ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการนิเทศทางการพยาบาลในรูปแบบการโค้ช : 07000000-3522

สำนักการแพทย์ : (2563)

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวสุกัญญา ชัยขวัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ฝ่ายการพยาบาล โทร.8520, 8589

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

พยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ในทีมผู้ให้บริการด้านสุขภาพต่อประชาชนโดยให้บริการร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ งานบริการมีทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาความรู้ทักษะด้านการนิเทศทางการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ ให้แก่พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนรู้และประสบการณ์การฝึกปฏิบัติ การพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จใหม่ในการทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้สอนและผู้แนะนำให้คำปรึกษา พร้อมที่จะช่วยเหลือพัฒนาทักษะของพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวหน้าตามเป้าหมายขององค์การ การพัฒนาศักยภาพด้านการนิเทศสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ และเจตคติที่ดีต่อนิเทศ พร้อมทั้งแสดงบทบาทพยาบาลผู้นิเทศให้เหมาะสม จึงมีความจำเป็นที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติบทบาทของการเป็นพยาบาลวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยังเป็นการเปิดโอกาสให้พยาบาลวิชาชีพได้พัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งในด้านความรู้และความชำนาญก่อให้เกิดบุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นอันนำไปสู่คุณภาพการบริการที่ดีต่อไป โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดทำโครงการอบรมการพัฒนาทักษะการนิเทศทางการพยาบาลในรูปแบบการโค้ชขึ้น เพื่อพัฒนาในเรื่องของการนิเทศทางการพยาบาลส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้าใจในทีมการพยาบาล สามารถนำไปวางแผนให้การดูแลรักษาผู้ป่วยและติดตามผลลัพธ์ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของโรงพยาบาลในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสมรรถนะในการทำงานให้สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาโรงพยาบาล

07080000/07080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อม มั่นใจ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่พยาบาลผู้นิเทศ 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศทางการพยาบาลและการนิเทศทางคลินิกและรูปแบบของการนิเทศ 3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับความหมาย ทักษะ กระบวนการและรูปแบบของการโค้ช 4.เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พยาบาลวิชาชีพ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการนิเทศได้ 5.เพื่อให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการ

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการพัฒนาทักษะการนิเทศทางการพยาบาลในรูปแบบการโค้ช โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ดังนี้ 1)ข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 100 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน ดังนี้ 1)เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 9 คนต่อรุ่น (จำนวน 2 รุ่น รวม 18 คน) 2)วิทยากร จำนวน 1 คนต่อรุ่น (จำนวน 2 รุ่น รวม 2 คน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-05)

20.00

5/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได้รับแจ้งจากฝ่ายการพยาบาลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ตามหนังสือที่ ฝก.40/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 ว่าขอยกเลิกโครงการโครงการอบรมการพัฒนาทักษะการนิเทศทางการพยาบาลในรูปแบบการโค้ช เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)มีการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างซึ่งการแพร่ระบาดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวดเร็ว และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงของการระบาดในช่วงการจัดงานได้อย่างแน่นอน และโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหนังสือของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือ ที่ กท0200/ป.69/2563ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)จะปลอดภัย โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกัน ลดความเสี่ยงและเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ประกอบกับโรงพยาบาลจะต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวและบุคลากรของโรงพยาบาลมีหน้าที่ให้บริการดูแลตรวจคัดกรองผู้ป่วย จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกโครงการอบรมการพัฒนาทักษะการนิเทศทางการพยาบาลในรูปแบบการโค้ช นำเรียนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท0608/1524 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าวได้ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ไม่สามารถรวมกลุ่มเป็นจำนวนมากในการเข้ารับการอบรมฯ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าวได้ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ไม่สามารถรวมกลุ่มเป็นจำนวนมากในการเข้ารับการอบรมฯ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-03)

20.00

3/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลการอบรม จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม และวางแผนการจัดโครงการ และประสานวิทยากรที่จะให้ความรู้ (เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID - 19) หากสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มีความปลอดภัย การจัดโครงการอาจจะต้องมีการเลื่อนกำหนดการออกไปอย่างไม่มีกำหนด)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-03-02)

18.00

2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดร่างโครงการ และคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม มีกำหนดการจัดอบรมภายในเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-05)

15.00

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำร่างคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-01-08)

13.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดหลักสูตรการอบรม และจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-09)

10.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างโครงการ และประสานวิทยากร และเวียนแจ้งขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-07)

7.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างโครงการ กำหนดการอบรม และประสานวิทยากรให้ความรู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างโครงการ และกำหนดการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและกำหนดการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายหน้าที่ เตรียมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ประสานงานจัดทำหนังสือเวียนแจ้งขอรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมจากฝ่าย/กลุ่มงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ติดต่อประสานงานวิทยากร จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ – ส่ง และเก็บรักษาเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 7
:ส่งโครงการและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ ขออนุมัติจากผู้บริหารต่อไป
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมเอกสารประกอบการอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 9
:จัดอบรมตามกำหนดการ ภายในเดือนมีนาคม 2563 หรือ เมษายน2563
:15%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 10
:สรุป และประเมินผลการดำเนินโครงการนำเรียนผู้บริหารต่อไป
:5%
เริ่มต้น :2020-03-25
สิ้นสุด :2020-03-25

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3522

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3522

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.6100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **