ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ World Palliative Care Day 2020 : 07000000-3540

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางเกตุแก้ว นิลยาน โทร 8907

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับ Palliative Care ทั่วโลกจะร่วมกัน จัดงาน World Hospice and Palliative Care Day ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ Palliative Care ที่มีต่อผู้ป่วยและครอบครัว โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีนโยบายที่ชัดเจนด้าน Palliative Care ซึ่งกำหนดเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเยียวยาผู้ป่วย (Palliative Care) ในทุกขั้นตอนของการดูแล ควบคู่ไปกับการรักษาแบบจำเพาะ คณะกรรมการดำเนินการ Palliative Care เห็นว่าการมีโครงการในวัน World Hospice & Palliative Care Day กิจกรรมดูแลแบบประคับประคองระยะที่ 4 (Beleavement) ซึ่งเป็นการดูแลหลังจากการเสียชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักพบว่าครอบครัวจะมีภาวะซึมเศร้า เครียด ดังนั้นการจัดโครงการ World Palliative Care Day 2020 จึงเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลครอบครัวของผู้ป่วย เพื่อให้สามารถเผชิญต่อความเศร้าเสียใจได้

07130000/07130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ครอบครัวของผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เสียชีวิต ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ได้รับ การดูแลด้านจิตใจและวิญญาณ รวมถึงได้รับความรู้ในการปรับตัวต่อการสูญเสียโดยใช้หลักธรรม 2.2 เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์และประชาชนที่สนใจตระหนักถึงความสำคัญและมีความรู้ในการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 2.3 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน World Hospice and Palliative Care Day

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการ World Palliative Care Day 2020 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 93 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 75 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ตำแหน่งนายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด เภสัชกร นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์แผนไทย นักโภชนาการ เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 50 คน 2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป จำนวน 10 คน 3) ประชาชนที่สนใจ 15 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 18 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 15 คน 2) วิทยากร จำนวน 3 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-11-15)

100.00

15/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จำนวน 1 รุ่น วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเทพประชาสรรค์ อาคารอายุบวร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ประกอบด้วยข้าราชการ 41 คน บุคลากรกรุงเทพมหานคร 19 คน บุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 4 คน รวม 64 คน 1. มีผู้เข้าประชุมมากกว่า ร้อยละ 80 สรุป ผู้เข้าประชุมเท่ากับร้อยละ 98.46 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าประชุม มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง สรุป ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง ระดับมากคิดเป็นร้อยละ 87.49 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 80 สรุป ผู้เข้าประชุมมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 95.73% วิเคราะห์รายด้านพบว่า 1) ด้านการจัดโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ 92.31% 2) ด้านวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ 100%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-10-25)

80.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างการสรุปผลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชุมคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดเตรียมแผนการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดการอบรม
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการ สรุปผล
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สรุปและรายงานสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:รายงานไตรมาส
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3540

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3540

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **