาษีเจริญวัดกำแพง13334631343235353019700000002432020-09-212020-09-21
91925633110022509บางขุนเทียนวัดกำแพง6156117716486756270428104103900002978422020-09-212020-09-21
92025633110012911ตลิ่งชันวัดเกาะ571261267109500000000622020-09-212020-09-21
92125633110014002สายไหมวัดเกาะสุวรรณาราม10311121414016215114114415589316716412900046015672020-09-212020-09-21
92225633110010505บางรักวัดแก้วแจ่มฟ้า7916181218812168400000001002020-09-212020-09-21
92325633110012901ตลิ่งชันวัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล)65116978118490000000602020-09-212020-09-21
92425633110012202ธนบุรีวัดขุนจันทร์141226171151513187900000001052020-09-212020-09-21
92525633110013213ลาดกระบังวัดขุมทอง713201391991210720000000922020-09-212020-09-21
92625633110010203ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดคณิกาผล13183113153021231912100000001522020-09-212020-09-21
92725633110012808บางพลัดวัดคฤหบดี681410899713560000000702020-09-212020-09-21
92825633110011402คลองเตยวัดคลองเตย8233147403434333622400000002552020-09-212020-09-21
92925633110011006ยานนาวาวัดคลองภูมิ9112015232316332113100000001512020-09-212020-09-21
93025633110011005ยานนาวาวัดคลองใหม่13142716172613143211800000001452020-09-212020-09-21
93125633110024406คลองสามวาวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ)104130234181189173151200166106013910911100035916532020-09-212020-09-21
93225633110012405ภาษีเจริญวัดโคนอน10818162321151822115142618000581912020-09-212020-09-21
93325633110010401สัมพันธวงศ์วัดจักรวรรดิ์771415111912148790000000932020-09-212020-09-21
93425633110011205บางคอแหลมวัดจันทร์นอก13183115192024132011100000001422020-09-212020-09-21
93525633110011207บางคอแหลมวัดจันทร์ใน36377348605255505431900000003922020-09-212020-09-21
93625633110012402ภาษีเจริญวัดจันทร์ประดิษฐาราม1381492871902062171952152321255871027000025918012020-09-212020-09-21
93725633110010608ดุสิตวัดจันทรสโมสร47459231415752556430000000003922020-09-212020-09-21
93825633110012703บางกอกน้อยวัดเจ้าอาม1310232013131619169700000001202020-09-212020-09-21
93925633110013404ราษฎร์บูรณะวัดแจงร้อน26184446484537414225900000003032020-09-212020-09-21
94025633110012805บางพลัดวัดฉัตรแก้วจงกลณี1511261318151713138900000001152020-09-212020-09-21
94125633110011003ยานนาวาวัดช่องนนทรี64541189196101951007956200000006802020-09-212020-09-21
94225633110011002ยานนาวาวัดช่องลม453378856910468818349000000005682020-09-212020-09-21
94325633110012404ภาษีเจริญวัดชัยฉิมพลี30407042645453576533500000004052020-09-212020-09-21
94425633110012902ตลิ่งชันวัดชัยพฤกษมาลา21305140444948555228800000003392020-09-212020-09-21
94525633110020302ปทุมวันวัดชัยมงคล813211018620231592252028000731862020-09-212020-09-21
94625633110012916ตลิ่งชันวัดช่างเหล็ก1071717161821151310000000001172020-09-212020-09-21
94725633110012711บางกอกน้อยวัดดงมูลเหล็ก810188783158490000000672020-09-212020-09-21
94825633110010308ปทุมวันวัดดวงแข27366335404934383423000000002932020-09-212020-09-21
94925633110011001ยานนาวาวัดดอกไม้477011792839188978453500000006522020-09-212020-09-21
95025633110011101สาทรวัดดอน53439680544048415431700000004132020-09-212020-09-21
95125633110011701ดอนเมืองวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)1411302712232262322212062301338000000016092020-09-212020-09-21
95225633110012204ธนบุรีวัดดาวคนอง16153117201011292811500000001462020-09-212020-09-21
95325633110010902ราชเทวีวัดดิสหงสาราม13243743605140756032900000003662020-09-212020-09-21
95425633110010204ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดดิสานุการาม12921161316118178100000001022020-09-212020-09-21
95525633110013005บางกอกใหญ่วัดดีดวด81119912711148610000000802020-09-212020-09-21
95625633110012714บางกอกน้อยวัดดุสิตาราม28396756384737413625500000003222020-09-212020-09-21
95725633110010102พระนครวัดตรีทศเทพ81018191515614138200000001002020-09-212020-09-21
95825633110012915ตลิ่งชันวัดตลิ่งชัน10122229172336192514900000001712020-09-212020-09-21
95925633110011501ประเวศวัดตะกล่ำ751041791921801821841671461051000000012302020-09-212020-09-21
96025633110012408ภาษีเจริญวัดตะล่อม22254721172316192211800000001652020-09-212020-09-21
96125633110012407ภาษีเจริญวัดโตนด101424131811148188200000001062020-09-212020-09-21
96225633110013701สวนหลวงวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต)342761282941455027220383325000963772020-09-212020-09-21
96325633110011605บางเขนวัดไตรรัตนาราม7463137100928190936151700000006542020-09-212020-09-21
96425633110013312หนองจอกวัดทรัพย์สโมสร1018118212111910111511910568000000008622020-09-212020-09-21
96525633110012905ตลิ่งชันวัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร)56118759611460000000572020-09-212020-09-21
96625633110012304คลองสานวัดทองธรรมชาติ48121111911713620000000742020-09-212020-09-21
96725633110012305คลองสานวัดทองนพคุณ1462010101420913760000000962020-09-212020-09-21
96825633110013707สวนหลวงวัดทองใน12122423162214111510100000001252020-09-212020-09-21
96925633110022303คลองสานวัดทองเพลง4142832951434539562633630360001024482020-09-212020-09-21
97025633110012410ภาษีเจริญวัดทองศาลางาม262753302933333032187442034000983382020-09-212020-09-21
97125633110023107มีนบุรีวัดทองสัมฤทธิ์3128592735273435321909598470002404892020-09-212020-09-21
97225633110010704บางซื่อวัดทองสุทธาราม36336933556155616132600000003952020-09-212020-09-21
97325633110010904ราชเทวีวัดทัศนารุณสุนทริการาม34296350384132514025200000003152020-09-212020-09-21
97425633110012511บางขุนเทียนวัดท่าข้าม9713122812413916199123130776000000010042020-09-212020-09-21
97525633110013002บางกอกใหญ่วัดท่าพระ485310156787158497138300000004842020-09-212020-09-21
97625633110013210ลาดกระบังวัดทิพพาวาส53671208277796588614527167590001977692020-09-212020-09-21
97725633110015006ทุ่งครุวัดทุ่งครุ149192341190213221240217238131916815914500047221322020-09-212020-09-21
97825633110011903บางกะปิวัดเทพลีลา1371362732072222182221762041249000000015222020-09-212020-09-21
97925633110012804บางพลัดวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ)81018789201310670000000852020-09-212020-09-21
98025633110010604ดุสิตวัดเทวราชกุญชร16203617182418242212300000001592020-09-212020-09-21
98125633110011802จตุจักรวัดเทวสุนทร45991310121323800000000892020-09-212020-09-21
98225633110011204บางคอแหลมวัดไทร498813773869073846346900000006062020-09-212020-09-21
98325633110022611จอมทองวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)10110320414114315314015316689620615314900050816082020-09-212020-09-21
98425633110011304พระโขนงวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์)00059857459625839700000003972020-09-212020-09-21
98525633110010609ดุสิตวัดธรรมาภิรตาราม635511875757172576041000000005282020-09-212020-09-21
98625633110014501วัฒนาวัดธาตุทอง445810213416513914913813686100000009632020-09-212020-09-21
98725633110012104บึงกุ่มวัดนวลจันทร์423274101105859210410459100000006652020-09-212020-09-21
98825633110013006บางกอกใหญ่วัดนาคกลาง448357662290000000372020-09-212020-09-21
98925633110012608จอมทองวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา)961011971281251041129910066800000008652020-09-212020-09-21
99025633110012602จอมทองวัดนางนอง (พิพัฒน์)555310870826784797045200000005602020-09-212020-09-21
99125633110014807บางบอนวัดนินสุขาราม19254430262424242215000000001942020-09-212020-09-21
99225633110012401ภาษีเจริญวัดนิมมานรดี119105224169197184199192231117213013612600039217882020-09-212020-09-21
99325633110010301ปทุมวันวัดบรมนิวาส1915342026152112710100000001352020-09-212020-09-21
99425633110014407คลองสามวาวัดบัวแก้ว73691429410811710213510966500000008072020-09-212020-09-21
99525633110012512บางขุนเทียนวัดบัวผัน11122310119141113680000000912020-09-212020-09-21
99625633110022508บางขุนเทียนวัดบางกระดี่8572157971151091221061196689712011600033311582020-09-212020-09-21
99725633110012609จอมทองวัดบางขุนเทียนนอก (ศิลปเดชศึกษาคาร)705212267638084706643000000005522020-09-212020-09-21
99825633110012701บางกอกน้อยวัดบางขุนนนท์2111311187171212770000000902020-09-212020-09-21
99925633110011206บางคอแหลมวัดบางโคล่นอก8715566693350000000502020-09-212020-09-21
100025633110012101บึงกุ่มวัดบางเตย43651081742041991941972111179000000012872020-09-212020-09-21
100125633110014702บางนาวัดบางนานอก16193543394039474525300000002882020-09-212020-09-21
100225633110014701บางนาวัดบางนาใน254368475642494655295102901070002996622020-09-212020-09-21
100325633110012217ธนบุรีวัดบางน้ำชน711181275659440000000622020-09-212020-09-21
100425633110014804บางบอนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)102116218152152131131118112796000000010142020-09-212020-09-21
100525633110012606จอมทองวัดบางประทุนนอก17324926393538405022800000002772020-09-212020-09-21
100625633110023401ราษฎร์บูรณะวัดบางปะกอก121127248247256278241261278156119219018000056223712020-09-212020-09-21
100725633110012807บางพลัดวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ)36538950586069667037300000004622020-09-212020-09-21
100825633110010702บางซื่อวัดบางโพโอมาวาส52389074496963867741800000005082020-09-212020-09-21
100925633110012215ธนบุรีวัดบางสะแกนอก7714719791010620000000762020-09-212020-09-21
101025633110012208ธนบุรีวัดบางสะแกใน575210962606774917542900000005382020-09-212020-09-21
101125633110012707บางกอกน้อยวัดบางเสาธง881615103151112660000000822020-09-212020-09-21
101225633110013108มีนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือ51681191031279910412710366300000007822020-09-212020-09-21
101325633110013204ลาดกระบังวัดบำรุงรื่น8173154848411510810010759800000007522020-09-212020-09-21
101425633110011910บางกะปิวัดบึงทองหลาง2662154812873052551873132681615000000020962020-09-212020-09-21
101525633110013209ลาดกระบังวัดบึงบัว51459667757153785940300000004992020-09-212020-09-21
101625633110012203ธนบุรีวัดบุคคโล14183216121826181910900000001412020-09-212020-09-21
101725633110024602บางแควัดบุณยประดิษฐ์48591078175849394795067365610001998122020-09-212020-09-21
101825633110010606ดุสิตวัดเบญจมบพิตร64511151009210610811610562700000007422020-09-212020-09-21
101925633110012715บางกอกน้อยวัดปฐมบุตรอิศราราม14102415232115122310900000001332020-09-212020-09-21
102025633110010402สัมพันธวงศ์วัดปทุมคงคา8101817211722151510700000001252020-09-212020-09-21
102125633110020303ปทุมวันวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี4039797058676056643755047560001536072020-09-212020-09-21
102225633110012514บางขุนเทียนวัดประชาบำรุง544910349485458515931900000004222020-09-212020-09-21
102325633110010601ดุสิตวัดประชาระบือธรรม555210765607074598841600000005232020-09-212020-09-21
102425633110010707บางซื่อวัดประชาศรัทธาธรรม18254328191927322515000000001932020-09-212020-09-21
102525633110012207ธนบุรีวัดประดิษฐาราม20183819222018182111800000001562020-09-212020-09-21
102625633110013003บางกอกใหญ่วัดประดู่ฉิมพลี1719369201929222712600000001622020-09-212020-09-21
102725633110010701บางซื่อวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์36367243393935323822600000002982020-09-212020-09-21
102825633110012412ภาษีเจริญวัดประดู่บางจาก(พ่วงอุทิศ)1713301314161716118700000001172020-09-212020-09-21
102925633110012201ธนบุรีวัดประยุรวงค์716239133020182811800000001412020-09-212020-09-21
103025633110012910ตลิ่งชันวัดประสาท6192514151213108720000000972020-09-212020-09-21
103125633110013403ราษฎร์บูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส16143021212015152111300000001432020-09-212020-09-21
103225633110011004ยานนาวาวัดปริวาศ13152817182522242112700000001552020-09-212020-09-21
103325633110013202ลาดกระบังวัดปลูกศรัทธา85861711001211191011089864794887800026010782020-09-212020-09-21
103425633110012909ตลิ่งชันวัดปากน้ำฝั่งเหนือ28144238354236364723400000002762020-09-212020-09-21
103525633110023703สวนหลวงวัดปากบ่อ535911211310210312510814169220016418300054713512020-09-212020-09-21
103625633110013217ลาดกระบังวัดปากบึง697614596133142145136142794104929200028812272020-09-212020-09-21
103725633110014905ทวีวัฒนาวัดปุรณาวาส1781773552092202432072202011300000000016552020-09-212020-09-21
103825633110012803บางพลัดวัดเปาโรหิตย์15274219242336223415800000002002020-09-212020-09-21
103925633110014408คลองสามวาวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา)108111219126145152116147126812000000010312020-09-212020-09-21
104025633110011201บางคอแหลมวัดไผ่เงินโชตนาราม70781481191151031029611364800000007962020-09-212020-09-21
104125633110010801พญาไทวัดไผ่ตัน8794181113108971061126960500000007862020-09-212020-09-21
104225633110014608บางแควัดพรหมสุวรรณสามัคคี3838769111112310810710264200000007182020-09-212020-09-21
104325633110010107พระนครวัดพระเชตุพน177241211124118580000000822020-09-212020-09-21
104425633110010201ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดพระพิเรนทร์1015251713161916109100000001162020-09-212020-09-21
104525633110012709บางกอกน้อยวัดพระยาทำ415445667320000000372020-09-212020-09-21
104625633110013317หนองจอกวัดพระยาปลา61571187072816774674316161610001837322020-09-212020-09-21
104725633110010903ราชเทวีวัดพระยายัง19254438352527282617900000002232020-09-212020-09-21
104825633110012802บางพลัดวัดพระยาศิริไอยสวรรค์810181413916718770000000952020-09-212020-09-21
104925633110014409คลองสามวาวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล)5361114678787707390474101110870002988862020-09-212020-09-21
105025633110013205ลาดกระบังวัดพลมานีย์119137256178162158135157134924000000011802020-09-212020-09-21
105125633110012912ตลิ่งชันวัดพิกุล63971011121112630000000722020-09-212020-09-21
105225633110012105บึงกุ่มวัดพิชัย18274520312430232515300000001982020-09-212020-09-21
105325633110012306คลองสานวัดพิชัยญาติ21204119282122312414500000001862020-09-212020-09-21
105425633110012907ตลิ่งชันวัดโพธิ์ (ราษฏร์ผดุงผล)597613572737465696441700000005522020-09-212020-09-21
105525633110012607จอมทองวัดโพธิ์แก้ว (กระวลราษฎร์วิทยา)22133521201618171811000000001452020-09-212020-09-21
105625633110022604จอมทองวัดโพธิ์ทอง92631558693928186755138486700002409082020-09-212020-09-21
105725633110012211ธนบุรีวัดโพธินิมิตร27346153586257675134800000004092020-09-212020-09-21
105825633110012704บางกอกน้อยวัดโพธิ์เรียง12102214192116232511800000001402020-09-212020-09-21
105925633110014506วัฒนาวัดภาษี31518262635276486937000000004522020-09-212020-09-21
106025633110010101พระนครวัดมกุฎกษัตริยาราม25457037414962535129300000003632020-09-212020-09-21
106125633110012601จอมทองวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์)26548045514440543827200000003522020-09-212020-09-21
106225633110014610บางแควัดม่วง808716711913814212413511377100000009382020-09-212020-09-21
106325633110010502บางรักวัดม่วงแค8715778962390000000542020-09-212020-09-21
106425633110010104พระนครวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี15264132293837362719900000002402020-09-212020-09-21
106525633110010106พระนครวัดมหาธาตุ71887912513540000000622020-09-212020-09-21
106625633110010503บางรักวัดมหาพฤฒาราม101121138191612128000000001012020-09-212020-09-21
106725633110012906ตลิ่งชันวัดมะกอก (วิสุทธิวิทยาคาร)115161417171316199600000001122020-09-212020-09-21
106825633110012406ภาษีเจริญวัดมะพร้าวเตี้ย232750333539414048236412928000983842020-09-212020-09-21
106925633110022710บางกอกน้อยวัดมะลิ312455362825323137189252530000803242020-09-212020-09-21
107025633110020705บางซื่อวัดมัชฌันติการาม2629553147313647382306831300001294142020-09-212020-09-21
107125633110012705บางกอกน้อยวัดยางสุทธาราม496010965777455886542400000005332020-09-212020-09-21
107225633110011102สาทรวัดยานนาวา34579138695251475631300000004042020-09-212020-09-21
107325633110022610จอมทองวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)3553885365516361693626468540001866362020-09-212020-09-21
107425633110012809บางพลัดวัดรวก24335747606354534732400000003812020-09-212020-09-21
107525633110012914ตลิ่งชันวัดรัชฎาธิฐาน35407547425953516631800000003932020-09-212020-09-21
107625633110023212ลาดกระบังวัดราชโกษา1009919991120120891091266551201199800033711912020-09-212020-09-21
107725633110012206ธนบุรีวัดราชคฤห์1713301812151215178900000001192020-09-212020-09-21
107825633110010103พระนครวัดราชนัดดา81018671312136570000000752020-09-212020-09-21
107925633110010109พระนครวัดราชบูรณะ812201214111797700000000902020-09-212020-09-21
108025633110010603ดุสิตวัดราชผาติการาม971613101781811770000000932020-09-212020-09-21
108125633110012214ธนบุรีวัดราชวรินทร์111324121015913177600000001002020-09-212020-09-21
108225633110011202บางคอแหลมวัดราชสิงขร52631151171061009898976168479660002299602020-09-212020-09-21
108325633110013001บางกอกใหญ่วัดราชสิทธาราม43347736365848544327500000003522020-09-212020-09-21
108425633110014008สายไหมวัดราษฎร์นิยมธรรม8699185121161152136134117821000000010062020-09-212020-09-21
108525633110013329หนองจอกวัดราษฎร์บำรุง50499970646869776741500000005142020-09-212020-09-21
108625633110024611บางแควัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร)705412410110011111311510864813213411200037811502020-09-212020-09-21
108725633110011302พระโขนงวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม836514811082102101919958500000007332020-09-212020-09-21
108825633110023201ลาดกระบังวัดลาดกระบัง757214787927676788749614113310300037710202020-09-212020-09-21
108925633110011203บางคอแหลมวัดลาดบัวขาว11112224292419142013000000001522020-09-212020-09-21
109025633110014102สะพานสูงวัดลาดบัวขาว547412865735749666837800000005062020-09-212020-09-21
109125633110012004ลาดพร้าววัดลาดปลาเค้า959519011010612312213513573100000009212020-09-212020-09-21
109225633110022002ลาดพร้าววัดลาดพร้าว3934736910780758275488103104810002888492020-09-212020-09-21
109325633110023216ลาดกระบังวัดลานบุญ122129251159168171172189167102615414412900042717042020-09-212020-09-21
109425633110014410คลองสามวาวัดลำกระดาน22386070576861726539300000004532020-09-212020-09-21
109525633110023336หนองจอกวัดลำต้อยติ่ง3437713242364945432474146440001314492020-09-212020-09-21
109625633110012515บางขุนเทียนวัดเลา80106186140154150150122140856000000010422020-09-212020-09-21
109725633110010706บางซื่อวัดเลียบราษฎร์บำรุง19244331222826301815500000001982020-09-212020-09-21
109825633110012411ภาษีเจริญวัดวิจิตรการนิมิตร20234324232528353617100000002142020-09-212020-09-21
109925633110012806บางพลัดวัดวิมุตยาราม23254850565746475030600000003542020-09-212020-09-21
110025633110012702บางกอกน้อยวัดวิเศษการ12193121242133244516800000001992020-09-212020-09-21
110125633110012209ธนบุรีวัดเวฬุราชิณ27214839374837385024900000002972020-09-212020-09-21
110225633110021703ดอนเมืองวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์)707414417818420419618317811231201038100030415712020-09-212020-09-21
110325633110013506หนองแขมวัดศรีนวลธรรมวิมล10312322612813814113213513681013913310800038014162020-09-212020-09-21