ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้องประจำปี 2563(Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery : BMIS 2020) : 07000000-3513

สำนักการแพทย์ : (2563)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นพ.วีรพล เขมะรังสรรค์ โทร. 02-289-7082

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้พัฒนางานด้านตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องอย่างต่อเนื่อง โดยคาดหวังที่จะผลักดันให้ Bangkok Excellence Center มีความโดดเด่นและตั้งใจที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ อีกทั้งเพื่อให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ ๆ ทางการแพทย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ดังนั้นจึงได้จัดสัมมนาวิชาการขึ้นโดยมีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านการตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการดังกล่าวติดต่อกันมาทุกปี ซึ่งจะทำให้แพทย์และบุคลากรทางแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะในการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ทั้งยังเปิดโอกาสให้มีเวทีสำหรับนำเสนอผลงานวิจัยแก่แพทย์และผู้สนใจ เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพและพัฒนาทางวิชาการด้านการตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องที่กว้างขวางขึ้น รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องสนใจที่จะพัฒนาการผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นคณะกรรมการศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่พัฒนาศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องให้เป็น Excellence Center ที่มีองค์ความรู้ด้านการตรวจรักษา และผ่าตัดผ่านกล้องให้มีความก้าวหน้าและทัดเทียมกับสถาบันอื่น ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงได้ดำเนินการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการด้านผ่าตัดผ่านกล้องประจำปี 2563 (Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery : BMIS 2020) ขึ้น เพื่อมุ่งมั่นให้ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องเป็นหนึ่งใน Bangkok Excellence Center ของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้รับการยอมรับในมาตรฐานและศักยภาพ ดังที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

07070000/07070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องให้ก้าวทันวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย 2. เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และทักษะด้านตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง 3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัยเกี่ยวกับการผ่าตัดผ่านกล้องให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 4. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและศักยภาพของศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องโรงพยาบาล-เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดสัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้องประจำปี 2563 (Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery : BMIS 2020) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 195 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-15)

30.00

15/4/2563 : ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศจีนและขยายวงกว้างออกไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งไวรัสชนิดนี้ติดต่อได้จากคนสู่คน ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร เห็นว่าการเข้าร่วมงานนั้น ผู้เข้าร่วมงานอาจมีความเสี่ยงติดเชื้อจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ทางผู้จัดงานจึงตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและวิทยากร ซึ่งมาจากต่างประเทศ เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด จึงพิจารณาเห็นสมควร งด การจัดสัมมนาวิชาการผ่าตัดผ่านกล้อง ประจำปี 2563 (BMIS 2020) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เพื่อความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานกรณ์ COVID-19 ทางผู้จัดงานจึงคำนึกถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของคณะกรรมการ ผู้ร่วมสัมมนาและวิทยากรที่จะเข้าร่วมงานในครั้งนี้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-19)

10.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศจีนและขยายวงกว้างออกไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งไวรัสชนิดนี้ติดต่อได้จากคนสู่คน ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร เห็นว่าการมาร่วมงานนั้น มีความเสี่ยงติดเชื้อจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส จึงตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและวิทยากร ซึ่งมาจากต่างประเทศ เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด จึงพิจารณาเห็นสมควรงดการจัดสัมมนาวิชาการผ่าตัดผ่านกล้อง ประจำปี 2563 (BMIS 2020) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ และความคุ้มค่าของคณะกรรมการ ผู้ร่วมสัมมนาและวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :เกิดสถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ต้องเลื่อนระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-11)

10.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการ คำสั่งผู้เข้าฯ คำสั่งคณะกรรมการ เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-08)

10.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-23)

5.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำโครงการนำเสนอขออนุมัติ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดทำรายชื่อผู้เข้ารับการประชุม
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และบุคคลภายนอกตามเป้าหมายของโครงการ เข้ารับการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนการประชุมวิชาการ และมอบหมายงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการประชุมตามกำหนดการ
:35%
เริ่มต้น :2020-07-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-16 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลการอบรม และนำเสนอผลสรุปการประชุมต่อผู้บริหารสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2020-08-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-16 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำและเสนอแบบประเมิน สพข.2
:5%
เริ่มต้น :2020-08-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3513

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3513

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **