ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่ : 07000000-3542

สำนักการแพทย์ : (2563)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

นางภารดี บัวสรวง ฝ่ายการพยาบาล 8917

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การบันทึกทางการพยาบาลเป็นองค์ประกอบสำคัญของการตรวจสอบคุณภาพของการบริการการพยาบาลและการบริการสุขภาพโดยรวมด้วย ทั้งยังแสดงผลการปฏิบัติงานวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพรายบุคคลที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Nursing Practice) ทั้งนี้การใช้กระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติเพื่อบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนตามขอบเขตแห่งวิชาชีพการพยาบาลอย่างมีเอกลักษณ์และเป็นเอกสิทธิ์ของวิชาชีพการพยาบาลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาล ที่ต้องมีหลักฐานการกระทำนี้อย่างชัดเจนครบถ้วน จึงได้มีการพัฒนา “ภาษาวิชาชีพการพยาบาล” ขึ้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพทั่วโลก วิวัฒนาการก้าวใหม่ในเรื่องดังกล่าวนี้นำโดยประเทศสหรัฐอเมริกาและได้เผยแพร่แล้วทั่วโลก (NOC and NIC Linkages to NANDA-I 2517) ได้มีการแปลมาแล้วมากกว่า 17 ภาษา และมากกว่า 50 ประเทศที่ได้ใช้แล้วในปัจจุบันซึ่งได้ขยายการใช้ไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการบันทึกทางการพยาบาลก็ได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปกับการพัฒนากระบวนการพยาบาล ดังนั้นโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จึงพิจารณาว่าผู้ปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล ผู้บริหารทางการพยาบาล ควรได้รับการสร้างความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวอย่างแท้จริง จึงจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่ เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้และความเข้าใจในการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่ที่เป็นสากล ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวจึงควรจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ขึ้น

07130000/07130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้และความเข้าใจในการใช้กระบวนการพยาบาล ยุคใหม่ที่เป็นสากล 2.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในแนวคิดและแนวปฏิบัติในการใช้กระบวนการพยาบาลในการบันทึกทางการพยาบาลที่มุ่งผลลัพธ์ทางการพยาบาล

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 38 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ ถึง ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 30 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 8 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 6 คน 2) วิทยากร จำนวน 2 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-05-18)

25.00

18/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่เชื้อระบาดของโรคในวงกว้าง ดังนั้นจึงขอยกเลิกการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่ และขอยกเลิกการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-20)

25.00

20/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ ทางทีมผู้จัดโครงการขอเลื่อนการจัดโครงการออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ ทางทีมผู้จัดโครงการขอเลื่อนการจัดโครงการออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด (ต่อ)

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ ทางทีมผู้จัดโครงการขอเลื่อนการจัดโครงการออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด (ต่อ)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-17)

25.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ ทางทีมผู้จัดโครงการขอเลื่อนการจัดโครงการออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-17)

25.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารสำนักการแพทย์ และ กรุงเทพมหานคร เพื่อรอการปรับแก้ไข และทางทีมคณะกรรมการดำเนินงานกำลังปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาการเลื่อนการจัดอบรมเนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 ไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-18)

20.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งโครงการเพือเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารสำนักการแพทย์ และ กรุงเทพมหานคร และการปรับแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-15)

15.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม กำลังดำเนินการเขียนโครงการอบรม คำสั่งผู้เข้าร่วมอบรม คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการ และประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการวางแผนการจัดรูปแบบในการฝึกอบรม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม ตรวจร่างโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-12-17)

11.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดตั้งคณะกรรมการของการดำเนินโครงการ (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-15)

10.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สรรหาติดต่อวิทยากร - จัดทำหนังสือเวียนขอรายชื่อจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกรพ. (5 พ.ย. 62) - ประชุมคณะทำงาน (8 พ.ย. 62) - จัดตั้งคณะกรรมการของการดำเนินโครงการ (25 พ.ย.62)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-25)

2.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชุมคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดเตรียมแผนการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดการอบรม
:25%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการ สรุปผล
:15%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สรุปและรายงานสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:รายงานไตรมาส
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3542

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3542

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **