ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) : 07000000-3541

สำนักการแพทย์ : (2563)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

นางเกตุแก้ว นิลยาน โทร 8907

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การดูแลระยะกลาง เป็นการดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน (transitional care) ของผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกระหว่างหลังภาวะวิกฤติหรือเฉียบพลัน (acute conditions) และมีอาการคงที่แต่ยังคงมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วน, มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยการแพทย์พยาบาลหรือสหสาขาวิชาชีพในสถานพยาบาล (Intermediate bed หรือ Intermediate ward) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางด้านร่างกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายกรุงเทพมหานครด้านการพัฒนาระบบการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตและดูแลตนเองได้ในชุมชนต่อไป ประกอบกับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก มุ่งเน้นการเติมช่องว่างที่ขาดและการเชื่อมโยงกับระบบบริการที่มีอยู่เดิม เช่น Community-based rehabilitation ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว หรือทีมเวชศาสตร์ชุมชน/ครอบครัว โดยการมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในระยะเริ่มต้นพัฒนา จึงเริ่มต้นจากกลุ่มผู้ป่วยหลังภาวะอัมพฤกษ์เฉียบพลัน (post-acute stroke) ภาวะบาดเจ็บทางสมองและไขสันหลัง รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นปัญหาของพื้นที่ทั้งบริบทด้านการบริหารจัดการและความต้องการของผู้ป่วย ซึ่งจะสามารถบรรเทาได้ด้วยแผนการดูแลและกิจกรรมในการดูแลระยะกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการบริการแก่ผู้ป่วยและประชาชน สำนักการแพทย์จึงวางแผนบูรณาการการดูแลระยะกลางเพื่อการฟื้นฟูในกลุ่มผู้ป่วยใน เพื่อให้ได้รับการดูแลและฟื้นฟูอย่างมีมาตรฐาน เพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการกำหนดระบบการดูแล ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้บริหารสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ถูกกำหนดนโยบายให้เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิภายในปี 2020 ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลระยะกลางหรือฟื้นฟู เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาระบบในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะกลางขึ้น รวมถึงการมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงอย่างเป็นรูปธรรม

07130000/07130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) การพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 2.2 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้มีการวางแผนการดูแลผู้ป่วยที่พ้นภาวะวิกฤตได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพตามโปรแกรม ลดความเสี่ยงต่อความพิการถาวร บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้และวิทยาการที่ทันสมัย

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ทั้งสิ้น 79 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 65 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ตำแหน่งนายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด เภสัชกร นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์แผนไทย นักโภชนาการ เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 50 คน 2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10 คน 3) ประชาชนผู้สนใจ อาสาสมัคร จำนวน 5 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 14 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 12 คน 2) วิทยากร จำนวน 2 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-05-18)

25.00

18/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ดังนั้นจึงขอยกเลิกการจัดโครงการการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) และขอยกเลิกการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในโครงการการผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-20)

25.00

20/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ ทางทีมผู้จัดโครงการขอเลื่อนการจัดโครงการออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-17)

25.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ ทางทีมผู้จัดโครงการขอเลื่อนการจัดโครงการออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-17)

25.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งโครงการให้ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชีตรวจสอบ (ต่อ) (ทางทีมคณะกรรมการกำลังปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาการเลื่อนการจัดอบรมเนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-17)

20.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ร่างหนังสือจัดตั้งคณะกรรมการของการดำเนินโครงการ - ร่างหนังสือรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ - ทำหนังสือเชิญวิทยากรและรวบรวมประวัติวิทยากร - ส่งโครงการให้ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชีตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-16)

15.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- กำหนดวันจัดโครงการประชุมวิชาการในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ) และการรวบรวบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ต่อ) - ดำเนินงานประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-16)

10.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดตั้งคณะกรรมการของการดำเนินโครงการ สรรหาวิทยากร การรวบรวบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-15)

5.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-25)

2.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชุมคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดเตรียมแผนการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดการอบรม
:25%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการ สรุปผล
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สรุปและรายงานสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:รายงานไตรมาส
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3541

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3541

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **