ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง : 07000000-3550

สำนักการแพทย์ : (2563)

65

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65

นางสาวจิราภรณ์ แพรต่วน/02-328-6901 ต่อ 6903

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ ได้เปิดให้บริการกับประชาชนของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก และประสบกับปัญหาผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกๆปีแต่ทางโรงพยาบาลยังขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์และพยาบาล ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ ในการให้การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต และเพื่อให้บุคลากรสามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในภาวะหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องปลอดภัย จำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรแพทย์และพยาบาลให้สามารถประเมินสภาพตลอดจนให้การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ มีประสิทธิภาพ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสิรินธร จึงได้จัดทำโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ( ACLS : Advanced Cardiac Life Support) เพื่อให้บุคคลากรทางการพยาบาลที่ได้รับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สามารถจัดเตียมอุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาถ่ายทอดให้กับบุคลากรอื่นๆในหน่วยงาน อีกทั้งสามารถประเมินอาการผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้อง ปลอดภัย เป็นการช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ป่วยฉุกเฉิน/ผู้บาดเจ็บลงได้

07140000/07140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น และ หยุดหายใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินอาการผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะ หัวใจหยุดเต้น และหยุดหายใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะ และสามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และทักษะการดูแลผู้ป่วยในภาวะหัวใจหยุดเต้น และหยุดหายใจไปถ่ายทอดให้บุคลากรอื่นๆในหน่วยงานได้

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงานถึงระดับเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน รุ่นที่ 3 จำนวน 40 คน รุ่นที่ 4 จำนวน 40 คน รุ่นที่ 5 จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 200 คน 2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 จำนวน 20 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 20 คน รุ่นที่ 3 จำนวน 20 คน รุ่นที่ 4 จำนวน 20 คน รุ่นที่ 5 จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 45 คน รุ่นละ 9 คน จำนวน 5 รุ่น 2) วิทยากร จำนวน 25 คน รุ่นละ 5 คน จำนวน 5 รุ่น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-20)

65.00

20/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ตระหนักเล็งเห็นผลกระทบในการจัดโครงการที่จะเกิดความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคนและเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 จึงขอยกเลิกการจัดโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 มาในที่นี้

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เพราะมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องยกเลิกโครงการ หากจัดประชุมจะเกิดความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคนและเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เพราะมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องยกเลิกโครงการ หากจัดประชุมจะเกิดความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคนและเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-20)

65.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-24)

60.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่พบปัญหา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบปัญหาใดๆ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-21)

55.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมเพิ่มเติม และจัดทำคำสั่งเข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบอุปสรรคใด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบอุปสรรคใด

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-20)

50.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-11-18)

45.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบอุปสรรคใดๆ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบอุปสรรคใดๆ

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องทันสมัย

** ปัญหาของโครงการ :24/10/2562 ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :24/10/2562 ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องทันสมัย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการส่งราชื่อผู้เข้าอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานการดำเนินการจัดตารางฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการฝึกอบรม
:30%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:นำเสนอและสรุปผลการฝึกอบรมต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำและเสนอแบบประเมินผลสพข.2/2559
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3550

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3550

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **