ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรับสาธารณภัย : 07000000-3538

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางปราณี กองคำ ฝ่ายการพยาบาล 8861

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีเหตุฉุกเฉิน สาธารณภัย และภัยพิบัติเกิดขึ้นหลายครั้ง และมีแนวโน้มเกิดขึ้นได้ใน ทุกพื้นที่ของประเทศ การเตรียมพร้อมรับมือ และการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุให้ปลอดภัยมีความสำคัญทีมพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข และหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัย เมื่อประสบเหตุ จะมีความสามารถในการวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ ประเมินอาการ และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รอดชีวิตได้อย่างปลอดภัย กุญแจสำคัญ ในการตอบสนองต่อเหตุสาธารณภัย คือ การร้องขอความช่วยเหลือ และเตรียมพร้อมกำลังบุคลากร ทรัพยากรให้พร้อมเพรียงอย่างรวดเร็ว ระดมกำลังบุคลากรและทรัพยากร ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองสาธารณภัย ร้องขอความช่วยเหลือด้านกำลังบุคลากรและทรัพยากรให้เพียงพอ มีการสื่อสาร ประสานงานอย่างเหมาะสม ดูแลผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ ให้การรักษาทางการแพทย์อย่างถูกต้อง ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ติดตามการรักษาของผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปรักษา ในสถานพยาบาลที่ใกล้เคียง โดยไม่เกิดการบาดเจ็บซ้ำซ้อน และฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ประสบภัย อย่างเหมาะสม ในสภาพความเป็นจริงงานฉุกเฉินมักตกอยู่ในความรับผิดชอบของแพทย์ และพยาบาลที่มีประสบการณ์น้อยทำให้บุคลากรเกิดความยุ่งยากในการตัดสินใจในด้านต่างๆ ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน หน่วยงานสาธารณสุข ต้องมีศักยภาพ ความพร้อม และมีแผนงานรองรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยพิบัติ หรือสาธารณภัยอย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ พยาบาล ทีมงานสาธารณสุข ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนโดยตรง จึงต้องมีวิสัยทัศน์ เข้าใจนโยบายแผนยุทธศาสตร์ และการเตรียมความพร้อม เพื่อบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ เพื่อให้การบริการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จึงเห็นความจำเป็นในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรับสาธารณภัย เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีประสบการณ์ และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

07130000/07130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรใหม่ และผู้ที่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการซ้อมแผนรับสาธารณภัย 2.2 เพื่อให้บุคลากรใหม่ และผู้ที่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมสามารถประเมินอาการผู้บาดเจ็บและคัดแยกประเภทได้ 2.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดการดูแลผู้บาดเจ็บจากภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรับสาธารณภัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 67 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 55 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน และระดับปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 40 คน 2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป พนักงานเปล จำนวน 15 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 12 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน 2) วิทยากร จำนวน 2 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-17)

100.00

17/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จำนวน 1 รุ่น วันที่ 18 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ท.ลดาวัลย์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ประกอบด้วยข้าราชการ 33 คน บุคลากรกรุงเทพมหานคร 17 คน บุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 3 คน รวม 53 คน 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการวางแผนรับสาธารณภัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สรุป วิธีคำนวณ = จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจริง × 100 หารด้วยจำนวนผู้เข้าอบรม ผลสำเร็จ 53× 100 หารด้วย 53 = 100 % 2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินอาการผู้บาดเจ็บและคัดแยกประเภทได้ มากกว่าร้อยละ 80 สรุป วิธีคำนวณ = จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทำแบบสอบถามได้ความรู้เพิ่ม × 100 หารด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทำแบบสอบถามทั้งหมด ผลสำเร็จ 49 × 100 หารด้วย 53 = 92.45 % 3.ผู้เข้ารับการอบรมจัดการดูแลผู้บาดเจ็บจากภาวะฉุกเฉินได้ มากกว่าร้อยละ 80 สรุป วิธีคำนวณ = จำนวนผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การปฏิบัติ × 100 หารด้วย จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ผลสำเร็จ 48 × 100 หารด้วย 53 = 90.56 % 4.ร้อยละความพึงพอใจ ≥ 80 สรุป ความพึงพอใจ ในส่วนของเนื้อหา ร้อยละ 88.42 (มากที่สุด 42.86 มาก 45.56) ความพึงพอใจ ในส่วนการจัดงาน ร้อยละ 96.60 ความพึงพอใจ โดยรวม ร้อยละ 92.51

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-17)

30.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว จัดเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนรับสาธารณภัย จัดเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุม ท.ลดาวัลย์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และปรึกษากับวิทยากรในการกำหนดรูปแบบของการซ้อมแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้การซ้อมแผนมีประสิทธิภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-17)

25.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอผู้บริหารสำนักการแพทย์ และดำเนินการขออนุมัติจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีการประชุมคณะกรรมการในการวางแผนงาน รูปแบบการฝึกซ้อมโดยนำข้อเสนอแนะจากปัญหาและอุปสรรคในการซ้อมแผนครั้งก่อนมาปรับปรุงแก้ไข และประสานวิทยากรในการขอเอกสารประกอบการสอน รวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการซ้อมแผนให้พร้อมใช้งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-15)

20.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการอบรมฝึกอบรม นำเสนอโครงการส่งฝ่ายงบประมาณการเงินตรวจสอบความถูกต้องในการเบิกจ่ายตามระเบียบงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการ การตรวจร่าง โครงการ เสนอผู้บริหารโรงพยาบาล เพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-16)

10.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม กำลังดำเนินการเขียนโครงการอบรม คำสั่งผู้เข้าร่วมอบรม คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการ และประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการวางแผนการจัดรูปแบบในการฝึกอบรม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-15)

5.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อวิทยากรเพื่อกำหนดวันในการฝึกอบรม จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร โดยกำหนดการอบรมในวันที่ 18 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-25)

2.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชุมคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดเตรียมแผนการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดการอบรม
:25%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการ สรุปผล
:15%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สรุปและรายงานสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:รายงานไตรมาส
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3538

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3538

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **