ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต Critical Care Nursing : 07000000-3511

สำนักการแพทย์ : (2563)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

นางสาวรัชฎาพร เหล่างาม (ฝ่ายการพยาบาล) โทร. 02-289-7091

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พยาบาลให้การดูแลผู้มารับบริการตั้งแต่แพทย์ให้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจนฟื้นหาย และแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ แต่ในบางสถานการณ์ผู้ป่วยมีอาการที่แย่ลงจากเดิมจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตได้ พยาบาลประจำหอผู้ป่วยต้องเฝ้าระวัง และสามารถประเมินอาการของผู้ป่วยได้ทันที ซึ่งผู้ป่วยระยะวิกฤตเป็นบุคคลที่มีอาการป่วยรุนแรงทั้งทางกาย และ หรือทางจิต ซึ่งเป็นภัยคุกคาม และภยันตรายต่อชีวิตรอบด้าน ส่งผลให้พยาบาลประจำหอผู้ป่วยให้การดูแลการจัดการพยาบาลที่เฉพาะเจาะจงแก่ผู้ป่วยวิกฤติรายนั้น ซึ่งการดูแลการจัดการทางการพยาบาลต่อผู้ป่วยวิกฤติขึ้นอยู่กับบริบท และความเหมาะสมของพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต จึงจัดให้มีโครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต Critical care nursing management ขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลได้เพิ่มทักษะในการดูแลจัดการผู้ป่วยระยะวิกฤติ มีความสามารถในการดูแลจัดการผู้ป่วยระยะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยทุก ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับบริการตามมาตรฐาน และพึงพอใจในการรับบริการ

07070000/07070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต 2.นำความรู้ที่ได้รับมาจัดการการดูแลทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

การพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต (Critical Care Nursing Management) ให้แก่บุคลากรทางการพยาบาลโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 102 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-07-17)

20.00

17/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-06-15)

20.00

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19)จึงเลื่อนโครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-13)

20.00

13/5/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19)จึงเลื่อนโครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-15)

10.00

15/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหารตามลำดับ ประสานวิทยากร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม จัดทำคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการฯ คำสั่งผู้เข้ารับการอบรม กำหนดการอบรมแต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถจัดการอบรมได้ จึงกำลังดำเนินการชี้แจงขอเลื่อนการจัดอบรมไปอย่างไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-19)

10.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศจีนและขยายวงกว้างออกไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งไวรัสชนิดนี้ติดต่อได้จากคนสู่คน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น มีความเสี่ยงติดเชื้อจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส จึงตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกท่าน จึงพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆ ออกไปก่อน เพื่อความเหมาะสมและความปลดภัยทางด้านสุขภาพ และจะพิจารณาดำเนินการอย่างต่อเนื่องเมื่อสถานการณ์โรค Covid-19 เข้าสู่สภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :เกิดสถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ต้องเลื่อนระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-11)

10.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการ คำสั่งผู้เข้าฯ คำสั่งคณะกรรมการ เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-08)

10.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-23)

5.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดทำรายชื่อผู้เข้ารับการประชุม
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และบุคคลภายนอกตามเป้าหมายของโครงการ เข้ารับการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนการประชุมวิชาการ และมอบหมายงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการประชุมตามกำหนดการ
:35%
เริ่มต้น :2020-07-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-16 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลการอบรม และนำเสนอผลสรุปการประชุมต่อผู้บริหารสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำและเสนอแบบประเมิน สพข.2
:5%
เริ่มต้น :2020-08-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3511

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3511

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **