ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง : 07000000-3530

สำนักการแพทย์ : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

น.ส.ทัศนีย์ พวษ์แขก โทร 023269995 ต่อ 222

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเป็นสาเหตุที่นำมาสู่การเสียชีวิตซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุและเป็นภาวะฉุกเฮินทางการแพทย์ที่มีความสำคัญโดยมีอุบัติการณ์ของการเกิดแตกต่างกัน โดยทั่วไปอัตราการรอดชีวิตและสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ของผู้ป่วยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1-10 พบว่าอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ทักษะของู้ช่วยเหลือรวมทั้งความพร้อมของทีม และอุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ ดังนั้นความท้าทายคือทำอย่างไรให้มีการช่วยฟื้นคืนชีพที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในทุกกรณี เพื่อให้มีหลักการช่วยผื้นคืนชีพแนวทางเดียวกันท่ามกลางความจำกัดของทรัพยากร

07100000/07100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ให้แก่ข้าราชการระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ รูปแบบการอบรมเป็นแบบไป-กลับ จำนวน 2 รุ่น เวลา 08.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-19)

10.00

19/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในปัจจุบันพบการระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลก และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายของโรคในวงกว้างรวมถึงกรุงเทพมหานคร และมีหนังสือจากสำนักเลขานุการผู้ว่าราชการกรุ เทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันส กรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา2019 (COVID-2019) แจ้งให้หน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-2019) จะปลอดภัย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 มีมติให้ยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฆิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-29)

45.00

29/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค จึงมีความจำเป็นในการเลื่อนการจัดโครงการออกไปก่อน และรอการพิจารณาและประเมินสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคเป็นระยะๆ โดยนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อหาแนวทางในการพิจารณาดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงต้องเลื่อนโครงการฯ ออกไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงต้องเลื่อนโครงการฯ ออกไปก่อน

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-18)

45.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร่างโครงการ ร่างคำสั่งคณะกรรมการฯ ร่างคำสั่งผู้เข้าฯ ส่งให้ฝ่ายวิชาการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างร่างโครงการ ร่างคำสั่งคณะกรรมการฯ ร่างคำสั่งผู้เข้าฯ ส่งให้ฝ่ายวิชาการและแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-14)

35.00

14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างร่างโครงการ ร่างคำสั่งคณะกรรมการฯ ร่างคำสั่งผู้เข้าฯ ส่งให้ฝ่ายวิชาการและแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและอยู่ระหว่างร่างโครงการ ร่างคำสั่งคณะกรรมการฯ ร่างคำสั่งผู้เข้าฯ ส่งให้ฝ่ายวิชาการและแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. กำหนดประชุมคณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 พ.ย. 62 เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 2. อยู่ระหว่างร่างโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. กำหนดการประชุมคณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 2. อยู่ระหว่างดำเนินการร่างโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมครั้งที่1 วางแผนการจัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานวิทยากร ขอรายละเอียดการฝึกอบรมและเชิญวิทยากร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คำสั่งผู้เข้าอบรม ฯลฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ได้รับอนุมัติโครงการ ประชุมครั้งที่ 2 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามกำหนดและประเมินผล
:30%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รวบรวมเอกสารจัดตั้งฏีกาเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-06-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-15 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการฝึกอบรมส่งสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2020-06-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3530

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3530

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **