ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ : 07000000-3518

สำนักการแพทย์ : (2563)

60

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60

นางวราภรณ์ ปรีดาวัฒน์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนฯ โทร. 8565

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จำนวนผู้สูงอายุและสัดส่วนของผู้สูงอายุของประเทศไทยในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและระบบต่าง ๆ ที่มารองรับ ผู้สูงอายุนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวต้องเผชิญกับโรคภัยต่าง ๆ ที่บั่นทอนสุขภาพกาย และสุขภาพใจเพิ่มขึ้น มีแบบแผนของการดำรงชีวิตและภาวะสุขภาพที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลรอบข้างและครอบครัว ด้วยผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสร้างคุณประโยชน์ไว้มากมาย จึงสมควรได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม ทั้งยังเปิดพื้นที่เวทีให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัยในชุมชนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถสร้างเสริมสุขภาพได้ด้วยตนเองทั้งทางกายอารมณ์ สังคม และจิตใจ ส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นชมรมมีกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งมีการจัดสัมมนาและการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในตัวผู้สูงอายุ คลายความเครียด พัฒนาอารมณ์ให้มีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ผู้สูงอายุ จึงมีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุของแต่ละโรงพยาบาลมาเป็นเวลาหลายปีมีการรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพอนามัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสามัคคี รวมทั้งทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวสมาชิกเองและสังคม จึงได้ร่วมมือการจัดกิจกรรมสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ประจำปี 2563 ขึ้น

07080000/07080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการมีปฏิสัมพันธ์ ที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ที่ดี 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดองค์กรที่จะรองรับประชากรผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในอนาคต

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่ง ประจำงบประมาณ 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-05)

60.00

5/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได้รับแจ้งจากกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการตามหนังสือที่ วชช.128/2563ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 ว่าขอยกเลิกโครงการกิจกรรมนันทนาการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)มีการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างซึ่งการแพร่ระบาดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวดเร็วและไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงของการระบาดในช่วงการจัดงานได้อย่างแน่นอนและโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหนังสือของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)จะปลอดภัย โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกัน ลดความเสี่ยงและเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุและเป็นกลุ่มเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกโครงการกิจกรรมนันทนาการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ และนำเรียนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท0608/1532 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าวได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)และผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุและเป็นกลุ่มเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าวได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)และผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุและเป็นกลุ่มเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-03)

60.00

3/4/2563 : 1. ได้ดำเนินการส่งโครงการกิจกรรมนันทนาการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ คำสั่งคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ รายชื่อบุคคลภายนอก (ผู้สูงอายุ) เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารสำนักการแพทย์และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท0608/425 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 2. ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ขอให้โรงพยาบาลชะลอจัดโครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ซึ่งการแพร่ระบาดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวดเร็ว และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงของการระบาดในช่วงการจัดงานได้อย่างแน่นอน ประกอบกับทางโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหนังสือของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือ ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) จะปลอดภัย โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนกำหนดการจัดโครงการฯ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-02)

55.00

2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ คำสั่งคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ ขออนุมัติให้บุคคลภายนอก (สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์) จากผู้บริหารสำนักการแพทย์และกรุงเทพมหานคร และอยู่ในระหว่างจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-05)

50.00

5/2/2563 :1. กำหนดการจัดโครงการกิจกรรมนันทนาการฯ ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 (รูปแบบการจัดโครงการเป็นแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน)ณ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านแหลม ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย(นาเฮียใช้) วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร และโรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 2.ดำเนินการส่งโครงการ คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารสำนักการแพทย์และกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-08)

25.00

8/1/2563 : 1. ดำเนินการขอรายชื่อสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 10 โรงพยาบาล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ (บุคคลภายนอก) และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บเงิน 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างโครงการ กำหนดการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-09)

10.00

9/12/2562 : ดำเนินการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กับโรงพยาบาลอื่น ๆ ในระดับสำนักการแพทย์ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ สำนักการแพทย์ เพื่อหารือจำนวนกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ที่จะไปสัมมนา และกำหนการ ประมาณเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-07)

5.00

7/11/2562 : ดำเนินการเข้าร่วมประชุมระหว่างโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เพื่อกำหนดโรงพยาบาลที่รับผิดชอบจัดโครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ในปี 2563 ซึ่งมติทีประชุม มอบให้โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว ส่วนโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นเจ้าภาพในการจัดกีฬาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ระดับสำนักการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-31)

3.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมรายชื่อสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ระดับสำนักการแพทย์ เพื่อวางแผนการดำเนินการ (ยังไม่มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ระดับสำนักการแพทย์ เพื่อวางแผนดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คณะกรรมการโครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ระดับสำนักการแพทย์มอบหมายโรงพยาบาลในสังกัด (รพท. หรือ รพร. หรือ รพข.) ในการดำเนินการเขียนโครงการ ประสานสถานที่สัมมนาฯ ในปี 2563
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รวบรวมรายชื่อข้อมูลผู้สูงอายุที่จะเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ระดับสำนักการแพทย์ ส่งให้โรงพยาบาลที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ส่งโครงการ คำสั่งคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ ขออนุมัติผู้บริหาร และดำเนินการส่งกำหนดการแจ้งให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ทราบ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการการโครงการตามแผนงานที่กำหนดไว้
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3518

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3518

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **