ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 : 07000000-3543

สำนักการแพทย์ : (2563)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

นางสาวอัญจนา พุทธิปิลันธน์ โทรศัพท์ 8811

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) เริ่มด้วย มาตรฐานง่ายๆ แต่แนวคิดของระบบค่อยๆ เปลี่ยนไปตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพของโลก มีเป้าหมายส่งเสริมให้เกิดคุณภาพ ความปลอดภัยและผลลัพธ์สุขภาพที่ดี ดังนั้นการนำมาตรฐานมาใช้จำเป็นต้องเข้าใจเป้าหมายของมาตรฐาน เข้าใจแนวคิดเชิงระบบที่มองทุกอย่างเชื่อมต่อกันเป็นองค์รวม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้มีการปรับปรุงมาตรฐาน โดยประกาศใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔ ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป คุณภาพและความปลอดภัย เป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังต่อระบบบริการสุขภาพในทุกประเทศ แม้จะมีความพยายามในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังพบเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ความไม่พึงพอใจ ความขัดแย้ง ความเสี่ยงและความสูญเปล่าต่างๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา จำเป็นที่จะต้องมีกลไกเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลและบริการสุขภาพที่ได้ผลและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ ดังนั้น โรงพยาบาลราชพิพัฒน์จึงได้จัดทำโครงการอบรมมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔ ขึ้นเพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน การเปลี่ยนเปลี่ยนเพิ่มเติม การวิเคราะห์มาตรเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร

07130000/07130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔ 2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ 2.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจแนวทางในการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 121 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน และ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสุขาภิบาล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักโภชนาการ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรณารักษ์ นักเวชนิทัศน์ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โภชนาการ ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 80 คน 2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานเปล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป จำนวน 10 คน 3) บุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 10 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 21 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน 2) วิทยากร จำนวน 1 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-05-18)

25.00

18/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ดังนั้นจึงขอยกเลิกการจัดโครงการมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 และขอยกเลิกการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในโครงการมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-20)

25.00

20/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...- เลื่อนโครงการจัดอบรม เนื่องจาก สพบ.ส่งเรื่องคืน ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่องขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีข้อสั่งการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย - จัดส่งหนังสือ ที่ กท 0611/3076 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเลื่อนการจัดอบรมโครงการ “มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4” แจ้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-17)

25.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เลื่อนโครงการจัดอบรม เนื่องจาก สพบ.ส่งเรื่องคืน ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่องขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีข้อสั่งการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย - จัดส่งหนังสือ ที่ กท 0611/3076 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเลื่อนการจัดอบรมโครงการ “มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4” แจ้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-17)

20.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ส่งโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารสำนักการแพทย์ และ กรุงเทพมหานคร เพื่อรอการปรับแก้ไข - วางแผนจัดการอบรมและประสานงานกับวิทยากร (28 ก.พ. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-17)

15.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติดำเนินการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคำสั่งผู้เข้าอบรม - การตรวจร่าง โครงการ เสนอผู้บริหารโรงพยาบาล เพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-15)

10.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดทำหนังสือเวียนขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล (9 ม.ค. 62) - จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรจากสถาบันพัฒนาและรับรองสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (13 ม.ค. 63) - วางแผนจัดการอบรมและประสานงานกับวิทยากร (13 ม.ค. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-12-16)

6.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ) จัดตั้งคณะกรรมการของการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-15)

5.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-25)

2.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชุมคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดเตรียมแผนการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดการอบรม
:25%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการ สรุปผล
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สรุปและรายงานสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:รายงานไตรมาส
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3543

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3543

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **