ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้า : 07000000-3532

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุวภัทร ยอดมงคล โทรศัพท์ 8913

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากข้อมูลกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยข้อมูลในสัปดาห์สุขภาพจิต ปี 2560(1-7 พฤศจิกายน 2560) นี้ว่า มีคนไทยถึง 1.5 ล้านคน ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นสถิติที่สูงขึ้น 400,000 ราย จากสถิติปี 2557 หรือร้อยละ 36 ในรอบสามปีโรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการฆ่าตัวตาย ซึ่ง โรคซึมเศร้า เป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพของประชาชน ส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลกได้ประมาณการว่า ประชากรมากกว่า 300 ล้านคนเป็นโรคซึมเศร้า สาเหตุมาจากสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติ ซึ่งเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น การหลั่งฮอร์โมน การหลั่งสารสื่อประสาทผิดปกติ หรือ ปัจจัยภายนอก เช่น ความผิดหวัง ความสูญเสีย ความเครียด เมื่อปัจจัยเหล่านี้มารวมกัน ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ ความคิด ทัศนคติ การตัดสินใจ การมองโลก ทุกสิ่งทุกอย่างจึงเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่สามารถบังคับความคิดของตัวเองได้ เพราะสารสื่อประสาทในสมองผิดปกติกรมสุขภาพจิตจึงมีการรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่อง ภาวะซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย ไม่ต้องหลบหนี สามารถพูดคุยกันได้เพื่อให้เกิดการดูแลซึ่งกันและกัน วิธีง่าย ๆ คือ แนะนำให้เข้าไปปรึกษาแพทย์ สำนักการแพทย์ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาด้านจิตใจ ในกลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง เป็นต้น รวมทั้งผู้สูงอายุ และผู้พิการ จึงจัดทำโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าขึ้น โดยการคัดกรองเบื้องต้นด้วยคำถาม 2 คำถาม และถ้ามีความผิดปกติเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หมายถึงเป็นผู้มีความเสี่ยงต่อการซึมเศร้า ให้ทำต่อด้วยคำถาม 9 คำถาม ซึ่งเป็นแบบประเมินโรคซึมเศร้า

07130000/07130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อคัดกรองความผิดปกติของภาวะซึมเศร้าเบื้องต้น 2.2 เพื่อให้ผู้ที่มีความเสี่ยงได้เข้าสู่กระบวนการให้สุขภาพจิตศึกษา 2.3 เพื่อให้ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าได้รับการรักษาและการดูแลต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการได้รับการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าเมื่อเข้ารับการตรวจรักษาที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกทุกแผนกของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ในปีงบประมาณ 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๓ ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่พบภาวะซึมเศร้าเข้าสู่ระบบบริการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-21)

100.00

21/08/2563 : 16 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2563 - ผู้สูงอายุเข้ารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพทั้งหมด 36 ราย ได้รับการคัดกรองด้วย 2Q จำนวน 36 รายคิดเป็น 100% ของผู้สูงอายุที่มารับบริการ พบความผิดปกติจำนวน 3 คน คิดเป็น 8.33% ของผู้ที่ได้รับการคัดกรองและผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติได้รับการดูแล ให้คำปรึกษา จำนวน 3 ราย คิดเป็น ๑๐๐% ของผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-18)

70.00

18/08/2563 : 16 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2563 - ผู้สูงอายุเข้ารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพทั้งหมด 36 ราย ได้รับการคัดกรองด้วย 2Q จำนวน 36 รายคิดเป็น 100% ของผู้สูงอายุที่มารับบริการ พบความผิดปกติจำนวน 3 คน คิดเป็น 8.33% ของผู้ที่ได้รับการคัดกรองและผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติได้รับการดูแล ให้คำปรึกษา จำนวน 3 ราย คิดเป็น ๑๐๐% ของผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-16)

55.00

16/07/2563 : ๑๖ มิถุนายน - ๑๕ กรกฎาคม 2563 - ผู้สูงอายุเข้ารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพทั้งหมด 80 ราย ได้รับการคัดกรองด้วย ๒Q จำนวน 54 รายคิดเป็น 67.5% ของผู้สูงอายุที่มารับบริการ พบความผิดปกติจำนวน 6 คน คิดเป็น 11.11% ของผู้ที่ได้รับการคัดกรองและผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติได้รับการดูแล ให้คำปรึกษา จำนวน 6 ราย คิดเป็น ๑๐๐% ของผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-20)

50.00

20/06/2563 : 16 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2563 - ผู้สูงอายุเข้ารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพทั้งหมด 44 ราย ได้รับการคัดกรองด้วย 2Q จำนวน 44 รายคิดเป็น 100% ของผู้สูงอายุที่มารับบริการ พบความผิดปกติจำนวน 3 คน คิดเป็น 6.81% ของผู้ที่ได้รับการคัดกรองและผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติได้รับการดูแล ให้คำปรึกษา จำนวน 3 ราย คิดเป็น 100% ของผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-16)

50.00

16/06/2563 : 16 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2563 - ผู้สูงอายุเข้ารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพทั้งหมด 44 ราย ได้รับการคัดกรองด้วย 2Q จำนวน 44 รายคิดเป็น 100% ของผู้สูงอายุที่มารับบริการ พบความผิดปกติจำนวน 3 คน คิดเป็น 6.81% ของผู้ที่ได้รับการคัดกรองและผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติได้รับการดูแล ให้คำปรึกษา จำนวน 3 ราย คิดเป็น 100% ของผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-18)

45.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...16 เมษายน - 15 พฤษภาคม - ผู้สูงอายุเข้ารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพทั้งหมด 120 ราย ได้รับการคัดกรองด้วย 2Q จำนวน 25 รายคิดเป็น 20.83% ของผู้สูงอายุที่มารับบริการ พบความผิดปกติจำนวน 5 คน คิดเป็น 20% ของผู้ที่ได้รับการคัดกรองและผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติได้รับการดูแลให้คำปรึกษา จำนวน 5 ราย คิดเป็น ๑๐๐% ของผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติ *คัดกรองได้ 20.83% เนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้มาเอง ส่วนใหญ่ญาติมารับยาแทนและมีการส่งยาไปให้ผู้ป่วยที่บ้านจำนวน 72 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-16)

40.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้สูงอายุเข้ารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพทั้งหมด 138 ราย ได้รับการคัดกรองด้วย 2Q จำนวน 22 รายคิดเป็น 15.94% ของผู้สูงอายุที่มารับบริการ พบความผิดปกติจำนวน 5 คน คิดเป็น 22.72% ของผู้ที่ได้รับการคัดกรองและผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติได้รับการดูแล ให้คำปรึกษา จำนวน 5 ราย คิดเป็น 100% ของผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติ คัดกรองได้ 15.94 คนเนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้มาเอง ส่วนใหญ่ญาติมารับยาแทนและมีการส่งยาไปให้ผู้ป่วยที่บ้านจำนวน 102 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-17)

30.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...17 กุมภาพันธ์ 2563 - 16 มีนาคม 2563 - ผู้สูงอายุเข้ารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพทั้งหมด 45 ราย ได้รับการคัดกรองด้วย 2Q จำนวน 45 รายคิดเป็น 100% ของผู้สูงอายุที่มารับบริการ พบความผิดปกติจำนวน 8 คน คิดเป็น 18% ของผู้ที่ได้รับการคัดกรองและผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติได้รับการดูแล ให้คำปรึกษา จำนวน 8 ราย คิดเป็น 100% ของผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-17)

25.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...17 มกราคม 2562 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 - ผู้สูงอายุเข้ารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพทั้งหมด 82 ราย ได้รับการคัดกรองด้วย 2Q จำนวน 56 รายคิดเป็น 68% ของผู้สูงอายุที่มารับบริการ พบความผิดปกติจำนวน 10 คน คิดเป็น 18% ของผู้ที่ได้รับการคัดกรองและผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติได้รับการดูแล ให้คำปรึกษา จำนวน 10 ราย คิดเป็น 100% ของผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-15)

20.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ผู้สูงอายุเข้ารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพทั้งหมด 41 ราย ได้รับการคัดกรองด้วย 2Q จำนวน 32 รายคิดเป็น 78.04% ของผู้สูงอายุที่มารับบริการ พบความผิดปกติจำนวน 4 คน คิดเป็น 12.5% ของผู้ที่ได้รับการคัดกรองและผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติได้รับการดูแล ให้คำปรึกษา จำนวน 4 ราย คิดเป็น 100% ของผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-17)

15.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ผู้สูงอายุเข้ารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพทั้งหมด 34 ราย ได้รับการคัดกรองด้วย 2Q จำนวน 34 รายคิดเป็น 100% ของผู้สูงอายุที่มารับบริการ พบความผิดปกติจำนวน 12 คน คิดเป็น 35.29% ของผู้ที่ได้รับการคัดกรองและผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติได้รับการดูแล ให้คำปรึกษา จำนวน 12 ราย คิดเป็น 100% ของผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-15)

10.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพที่ได้รับการคัดกรองด้วย 2Q และพบความผิดปกติที่ได้รับการดูแลและให้คำปรึกษา เดือนพฤศจิกายน จำนวน 4 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-30)

2.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพที่ได้รับการคัดกรองด้วย 2Q และพบความผิดปกติได้รับการดูแลและให้คำปรึกษา เดือนตุลาคม จำนวน 5 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-25)

2.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชุมคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดเตรียมเอกสาร
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดการอบรม
:25%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการ สรุปผล
:15%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สรุปและรายงานสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:รายงานไตรมาส
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3532

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3532

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0778

ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการคัดกรองด้วย 2Q และพบความเสี่ยงได้รับการรับการดูแล/การให้ปรึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
97.21

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **