ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มศักยภาพหน่วยห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ : 07000000-3510

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

พญ.ภัทรภร ศรีรัตนา โทร. 02-289-7498

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โรคหัวใจ เป็นโรคหนึ่งที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและรวดเร็วจากบุคลากรทางการพยาบาล สามารถจัดการกับปัญหาและติดตาม ความเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยและคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น กับผู้ป่วยได้ถูกต้องแม่นยำ อีกทั้งความก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วนำมาซึ่งแนวทางการรักษาที่ต้องมี การพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะทางรวมทั้งการใช้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษชนิดใหม่ๆ ในการวินิจฉัยและบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาวิกฤตและซับซ้อนพยาบาลจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ

07070000/07070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพ โดยมีบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา จำเป็นต่อการดำเนินงานของศูนย์ สถานที่ เครื่องมือ/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของศูนย์ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการให้บริการและเครือข่ายการส่งต่อจาก รพ.ในเครือข่ายสำนักการแพทย์

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 60 ของผลสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
๑.๖.๓.๒ จัดบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครนธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัยทุกรูปแบบทุกช่องทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-19)

80.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับเครื่อง PHILIPS รุ่น Allura X-Per FD 10/10 และจัดทำระบบ IT เรียบร้อยแล้ว สภาพพร้อมใช้งานเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 63 -มีการติดตั้งระบบปรับอากาศ ภายในห้องปฏิบัติการสวนหหัวใจ โดยบริษัท Waturas green สำเร็จ 100% ขณะนี้รอการตรวจรับ -มีการตรวจมาตรฐานการควบคุมรังสี โดยกรมวิทย์ ผ่านเรียบร้อย -เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญา ปรับลดงาน ระบบปรับอากาศภายในห้องสวนหัวใจ ได้ทำหนังสือชี้แจง สนพ. ผอ.สนพ. เห็นชอบ ฝ่ายพัสดุ ได้ดำเนินการส่งตรวจร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 63 เพื่อจัดทำหนังสือรับรอง และผ่าน สนพ. ตรวจร่าง และลงนาม ครั้งสุดท้าย จึงส่งมอบเครื่อง และเปิดการให้บริการได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-17)

80.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน-ตรวจรับเครื่อง PHILIPS รุ่น Allura X-Per FD 10/10 และจัดทำระบบ IT เรียบร้อยแล้ว สภาพพร้อมใช้งานเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 63 -มีการติดตั้งระบบปรับอากาศ ภายในห้องปฏิบัติการสวนหหัวใจ โดยบริษัท Waturas green สำเร็จ 100% ขณะนี้รอการตรวจรับ -มีการตรวจมาตรฐานการควบคุมรังสี โดยกรมวิทย์ ผ่านเรียบร้อย -เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญา ปรับลดงาน ระบบปรับอากาศภายในห้องสวนหัวใจ ได้ทำหนังสือชี้แจง สนพ. ผอ.สนพ. เห็นชอบ ฝ่ายพัสดุ ได้ดำเนินการส่งตรวจร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 63 เพื่อจัดทำหนังสือรับรอง และผ่าน สนพ. ตรวจร่าง และลงนาม ครั้งสุดท้าย จึงส่งมอบเครื่อง และเปิดการให้บริการได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-15)

70.00

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงสถานที่ และติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ พร้อมระบบ IT ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-13)

70.00

13/5/2563 : ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงสถานที่ และติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-15)

65.00

15/4/2563 : ไตรมาสที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานที่ และติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-19)

65.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-11)

65.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-08)

65.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงสถานที่ 65%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-23)

60.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงห้องบริเวณชั้น 5 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี (ห้องจ่ายยาในเดิม) ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกำหนดส่งมอบเพื่อเอ็กซ์เรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ จำนวน 1 เครื่อง ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 รับประกันคุณภาพสองปีกับบริษัท สีมา-เมดิก จำกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-25)

60.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงห้องบริเวณชั้น 5 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี (ห้องจ่ายยาในเดิม) ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกำหนดส่งมอบเพื่อเอ็กซ์เรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ จำนวน 1 เครื่อง ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 รับประกันคุณภาพสองปีกับบริษัท สีมา-เมดิก จำกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-28)

60.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามสัญญาภายในสิ้นเดือนกันยายน 2562 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 180 วัน และผู้ขายขออนุญาตเข้าดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องทันทีหลังจากการลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ผู้รับจ้างดำเนินการฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:การเตรียมการด้านพัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:การเตรียมการด้านสารสนเทศ
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เปิดให้บริการ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอต่อผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3510

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3510

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0790

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **