ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล : 07000000-3531

สำนักการแพทย์ : (2563)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางสาวสุปราณี อิ่มไพบูลย์ โทร 0 2326 9995 ต่อ 243

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยกฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวดนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 หมวด8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน ข้อ 30 ประกอบกับโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครมีเนื้อที่ประมาณ 5,600 ตารางเมตรและด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ทำให้อาคารต่างๆชิดติดกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาล และเพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดโครงการอบรมนี้ขึ้น

07100000/07100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 3. เพื่อให้บุคลากรมีความระมัดระวังและไม่ประมาทเลินเล่อ 4. เพื่อให้การป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย 5. เพื่อให้การป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 6. เพื่อให้บุคลากรได้มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่น 7. เพื่อให้บุคลากรมีความร่วมมือ มีการประสานงานที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ให้แก่ ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน ปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวน 305 คน และบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาล จำนวน 79 คน รวม 384 คน รูปแบบโครงการเป็นแบบไป-กลับ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ และลานหน้าตึกอำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนประมาณ 193 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 23 คน วิทยากร 5 คน รวมทั้งสิ้น 221 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนประมาณ 191 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 23 คน วิทยากร 5 คน รวมทั้งสิ้น 219 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-19)

30.00

19/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก... สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในปัจจุบันพบการระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลก และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายของโรคในวงกว้างรวมถึงกรุงเทพมหานคร และมีหนังสือจากสำนักเลขานุการผู้ว่าราชการกรุ เทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันส กรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา2019 (COVID-2019) แจ้งให้หน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-2019) จะปลอดภัย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 มีมติให้ยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฆิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-29)

30.00

29/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค จึงมีความจำเป็นในการเลื่อนการจัดโครงการออกไปก่อน และรอการพิจารณาและประเมินสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคเป็นระยะๆ โดยนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อหาแนวทางในการพิจารณาดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงต้องเลื่อนโครงการฯ ออกไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงต้องเลื่อนโครงการฯ ออกไปก่อน

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-27)

30.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการฝึกอบรมโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโลน่า (COVID-19) จะปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-19)

30.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าอบรมฯ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ และจัดทำโครงการฯ ส่งฝ่ายวิชาการฯ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งและอนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินการโครงการฯ ดังนี้ 1. รุ่นที่ 1 จากเดิม วันที่ 1 เมษายน 2563 เปลี่ยนเป็นวันที่ 29 เมษายน 2563 2. รุ่นที่ 2 จากเดิม วันที่ 2 เมษายน 2563 เปลี่ยนเป็นวันที่ 30 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ประชุมคณะทำงานอัคคีภัยโรงพยาบาลฯ ครั้งที่1/62 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 62 มีมติให้ดำเนินการจัดโครงการฯ ในวันที่ 1 -2 เมษายน 2563 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน 2. ประสานวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมจัดทำหนังสือขอรับการสนับสนุนวิทยากร 3. จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฯ 4. รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อจัดทำคำสั่งฯ 5. ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ในการดับเพลิง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. วางแผนการจัดทำโครงการ 2. ประสานงานวิทยากรจากสถานีดับเพลิงลาดกระบัง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. วางแผนการจัดทำโครงการ 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานอัคคีภัยโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานวิทยากร ขอรายละเอียดการฝึกอบรมและเชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คำสั่งผู้เข้าอบรม ฯลฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ได้รับอนุมัติโครงการ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามกำหนดและประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการฝึกอบรมส่งสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:รวบรวมเอกสารจัดตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3531

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3531

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **