ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร : 07000000-3516

สำนักการแพทย์ : (2563)

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นพ.ไกรฤกษ์ สินธวานุรักษ์ โทร. 02-289-7426

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

การวิจัยถือเป็นกิจกรรมพัฒนาปัญญาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่มนุษย์นำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาวิถีการดำรงชีวิตทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง และวัฒนธรรมให้ดีขึ้น ทั้งยังใช้ในการปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและอารยธรรมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้ เป็นอย่างดี การวิจัยได้มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งต่อการพัฒนาในส่วนเฉพาะตัวมนุษย์เอง หรือแม้แต่ด้านสังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น การวิจัยเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในปัจจุบันในการแสวงหาความรู้จากปัญหาต่าง ๆ ที่มนุษย์ไม่รู้และ ต้องการแสวงหาคำตอบอันจะทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งที่มุ่งศึกษาทำให้มนุษยชาติมีความเจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุด สำหรับประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนางานวิจัยมาเป็นลำดับ และได้พยายามผลักดันให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการวิจัยและใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาความรู้ความสามารถของวิจัยหน่วยงานองค์กร และสถาบันให้ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยเป็นผู้มีบทบาทในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมงานวิจัย เป็นที่ปรึกษาให้การสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดับ และส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถใช้งานวิจัยมาประยุกต์กับงานประจำอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมในการทำงานวิจัยจากงานประจำ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยในขั้นตอนต่าง ๆ ให้กับบุคลากรในโรงพยาบาล และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ของโรงพยาบาลที่ตั้งไว้

07070000/07070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เรียนรู้การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากการทำวิจัย 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบวิธีการวิจัย 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้วยการใช้การวิจัย 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเสนอรายงานผลการวิจัยได้

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่บุคลากร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 37 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-13)

35.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดโครงการอบรมรุ่นที่1ไปแล้ว ส่วนโครงการอบรมรุ่นที่2และรุ่นที่3เลื่อนอบรมไปอย่างไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-15)

35.00

15/4/2563 : จัดโครงการอบรม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 รวบรวมเอกสาร Pretest ดูแลความเรียบร้อยในการจัดโครงการ ค่าใช้จ่ายโครงการ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดในการจัดโครงการ อยู่ระหว่างการรอการจัดอบรมในครั้งที่ 2 แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัดอบรมออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัดอบรมออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-19)

10.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศจีนและขยายวงกว้างออกไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งไวรัสชนิดนี้ติดต่อได้จากคนสู่คน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น มีความเสี่ยงติดเชื้อจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส จึงตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกท่าน จึงพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆ ออกไปก่อน เพื่อความเหมาะสมและความปลดภัยทางด้านสุขภาพ และจะพิจารณาดำเนินการอย่างต่อเนื่องเมื่อสถานการณ์โรค Covid-19 เข้าสู่สภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :เกิดสถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ต้องเลื่อนระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-11)

10.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการ คำสั่งผู้เข้าฯ คำสั่งคณะกรรมการ เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-08)

10.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-23)

5.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลในการจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 2
:ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดทำรายชื่อผู้เข้ารับการประชุม
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และบุคคลภายนอกตามเป้าหมายของโครงการ เข้ารับการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนการประชุมวิชาการ และมอบหมายงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 6
:ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการประชุมตามกำหนดการ
:35%
เริ่มต้น :2020-07-16
สิ้นสุด :2020-07-16
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลการอบรม และนำเสนอผลสรุปการประชุมต่อผู้บริหารสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2020-08-16
สิ้นสุด :2020-08-16
ขั้นตอน 9
:จัดทำและเสนอแบบประเมิน สพข.2
:5%
เริ่มต้น :2020-08-16
สิ้นสุด :2020-08-16

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3516

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3516

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.6100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **