ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ : 07000000-3537

สำนักการแพทย์ : (2563)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

นางสาวธันยา ปิติยะกูลชร โทร 8861

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้มีผู้มารับบริการที่เป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะของโรคที่ซับซ้อนรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤตจำนวนเพิ่มมากขึ้น การช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่จึงเป็นหัตถการหนึ่งที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการช่วยเหลือในภาวะวิกฤตการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นบุคลากรทางการแพทย์ต้องมีความรู้และทักษะ จึงจะสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ผู้ป่วยปลอดภัยช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลงได้ โดยสถิติในปี 2559 มีจำนวนผู้ป่วยช่วยฟื้นคืนชีพได้ จำนวน 98 ราย และในปี 2560 มีจำนวนผู้ป่วยช่วยฟื้นคืนชีพได้ จำนวน 123 ราย การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาประกอบกับบุคลากรการแพทย์ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์มีการปรับเปลี่ยนบ่อย โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ที่จบใหม่ ทุกปี ทำให้เกิดภาวะขาดความรู้และทักษะ ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สามารถปฏิบัติหัตถการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดให้มีการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับบุคลากรใหม่ รวมทั้งฟื้นฟูความรู้และทักษะให้กับบุคลากรเก่าให้มีความรู้ที่ทันสมัยและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่กับบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพตาม Guideline ที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนและอัตราการเสียชีวิต

07130000/07130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ที่ทันสมัย และสามารถนำไปปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบกระบวนการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ ซึ่งจะก่อให้เกิดทักษะหรือความชำนาญในการปฏิบัติ 2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได้

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 136 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 รุ่น รวม 100 คน ดังนี้ 1) รุ่นที่ 1 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน – ชำนาญงาน และ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 30 คน รุ่นที่ 2 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน – ชำนาญงาน และ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 30 คน 2) รุ่นที่ 1 บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานเปล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไปจำนวน 20 คน รุ่นที่ 2 บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานเปล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไปจำนวน 20 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 36 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน รุ่นที่ 1 จำนวน 10 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 10 คน 2) วิทยากร จำนวน 16 คน รุ่นที่ 1 จำนวน 8 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 8 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-20)

20.00

20/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักการแพทย์จึงทำบันทึกในการเลื่อนหรือยกเลิกโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการได้เล็งเห็นผลกระทบในการจัดโครงการอาจเกิดความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ จึงขอยกเลิกการจัดโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** อุปสรรคของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-17)

20.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักการแพทย์จึงทำบันทึกในการเลื่อนหรือยกเลิกโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการได้เล็งเห็นผลกระทบในการจัดโครงการอาจเกิดความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ จึงขอยกเลิกการจัดโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-17)

20.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารสำนักการแพทย์ และ กรุงเทพมหานคร เพื่อรอการปรับแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-17)

15.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจร่าง โครงการ เสนอผู้บริหารโรงพยาบาล เพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-16)

10.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ) จัดตั้งคณะกรรมการของการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-12-16)

8.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ) จัดทำคำสั่งปรับเปลี่ยนแต่งตั้งคณะกรรมการ การรวบรวบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-18)

5.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำการ audit CPR ตามหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกวันที่ 15 ของเดือน ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-25)

2.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชุมคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดเตรียมเอกสาร
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดการอบรม
:25%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการ สรุปผล
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สรุปและรายงานสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:รายงานไตรมาส
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3537

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3537

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **