ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ : 07000000-3526

สำนักการแพทย์ : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวละมุล พานิช โทร 02-5431307

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลขนาด ๑o๖ เตียง ให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีผู้รับบริการกว่า 200,000 คนต่อปี มีการปรับปรุงคุณภาพบริการ รวมทั้งมีการพัฒนาบริการงานอนามัยแม่และเด็ก โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งมีการพัฒนาระบบคุณภาพอื่นๆ และเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้รับบริการความก้าวหน้าของโลกและแนวทางปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมความรู้อยู่เสมอ และเพื่อให้ตอบสนองต่อการบริการรวมถึงเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมอยู่เสมอ จากเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว บุคลากรของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำเป็นต้องได้รับ การฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงเพื่อให้ก้าวทันวิชาการที่เปลี่ยนไป การช่วยฟื้นคืนชีพมีความสำคัญ อย่างยิ่ง เนื่องจากต้องใช้สมาธิความรวดเร็วในการตัดสินใจในเวลาเพียง ๔ นาที เพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยกลับมา ในสภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้มากที่สุด จึงทำให้ต้องมีการอบรมทุกปี และสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อให้โรงพยาบาลก้าวสู่มาตรฐานได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ในขั้นที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีบุคลากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการควรได้รับการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเพื่อรับทราบสถานการณ์ฉุกเฉินและสามารถให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อการประสานงานที่รวดเร็วภายในโรงพยาบาลและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

07090000/07090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อได้ทราบถึงขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูงที่ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งในผู้ใหญ่และทารกแรกเกิด ๒.๒ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูงทั้งในผู้ใหญ่และทารก แรกเกิดได้อย่างถูกต้อง

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ทั้งสิ้น 331 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 295 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนายแพทย์ ตำแหน่งทันตแพทย์ ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง- นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่ง-นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 208 คน 2) บุคลากรของกรุงเทพมหานคร จำนวน 87 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 52 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 30 คน 2) วิทยากร จำนวน 6 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-01)

10.00

1/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-25)

10.00

25/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-25)

10.00

25/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สารมารถดำเนินการจัดโครงการได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-23)

45.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-25)

35.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูโครงการฯและเสนอขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนารเขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อมอบหมายงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานงานกับวิทยากรและทำหนังสือเชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมจัดทำโครงการและกำหนดการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคำสั่งผู้เข้าอบรม เสนอขออนุมัติโครงการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการอบรมตามกำหนดประเมินผลการอบรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:นำเสนอผลสรุปการอบรมต่อผู้บริหารสำนักการแพทย์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำและเสนอแบบประเมิน สพช.2/2555
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3526

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3526

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **