ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล : 07000000-3521

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุทิน ดอนชะเอม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ฝ่ายการพยาบาล โทร.8574

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยรอบของโรงพยาบาลที่เป็นชุมชนชานเมืองซึ่งกำลังขยายตัวใหญ่ขึ้นและมีความแออัดคับคั่ง รวมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอทำให้ลดอัตราการตาย ส่งผลให้มีผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งนโยบายการประกันสุขภาพทำให้โรงพยาบาลมีผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นและมีผู้ป่วยหลากหลายประเภทมาใช้บริการมากขึ้น มีผู้ป่วยจำนวนมากที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้ผู้ป่วยต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้นทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงขึ้นและสามารถแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ผู้ป่วยรายอื่น ๆ ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ ส่งผลให้เสียเวลาในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และโรงพยาบาลต้องเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องได้ง่าย ขณะเดียวกันพบปัญหาจากการปฏิบัติงานของบุคลากรในหลาย ๆ ส่วนของโรงพยาบาลที่ละเลยการปฏิบัติตามมาตรฐานและการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ประกอบกับโรงพยาบาลผ่าน การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) เป็นที่เรียบร้อยแล้วและจำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลในด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรในการวิเคราะห์และบริหารจัดการติดเชื้อที่พบว่ามีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น ยากต่อการเฝ้าระวังในการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้รับบริการรายอื่น ๆ ส่งผลต่อการรักษา ใช้เวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน เกิดค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาส่งเสริมเพิ่มเติมความรู้ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่เป็นแกนนำด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันการวินิจฉัยโรคและการแยกผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำความรู้กลับมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

07080000/07080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่องโรคติดเชื้อและการป้องกันแพร่กระจายเชื้อและการบริหารจัดการผู้ป่วยติดเชื้อได้ถูกวิธีและปลอดภัย 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในหน่วยงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 3.เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่กระจายและลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล

เป้าหมายของโครงการ

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 48 คน ดังนี้ 1)ข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักวิชาการสุขาภิบาล และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 48 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 12 คน ดังนี้ 1)เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 9 คน 2)วิทยากร จำนวน 3 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-03)

100.00

3/4/2563 :1.ดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 2. ผลการดำเนินการจัดโครงการ ดังนี้ 2.1 มีบุคลากรเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร ร้อยละ 98.33 2.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ การลดการเกิดเชื้อจุลชีพดื้อยาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 2.3 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล ร้อยละ 0.45 2.4 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 99.40 3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว ตามรูปแบบ สพข.2-59 นำเรียนผู้บริหารฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0608/1008 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-02)

75.00

2/3/2563 : 1.ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้บริหารที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0602.4/504 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 2. ได้รับอนุมัติคำสั่้งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0602/1515 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีกำหนดจัดอบรมในวันที่ 12 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-05)

50.00

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการส่งโครงการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน และคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว เพื่อนำเสนอผู้บริหารสำนักการแพทย์และกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-08)

20.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรม และจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-09)

15.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขั้นตอนจัดทำร่างโครงการ กำหนดการอบรม ประสานวิทยากรให้ความรู้และขอรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-07)

5.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างโครงการ กำหนดการอบรม และประสานวิทยากรให้ความรู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-31)

3.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างโครงการ และกำหนดการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและกำหนดการอบรม
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายหน้าที่ เตรียมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการอบรม
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานจัดทำหนังสือเวียนแจ้งขอรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมจากฝ่าย/กลุ่มงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดต่อประสานงานวิทยากร จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครและจัดทำรายชื่อบัญชีบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ – ส่ง และเก็บรักษาเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ส่งโครงการและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ ขออนุมัติจากผู้บริหารต่อไป
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมเอกสารประกอบการอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดอบรมตามกำหนดการ ภายในเดือนกุมภาพันธ์2563
:15%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:สรุป และประเมินผลการดำเนินโครงการนำเรียนผู้บริหารต่อไป
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3521

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3521

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **