ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล : 07000000-3527

สำนักการแพทย์ : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

เตือนจิตร ภักดีพรหม โทร 02-5431307 ต่อ 7256

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมิน Re-accreditation ครั้งที่ 2 ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรที่มีจำนวนมากขึ้นในโรงพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และสามารถนำความรู้ที่ได้สู่การปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จึงจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาหน่วยงานและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้องตามมาตรฐาน และเป็นการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลอันเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานให้ก้าวไปสู่การเป็นโรงพยาบาลคุณภาพและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การให้ความรู้ด้านพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งหัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน ทางกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดอบรมให้ความรู้การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (R2R) ขึ้น

07090000/07090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรในโรงพยาบาล 2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 2.3 เพื่อถ่ายทอด สื่อความหมาย และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล

เป้าหมายของโครงการ

จัดอบรมให้ความรู้การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นและเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมิน Re-accreditation ครั้งที่ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 112 คน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ดังนี้ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับปฏิบัติงาน – ชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ จำนวน และบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 12 ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน 2) วิทยากร จำนวน 2 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-01)

10.00

1/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-25)

10.00

25/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-25)

10.00

25/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สารมารถดำเนินการจัดโครงการได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-30)

45.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดโครงการ แต่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 จึง ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการจัดอบรมออกไปก่อน อยู่ในช่วงพิจารณาว่าจะดำเนินการจัดอบรมในเดือนกรกฏาคม 2563 ได้หรือไม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-23)

45.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-25)

35.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูโครงการฯและเสนอขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนารเขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อมอบหมายงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานงานกับวิทยากรและทำหนังสือเชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมจัดทำโครงการและกำหนดการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคำสั่งผู้เข้าอบรม เสนอขออนุมัติโครงการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการอบรมตามกำหนดประเมินผลการอบรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:นำเสนอผลสรุปการอบรมต่อผู้บริหารสำนักการแพทย์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำและเสนอแบบประเมิน สพช.2/2555
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3527

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3527

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **