ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ : 07000000-3512

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

พญ.ปัทมา นาคเจือ โทร. 02-289-7494

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยอาคารหลายหลังและอาคารสูง 24 ชั้น ซึ่งใช้ในการปฏิบัติราชการและรักษาพยาบาลผู้ป่วย ได้แก่ ห้องเก็บวัสดุครุภัณฑ์ ห้องตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วย ห้องเก็บครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หอพักผู้ป่วย ห้องซักฟอก ห้องโภชนาการ ห้องพักแพทย์และพยาบาล เป็นต้น สภาพอาคารบางอาคารมีอายุการใช้งานหลายปี รวมทั้งอาคารสูง 24 ชั้น หากมีเพลิงไหม้เกิดขึ้นอาจจะเกิดความไม่พร้อมในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งจะเป็นผลเสีย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ ดังนั้นจึงจำเป็นที่บุคลากรต้องทราบและตื่นตัวในการทำความเข้าใจ ในแผนการป้องกันอัคคีภัยและซักซ้อมการปฏิบัติอย่างจริงจัง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟขึ้นในทุก ๆ ปี เพื่อให้เกิดความพร้อมในการป้องกันระงับอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

07070000/07070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์การดับเพลิงและบุคลากร 2. เพื่อให้บุคลากรเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย 3. เพื่อให้บุคลากรที่ประจำหน่วยต่าง ๆ ได้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนสามารถใช้เครื่องดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับลักษณะโครงสร้างของอาคารและระบบแจ้งเหตุ 5. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

เป้าหมายของโครงการ

จัดการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 252 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ในวันที่ 17-18 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้โครงการเลื่อนมาจนถึงเดือนกันยายน2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-08-19)

40.00

2020-8-19 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดอบรมในเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :โครงการไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณของกรุงเทพมหานคร แต่โรงพยาบาลใช้เงินบำรุง รพจ.ในการดำเนินการโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-07-17)

15.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำบันทึกข้อความเวียนแจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม เนื่องจากยังมีความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อ Covid-19 และให้หน่วยงานต่างๆ ส่งรายชื่อแก้ไขใหม่ กรณีผู้เข้าอบรมเดิมไม่สามารถเข้าอบรมได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-06-15)

20.00

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขอการอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-13)

20.00

2020-5-13 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขอการอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-15)

20.00

15/4/2563 : จัดทำโครงการ และเตรียมขอรายชื่อผู้เข้าอบรม เพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าอบรม

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 กำหนดการจัดการอบรมจึงต้องเลื่อนออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-19)

10.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศจีนและขยายวงกว้างออกไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งไวรัสชนิดนี้ติดต่อได้จากคนสู่คน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น มีความเสี่ยงติดเชื้อจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส จึงตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกท่าน จึงพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆ ออกไปก่อน เพื่อความเหมาะสมและความปลดภัยทางด้านสุขภาพ และจะพิจารณาดำเนินการอย่างต่อเนื่องเมื่อสถานการณ์โรค Covid-19 เข้าสู่สภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :เกิดสถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ต้องเลื่อนระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-11)

10.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการ คำสั่งผู้เข้าฯ คำสั่งคณะกรรมการ เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-08)

10.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-23)

5.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขั้นเตรียมการดำเนินงาน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขั้นดำเนินการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขั้นประเมินผล
:25%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขั้นสรุปและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3512

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3512

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **