ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ : 07000000-3518

สำนักการแพทย์

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางวราภรณ์ ปรีดาวัฒน์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนฯ โทร. 8565

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

จำนวนผู้สูงอายุและสัดส่วนของผู้สูงอายุของประเทศไทยในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและระบบต่าง ๆ ที่มารองรับ ผู้สูงอายุนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวต้องเผชิญกับโรคภัยต่าง ๆ ที่บั่นทอนสุขภาพกาย และสุขภาพใจเพิ่มขึ้น มีแบบแผนของการดำรงชีวิตและภาวะสุขภาพที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลรอบข้างและครอบครัว ด้วยผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสร้างคุณประโยชน์ไว้มากมาย จึงสมควรได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม ทั้งยังเปิดพื้นที่เวทีให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัยในชุมชนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถสร้างเสริมสุขภาพได้ด้วยตนเองทั้งทางกายอารมณ์ สังคม และจิตใจ ส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นชมรมมีกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งมีการจัดสัมมนาและการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในตัวผู้สูงอายุ คลายความเครียด พัฒนาอารมณ์ให้มีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ผู้สูงอายุ จึงมีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุของแต่ละโรงพยาบาลมาเป็นเวลาหลายปีมีการรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพอนามัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสามัคคี รวมทั้งทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวสมาชิกเองและสังคม จึงได้ร่วมมือการจัดกิจกรรมสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ประจำปี 2563 ขึ้น

07080000/07080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการมีปฏิสัมพันธ์ ที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ที่ดี 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดองค์กรที่จะรองรับประชากรผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในอนาคต

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่ง ประจำงบประมาณ 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-08)

25.00

8/1/2563 : 1. ดำเนินการขอรายชื่อสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 10 โรงพยาบาล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ (บุคคลภายนอก) และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บเงิน 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างโครงการ กำหนดการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-09)

10.00

9/12/2562 : ดำเนินการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กับโรงพยาบาลอื่น ๆ ในระดับสำนักการแพทย์ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ สำนักการแพทย์ เพื่อหารือจำนวนกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ที่จะไปสัมมนา และกำหนการ ประมาณเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-07)

5.00

7/11/2562 : ดำเนินการเข้าร่วมประชุมระหว่างโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เพื่อกำหนดโรงพยาบาลที่รับผิดชอบจัดโครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ในปี 2563 ซึ่งมติทีประชุม มอบให้โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว ส่วนโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นเจ้าภาพในการจัดกีฬาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ระดับสำนักการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-31)

3.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมรายชื่อสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ระดับสำนักการแพทย์ เพื่อวางแผนการดำเนินการ (ยังไม่มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ระดับสำนักการแพทย์ เพื่อวางแผนดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:คณะกรรมการโครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ระดับสำนักการแพทย์มอบหมายโรงพยาบาลในสังกัด (รพท. หรือ รพร. หรือ รพข.) ในการดำเนินการเขียนโครงการ ประสานสถานที่สัมมนาฯ ในปี 2563
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:รวบรวมรายชื่อข้อมูลผู้สูงอายุที่จะเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ระดับสำนักการแพทย์ ส่งให้โรงพยาบาลที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ส่งโครงการ คำสั่งคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ ขออนุมัติผู้บริหาร และดำเนินการส่งกำหนดการแจ้งให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ทราบ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการการโครงการตามแผนงานที่กำหนดไว้
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3518

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3518

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **