ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด : 07000000-3514

สำนักการแพทย์ : (2563)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

นพ.วรมันต์ ไวดาบ โทร. 02-289-7497

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ภาวะผู้ป่วยหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นอย่างกะทันหัน เป็นภาวะฉุกเฉินที่พบในโรงพยาบาลทั้งในทารกแรกเกิด ผู้ป่วยเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและอาจส่งผลรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้หากไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพอย่างทันท่วงที บุคลากรพยาบาลทุกคนจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ กล่าวคือมีความรวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งแนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บุคลากรพยาบาลจึงต้องมีการฟื้นฟูความรู้ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ เทคนิค และแนวทางปฏิบัติ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีนโยบายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและศักยภาพของบุคลากรพยาบาล จึงได้จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด ให้แก่บุคลากรทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด อย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่องค์การบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

07070000/07070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรพยาบาลให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด และหลักการในการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด 2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด ได้มาตรฐานตามวิชาชีพ

เป้าหมายของโครงการ

จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 182 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-30)

25.00

30/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโคโรนา COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาดโคโรนา COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการอบรมตามแผนงานที่วางไว้ได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาดโคโรนา COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการอบรมตามแผนงานที่วางไว้ได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-15)

25.00

15/4/2563 : เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศจีนและขยายวงกว้างออกไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งไวรัสชนิดนี้ติดต่อได้จากคนสู่คน ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส หน่วยงานผู้จัดการอบรม ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการอบรม ทำให้ไม่สามารถจัดการอบรมได้ จึงขอเลื่อนการจัดอบรมไปอย่างไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-19)

10.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศจีนและขยายวงกว้างออกไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งไวรัสชนิดนี้ติดต่อได้จากคนสู่คน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น มีความเสี่ยงติดเชื้อจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส จึงตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกท่าน จึงพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆ ออกไปก่อน เพื่อความเหมาะสมและความปลดภัยทางด้านสุขภาพ และจะพิจารณาดำเนินการอย่างต่อเนื่องเมื่อสถานการณ์โรค Covid-19 เข้าสู่สภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :เกิดสถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ต้องเลื่อนระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-11)

10.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการ คำสั่งผู้เข้าฯ คำสั่งคณะกรรมการ เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-08)

10.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-23)

5.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำโครงการเสนอขอนุมัติ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดทำรายชื่อผู้เข้ารับการประชุม
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และบุคคลภายนอกตามเป้าหมายของโครงการ เข้ารับการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนการประชุมวิชาการ และมอบหมายงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการประชุมตามกำหนดการ
:35%
เริ่มต้น :2020-07-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-16 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลการอบรม และนำเสนอผลสรุปการประชุมต่อผู้บริหารสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2020-08-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-16 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำและเสนอแบบประเมิน สพข.2
:5%
เริ่มต้น :2020-08-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3514

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3514

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **