ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมการป้องกันการ ติดเชื้อในโรงพยาบาล (Ratchaphiphat IC Days 2020) : 07000000-3539

สำนักการแพทย์ : (2563)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

นางสาวพนิดา บุญนะโชติ ฝ่ายการพยาบาล 8940

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การติดเชื้อในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น ทวีความรุนแรงมากขึ้น มีโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ การติดเชื้อดื้อต่อยาปฏิชีวนะ รวมทั้งการติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ยากต่อการจัดการ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้ใช้บริการ บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านข้อมูลความรู้ที่ทันสมัย งานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมของการบริหารจัดการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการทั้งการดูแลรักษาป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จึงได้ทำโครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาล ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สามารถพัฒนาตนเอง และทีมงาน รวมถึงสามารถเป็นแกนนำในการดำเนินงานพัฒนาระบบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อลดความรุนแรงของโรคติดเชื้อ ลดอัตราติดเชื้อในโรงพยาบาลและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทางสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

07130000/07130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้และความเข้าใจการติดเชื้อในโรงพยาบาล 2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้และทักษะด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับบุคลากรทางการพยาบาล 2.3 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการพยาบาลได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานข้อมูลซึ่งกันและกัน 2.4 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศวิชาการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการอบรมการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Ratchaphiphat IC Days 2020) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 88 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน และ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสุขาภิบาล นักโภชนาการ นายช่างเทคนิค โภชนากร ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 50 คน 2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานเปล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป จำนวน 10 คน 3) บุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 10 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 18 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 14 คน 2) วิทยากร จำนวน 4 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-06-15)

20.00

15/06/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่เชื้อระบาดของโรคในวงกว้าง ดังนั้นจึงขอยกเลิกการจัดโครงการอบรมการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Ratchaphiphat IC Days 2020) และขอยกเลิกการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Ratchaphiphat IC Days 2020)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-18)

20.00

18/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ ทางทีมผู้จัดโครงการขอเลื่อนการจัดโครงการออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-20)

20.00

20/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ ทางทีมผู้จัดโครงการขอเลื่อนการจัดโครงการออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-17)

20.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ ทางทีมผู้จัดโครงการขอเลื่อนการจัดโครงการออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-18)

20.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-(ทางทีมคณะกรรมการกำลังปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาการเลื่อนการจัดอบรมเนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-17)

15.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรรหาวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-15)

10.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจัดทำหนังสือเวียนขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล - วางแผนจัดการอบรมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการและประสานงานกับวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-12-16)

6.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- กำหนดหัวข้อการจัดอบรม - จัดทำร่างรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรม - ออกหนังสือเวียนขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-15)

5.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-25)

2.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชุมคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดเตรียมแผนการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดการอบรม
:25%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการ สรุปผล
:15%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สรุปและรายงานสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:รายงานไตรมาส
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3539

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3539

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **