ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ : 07000000-3524

สำนักการแพทย์ : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

สุพรรณี สุขสม โทร.02-5431307 ต่อ 7256

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูง จำนวนเตียงผู้ป่วย 106 เตียง และอนาคตจะปรับเพิ่มจำนวนเตียงเป็น 200 เตียง มีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา การดูแลรักษามีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น การใส่อุปกรณ์การแพทย์เข้าสู่ร่างกาย เพื่อการวินิจฉัยโรคและรักษา อาจเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาล อีกทั้งมีการส่งต่อและรับกลับภายหลังการรักษาจากโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูง มีกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาเพิ่มจำนวนและความรุนแรงขึ้น ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพปีละมากกว่า 100,000 ราย และเสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยามากกว่า 30,000 ราย สูญเสียทรัพยากรจากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพมากกว่า 40,000 ล้านบาท และจากแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 โดยคณะกรรมการประสานและบูรณาการงานด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 กำหนดวิสัยทัศน์ คือ การป่วยการตายและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเชื้อดื้อยาลดลง ซึ่งมียุทธศาสตร์สำคัญ 6 ยุทธศาสตร์ และทุกโรงพยาบาลมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลและควบคุมกำกับดูแล การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม แก่ประชาชน เพื่อรักษาคุณภาพการให้บริการและเป้าหมายสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ และบุคลากรไม่เกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาล การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทบทวนความรู้เรื่องมาตราการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากโรงพยาบาลสู่สิ่งแวดล้อม และชุมชน และมีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันเชื้อดื้อยาที่เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับประเทศ

07090000/07090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒.๒ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถล้างมือได้ถูกต้องตามขั้นตอนและใส่ PPE ได้อย่างถูกต้อง ๒.๓ การใช้ยาต้านจุลชีพเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

เป้าหมายของโครงการ

จัดอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 385 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 350 คน ดังนี้ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน – ชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักทรัพยากรบุคคล บรรณารักษ์ นักเวชนิทัศน์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักโภชนาการ พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงาน-เภสัชกรรม เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงาน-ธุรการ นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 230 คน 2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประกอบอาหาร พนักงานซักฟอก พนักงานเปล ผู้ช่วยช่างทั่วไป คนสวน พนักงานผ่าและรักษาศพ พี่เลี้ยง พนักงานสถานที่ และพนักงานทั่วไป จำนวน 120 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 30 คน (6 คน ต่อรุ่น) 2. วิทยากร จำนวน 5 คน (1 คน ต่อรุ่น)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-01)

10.00

1/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-25)

10.00

25/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-25)

10.00

25/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-30)

45.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดโครงการ แต่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 จึง ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการจัดอบรมออกไปก่อน อยู่ในช่วงพิจารณาว่าจะดำเนินการจัดอบรมในเดือนไหน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-23)

45.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-25)

35.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูโครงการฯและเสนอขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมหารือ คกก. เพื่อคัดเลือกหัวข้อและวิทยากร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานงานวิทยากร มอบหมายหน้าที่ คกก.
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดโครงการและประเมินผล
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3524

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3524

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **