ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนดับเพลิงและระงับอัคคีภัย : 07000000-3535

สำนักการแพทย์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพรณรงค์ ไม่หน่ายกิจ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 02-4440163 ต่อ 8835

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากเหตุการณ์การเกิดอัคคีภัยตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเศรษฐกิจและสังคม การเกิดอัคคีภัยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกๆแห่งรวมทั้ง ในโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนมาใช้บริการเป็นจำนวนมากประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องนอนพักรักษาตัวตามหอผู้ป่วยต่างๆตลอดเวลาเมื่อเกิดอัคคีภัยจะก่อให้เกิดความเสียหายมากรวมทั้งอาจมีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอาคารสถานที่และด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนดับเพลิงและระงับอัคคีภัย เพื่อให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เกิดทักษะและความชำนาญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุสามารถปฏิบัติงานป้องกันอัคคีภัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวจึงควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนดับเพลิงและระงับอัคคีภัยสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ขึ้น

07130000/07130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์การดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ในขณะเกิดอัคคีภัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์มีความเข้าใจและจัดทำแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับแผนป้องกันอัคคีภัยในภาพรวมของโรงพยาบาล 2.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้มีความรู้และความพร้อมในการป้องกัน อัคคีภัย รวมทั้งทราบหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในกรณีเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในโรงพยาบาล รู้จักการป้องกันและระงับเหตุจนเกิดทักษะและความชำนาญ ตลอดจนการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงในขั้นต้นอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 2.3 เพื่อลดความสูญเสียและป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 2.4 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความคุ้นเคยกับลักษณะโครงสร้างอาคารและระบบแจ้งเหตุ

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนดับเพลิงและระงับอัคคีภัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 92 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 75 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน และ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสุขาภิบาล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักโภชนาการ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรณารักษ์ นักเวชนิทัศน์ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โภชนาการ ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 30 คน 2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานเปล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป จำนวน จำนวน 35 คน 3) บุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 10 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 17 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน 2) วิทยากร จำนวน 7 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-17)

100.00

17/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จำนวน 1 รุ่น วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมท.ลดาวัลย์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และบริเวณลานจอดรถ อาคารอายุบวร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ประกอบด้วยข้าราชการ 30 คน บุคลากรกรุงเทพมหานคร 35 คน บุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 10 คน รวม 75 คน 1. อุปกรณ์ดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่ในโรงพยาบาลมีความสมบูรณ์ ≥80% สรุป จากการประเมินผลจากใบตรวจสอบของกรรมการในเรื่องอุปกรณ์ดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่ในโรงพยาบาล ≥ 100% 2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้จากการอบรม ≥80% สรุป จากแบบสอบถามความรู้ก่อนและหลังการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนดับเพลิงและระงับอัคคีภัย จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 100% 3. แบบประเมินของผู้เข้าร่วมอบรม มีทักษะการใช้อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ ≥80% สรุป จากแบบประเมินทักษะการใช้อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วมอบรมโดยกรรมการให้คะแนนจากการฝึกปฏิบัติ จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 100% 4. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแผนการดับเพลิงและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ≥80% สรุป จากแบบประเมินผลการจัดโครงการของผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 100% 5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ≥90% สรุป จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 96.23% 6. แบบประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมสามารถผ่านเกณฑ์ภาคปฏิบัติ ≥85% สรุป จากแบบประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมผ่านเกณฑ์ภาคปฏิบัติ โดยกรรมการให้คะแนนจากการฝึกปฏิบัติ จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 100%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-19)

80.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างการสรุปผลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-17)

35.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เตรียมความพร้อมในการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมดับเพลิงและระงับอัคคีภัย ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ท.ลดาวัลย์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และบริเวณลานจอดรถ อาคารอายุบวร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-15)

30.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนดับเพลิงและระงับอัคคีภัย เสนอสำนักการแพทย์ 2. ประสานติดต่อวิทยากร เพื่อเตรียมเอกสารการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ และน้ำยาเคมีดับเพลิง 3. สรุปข้อมูลรายงานคณะกรรมการอัคคีภัย โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เพื่อประสานงาน และมอบหมายงานในการดำเนินการจัดโครงการอบรมฯ 4. ติดต่ออาหารกลางวัน อาหารว่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-16)

20.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจร่าง โครงการ เสนอผู้บริหารโรงพยาบาล เพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-15)

10.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทำหนังสือเวียนแจ้งขอรายชื่อข้าราชการ บุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมดับเพลิงและระงับอัคคีภัย 2. ติดต่อวิทยากรเพื่อกำหนดวันในการฝึกอบรม โดยกำหนดการอบรมในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 3. ประสานขอเอกสารการจัดซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์น้ำยาดับเพลิง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-25)

2.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:ประชุมคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:จัดเตรียมเอกสาร
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดการอบรม
:25%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการ สรุปผล
:15%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 9
:สรุปและรายงานสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 10
:รายงานไตรมาส
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3535

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3535

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.6100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **