ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนรับอุบัติภัยกลุ่มชน : 07000000-3549

สำนักการแพทย์ : (2563)

60

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60

นางสาวจิราภรณ์ แพรต่วน/02-328-6901 ต่อ 6903

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในเขตที่มีการคมนาคมหนาแน่นทั้งทางบก และทางอากาศ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ดังนั้นโรงพยาบาลจึงต้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับอุบัติภัย และสาธรณภัย ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยที่ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในสถานการณ์ปกติและเมื่อเกิดเหตุเร่งด่วน สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องเตรียมให้พร้อม นอกจากเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ คือความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธรจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนรับอุบัติภัยกลุ่มชนขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงาน มีการจัดเตรียมแผนร่วมกัน และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันเมื่อเกิดเหตุอุบัติภัยและสาธารณภัยขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาลทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเตรียมบุคลากรทุกแผนก ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ประสบภัย และช่วยลดการสูญเสียงบประมาณของประเทศในการจัดการผู้บาดเจ็บจากอุบัติภัยต่าง ๆ อีกด้วย

07140000/07140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลสิรินธร สำหรับรับสาธารณภัยและอุบัติภัยกลุ่มชน 2. เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อมรับสาธารณภัยและอุบัติภัยกลุ่มชนเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น 3. เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลมีการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อหาแนวทางในการป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการรับผู้บาดเจ็บจาก สาธารณภัยและอุบัติภัยกลุ่มชน

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน ดังนี้ ข้าราชประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน และระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 300 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 12 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 7 คน 2) วิทยากร จำนวน 5 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ตระหนักเล็งเห็นผลกระทบในการจัดโครงการที่จะเกิดความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคนและเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 จึงขอยกเลิกการจัดโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 มาในที่นี้

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เพราะมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องยกเลิกโครงการ หากจัดประชุมจะเกิดความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคนและเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เพราะมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องยกเลิกโครงการ หากจัดประชุมจะเกิดความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคนและเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-20)

60.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกโรงพยาบาล เพื่อขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมเพิ่มเติมและติดต่อประสานงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-24)

55.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมเพิ่มเติมและจัดทำคำสั่งเข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ

** อุปสรรคของโครงการ :ยังไม่พบปัญหา

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-21)

50.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมเพ่มเติมและจัดทำคำสั่งเข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่พบอุปสรรคหรือปัญหา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบอุปสรรคหรือปัญหา

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-20)

45.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลเพื่อขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-18)

40.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลเพื่อขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหาใดๆ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบปัญหาใดๆ

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดทำโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :24/10/2562 ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :24/10/2562 ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัตจากผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ปรุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการอบรมและมอบหมายงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานงานกับหน่วยงานในโรงพยาบาลเพื่อขอให้ส่งรายชื่อเข้าอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดอบรมตามกำหนดการ
:30%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินโครงการและสรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3549

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3549

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **