ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ : 07000000-3520

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสุคนธ์ พฤทธิประเสริฐ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โทร. 8520, 8533

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

อุบัติภัยหมู่ (Mass Casualty Incidence, MCI) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากจนต้องระดมกำลังจากบุคลากรให้ความช่วยเหลือจากทุกแผนกในโรงพยาบาล โดยอาจจำเป็นต้องส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่นทั้งในและนอกจังหวัด การดูแลผู้ป่วยที่ประสบภัยพิบัติหรืออุบัติภัยหมู่จำเป็นต้อง มีมาตรฐานความรู้ในการประเมินสถานการณ์ รายงานข้อมูลและทำการตอบสนองต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยควรมีแผนปฏิบัติที่มีมาตรฐานเพื่อลดความสับสนและความซ้ำซ้อนของการตอบสนองต่อเหตุการณ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชนอันมีโอกาสก่อให้เกิดภัยพิบัติหรืออุบัติภัยหมู่ได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้โรงพยาบาล -หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จึงมีความจำเป็นจะต้องทบทวนปรับปรุงแผนรับอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ขึ้นใหม่ให้เป็นปัจจุบันทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบันและศักยภาพของโรงพยาบาล โดยอาศัยองค์ความรู้จากแผนรับสาธารณภัยด้านการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตลอดจนแนวทางการรับมือภัยพิบัติของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและองค์ความรู้จากตำรามาตรฐาน เอกสารการฝึกอบรม Basic Disaster Support ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้นำหลักการสำคัญมาปรับใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและปริมาณภารกิจของโรงพยาบาล และใช้ชื่อว่า “แผนรับอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ” ในการนี้ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการจัดโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้เป็นแนวทางเดียวกัน

07080000/07080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้แก่บุคลากรในเรื่องภัยพิบัติประเภทต่างๆ และแผนรับอุบัติภัยหมู่ของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกซ้อมให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้เป็นแนวทางเดียวกัน 3.เพื่อพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบการรับเหตุการณ์อุบัติภัยหมู่ของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 129 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 115 คน ดังนี้ 1)ข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักโภชนาการ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสุขาภิบาล นักทรัพยากรบุคคล นักเวชนิทัศน์ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ โภชนากร ผู้ช่วยทันตแพทย์ และนายช่างเทคนิค จำนวน 70 คน 2)บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานสถานที่ พนักงานเปล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างไฟฟ้า) จำนวน 40 คน 3)บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ตำแหน่งลูกจ้างโครงการ ลูกจ้างประกันสังคม จำนวน 5 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 14 คน ดังนี้ 1)เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 12 คน 2)วิทยากร จำนวน 2 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-08)

100.00

08/09/2563 : ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวตามกำหนดการ และส่งรายงานผลการดำเนินงานนำเรียนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0608/3055 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผลการดำเนินงานดังนี้ 1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 93.64 (จากการลงทะเบียนในใบลงชื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการ จำนวน 110 คน ผู้เข้ารับการอบรมฯ ตามโครงการจริง จำนวน 103 คน) 2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 91.81 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ ร้อยละ 100 4. สามารถจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยซ้อมแผนในสถานการณ์เสมือนจริงได้ จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-06)

90.00

06/08/2563 : 1. ได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานการอบรมตามโครงการดังกล่าว จัดทำเอกสาร เพื่อนำเสนอผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2020-07-10)

81.00

10/07/2563 : 1. อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดโครงการฯ ดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ลดลง และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้ผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ตามข้อ 2 สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของทางราชการ (2.3) โรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือสถานที่อื่น ๆ เพื่อการจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า การจัดเลี้ยง งานพิธี การแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติให้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เป็นช่วงที่ 4 ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดำเนินมาก่อนแล้วเป็นลำดับ ทั้งนี้ ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด (ตามหนังสือที่ กท0608/2393 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563) 2. กำหนดจัดอบรมตามโครงการอบรมและซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเมตตาธรรม และ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ กลุ่มเป้าหมายเดิม โดยใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายเดิม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-04)

75.00

4/6/2563 : ชะลอโครงการ โดยได้รับอนุมัติเลื่อนการจัดโครงการดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะปลอดภัย จากผู้บริหารสำนักการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0602.4/1548 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-05)

75.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-03)

75.00

3/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ซึ่งการแพร่ระบาดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวดเร็ว และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงของการระบาดในช่วงการจัดงานได้อย่างแน่นอน ประกอบกับทางโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหนังสือของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ -กรุงเทพมหานครที่ได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือ ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) จะปลอดภัย โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด และได้รับอนุมัติให้เลื่อนกำหนดการจัดโครงการอย่างไม่มีกำหนดจากผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0602.4/1548 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-02)

75.00

2/3/2563 : ได้รับอนุมัติคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กท0401/155 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม มีกำหนดการเดิม 25 กุมภาพันธ์ 2563 แต่เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการเนื่องจากในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค ผู้บริหารสำนักการแพทย์จึงได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรม เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด กท0602.4/778 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-05)

70.00

5/2/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ ดังกล่าวจากผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่่สุด ที่ กท0602.4/306 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 อยู่ในระหว่างขออนุมัติให้ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-08)

50.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการส่งโครงการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน และคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร บุคคลภายนอก เข้ารับการอบรมตามโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารสำนักการแพทย์ และกรุงเทมพหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-09)

20.00

9/12/2562 : 1. ประสานวิทยากรและจัดทำหนังสือเชิญ 2. ดำเนินการจัดทำโครงการ คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน คำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรเข้ารับการอบรม รายชื่อบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรม และส่งให้ฝ่ายวิชาการฯ ตรวจความถูกต้องเพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อไป 3. กำหนดจัดอบรม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-07)

7.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลการสำรวจระบบโครงสร้างและสภาดแวดล้อมภายในโรงพยาบาล เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการกำหนดรูปแบบการจัดโครงการฯ ดังกล่าว และเวียนแจ้งหนังสือขอรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจระบบโครงสร้างและสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาล เพื่อวางแผนเขียนโครงการและแนวทางการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจระบบโครงสร้างและสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาล และสภาพแวดล้อมภายนอกโดยรอบโรงพยาบาล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการสาธารณภัยฯ และผู้บริหารโรงพยาบาลเพื่อเห็นชอบปรับปรุงแผนรับอุบัติภัยหมู่เพื่อให้เป็นปัจจุบัน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำโครงการ และทำกำหนดการอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดต่อประสานงานวิทยากร จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำหนังสือเวียนแจ้งขอรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรม และจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครและจัดทำรายชื่อบัญชีบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ – ส่ง และเก็บรักษาเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ส่งโครงการและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ ขออนุมัติจากผู้บริหารต่อไป
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมเอกสารประกอบการอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดอบรมตามกำหนดการ ภายในเดือนกุมภาพันธ์2563
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:สรุป และประเมินผลการดำเนินโครงการนำเรียนผู้บริหารต่อไป
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3520

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3520

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **