ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กสำหรับเด็กปฐมวัย (แรกเกิด - 3 ปี) : 07000000-3515

สำนักการแพทย์ : (2563)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

พญ.ชนิกานต์ ทิพากรโรจนกิจ โทร. 02-289-7860-1

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย เป็นหนึ่งในเรื่องที่บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2581 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา13 ตุลาคม 2561 ในช่วงปฐมวัยเน้นการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมการให้อาหารที่จำเป็นต่อสมองเด็กและการลงทุนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน เนื่องจากเด็กเป็นทรัพยากรที่สำคัญ และเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศในอนาคต นอกจากพัฒนาการที่สมวัยแล้วปัจจุบัน Executive Function (EF) คือทักษะการคิดเชิงบริหารจัดการเป็นทักษะที่มีความสำคัญมากในเด็กที่จะเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะ EF ด้านต่างๆในแต่ละช่วงวัย ควรฝึกฝนเพื่อให้เด็ก สามารถกำกับตนเองไปสู่ความสำเร็จได้ และต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงปฐมวัยซึ่งจะเป็นรากฐาน การพัฒนา EF ที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมมากขึ้นเมื่อเด็กโตขึ้น ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และพัฒนาการตามวัยของเด็ก ดังนั้นการพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ให้มีทักษะในการดูแลเด็กอย่างเหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นหลักประกันแก่พ่อแม่เด็กที่อยู่ในความดูแลของศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ จะได้รับการดูแลที่เหมาะสม จากบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ศูนย์นมแม่และศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สำนักการแพทย์จึงจัดให้มีโครงการอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (แรกเกิด - 3 ปี)ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาและฟื้นฟูความรู้ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น

07070000/07070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรที่ดูแลเด็กแรกเกิดถึง 3 ปีในศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ 2. เพื่อให้เด็กที่มารับบริการในศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ ได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ในการดูแลอย่างถูกต้อง

เป้าหมายของโครงการ

จัดการอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัย (แรกเกิด - 3 ปี) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 82 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-07-17)

20.00

17/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-06-15)

20.00

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อการจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-13)

20.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อการจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-15)

20.00

15/4/2563 : 1.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบงาน 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามที่กำหนด แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศจีนและขยายวงกว้างออกไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งไวรัสชนิดนี้ติดต่อได้จากคนสู่คน ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส หน่วยงานผู้จัดการอบรม ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการอบรม ทำให้ไม่สามารถจัดการอบรมได้ จึงขอเลื่อนการจัดอบรมไปอย่างไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-19)

10.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศจีนและขยายวงกว้างออกไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งไวรัสชนิดนี้ติดต่อได้จากคนสู่คน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น มีความเสี่ยงติดเชื้อจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส จึงตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกท่าน จึงพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆ ออกไปก่อน เพื่อความเหมาะสมและความปลดภัยทางด้านสุขภาพ และจะพิจารณาดำเนินการอย่างต่อเนื่องเมื่อสถานการณ์โรค Covid-19 เข้าสู่สภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :เกิดสถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ต้องเลื่อนระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-11)

10.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการ คำสั่งผู้เข้าฯ คำสั่งคณะกรรมการ เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-08)

10.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-23)

5.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :4727-01-22 00:00:00
สิ้นสุด :4727-01-22 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดทำรายชื่อผู้เข้ารับการประชุม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และบุคคลภายนอกตามเป้าหมายของโครงการ เข้ารับการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนการประชุมวิชาการ และมอบหมายงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการประชุมตามกำหนดการ
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลการอบรม และนำเสนอผลสรุปการประชุมต่อผู้บริหารสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำและเสนอแบบประเมิน สพข.2
:5%
เริ่มต้น :2020-08-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3515

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3515

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **