ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ : 07000000-3519

สำนักการแพทย์ : (2563)

75.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75.00

นางสุคนธ์ พฤทธิประเสริฐ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โทร. 8520, 8533

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

การช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) เป็นกระบวนการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นให้กลับมามีการไหลเวียนของเลือดได้เองอีกครั้งหนึ่ง โดยพยายามประคับประคองให้อวัยวะสำคัญคือหัวใจและสมองเสียหายจากการขาดเลือดน้อยที่สุดซึ่งการช่วยฟื้นคืนชีพครอบคลุมทั้งระดับพื้นฐาน (basic life support) และระดับสูง(advanced life support)ทักษะดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่มีความรู้ ความชำนาญ ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยได้อย่างมีมาตรฐานและครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ได้แก่ ผู้ใหญ่ เด็กและทารกที่อยู่ในภาวะวิกฤตให้ปลอดภัย ดังนั้น โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ให้ได้รับการฝึกฝนทักษะ ความรู้ การทำงานเป็นทีมในการช่วยฟื้นคืนชีพที่ถูกต้องตามเทคนิควิธี และได้มาตรฐานตามหลักวิชาการโดยต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพปีละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย ซึ่งในงบประมาณ พ.ศ.2563 จะมีการจัดอบรมที่เน้นเนื้อหาการช่วยฟื้นคืนชีพทั้งในขั้นพื้นฐานและขั้นสูงที่ครอบคลุมและให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้มาพัฒนาระบบงานและมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามเทคนิคและมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

07080000/07080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และฝึกฝนทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุในภาวะวิกฤตได้อย่างถูกต้อง 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมในการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลเพราะได้ฝึกกับหุ่นซึ่งใกล้เคียงกับปฏิบัติในบุคคลจริง 4.เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ กำหนดให้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 315 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 235 คน ดังนี้ 1)ข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 1 ชำนาญงาน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักโภชนาการ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสุขาภิบาล นักทรัพยากรบุคคล นักเวชนิทัศน์ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ โภชนากร ผู้ช่วยทันตแพทย์ และนายช่างเทคนิค จำนวน 145 คน 2)บุคลากรของกรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานสถานที่ พนักงานเปล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างไฟฟ้า) ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างปรับอากาศ) ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างประปา) และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 85 คน 3)บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ตำแหน่งลูกจ้างโครงการ พนักงานประกันสังคม จำนวน 5 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน ดังนี้ 1)เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 44 คน (รุ่นละ 11 คน) 2)วิทยากร จำนวน 14 คน (รุ่นที่ 1, 2 รุ่นละ 4 คน/ รุ่นที่ 3, 4 รุ่นละ 3 คน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-05)

75.00

5/5/2563 : ยังอยู่ในระหว่างขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-03)

75.00

3/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากว่าไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ซึ่งการแพร่ระบาดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวดเร็ว และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงของการระบาดในช่วงการจัดงานได้อย่างแน่นอน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด และขอชี้แจงกรณีขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดโครงการล่าช้า เนื่องจากโรงพยาบาลได้รับทราบหนังสือเร่งด่วนผ่านทางไลน์กลุ่มวิชาการ สำนักการแพทย์ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีหนังสือเวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือ ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) จะปลอดภัย และได้รับอนุมัติให้เลื่อนกำหนดการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0602.4/1535 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าวได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-02)

75.00

2/3/2563 : ได้รับอนุมัติคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าวจากผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท0401/159 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมและมีกำหนดการอบรม จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย การอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จำนวน 2 รุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 17 มีนาคม 2563/รุ่นที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2563)การอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 รุ่น (รุ่นที่ 3 วันที่ 18 มีนาคม 2563/รุ่นที่ 4 วันที่ 19 มีนาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-05)

70.00

5/2/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ ดังกล่าวจากผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่่สุด ที่ กท0602.4/317 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 อยู่ในระหว่างขออนุมัติให้ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-08)

50.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการส่งโครงการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน และคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร บุคคลภายนอก เข้ารับการอบรมตามโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารสำนักการแพทย์ และกรุงเทมพหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-09)

15.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างโครงการ กำหนดการ รวบรวมรายชื่อ และจำนวนผู้เข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-07)

5.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างโครงการ กำหนดการ ประสานวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ และเวียนแจ้งหนังสือขอรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-31)

3.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างโครงการ กำหนดการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและกำหนดอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายหน้าที่ เตรียมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานงานจัดทำหนังสือเวียนแจ้งขอรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมจากฝ่าย/กลุ่มงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดต่อประสานงานวิทยากร จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครและจัดทำรายชื่อบัญชีบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ – ส่ง และเก็บรักษาเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ส่งโครงการและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ ขออนุมัติจากผู้บริหารต่อไป
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 8
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมเอกสารประกอบการอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 9
:จัดอบรมตามกำหนดการ ภายในเดือนมีนาคม 2563
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 10
:สรุป และประเมินผลการดำเนินโครงการนำเรียนผู้บริหารต่อไป
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3519

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3519

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.6100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **